Interpelacja do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie satysfakcji z pracy.

 

Interpelacja nr 31263 do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie satysfakcji z pracy

 

Zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka

 

Data wpływu: 26-04-2019

 

 

Szanowna Pani Minister,

jak wynika z „Raportu z ogólnopolskiego badania doceniania 2018″, tylko połowa Polaków słyszy pochwały od swoich szefów. Tymczasem dla zdecydowanej większości pracowników pozytywna atmosfera jest jednym z ważniejszych czynników przy wyborze pracy. Blisko 95% Polaków twierdzi, że dzięki temu pracują efektywniej. Radość w pracy motywuje 82% do osiągania najlepszych wyników. W Polsce oficjalne systemy doceniania ma jednak tylko 39% firm, dla porównania w USA aż 80% organizacji.

 

Zdaniem ekspertów organizacje nie dostrzegają potencjału tego, że docenianie pracowników za codzienny wysiłek i trud, który wkładają, ma bardzo pozytywny wpływ m.in. na to, jak oni czują się w pracy, na ich morale i zaangażowanie. Co ważne, chodzi nie tylko o docenianie przez przełożonego, lecz także przez inne osoby, z którymi na co dzień pracujemy.

 

Wobec powyższego proszę o odpowiedź na pytanie:

 

Jakie działania podejmuje ministerstwo w celu wzmacniania wśród pracowników w Polsce poczucia zadowolenia w wykonywanej pracy?

 

 


 

Odpowiedź na interpelację  nr 31263 w sprawie satysfakcji z pracy

 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz

 

Warszawa, 30-05-2019

 

Odpowiadając na pytanie zawarte w interpelacji nr 31263 z dnia 8 maja 2019 roku, złożonej przez Panią Annę Sobecką, Poseł na Sejm RP, w sprawie poczucia wśród pracowników zadowolenia z wykonywanej pracy, uprzejmie informuję, co następuje.

 

Zgodnie z wynikami badania Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) opublikowanymi w opracowaniu „Wskaźniki jakości pracy 2017”[1], zadowolonych lub bardzo zadowolonych ze swojej obecnej sytuacji zawodowej jest 62,1% pracujących osób. Ponadto, 81,5% osób w wieku 16 lat i więcej deklaruje zadowolenie ze swojego życia.

 

Odnośnie do zadowolenia z obecnie wykonywanej pracy, wg danych GUS, opublikowanych w opracowaniu „Pracujący na własny rachunek w 2017 roku”[2]zdecydowana większość pracowników (14,6 mln, 88,6% ogółu pracujących w gospodarce) deklaruje, że jest zadowolona ze swej pracy w stopniu dużym lub średnim. Jedynie 2,7% pracujących jest ze swojej pracy niezadowolona.

 

Ad. 1. Jakie działania podejmuje Ministerstwo dla wzmacniania wśród pracowników w Polsce poczucia zadowolenia z wykonywanej pracy?

 

Decydujący wpływ na zadowolenie z pracy ma jakość miejsca pracy określona przede wszystkim przez warunki jej wykonywania (w tym wysokość płacy i ergonomia stanowiska pracy), ale także takie czynniki jak: pozytywna atmosfera pracy będąca pochodną przyjaznych relacji i jasnych zasad zarządzania kadrami, możliwość rozwoju kariery zawodowej (w tym podwyższania kwalifikacji), autonomia w pracy, poczucie sensu wykonywanych zadań, bezpieczeństwo zatrudnienia (praca na podstawie umowy o pracę), równowaga między aktywnością zawodową a życiem prywatnym, czy też wykonywanie pracy zgodnej z kompetencjami (kierunkiem kształcenia i jego poziomem) oraz zainteresowaniami.

 

W celu wzmacniania wśród pracowników zadowolenia z wykonywanej pracy Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

 

  1. tworzy i uaktualnia – do potrzeb nowoczesnego rynku pracy – przepisy prawa pracy, które wdrażają i promują bezpieczne warunki pracy, zarówno pod względem bezpieczeństwa fizycznego pracowników, jak również (a może przede wszystkim) bezpieczeństwa zatrudnienia opartego o umowę o pracę.

