Zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – konsultacje społeczne.

 

Informujemy, iż do konsultacji publicznych  trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, (projekt z 8 maja 2019 r. ).

 

Konieczność zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010) wynika ze zmian wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), które wejdą w życie z dniem 1 września 2019 r. Projekt zawiera zmiany o charakterze dostosowawczym, zmiany w wysokości wynagrodzenia pracowników młodocianych oraz przepisy przejściowe.

 

Zachęcamy Członków i Sympatyków  Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej do zapoznania się z treścią projektu oraz uzasadnienia oraz do zgłaszania ewentualnych uwag lub opinii w tym zakresie  przesyłając je na adres elektroniczny Zarządu Głównego SIPRP  do dnia 30 maja 2019 r. 

 

projekt – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12321765/12591820/12591821/dokument395279.pdf

 

uzasadnienie – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12321765/12591820/12591821/dokument395280.pdf


Neverending story – czyli uwzględnienie symboliki państwowej w systemie identyfikacji wizualnej Państwowej Inspekcji Pracy oraz w rozstrzygnięciach kierowanych przez inspektorów pracy do podmiotów kontrolowanych i obywateli.

Jednym z ważnych obszarów aktywności Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej jest ośmioletnie wytrwałe apelowanie do czterech już kolejnych głównych inspektorów pracy o właściwe uwzględnienie symboliki państwowej w systemie identyfikacji  naszej instytucji. Chodzi m. in. o barwy państwowe i godło na stronie internetowej PIP, czy też wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na najważniejszych rozstrzygnięciach kierowanych do podmiotów kontrolowanych i obywateli przez organy inspekcji – jakimi są inspektorzy pracy.

 

 

Warto wspomnieć, że inicjatywa nasza ta była kilkakrotnie popierana przez inspekcyjne związki zawodowe (nawet w postaci uchwał podejmowanych przez walne zjazdy tych organizacji).

 

O dziwo, od czasów „słusznie minionych” twarde stanowisko wyrażone w piśmie kierownictwa GIP jeszcze za kadencji p. Anny Tomczyk – nie uległo żadnej modyfikacji. Nie zmieniła się także argumentacja.

 

W obecnych, zwróconych na odbudowywanie wartości patriotycznych czasach doprawdy trudno już znaleźć stronę internetową poważnej instytucji państwowej bez godła państwowego. Przypadki takie policzyć można na palcach jednej już chyba ręki (a ich liczba systematycznie maleje). Oto linki do strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  http://www.sejm.gov.pl/  oraz stron internetowych dwóch instytucji kontrolnych podlegających pod Sejm RP https://www.nik.gov.pl/  oraz https://www.pip.gov.pl/pl/

 

Celebrowane właśnie święta: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Konstytucji 3 Maja – są jak najlepszą okazją do ponownego „zmierzenia się z tematem”, który jak widać z chociażby  z poniższego zestawienia, po wydrukowaniu utworzył by dość grubą  książkę.

 

Poniżej zamieszczamy linki do niektórych naszych publikacji „w tym temacie”.

 

http://www.siprp.pl/cenna-inicjatywa-posla-jozefa-brynkusa-kukiz15-moze-w-roku-poprzedzajacym-100-lecie-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-warto-doprowadzic-do-wprowadzenia-jednolitych-zasad-stos/

http://www.siprp.pl/symbolika-panstwowa-w-pracy-organow-pip-nasz-kolejny-apel-do-glownego-inspektora-pracy/

http://www.siprp.pl/nie-tylko-reprezentacja-polski-godlo-panstwowe-w-pip/

http://www.siprp.pl/znak-orla-cd-czyzby-zalosny-koniec-naszej-obywatelskiej-inicjatywy-2/

http://www.siprp.pl/inspektor-pracy-ma-prawo-do-poslugiwania-sie-godlem-rzeczypospolitej-polskiej/

http://www.siprp.pl/symbolika-panstwowa-w-pracy-organow-pip-nasz-kolejny-apel-do-glownego-inspektora-pracy/

http://www.siprp.pl/idzie-nowe-6-spotkanie-z-kierownictwem-panstwowej-inspektoratu-pracy/

http://www.siprp.pl/znak-orla-cd-zawiadomilismy-prokurature-o-popelnieniu-przestepstwa/

 

Nowym elementem „w temacie” jest pytanie żadne podczas posiedzenia Sejmu RP poświęconego przyjęciu sprawozdania Głównego Inspektora Pracy przez posła dr hab. Józefa Brynkusa, a także udzielona odpowiedź.

