Prace nad budżetem Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2018.

Na 49 posiedzeniu Sejmu rozpoczęły się prace parlamentarne nad budżetem państwa na 2018 r., których elementem będzie również uchwalenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.  Oczywiście, jak przez ostatnie lata, tak i w tym roku, z uwagą śledzimy przebieg zdarzeń i starać się będziemy pozytywnie wspierać starania czynione w tej materii  zarówno przez kierownictwo urzędu, jak i przez bardziej lub mniej życzliwych PIP posłów i senatorów.

 

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. (druk sejmowy 1876), w części 12  (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez głównego inspektora pracy śp. Romana Giedrojcia kwotę 347 606 tys. zł  (w poprzednim roku budżetowym było to 323 643 tys. zł). Na wydatki bieżące jednostki budżetowej,  a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe  przewidziano z tego kwotę 338 611 tys. zł. (w roku poprzednim było to 305 098 tys. zł). 

 

W dniu 11 października 2017 r. Sejm większością głosów skierował projekt ustawy budżetowej do Komisji Finansów Publicznych. Zanim jednak Komisja przedstawi Sejmowi sprawozdanie, projekt ten w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy, zaopiniuje Rada Ochrony Pracy oraz Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

 —

Ponieważ jak  co roku miejscem gdzie zapadną (prawie ostateczne) decyzje co wysokości budżetu PIP będzie sejmowa  Komisja Finansów Publicznych, jak co roku apelujemy o zaangażowanie się w aktywny lobbing, by tym samym aktywnie wesprzeć nowego głównego inspektora pracy w staraniach o zatwierdzenie zaproponowanego budżetu Państwowej Inspekcji Pracy. W perspektywie pozwoli to na stopniowe odwracanie skutków bezprecedensowego dobrowolnego zrzeczenia się podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PIP  przez byłe kierownictwo urzędu oraz  zapewnienie godnych wynagrodzeń dla realizujących z roku na rok szerszy zakres zadań pracowników PIP  – co było priorytetem, i o co z taką determinacją zabiegał śp. główny inspektor pracy Roman Giedrojć.

 


Wiesław Łyszczek nowym Głównym Inspektorem Pracy.

Informujemy, iż od 10 października 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy ma nowego szefa. Na to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński powołał inspektora Wiesława Łyszczka.

 

Jesteśmy przekonani, iż  ta dokonana przez Marszałka Sejmu nominacja wiązać się będzie z dalszym zwiększaniem efektywności działań Państwowej Inspekcji Pracy oraz poprawą warunków pracy inspektorów pracy oraz pozostałych pracowników PIP. 

 

 

W imieniu inspektorów pracy, członków i sympatyków Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, nowemu Głównemu Inspektorowi Pracy życzymy samych sukcesów  w wypełnianiu powierzonej Mu misji.

 

link – https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/kierownictwo/83541,glowny-inspektor-pracy-wieslaw-lyszczek.html


Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku tematem posiedzenia Komisji Sejmowych. Wkrótce debata nad budżetem państwa na 2018 r.

Informujemy, że 12 października 2017, o godz. 15:00 odbędzie się wspólne posiedzenie połączonych Komisji Sejmowych tj. Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku (druk nr 1703) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r.

 

– referują: Główny Inspektor Pracy, Przewodniczący Rady Ochrony Pracy,

 

– koreferuje poseł Ewa Kozanecka.

 

źródło – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=KOP

 

 

Szczególnie ciekawe, w kontekście zwiększających się ciągle wymagań wobec Państwowej Inspekcji Pracy i poszerzania katalogu ustawowych obowiązków, są oczywiście wnioski de lege ferenda zawarte w Sprawozdaniu oraz opinii ROP, a także zakres zapowiadanych przez większość parlamentarną zmian w ustawie o PIP.

 

 

A już wkrótce ruszą na dobre prace nad przesłaną niedawno do Sejmu ustawą budżetową na 2018 r., której projekt przyjęła Rada Ministrów. Procedowanie tego aktu, w odniesieniu do „naszych spraw, ” będzie jak co roku swego rodzaju „papierkiem lakmusowym”  co do rzeczywistej oceny pracy naszej instytucji i wagi jaką politycy rzeczywiście przykładają do konieczności skutecznej obrony praw pracowniczych w Polsce. Jak co roku (od 5 już lat)  postaramy się w procesie tym aktywnie uczestniczyć.

 

W związku z powyższym, tradycyjnie zapraszamy do nadsyłania na adres Zarządu SIPRP   (do 31.10.2017 r.) propozycji zmian legislacyjnych – które wpłynąć mogą na lepsze wywiązywanie się z misji naszego Urzędu i pozwolą na bardziej skuteczny nadzór państwa  nad warunkami wykonywania pracy.  Propozycje te oczywiście przekażemy kompetentnym instytucjom w ramach obowiązującego porządku prawnego.