 

Polskie prawo pracy, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jest nowoczesne, dostosowane do standardów międzynarodowych, osiągnięć nauki i techniki, ale również odpowiadające poziomowi rozwoju gospodarczego kraju oraz możliwościom ekonomicznym większości pracodawców. W pełni uwzględnia postanowienia ratyfikowanych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz dyrektyw Unii Europejskiej w tym zakresie, a w niektórych przypadkach określa ostrzejsze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników, niż wynikające z prawa UE.

 

Zapewnia dostęp do mechanizmów ułatwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego (rodzinnego) poprzez rozwiązania związane m.in. z organizacją czasu pracy (np. ruchomy czas pracy, zadaniowy czas pracy, praca w niepełnym wymiarze, indywidualny czas pracy, równoważny czas pracy), miejscem wykonywania pracy (np. telepraca), sposobem jej organizacji, a także mechanizmami ułatwiającymi pracownikom opiekę nad członkami ich rodzin.

 

Do wzrostu satysfakcji pracowników z pracy przyczynia się także uregulowanie zagadnień równego traktowania w zatrudnieniu, w tym w szczególności ochrony przed dyskryminacją;

 

  1. proponuje co roku partnerom społecznym, mając na względzie sytuację na rynku pracy i tempo rozwoju gospodarczego, wysokość wynagrodzenia minimalnego, które ma obowiązywać od stycznia następnego roku. MRPiPS ma na uwadze, by wynagrodzenie minimalne rosło w tempie nie niższym niż przeciętny wzrost wynagrodzeń w gospodarce. W efekcie, relacja pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym a przeciętnym w gospodarce wzrosła w ostatnich latach, z korzyścią dla dochodów rozporządzalnych osób najniżej zarabiających;\

 

  1. wspiera pracowników oraz pracodawców inwestujących w umiejętności i kwalifikacje swoich pracowników przeznaczając corocznie pulę środków Funduszu Pracy na Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Pracodawca może otrzymać środki z funduszu na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego, a w przypadku mikrofirm – aż 100% tych kosztów. Budżet KFS zaplanowany na 2019 r. pozwoli wesprzeć kilkanaście tysięcy pracodawców, co umożliwi ponad 100 tys. osobom aktualizację i rozwój własnych kompetencji zawodowych. Udział w uczeniu się przez całe życie pomaga spojrzeć na wykonywaną pracę w szerszym kontekście, zredukować poczucie nieadekwatności swoich umiejętności do wymagań danego stanowiska pracy, a w konsekwencji – zwiększyć satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

Ponadto, osoby odczuwające niższe zadowolenie w obszarze aktywności zawodowej mogą skorzystać ze wsparcia w tym zakresie w urzędzie pracy. Dzięki rozwiązaniom prawnym zawartym w ustawie o promocji zatrudnienia (…), każdy obywatel ma zapewniony dostęp do poradnictwa zawodowego świadczonego w urzędach pracy. W ramach tej usługi urzędy pracy oferują swoim klientom szereg form wsparcia, których celem jest m.in. rozwiązywanie problemów zawodowych związanych z utratą zatrudnienia, potrzebą zmiany środowiska pracy, zmianą zawodu czy radzeniem sobie ze stresem;

 

  1. podejmuje również działania upowszechniające wiedzę na temat mechanizmów ułatwiających godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Jednym z takich działań było uruchomienie platformy www.rodzinaipraca.gov.pl, w ramach projektu „Rodzina i Praca – to się opłaca!”, realizowanego od 1 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Platforma dostarcza informacji na temat konkretnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby różnych grup pracowników (np. młodych rodziców, osób niepełnosprawnych, pracowników w różnych wieku), przybliża zagadnienia związane z godzeniem życia zawodowego i prywatnego oraz prezentuje narzędzia oraz dobre praktyki możliwe do wdrożenia w firmach o różnej specyfice i możliwościach finansowych. Można też znaleźć tam porady prawne oraz praktyczny test, pozwalający sprawdzić swoje miejsce pracy pod względem „równowagi życiowej”. Prezentowane na platformie rozwiązania to te, które najczęściej i najlepiej sprawdzają się w Polskich zakładach pracy.

 

Choć MRPiPS ma ograniczony wpływ na sposób zarządzania kadrami w prywatnych przedsiębiorstwach, to w ramach dialogu społecznego, który obejmuje także zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate social responsibility), promuje godną pracę, w tym zdobywanie przez przedsiębiorców certyfikatów ISO dotyczących odpowiedzialnego społecznie zarządzania kadrami.