 

Poseł Brynkus stwierdza, iż PIP jest jedną z niewielu służb państwowych, których przedstawiciele w terenie nie mają prawa używania pieczęci z godłem RP. Wizerunku godła nie zawierają też formularze stosowane przez inspektorów w procedurach kontrolnych.  W oczach wielu osób obniża to rangę tej instytucji oraz respekt wobec dokonywanych przez nią czynności urzędowych. W swej odpowiedzi Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wskazał, że wizerunek orła białego ustalony dla godła państwowego RP widnieje na drukach GIP oraz Okręgowych Inspektorów Pracy i ich zastępców, a także na legitymacjach służbowych inspektorów i pieczęciach okrągłych używanych przy niektórych czynnościach. Odpowiedź ta potwierdziła, że nie we wszystkich procedurach urzędowych PIP oraz nie wszystkie szczeble i instancje Inspekcji mają prawo do stosowania symboliki państwowej.

 

Zdaniem GIP stosowanie wizerunku godła państwowego i symboliki państwowej wynika ze stosownych ustaw. Jednak warto podkreślić, że ustawy te w stosunku do różnych służb odmiennie określają sposób używania elementów symboliki, przez co tworzy się wrażenie niejednolitości państwa i nierównego umocowania prawnego jego przedstawicieli. Dlatego cieszy, że chociaż GIP uznając zakres stosowania i eksponowania symboliki państwowej za wystarczający przyznał, iż rozważane jest wprowadzenie elementów symboliki narodowej na niektórych drukach stosowanych przez inspektorów PIP w postępowaniu kontrolnym.

 

A oto link do strony Posła Brynkusa, gdzie zamieszczono skan odpowiedzi udzielonej przez Głównego Inspektora Pracy.

 

http://poselbrynkus.pl/?p=8162

 

 

 


Znów Wielkie Świętowanie! Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Konstytucji 3 Maja.

Znów nadeszła pora Wielkiego Świętowania. Czego tradycyjnie sobie i wszystkim Czytelnikom naszej strony internetowej gratulujemy. I mamy nadzieję na wypoczynek, poczucie satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy i chwile radości w kręgu rodziny.

 

Również tradycyjnie szczególnie zachęcamy do celebrowania Święta Flagi – które wypada w dniu 2 maja. Wywieśmy dumnie Biało-Czerwone,  przypnijmy zgodnie z tradycją jeszcze z czasów Konstytucji 3 Maja na ubraniu biało-czerwone kokardy. Symbol ten znany jest polskiej kulturze od czasów uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r., ważny w okresie powstań narodowych oraz wszystkich przełomowych wydarzeń w życiu Polaków.

 

 3Majmy się !!! –  radosnego świętowania majowych świąt! Tego życzymy inspektorom pracy i wszystkim Czytelnikom strony internetowej Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarząd Główny SIPRP


Propozycje zmian w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym – konsultacje społeczne.

Informujemy, że Pan Marcin Ociepa – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, przesłał do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (projekt z dnia 6.04.2019 r.)  – w celu wyrażenia opinii. 

 

– – – – –

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja społeczna (NGO), wielokrotnie wyrażało opinię na temat różnych projektów aktów prawnych. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu konsultacjach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu inspektorów pracy zrzeszonych w SIPRP, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać głos środowiska, które wszak współtworzymy.  W związku z powyższym, zwracamy się do Członków i Sympatyków  SIPRP z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii, co do tego projektu na adres  zarzad@siprp.pl  – do dnia 6.05.2019 r. 