Zmiany w przepisach dotyczących szkoleń bhp i służby bhp. Konsultacje publiczne.

Informujemy, iż Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  otrzymało od Pani Jadwigi Emilewicz,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (UD 278) –  do zaopiniowania  w ramach konsultacji publicznych

 

W związku z tym, zwracamy się do P.T. Członków i Sympatyków  SIPRP z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii co do tego projektu na adres elektroniczny Zarządu Głównego SIPRP do dnia 15 października 2017r.  …..


Pozytywna opinia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o kandydaturze Pana Wiesława Łyszczka na Głównego Inspektora Pracy.

Na dzisiejszym posiedzeniu sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, na wniosek Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wyraziła opinię o kandydaturze Pana Wiesława Łyszczka, p.o. okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie na stanowisko głównego inspektora pracy.

 

Po nieco obszerniejszej niż na wczorajszym posiedzeniu ROP autoprezentacji Kandydata i zadaniu szeregu pytań Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek Marszałka Sejmu. W głosowaniu jawnym wzięło udział 7 członków Komisji, 5 posłów głosowało „za” 2 posłów wstrzymało się od głosu.

 

Panu Wiesławowi Łyszczkowi powtórnie  gratulujemy.

 

P.T. Czytelników naszej strony internetowej, szczególnie zainteresowanych treścią autoprezentacji Kandydata oraz przebiegiem dyskusji zapraszamy do zapoznania się z relacją z posiedzenia Komisji:

 

link do transmisji z posiedzenia Komisji – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=8A4C10B90E77ED74C12581A0002BD5A7#


Rada Ochrony Pracy zaopiniowała kandydaturę Pana Wiesława Łyszczka na Głównego Inspektora Pracy.

 

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy realizując drugi punkt porządku obrad, na wniosek Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wyraziła opinię o kandydaturze Pana Wiesława Łyszczka, p.o. okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie na stanowisko głównego inspektora pracy.

 

 

Po autoprezentacji Kandydata i przeprowadzonej dyskusji Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek Marszałka Sejmu. W głosowaniu tajnym wzięło udział 25 członków Rady, oddano 20 ważnych głosów, z czego 10 za, 9 przeciw i 1 wstrzymujący się.

 

Panu Wiesławowi Łyszczkowi serdecznie gratulujemy.

 

Informujemy, że w dniu 27.09.2017 r. opinię w tej sprawie ma wyrazić także sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

 

P.T. Czytelników naszej strony internetowej zainteresowanych treścią autoprezentacji Kandydata oraz przebiegiem dyskusji zapraszamy do zapoznania się z relacją z posiedzenia ROP: https://www.youtube.com/watch?v=0PPcW9GnLdI


Warto wiedzieć. Wkrótce kolejne zmiany w systemie zatrudniania nauczycieli.

 

W związku z nieobejmowaniem wielu istotnych dla tzw. rynku pracy zagadnień przez system szkoleń wewnętrznych, uwadze P.T. inspektorów pracy polecamy rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk sejmowy 1837), w którym zawarto również istotne zmiany w systemie zatrudniania nauczycieli.

 

 

Jakby ktoś się jeszcze nie zdążył zorientować ta bodajże najliczniejsza w Polsce grupa zawodowa od roku funkcjonuje w zupełnie nowym otoczeniu prawnym. Następuje właśnie rewolucyjna zmiana w systemie oświaty, od prawie roku obowiązują przepisy przejściowe (ustawa wprowadzająca Prawo Oświatowe), które w wielu stanach faktycznych zastępują przepisy Karty Nauczyciela. To co się kiedyś usłyszało na okazjonalnych dokształtach aktualnie na pewno już nie wystarcza, a od 1 stycznia 2018 r. nie będzie wystarczało jeszcze bardziej. I stan ten systematycznie będzie się pogłębiał. A że w przyrodzie obowiązuje zasada: radź sobie sam i czekaj na ocenę jakości dokumentacji dokonaną przez jeszcze bardziej zorientowanego w temacie kierownika i sprzyjając tak intensywnie rozwijanej specjalizacji – proponujemy P.T. inspektorom, podinspektorom, a nade wszystko nadinspektorom zapoznanie się z nowymi proponowanymi właśnie zmianami. ….


Opinia SIPRP do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (projekt z 18.08.2017 r.).

 

Informujemy, iż po zebraniu opinii członków oraz innych zainteresowanych osób, Zarząd Główny SIPRP przesłał do Ministra Rozwoju i Finansów  pozytywną opinię w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (projekt z 18.08.2017 r.).  

