Zebranie naukowe Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ.

Uniwersytet Jagielloński

 

Zapraszam uprzejmie na zebranie naukowe Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbędzie się dnia 24 października 2016 roku, w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Grodzkiej 53 w pokoju nr 6 o godz. 17.00  z referatem  Inspektora Tadeusza Nycza „Propozycja nowelizacji art.23 kodeksu pracy”

 

Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej
Prof. dr hab. Krzysztof Baran


Jak „wykończyć” sygnalistę? Metod jest wiele i nie muszą być wysublimowane. Historii whistleblowerów ciąg dalszy…

open-security

 

Od ponad trzech lat Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej włącza się aktywnie w społeczną inicjatywę ukierunkowaną na stworzenie w Polsce ram prawnych ochrony sygnalistów (whistleblowerów).

 

Pod auspicjami Fundacji im. Stefana Batorego i Instytutu Spraw Publicznych trwają prace nad założeniami ustawy o ochronie sygnalistów. Do idei tej udaje się powoli przekonywać kolejne środowiska. W wyniku ostatniego spotkania roboczego w inicjatywę włączyła się jedna z reprezentatywnych organizacji związkowych – Forum Związków Zawodowych.

 

link – http://www.solidarnosc80.org.pl/blog/wspopraca-fzz-z-fundacja-batorego-81.htmlPodsumowanie sondażu „Czy skargi i wnioski o kontrolę związane z mobbingiem PIP powinna odsyłać do adresatów z pouczeniem o konieczności uprzedniego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd ?

sondażSondaż ten przeprowadziliśmy na naszej stronie internetowej w okresie 01.09.2016r. – 30.09.2016r. Tym razem głosy rozłożyły się w proporcji 2:1. Aż 60,1% osób biorących udział w sondażu opowiedziało się za tym, że skargi i wnioski o kontrolę związane z mobbingiem PIP powinna odsyłać do adresatów z pouczeniem o konieczności uprzedniego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, a 39,9 % respondentów nie zgodziło się z tą propozycją.

 

Na temat mobbingu i dyskryminacji w kontekście uprawnień i praktyki kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy pisaliśmy na stronie internetowej SIPRP wielokrotnie. Cytowaliśmy także oficjalne stanowiska artykułowane przez przedstawicieli PIP np., na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. …..


Domniemanie istnienia stosunku pracy. To rozwiązanie da się wprowadzić!

images5Na gruncie dyskusji o metodach walki z tzw. umowami śmieciowymi i zgłaszanych przez różne gremia propozycji zmian  w Kodeksie Pracy – pozwalamy sobie zwrócić ponownie uwagę P.T. Czytelników i Decydentów na  zapomniany zupełnie zapis ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom  przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz.U.2012 poz. 769), która to jednym krótkim artykułem wprowadza w polski system prawa pracy prawdziwą, ale jak na razie praktycznie nie dostrzeganą rewolucję.  Otóż art. 4.2 tej ustawy stanowi:

  • W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie stosunku pracy, przy dochodzeniu zaległego wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń, domniemywa się istnienie stosunku pracy przez okres 3 miesięcy, chy­ba że pracodawca lub cudzoziemiec dowiodą innego okresu zatrudnienia.
  • Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wydawania orzeczenia  o istnieniu stosunku pracy.

 

Jest to więc kolejny funkcjonujący w polskich przepisach prawa pracy mechanizm, wprowadzający zasadę domniemania istnienia stanu prawnego i przerzucający ciężar dowodu na pracodawcę. ……


Trzecia strona medalu. Poseł-sprawozdawca Ewa Kozanecka (PiS) na forum komisji sejmowych o „sprawie bydgoskiej”.

aqwwwwwwwwwwwsNiestety, wszystko na to wskazuje, że nierozwiązany konflikt w OIP w Bydgoszczy wpływa realnie i bardzo niekorzystnie na postrzeganie Państwowej Inspekcji Pracy także na forum Sejmu. Na ostatnim (5.09.2016 r.) posiedzeniu połączonych komisji sejmowych tj. Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym obecni byli m.in. Główny Inspektor Pracy, Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczący Rady Ochrony Pracy, Dyrektor Generalny Najwyższej Izby Kontroli – można było usłyszeć jednoznaczną i dosadną ocenę sytuacji w Bydgoszczy dokonaną ex cathedra przez poseł Ewę Kozanecką (PiS), koreferenta sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności PIP za 2015r.

 

Pani poseł swoje obszerne i generalnie bardzo korzystne dla PIP wystąpienie rozpoczęła od nawiązania do  poruszającej całe inspektorskie środowisko sytuacji mówiąc: ……


„Krawiec domy buduje, murarz szyje ubrania…”- Rzecznik Praw Obywatelskich występuje z inicjatywą wydania ważnego przepisu bhp.

