Nowelizacja rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – konsultacje społeczne.

06 maja 2023 | Bez kategorii

W dniu 4 maja 2023 r. do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął projekt (z daty 28 kwietnia 2023 r.) rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii.

 

Jak wskazuje wnioskodawca podjęcie projektowanej inicjatywy legislacyjnej jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy związane m.in. z deficytami pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Planowana zmiana stanowić ma zachętę dla młodych osób do realizacji kształcenia zawodowego w formie przygotowania zawodowego, a także nieco polepszyć sytuację finansową osób uczących się zawodu bezpośrednio u pracodawców poprzez uaktualnienie wynagrodzenia przysługującego młodocianym w okresie nauki zawodu. (…)

 

W myśl § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 i z 2019 r. poz. 1636) młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

Aktualnie wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi:

1) w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5% (tj. 336,67 zł);

2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 6% (tj. 404,01 zł);

3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 7% (t. 471,34  zł).

W okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 7% (tj. 269,34  zł).

 

W dezyderacie nr 1 Sejmowej Komisji do spraw Edukacji, Nauki i Młodzieży do Rady Ministrów w sprawie podniesienia wynagrodzeń młodocianych pracowników odbywających naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu u pracodawcy, uchwalonym na posiedzeniu 4 sierpnia 2022 r. wskazano, że w państwach o ugruntowanym dualnym systemie kształcenia zawodowego wynagrodzenia młodocianych pracowników są zdecydowanie wyższe, dla przykładu w Austrii od 14 do 71% średniej krajowej, w Niemczech od 24,5 do 32,9% średniej krajowej, a w Szwajcarii od 15 do 30% średniej krajowej. Mając na uwadze obecnie bardzo niskie stawki wynagrodzeń młodocianych pracowników w Polsce, zdecydowano o jednorazowym wzroście tych stawek o 3 p.p., aby zbliżyć się do stawek, jakie otrzymują młodociani pracownicy w innych krajach europejskich.

 

W związku ze zgłaszanymi wnioskami i postulatami o podwyższenie wynagrodzenia młodocianych proponuje się, aby stosunek procentowy wynagrodzenia określić w następującej wysokości w odniesieniu do wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia :

1) w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 8% (tj. 538,68 zł);  

2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 9% (tj. 606,01 zł);

3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 10% (t. 673,35 zł).

W okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 7% (tj. 471,34 zł). 

 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2023 r.

 

Zapraszamy  do lektury zamieszczonego na końcu niniejszego artykułu projektu oraz uzasadnienia. Ewentualne uwagi, opinie prosimy przesyłać na adres  zarzad@siprp.pl  w terminie do 17 maja 2023 r.

 

do pobrania:

 

projekt

 

uzasadnienie

 

OSR


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.