 

 

Omówienie projektu ww. rozporządzenia znajduje się w zamieszczonym na stronie SIPRP wpisie z dnia 2.09.2017r. (link do wpisu – http://www.siprp.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-i-finansow-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-przy-obsludze-zurawi-konsultacje-spoleczne/).

 

 

Serdecznie dziękujemy koleżankom i kolegom z różnych stron kraju za uwagi i zapraszamy do dalszej współpracy. Tak, jak zwykle w naszym stanowisku staramy się kierować zasadą złotego środka. 

 

 


Skarga, czy wniosek o kontrolę – artykuł dyskusyjny ?

Aktualnie brak jest procedury potwierdzania tożsamości osób składających wnioski o przeprowadzenie kontroli, w tym tzw. „skargi pracownicze”. W praktyce każdy może więc wnieść (np. drogą elektroniczną) skargę na dowolny podmiot, podając np. nie swoje dane osobowe, nie istniejący adres, lub co gorsza adres  i dane osoby trzeciej. Niejednokrotnie  kierowana do wnioskodawcy („skarżącego”) korespondencja jest zwracana do urzędu, najczęściej z adnotacją „adresat nieznany”.  Z praktyki wiemy, że są też przypadki interwencji obywateli, których danymi osobowymi ktoś nieuprawniony się posłużył. ……


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi – konsultacje społeczne.

 

Do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął projekt rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi – w celu wyrażenia opinii.

 

 

Pragniemy nadmienić, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja społeczna (NGO), wielokrotnie wyrażało opinię na temat różnych projektów aktów prawnych. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu konsultacjach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu inspektorów pracy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać głos środowiska,  które wszak współtworzymy. ….


Zmarł Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć.

 

Państwowa Inspekcja Pracy poniosła niespodziewaną i niepowetowaną stratę. W dniu dzisiejszym zmarł w wieku 67 lat Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć.

 

 

 

Śp. Roman Giedrojć był magistrem inżynierem o specjalności technika motoryzacyjna i energetyka, absolwentem  Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie i Akademii Rolniczej w Lublinie. Inspektorem pracy został w 1986 r. Przez wiele lat kierował słupskim oddziałem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Koszalinie (później OIP w Gdańsku). W latach 2006-2008 pełnił funkcję zastępcy głównego inspektora pracy, zaś od 4 lutego 2016 r.  głównego inspektora pracy. W latach 1997-2001 był posłem na Sejm RP III kadencji. Od 1998 r. do października 2001 r. – wiceprzewodniczącym Rady Ochrony Pracy. W 2014 r. został wybrany radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego.

 

W zmarłym utraciliśmy człowieka w pełni oddanego idei ochrony praw ludzi pracy, który podjął ogromny trud dostosowania Państwowej Inspekcji Pracy do wymogów współczesności.

 

Nie spełni się niestety Jego marzenie – doprowadzenia Państwowej Inspekcji Pracy do jubileuszu 100 – lecia jej powstania, który przypada w styczniu 2019 r.

W imieniu inspektorów pracy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej kondolencje pogrążonej w smutku Rodzinie Zmarłego – składa Zarząd Główny SIPRP.

 

Non omnis moriar


Cenna inicjatywa posła Józefa Brynkusa (Kukiz’15): „Może w roku poprzedzającym 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości warto doprowadzić do wprowadzenia jednolitych zasad stosowania elementów symboliki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przez wszystkie instytucje państwowe?”

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie zwracało – w różnych gremiach – uwagę na właściwe uwzględnienie symboliki państwowej w systemach identyfikacji wizualnej różnych instytucji państwowych.

 

Dla niezorientowanych podajemy, że nasza korespondencja pro domo sua w tej sprawie rozpoczęła się  i rozwinęła jeszcze w okresie „słusznie minionym”. Z raczej mizernymi skutkami naszej inicjatywy czytelnicy naszej strony internetowej mogli zapoznawać się na bieżąco.

 

Poniżej zamieszczamy linki do naszych publikacji w tym temacie. ….


Nil novi sub sole. Preponderencja a determinacja pewnych warstw.

 

„W dziedzinie polskiego ustawodawstwa społecznego zaznaczył w się w krótkim okresie dwóch ostatnich lat poważny postęp. Wydany został szereg nowych ustaw, stanowiących znaczny krok naprzód, Ważną jednak kwestją  jest nie tylko rozbudowa istniejącego ustawodawstwa pracy, ale niemniej doniosłą sprawą jest jego należyte wykonywanie. ….


Stawiamy sprawę jasno. Wypowiedź Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

 

Czytelników naszej strony internetowej zachęcamy do zapoznania się z wywiadem, którego udzielił główny inspektor pracy Roman Giedrojć red. Łukaszowi Guzie. Wywiad opublikowano w DGP w dniu 3.08.2017 r.