 

[1] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/wskazniki-jakosci-pracy-2017,10,2.html

[2] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-na-wlasny-rac


Petycja SIPRP i ZZPPIP do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej i Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy przekazały na ręce Pani Minister petycję w zakresie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Petycja ta ma na celu zainicjowanie nowelizacji ww. rozporządzenia  dla wprowadzenia do niego postanowień, które zobligują pracodawców do podejmowania odpowiednich działań technicznych lub organizacyjnych w przypadku występowania na stanowiskach pracy, nie spowodowanej procesem technologicznym, wysokiej temperatury tj. pow. 28 oC, i umożliwienia organom do tego powołanym skutecznego egzekwowania wywiązywania się pracodawców z obowiązków w tym zakresie.

 

Z licznych skarg kierowanych do organów kontrolujących warunki pracy oraz przekazów medialnych wynika, iż aktualnie w odbiorze społecznym problemem są wysokie temperatury na stanowiskach pracy, występujące w coraz częściej powtarzających się okresach upałów i wzmożonej ekspozycji na promienie słoneczne. Przepisy bhp w obecnym stanie prawnym w stopniu niewystarczającym określają obowiązki pracodawcy w takich sytuacjach – określają jedynie minimalną temperaturę w pomieszczeniach pracy, nie wskazują natomiast temperatury maksymalnej lub temperatury po przekroczeniu której podmioty organizujące pracę miałby obowiązek podjęcia konkretnych, określonych przez prawo działań, takich jak np. rotacja na stanowiskach pracy, dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy, czy też skrócenie czasu pracy.

 

Apele w tych kwestiach kierowane do pracodawców np. przez Głównego Inspektora Pracy – bez stosownej normy prawnej – nie wydają się być skuteczną formą wpływu na poprawę warunków pracy ogółu zatrudnionych.

 

Wnoszący petycję za niezbędne uznali także zobligowanie pracodawców do zapewnienia odpowiednich mierników temperatury w pomieszczeniach pracy.

 

W petycji zaproponowano odpowiednie znowelizowanie ww. rozporządzenia – poprzez dodanie § 30a oraz § 30b w brzmieniu:

 

„§ 30a. W przypadku, gdy temperatura w pomieszczeniach pracy na danym stanowisku przekracza 28 oC, pracodawca obowiązany jest zapewnić odpowiednie rozwiązania techniczne obniżające tą temperaturę, w szczególności klimatyzację, a jeżeli nie jest to możliwe z uwagi na proces technologiczny, zastosować na tych stanowiskach pracy rotację pracowników lub zapewnić pracownikom co najmniej 2 dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy – w wymiarze nie mniejszym niż 30 minut każda, albo skrócić czas pracy na tych stanowiskach o nie mniej niż 60 minut – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za okres, o który skrócony został czas pracy.

 

§ 30b. Pracodawca obowiązany jest zapewnić przyrządy umożliwiające pomiar temperatury w pomieszczeniach pracy”.

 

O przebiegu prac w zakresie niniejszej petycji będziemy informować na naszej stronie internetowej.

 

do pobrania – Petycja SIPRP i ZZPPIP do MRPiPS


Ważne dla inspektorów pracy, dyrektorów szkół i nauczycieli uczestniczących w strajku stanowisko Komisji Prawnej GIP.

 

Informujemy o stanowisku Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy z dnia  21 maja 2019 r., w sprawie metody liczenia wynagrodzenia odliczanego za czas nieprzepracowany przez nauczyciela w związku z uczestnictwem w strajku.

 

Stanowisko to stosowane będzie w praktyce inspektorów pracy w trakcie kontroli prawidłowości naliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za pracę. Opinia ta zdaje się kończyć prowadzoną od jakiegoś czasu dyskusję nad prawidłowością postępowania dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły i inne placówki oświatowe.