56cd88a7d701d_p

 

Czytelnicy naszej strony internetowej raczą wybaczyć tytułowy cytat oparty na znanym wszystkim obywatelom (przynajmniej tym w poważnym wieku) wierszyku. Otóż Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wystąpił do wicepremiera Mateusza Morawieckiego o pilne wydanie przepisu regulującego zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi – i usunięcie luki prawnej,  stwarzającej wg RPO istotne zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.

 

 

Warto przy tej okazji podkreślić, a co niektórym zwolennikom swobody działalności gospodarczej przypomnieć, że prawo pracownika do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest prawem zagwarantowanym w art. 66 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I tego obywatelskiego prawa nie można kupić ani sprzedać. Zresztą, zgodnie tym przepisem, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przysługuje każdemu w Rzeczypospolitej Polskiej, nie tylko pracownikowi.  ……


Druga strona medalu. Rozmowa z Małgorzatą Porażyńską, okręgowym inspektorem pracy w Bydgoszczy.

fobject_id-158568

 

Pod takim tytułem branżowy miesięcznik PIP „Inspektor pracy”, w numerze 9/2016 zamieścił wypowiedź okręgowego inspektora pracy Małgorzaty Porażyńskiej. Ponieważ rzecz dotyczy części sprawy poruszającej całe inspektorskie środowisko, którą to sprawę staramy się wszechstronnie i obiektywnie relacjonować – pozwalamy sobie zamieścić materiał „in extenso”, zachęcając P.T. Czytelników strony internetowej www.siprp.pl do lektury. Rozmowę przeprowadził Tomasz Zalewski. ….


A jednak inspektorzy pracy nie będą „liczyć związkowców”. To sukces również SIPRP. Nasza opinia do nowego-nowego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych.

zwiazki-zawodowe-w-europieJak informowaliśmy już na naszej stronie internetowej, jakiś czas temu do konsultacji  społecznych trafił  rządowy projekt ustawy o  zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.  Najwięcej kontrowersji wzbudził pomysł, aby inspektorom pracy PIP przyznać uprawnienie do weryfikacji liczebności organizacji związkowych – rzecz zresztą bardzo ważna np. dla stwierdzenia reprezentatywności organizacji związkowej i jej uprawnień w sferze zbiorowego prawa pracy.

 

Być może niektórym wydawało się, że  to kolejny wielki zaszczyt dla skromnej instytucji kontrolnej. Ale tak naprawdę, dla PIP – najbardziej obciążonej zadaniami inspekcji pracy w Europie – było by to zadanie niewykonalne. Pominąwszy taki drobiazg jak niezależność i autonomia związków zawodowych.

 

źródło - https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVKAbeXxuc7x1z8_bfy8kw39skB65BPw8m1lkFs-TtXT1EoQeqdwKrytycznie o tym pomyśle  wypowiedziało się  wiele środowisk, w tym oczywiście Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej – kierując do „czynników decyzyjnych” stosowne pisma. Krytyczne stanowisko wyraził także główny inspektor pracy.

 

No i na szczęście viribus unitis jakoś się udało. Nowy-nowy rządowy projekt z dnia 2 sierpnia 2016 r. ustawy o  zmianie ustawy o związkach zawodowych i zmianie innych ustaw, skierowany właśnie do konsultacji społecznych  – omawianego kontrowersyjnego zapisu już nie zawiera…..


Nowy system informatyczny w PIP: SEOD – szansa na zwiększenie efektywności czy kolejna biurokratyczna przeszkoda?

newsweek.images

 

Od około dwu miesięcy w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z poleceniem głównego inspektora pracy  prowadzi się intensywne testy systemu do elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD).

 

 

 

Elektroniczny i póki co  teoretyczny obieg istnieje równolegle do funkcjonującego dotychczas obiegu papierowego. Testy obejmują obieg wszystkich spraw ze znacznym wyłączeniem dokumentacji kontroli przeprowadzanej przez inspektorów pracy. System wmusza jednak aktywne zaangażowanie się weń inspektorów pracy jako osób sprawy te prowadzących.  Póki co, inspektorom pracy obsługa spraw w obiegu elektronicznym zajmuje znacznie więcej czasu niż w formie tradycyjnej – papierowej. Dodajmy, czasu spędzonego „za biurkiem”, którego tym samym nie są w stanie przeznaczyć na realizację czynności kontrolno-nadzorczych „w terenie”. Wygląda również na to, że w dalszych etapach wdrażania systemu także około 200 najbardziej doświadczonych pracowników merytorycznych – nadinspektorów pracy zmuszonych zostanie przez system do praktycznego zaprzestania prowadzenia czynności kontrolnych,  gdyż to oni realizując dotychczasowe funkcje inspektora i koordynatora działań inspektorów w określonym obszarze   (co może kojarzyć się głownie z funkcją lidera, czy też mentora)  – przejmą dodatkowo pracochłonną funkcję oddziału kancelarii.

