Idzie nowe, chyba pora powoli zacząć chować pieczątki …

28 sierpnia 2013 | Bez kategorii

images.PIECZATKIRada Ministrów przyjęła 30 lipca br. projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jest to kolejny etap wdrażania zmian w zakresie informatyzacji i cyfryzacji administracji publicznej.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, „planowane zmiany determinowane są dużym oczekiwaniem społecznym, dotyczącym wprowadzenia usprawnień w zakresie funkcjonowania e-administracji (…). ….

 

Przyjęte na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa mechanizmy udostępniania usług przez podmioty publiczne, a także istniejące bariery prawne utrudniają bądź uniemożliwiają inicjowanie przez uprawnione podmioty spraw urzędowych w drodze elektronicznej. W związku z tym istnieje potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, które ułatwią świadczenie usług drogą elektroniczną oraz kontakty uprawnionych podmiotów z administracją publiczną i pozwolą na wykorzystanie rozwiązań, które zostały zaprojektowane i stworzone w tym celu.”

 

Wśród zawartych w projekcie nowelizacji propozycji znajduje się m. in. wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez podmioty publiczne elektroniczną skrzynką podawczą, spełniającą standardy określone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji; oznacza to, że obywatele będą mogli składać pisma do wszystkich urzędów za pośrednictwem e–maili. Elektroniczna forma wymiany dokumentów z urzędami ma być zrównana z formą „papierową”. Z platformy ePUAP, która ma stać się „centrum usług administracyjnych”, obywatele będą mogli pobrać przygotowane przez władze administracyjne wzory dokumentów urzędowych składanych drogą elektroniczną.

 

Modyfikacji ulegną także niektóre z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego; m. in. strony postępowań administracyjnych mają mieć możliwość dostępu do akt swoich spraw poprzez Internet. Projektowana nowelizacja zakłada również dopuszczenie formy elektronicznej dla czynności administracyjnych, dla których aktualnie zastrzeżona jest forma pisemna, np. wezwania na rozprawę, sporządzenia przez urzędnika adnotacji, ustanowienia pełnomocnictwa, składania zeznań i wyjaśnień. Możliwe będzie poza tym składanie pism procesowych w formie dokumentu elektronicznego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

W projekcie przewidziano też szereg rozwiązań, które mają zwiększyć możliwości korzystania z platformy ePUAP. Projektodawcy proponują m. in. rozszerzenie sieci punktów potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP; obecnie można to zrobić jedynie w urzędzie, po wejściu w życie nowelizacji będzie to jednak dopuszczalne również w placówkach Poczty Polskiej i w bankach. Możliwość wystawiania usług na platformie ePUAP będą miały nie tylko instytucje publiczne, ale także inne podmioty, o ile realizują w ramach swojej działalności zadania publiczne. Rozbudowywany będzie więc zakres spraw, które obywatele będą mogli załatwiać za pośrednictwem platformy elektronicznej.

 

Jak podkreślają autorzy projektu, przygotowywana nowelizacja jest „kolejnym etapem budowania spójnego systemu, którego celem jest efektywne świadczenie usług dla obywateli i przedsiębiorców.” Projekt ma wkrótce trafić do laski marszałkowskiej.

 

Chcemy czy nie chcemy, świat się zmienia. I to do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli tony papierów, ankiet, pieczątki, a może i palmy w gabinetach – na naszych oczach przechodzi do lamusa. Warto może na naszą codzienność popatrzyć z pewnego dystansu i jak się to ładnie mówi otworzyć się na zmiany, a nawet te zmiany, które są i tak nieuchronne  – inicjować.

 

Na podstawie opracowania Anny Krajewskiej/Instytut Spraw Publicznych

 

Projekt ustawy o  zmianie ustawy o  informatyzacji działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne oraz  niektórych  innych  ustaw.

Informatyzacja administracji_uzasadnienie 

 

Źródła: www.rp.pl, https://mac.gov.pl, www.isp.com


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Idzie nowe, chyba pora powoli zacząć chować pieczątki …”

  • 1 myślący napisał(a):

    biorąc pod uwagę, że np. w niektórych oip-ach wydany został „zakaz” korespondowania za pomocą e-maili w innej formie, niż napisanie pisma na papierze, przybicie pieczątek, podpisanie, zeskanowanie i załączenie do e-maila – to ja bym tak nie był pewny, czy ta całą „informatyzacja” to jest mniej czy więcej roboty, czasu, papieru itd.