 

A oto teza stanowiska Komisji Prawnej GIP: „Ustalając wynagrodzenie podlegające odliczeniu w związku z uczestnictwem w strajku, w pierwszej kolejności należy obliczyć miesięczną liczbę godzin do przepracowania przez nauczyciela. W tym celu mnoży się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela przez 4,16, czyli wskaźnik będący średnią liczbą tygodni w miesiącu. Należy przy tym pamiętać, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela może być różny. Przy założeniu, że mamy do czynienia z pensum w wymiarze 18 godzin, daje to w zaokrągleniu 75 godzin (4,16 x 18 = 75). Następnie należy ustalić liczbę godzin z obowiązującego go pensum, których nauczyciel nie przepracował, uczestnicząc w strajku. Kolejnym krokiem jest ustalenie stawki godzinowej, którą uzyskuje się dzieląc wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu. Tak ustaloną stawkę mnoży się przez liczbę godzin, która nie została przez nauczyciela zrealizowana z powodu uczestnictwa w strajku. Otrzymaną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za cały miesiąc.”

 

W uzasadnieniu podkreśla się, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 174, z późn. zm.) w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia, i dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia.

 

Odniesiono się także do omawianego w niektórych publikacjach, innego, i chyba bardziej korzystnego sposobu ustalenia wynagrodzenia podlegającego odliczeniu w związku z uczestnictwem w strajku, w którym przyjmuje się nie liczbę godzin, lecz liczbę dni, za które wynagrodzenie nie przysługuje. Proponuje się wówczas przyjęcie,  że jeden dzień to wynik podzielenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela przez 5.

 

Komisja Prawna GIP wskazuje, że z wykładni językowej § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 1996 r. w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych oraz innych należności  przewidzianych w Kodeksie pracy wynika, że należy jednak przyjąć liczbę zaplanowanych godzin pracy.  Przepis ten posługuje się bowiem pojęciem „liczby godzin nieobecności w pracy”, a nie średniej liczby godzin nieobecności w pracy.


Zaproszenie na debatę: „Teraz dopiero się zacznie. Nowe formy pracy w peryferyjnej gospodarce”

Nasze Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie na interesującą debatę, zorganizowaną przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację im. Friedricha Eberta w Warszawie „Teraz dopiero się zacznie. Nowe formy pracy w peryferyjnej gospodarce”. Debata odbędzie się w ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, w dniu 9 lipca 2019 r, o godz. 18.00. ……


Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze SIPRP.

Informujemy, iż Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej w zgodzie z postanowieniami §24, w związku z § 26 pkt 1, 2 i 8,  § 19 oraz 21 ust. 3 Statutu SIPRP, z uwagi na brak w dniu 25 czerwca 2019 r. kilkunastu osób do uzyskania  quorum  (z powodu właśnie rozpoczętego sezonu urlopowego oraz panującego upału tym razem zabrakło również przedstawicieli Komisji Rewizyjnej),  zwołał ponownie, w drugim terminie, na dzień 1 października 2019 r. (wtorek – godz. 15.15), w Krakowie, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Bliższe informacje, co do miejsca obrad przekazane zostaną za pomocą sms. Osoby zainteresowane lub, które chciały by skorzystać z refundacji, czy też pomocy w kwestii poruszania się w Krakowie – prosimy o wcześniejszy kontakt z Zarządem.

 

Program zebrania przewiduje m.in. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Głównego SIPRP oraz Komisji Rewizyjnej z działalności, udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu, wybór nowych władz Stowarzyszenia, podjęcie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, a także wolne wnioski oraz dyskusję.

 

Wszystkich członków SIPRP serdecznie zapraszamy do udziału i twórczej dyskusji

 

 

Kraków, dnia 29 czerwca 2019 r.                                     

 

Zarząd Główny SIPRP

 

aktualizacja 30.06.2019 r.


PIP – Praca i Przyjaciele. Porażający artykuł w „Gazecie Prawnej”.

 

Nie sposób otrząsnąć się z przygnębienia po lekturze zamieszczonego na tytułowej stronie „Gazety Prawnej” artykułu, dotyczącego ostatnich kilkunastu miesięcy funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy – instytucji, z którą my jako inspektorzy pracy, mamy zaszczyt się identyfikować.

 

Nie tak chyba miała wyglądać w roku 100 – lecia Państwowej Inspekcji Pracy „okładka” najważniejszego tytułu prasowego czytanego przez świat prawniczy i środowisko biznesu w Polsce.

 

Trudno też silić się na jakiekolwiek komentarze. Najmniej ważne jest chyba to, iż skutków wizerunkowej katastrofy przez długi czas nie da się odbudować.