 

testNa szczęście są to na razie testy, co prawda angażujące znaczne zasoby organizacji, i głównym ich celem jest wykazanie mocnych i słabych punktów tego systemu. Dodajmy, systemu opracowanego za poważne środki budżetowe i czekającego na wdrożenie przez okres dłuższy niż wielomiesięczny.

 

Wydaje się, że podstawowym mankamentem nowego systemu  obiegu dokumentów, jest jego niedostosowanie do specyfiki pracy inspektora pracy, czyli do pracy „w terenie” w oderwaniu od biura i obsługi kancelaryjnej. Rodzi się więc pytanie, czy to SEOD powinien zostać dostosowany do specyfiki funkcjonowania inspekcji pracy w Polsce, czy inspekcja pracy musi się diametralnie zmienić, aby uczynić zadość założeniom stworzonego według własnej (miejmy nadzieję) specyfikacji oprogramowania. …


Zaproszenie Instytutu Spraw Publicznych. Konferencja: „Unia Europejska. Reorganizacja. Jak wymyślić UE na nowo?”

2077430728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Spraw Publicznych zaprasza na debatę z udziałem czołowych znawców Unii Europejskiej: Danuty Hübner (Parlament Europejski), Marka Cichockiego (Centrum Europejskie Natolin), Janisa Emmanuilidisa (European Policy Centre). …..


Kolejny akt dramatu. Co może się jeszcze stać w Bydgoszczy?

images

 

Czy może być większy dramat ludzki związany z pracą niż losy bohaterów reportażu wyemitowanego  przez TVN  w dniu 11.08.2016 r. pt. Mobbing w inspekcji pracy? „Problem istnieje”.  Naprawdę trudno to sobie wyobrazić.  I jest to dramat rozbitych psychicznie pracowników OIP w Bydgoszczy,  zarówno tych wypowiadających się jak i tych milczących – i  o czym naocznie można się było przekonać – dramat okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy, nie umiejącego rozwiązać problemu i psychicznie równie rozbitego.

 

Przychodzi nam niestety skonstatować, że zbyt optymistycznie sądziliśmy, że sprawa ta zostanie wyjaśniona wewnątrz naszej instytucji, szybko, obiektywnie i dogłębnie, w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości – czego życzyliśmy wszystkim pracownikom Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, a także kierownictwu OIP i całej naszej instytucji w opublikowanym 2.01.2015 r. na naszej stronie internetowej artykule „Co się dzieje? Niepokojące doniesienia z Bydgoszczy.” (http://www.siprp.pl/co-sie-dzieje-niepokojace-doniesienia-z-bydgoszczy/ )

 

W swoich reakcjach nasze Stowarzyszenie starało się zachować umiar i pełen obiektywizm.  Opublikowaliśmy więc także w dniu 8.01.2015 r. stanowisko okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy w sprawie publikacji „Expresu Bydgoskiego” i „Nowości. Dziennik Toruński” ”( http://www.siprp.pl/stanowisko-okregowego-inspektora-pracy-w-bydgoszczy-w-sprawie-publikacji-expresu-bydgoskiego-i-nowosci-dziennik-torunski/ ).

 

Jesteśmy  dumni że pracujemy w Państwowej Inspekcji Pracy i tak jak większości inspektorów jest nam niezmiernie przykro, że taki rozwój wydarzeń położył się głębokim cieniem na wizerunku inspekcji, podważony został także autorytet inspektorów pracy, od których oczekuje się skutecznego rozwiązywania tego typu problemów (jak mobbing, czy dyskryminacja płacowa) w podmiotach kontrolowanych.


Szykują się zmiany w postępowaniu administracyjnym.

paragrafDo uzgodnień oraz konsultacji publicznych trafił projekt (z 4 lipca 2016 r.) ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministra Rozwoju.

Przedłożony projekt zawiera propozycje licznych zmian w prawie administracyjnym, dlatego też pozwalamy sobie zasygnalizować jedynie te być może najbardziej istotne. Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz uzasadnieniem, które zostały zamieszczone na końcu niniejszej publikacji.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy „w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach nieuregulowanych w ustawie bądź przepisach wydanych na jej podstawie albo w przepisach szczególnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego”, – tak więc zmiany w KPA dotyczą także Państwowej Inspekcji Pracy. …..