 

W publikacji jest mowa m.in. o mieszaniu prawa pracy i cywilnego, patologiach w zatrudnianiu młodych pracowników w okresie wakacji, konieczności zmian w przepisach dotyczących zatrudniania młodocianych,  funkcjonowaniu przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej, możliwości zmiany przepisów dotyczących zgłaszaniu zatrudnionych do ubezpieczenia społecznego, czy też o perspektywie zmian w ustawie o PIP.

 

Poniżej pozwalamy sobie  zmieścić in extenso kilka bardziej znaczących cytatów dotyczących bezpośrednio działalności inspektorów pracy. Dla przyswojenia i … refleksji. …..


Koniec obowiązku tworzenia przez inspektorów pracy tzw. „metryk spraw administracyjnych”. Biurokracja chyba jest jednak reformowalna.

 

Z satysfakcją informujemy członków, sympatyków a nade wszystko krytyków naszego Stowarzyszenia, że trwająca pięć lat akcja SIPRP (a także kierownictwa GIP), dotycząca wyłączenia inspektorów pracy PIP ze zbędnego biurokratycznego obowiązku tworzenia tzw. „metryk spraw administracyjnych” – spowodowała pozytywną reakcję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

Zgodnie z zapowiedzią, o której informowaliśmy już na naszej stronie internetowej, w projekcie z dnia 7 lipca 2017 r.  rozporządzenia MSWiA w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek metryki sprawy jest wyłączony – w poz 61 wskazano art. 40k ustawy o systemie oceny zgodności, a  w poz. 103 wskazano decyzje wydawane na podst. art. 11 pkt1-4, pkt 6-7 oraz na podst. art. 11a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie projekt ten znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych  i konsultacji publicznych.

 

 

Prowadzona przez nas przez kilka lat korespondencja zawierała wiele argumentów merytorycznych i „zdroworozsądkowych”, z których przypominamy tylko te ostatnie. Wskazaliśmy np., że „metryki spraw” ułożone jedna na drugą utworzą co roku piramidę wysokości  42 metrów czyli wysokości dwu Kolumn Zygmunta w Warszawie. …..


Wystąpienie inspektora pracy PIP – A.D. 2017. „Wnioski profilaktyczne” w teorii i … w praktyce.

 

Blisko dwa  lata temu na naszej stronie internetowej sygnalizowaliśmy problem nieuregulowania w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy dość powszechnie stosowanych w praktyce inspektorskiej wniosków w wystąpieniu – o charakterze profilaktycznym.

 

 

Przed spodziewanymi zmianami w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy pragniemy przypomnieć naszym czytelnikom tą tematykę. Być może stanie się to przyczynkiem do innego niż obecnie uregulowania wystąpień w treści ustawy o PIP.

 

 

Wystąpienie jest  jednym z najczęściej stosowanych przez inspektora pracy PIP środków prawnych. Zawiera ono wnioski, które kierowane są do podmiotu kontrolowanego. Jako inspektorzy pracy, w praktyce spotykamy się z różnymi stanowiskami co do tego, jak wnioski te powinny być formułowane. Rozbieżność dotyczy tego, czy wnioski zawarte w wystąpieniach mogą być „formułowane na przyszłość”, lub inaczej mówiąc, czy mogą mieć one charakter „profilaktyczny”?.  …..


BHP vs. ROK 2017.

 

Bój się, Haruj, Przestrzegaj. Pod takim tytułem w „Dzienniku Gazecie Prawnej” z dn. 30.06-2.07 2017 r. nr 125 (4524) ukazał się artykuł Joanny Pasztelańskiej – będący próbą całościowego spojrzenia na tzw. „behape” w realiach polskiej gospodarki, a może przede wszystkim – w realiach polskiego społeczeństwa, a po trosze i w realiach instytucji tymże „behape” się zajmujących.

 

Pominąwszy wielość rubasznych anegdot, które z „behape” wszak zwyczajowo muszą się kojarzyć  (np. definicja trucizny: „substancja  działająca na organizm człowieka  w sposób mniej lub bardziej śmiertelny”) – w publikacji przytoczonych jest szereg wypowiedzi  osób w tematyce zorientowanych, a także danych  statystycznych pochodzących ze sprawozdań GUS, PIP, CIOP, Koalicji Bezpieczni w Pracy i  in.

 

W prawie dwustronicowym artykule występuje oczywiście także Państwowa Inspekcja Pracy. Fragment te pozwalamy sobie przytoczyć „in extenso”:

Z bhp można się śmiać, ale po pierwszej  kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) trzy czwarte polskich pracodawców  może mieć kłopoty. Okazuje się, że nie tylko zawartość apteczek woła o pomstę do nieba, ale to samo dotyczy gaśnic, wyjść ewakuacyjnych  oraz bezpiecznych stanowisk pracy[…] ……