 

Szkoda tylko, że żadna ze stron kolejnej odsłony walki o władzę, wpływy (i pieniądze) w GIP zdaje się nie zważać na imponderabilia.  Trudno oprzeć się wrażeniu, że gdzieś, jako organizacja utraciliśmy wartości przedwojennej inspekcji, które środowisko inspektorów pracy zrzeszonych w SIPRP, od 8 lat, z niewielkim skutkiem, stara się decydentom przypominać.

 

Czy pozostać mają w nas uczucia przygnębienia, zażenowania i wstydu? Może  najwyższa pora powrócić do dyskusji o niezbędnych zmianach systemowych w PIP ? I je skutecznie wprowadzić ?  Ciekawe – jak zamkniemy ten szczególny dla Państwowej Inspekcji Pracy rok ?

 

Zarząd Główny SIPRP

 

Jakby ktoś jeszcze przypadkiem artykułu nie znał, to poniżej podajemy link:

 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1418722,etaty-w-pip-dla-osob-zwiazanych-z-pis.html

 

aktualizacja 25 i 26.06 oraz 2.07.2019 r.

 

Okazuje się, że to nie koniec informacji Gazety Prawnej w tej sprawie. Z kronikarskiego obowiązku  podajemy więc linki do kolejnych artykułów w tym serwisie:

 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1418910,sejm-milczy-w-sprawie-panstwowej-inspekcji-pracy.html

 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1419136,pip-polityka-kadrowa-mecina.html

 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1419969,sejm-sprawdzi-zatrudnienie-w-pip.html


Walne Zebranie Członków SIPRP – II termin

 

Informujemy, iż Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej w zgodzie z postanowieniami §24, w związku z § 26 pkt 1, 2 i 8,  § 19 oraz 21 ust. 3 Statutu SIPRP, z uwagi na brak quorum w dniu 18 czerwca 2019 r.,  zwołał, w drugim terminie, na dzień 25 czerwca 2019 r. (wtorek – godz. 15.15), w Krakowie, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Bliższe informacje, co do miejsca obrad przekazane zostaną za pomocą sms. Osoby zainteresowane lub, które chciały by skorzystać z refundacji, czy też pomocy w kwestii poruszania się w Krakowie – prosimy o wcześniejszy kontakt z Zarządem.

 

Program zebrania przewiduje m.in. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Głównego SIPRP oraz Komisji Rewizyjnej z działalności, udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu, wybór nowych władz Stowarzyszenia, podjęcie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, a także wolne wnioski oraz dyskusję.

 

Wszystkich członków SIPRP serdecznie zapraszamy do udziału i twórczej dyskusji

 

 

Kraków, dnia 19 czerwca 2019 r.                                     

 

Zarząd Główny SIPRP


Interpelacja do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pracy w domu.

 

Interpelacja nr 31198 do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pracy w domu

 

Zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka

 

Data wpływu: 24-04-2019

 

 

Szanowna Pani Minister!

 

Jak informuje portal Praca.pl, w obecnym Kodeksie pracy wciąż brakuje przepisów, które określałyby zasady dotyczące coraz bardziej popularnej pracy w domu, tzw. home office. Praca w domu to na razie tylko zwyczaj polegający na ustnej umowie między pracodawcą a pracownikiem, ale luki w prawie powodują trudności, np. przy badaniu wypadków przy pracy. Kilkanaście lat temu pojawiła się w systemie prawnym telepraca, w której ramach telepracownik wykonuje swoją pracę poza firmą, przekazując pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Telepraca ma charakter stały, nie incydentalny. W przypadku home office pracownik wykonuje pracę zarówno w zakładzie pracy, jak i w domu. Ten rodzaj pracy może mieć charakter epizodyczny. W obecnej sytuacji home office to tylko zwyczajowa praktyka. W firmach między pracownikami a pracodawcą ustalana jest zasada, że np. raz w tygodniu możemy pracować w domu. Jednak pracodawca nie ma wpływu na warunki bhp panujące w mieszkaniu pracownika, więc jak przykładowo rozpoznawać sprawy z zakresu wypadków przy pracy?

 

Wobec powyższego proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Czy ministerstwu znany jest ten problem?
  2. Kiedy można spodziewać się regulacji w zakresie home office? ……


Pani Bożena Borys-Szopa Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

Prawie sto lat musiało upłynąć, aby powtórzyła się historia z roku 1924, kiedy to Franciszek Sokal, pełniący w latach 1919-1920 funkcję głównego inspektora pracy, powołany został na urząd Ministra Pracy w rządzie Władysława Grabskiego

 

 

W dniu dzisiejszym Prezydent RP Andrzej Duda powołał panią Bożenę Borys Szopę, pełniącą funkcję głównego inspektora pracy w latach 2006-2008. na stanowisko Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w rządzie Mateusza Morawieckiego.

 

W imieniu środowiska inspektorów pracy Pani Minister – Inspektor serdecznie gratulujemy, a znając zaangażowanie Pani Minister w ostatnim czasie na forum ROP (i nie  tylko) w sprawy inspekcji pracy, a także dogłębną znajomość zarówno „plusów dodatnich”, jak i „plusów ujemnych” naszej instytucji – liczymy na nową jakość we wzajemnych relacjach podstawowych dla ochrony człowieka w środowisku pracy instytucji państwowych.

 

A oglądając dzisiejszą relację z uroczystości w Pałacu Prezydenckim nie sposób było nie zauważyć na klapie kostiumu Pani Minister dziwnie swojsko wyglądającego orła na biało czerwonym tle…

 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

 

Zarząd Główny SIPRP.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/bozena-borys-szopa-nowym-ministrem-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SIPRP A.D. 2019

 

Informujemy, iż Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej w zgodzie z postanowieniami § 26 pkt 1, 2 i 8, w związku z § 19 Statutu SIPRP, zwołuje na dzień 18.06.2019 r. (godz. 15.15), w Krakowie, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dla Koleżanek i Kolegów spoza Małopolski rozważamy przynajmniej częściową refundację kosztów przejazdu, a w przypadku korzystania z własnego środka lokomocji możemy służyć pomocą w kwestiach logistycznych.

 

Bliższe informacje, co do miejsca obrad przekazane zostaną w kolejnym komunikacie lub drogą mailową. Osoby, które chciały by skorzystać z refundacji lub pomocy w kwestii poruszania się w Krakowie – prosimy o wcześniejszy kontakt z Zarządem.

 

Program zebrania przewiduje m.in. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Głównego SIPRP oraz Komisji Rewizyjnej z działalności, udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu, wybór nowych władz Stowarzyszenia, podjęcie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, a także wolne wnioski oraz dyskusję.

 

Wszystkich członków SIPRP serdecznie zapraszamy do udziału i twórczej dyskusji

 

 

Kraków, dnia 31.05.2019 r.                                     

 

Zarząd Główny SIPRP


Nakładanie mandatów karnych po 1 maja 2019 – na co należy zwrócić szczególną uwagę.

 

Jak wiadomo, to na barkach inspektorów pracy w praktyce spoczywa realizacja większości zadań scedowanych na Państwową Inspekcję Pracy. Należy więc zauważyć, że w ostatnim czasie zwiększeniu uległo także (wynikające  z wewnętrznych uregulowań) obciążenie inspektorów pracy dodatkowymi obowiązkami np. związanymi z administracyjną obsługą systemu elektronicznego obiegu dokumentów, co w żaden sposób nie pomaga w realizacji przez nich zadań głównych określonych w  art 3 ust. 1 Konwencji Nr 81 MOP.

 

 

Ponieważ nie zawsze skutecznie przekazywana jest informacja  o zakresie i skutkach dla inspektorów pracy zmian wprowadzanych w obowiązujących przepisach, dlatego niniejszą publikacją  pragniemy zwrócić uwagę na obowiązujące od 1 maja bieżącego roku zmienione zasady stosowania mandatów karnych. Z tym dniem weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. W przypadku używania do tego celu dotychczasowych formularzy (które, jak wynika z ww. rozporządzenia stosować można do końca sierpnia bieżącego roku) zgodnie z postanowieniami par. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia: 

w odcinku C, D i E w „opisie i kwalifikacji prawnej wykroczenia” obowiązkowo określić należy „zachowanie stanowiące wykroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikację prawną”.

 

Co istotne zmienić należy także pouczenie znajdujące się na stronie 2 odcinka „C” mandatu, w którym w:

–  pkt 2 w zdaniu pierwszym po wyrazie „grzywny” dodaje się wyrazy „uprawnionemu organowi” i wykreśla się wyrazy „i miejscu”,

– pkt 5 w zdaniu drugim wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”, po wyrazie „wystawienia” dodaje się wyrazy „albo doręczenia” i po wyrazach „art. 98 § 5” dodaje się wyrazy „pkt 1 i 2”. …..


Zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – konsultacje społeczne.

 

Informujemy, iż do konsultacji publicznych  trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, (projekt z 8 maja 2019 r. ).

 

Konieczność zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010) wynika ze zmian wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), które wejdą w życie z dniem 1 września 2019 r. Projekt zawiera zmiany o charakterze dostosowawczym, zmiany w wysokości wynagrodzenia pracowników młodocianych oraz przepisy przejściowe. ….


Neverending story – czyli uwzględnienie symboliki państwowej w systemie identyfikacji wizualnej Państwowej Inspekcji Pracy oraz w rozstrzygnięciach kierowanych przez inspektorów pracy do podmiotów kontrolowanych i obywateli.

Jednym z ważnych obszarów aktywności Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej jest ośmioletnie wytrwałe apelowanie do czterech już kolejnych głównych inspektorów pracy o właściwe uwzględnienie symboliki państwowej w systemie identyfikacji  naszej instytucji. Chodzi m. in. o barwy państwowe i godło na stronie internetowej PIP, czy też wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na najważniejszych rozstrzygnięciach kierowanych do podmiotów kontrolowanych i obywateli przez organy inspekcji – jakimi są inspektorzy pracy.

 

 

Warto wspomnieć, że inicjatywa nasza ta była kilkakrotnie popierana przez inspekcyjne związki zawodowe (nawet w postaci uchwał podejmowanych przez walne zjazdy tych organizacji).

 

O dziwo, od czasów „słusznie minionych” twarde stanowisko wyrażone w piśmie kierownictwa GIP jeszcze za kadencji p. Anny Tomczyk – nie uległo żadnej modyfikacji. Nie zmieniła się także argumentacja. …..


Znów Wielkie Świętowanie! Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Konstytucji 3 Maja.

Znów nadeszła pora Wielkiego Świętowania. Czego tradycyjnie sobie i wszystkim Czytelnikom naszej strony internetowej gratulujemy. I mamy nadzieję na wypoczynek, poczucie satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy i chwile radości w kręgu rodziny.

 

Również tradycyjnie szczególnie zachęcamy do celebrowania Święta Flagi – które wypada w dniu 2 maja. Wywieśmy dumnie Biało-Czerwone,  przypnijmy zgodnie z tradycją jeszcze z czasów Konstytucji 3 Maja na ubraniu biało-czerwone kokardy. Symbol ten znany jest polskiej kulturze od czasów uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r., ważny w okresie powstań narodowych oraz wszystkich przełomowych wydarzeń w życiu Polaków.

 

 3Majmy się !!! –  radosnego świętowania majowych świąt! Tego życzymy inspektorom pracy i wszystkim Czytelnikom strony internetowej Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarząd Główny SIPRP


Propozycje zmian w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym – konsultacje społeczne.

Informujemy, że Pan Marcin Ociepa – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, przesłał do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (projekt z dnia 6.04.2019 r.)  – w celu wyrażenia opinii. 

 

– – – – –

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja społeczna (NGO), wielokrotnie wyrażało opinię na temat różnych projektów aktów prawnych. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu konsultacjach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu inspektorów pracy zrzeszonych w SIPRP, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać głos środowiska, które wszak współtworzymy. …..


Wielkanocne życzenia.

Koleżankom i Kolegom Inspektorom Pracy, pozostałym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy – z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Niech nam wszystkim towarzyszy wzajemna życzliwość,  solidarność oraz wiara  i nadzieja, że najpiękniejsze i najlepsze dni są ciągle jeszcze przed nami.

 

Obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych

 

życzy

 

Zarząd Główny  SIPRP


Szykują się zmiany w treści świadectwa pracy.

Do konsultacji publicznych  trafił projekt Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (projekt z 4.04.2019 r).

 

 

Projekt przewiduje dokonanie korekty pomocniczego wzoru świadectwa pracy, stanowiącego załącznik do przedmiotowego rozporządzenia, polegającej na usunięciu punktu dotyczącego imion rodziców pracownika. …..