 

– – – – –

 

Zgodnie z treścią uzasadnienia podjęcie prac nad zmianą ww. rozporządzenia wiąże się z postulatami przedsiębiorców, którzy w kierowanej do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii licznej korespondencji, dotyczącej interpretacji przepisów ww. rozporządzenia, zwracali uwagę na następujące kwestie:

 

1)  nie jest jasne czy możliwe jest dopuszczenie do pracy w charakterze operatora/kierowcy wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia osób, które uzyskały uprawnienia do obsługi tego rodzaju wózka na podstawie odrębnych przepisów, tj. m.in. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, do obsługi wózków jezdniowych, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1, mógł być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, a więc ww. uprawnienia upoważniały do pracy w charakterze operatora wózka podnośnikowego. Z uwagi na to – w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych warunków dopuszczenia do obsługi wózków jezdniowych osób legitymujących się wpisem do książki operatora maszyn roboczych (podstawę do ich uzyskania określają przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, tj. ww. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych) lub posiadających uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych (podstawę do nich określają przepisy w sprawie szkolenia i kwalifikacji maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych, tj. zarządzenie nr 12 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 września 1983 r. w sprawie szkolenia i kwalifikacji maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych – przewiduje się odpowiednią zmianę przepisów aktualnego rozporządzenia z 2017 r. (vide brzmienie § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 nadawane niniejszym projektem). Należy przy tym zauważyć, że intencją prawodawcy jest uniknięcie generowania dodatkowych kosztów po stronie pracodawców i pracowników w sytuacji, kiedy osoba mająca wykonywać prace w charakterze operatora wózka podnośnikowego nabyła już wcześniej bezterminowe uprawnienia i posiada w związku z tym odpowiednie umiejętności w tym zakresie;

 

2) nie jest jasne czy do obsługi wózków jezdniowych, innych niż podnośnikowe można dopuścić osobę, która nie ukończyła 18 lat, ponieważ dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierującymi pojazdami, w przypadku prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 i T, może otrzymać osoba która nie ukończyła 18 lat. Intencją natomiast jest, aby osoby dopuszczone do obsługi wózków jezdniowych miały ukończone 18 lat, w związku z tym w § 4 ust. 2 zostało to jednoznacznie określone;

 

3) terminy na uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, uprawniającego do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, są za krótkie, aby możliwe było w tym terminie przystąpienie do egzaminu wszystkich chętnych, którzy będą zainteresowani ich uzyskaniem. Z uwagi na skalę tego typu uprawnień (do końca 2018 r. zarejestrowano w UDT ok. 194.000 takich wózków) oraz możliwości UDT w zakresie egzaminowania, mając na uwadze, że terminy określone w obecnym § 18 jeszcze nie minęły, w projektowanym rozporządzeniu przewiduje się wydłużenie okresu ważności imiennych zezwoleń (vide nowe brzmienie § 18 nadawane § 1 pkt 2 projektu), umożliwiając tym samym pracodawcom i pracownikom dogodniejsze zaplanowanie czasu przystąpienia do egzaminu.

 

Przepis § 2 dopuszcza do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz innych niż podnośnikowe osoby, które zostały dopuszczone do obsługi tych wózków na podstawie dotychczasowych przepisów tj. przepisów § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Link do projektu:

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//528/12321481/12582460/12582461/dokument389023.pdf

 


Wielkanocne życzenia.

Koleżankom i Kolegom Inspektorom Pracy, pozostałym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy – z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Niech nam wszystkim towarzyszy wzajemna życzliwość,  solidarność oraz wiara  i nadzieja, że najpiękniejsze i najlepsze dni są ciągle jeszcze przed nami.

 

Obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych

 

życzy

 

Zarząd Główny  SIPRP


Szykują się zmiany w treści świadectwa pracy.

Do konsultacji publicznych  trafił projekt Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (projekt z 4.04.2019 r).

 

 

Projekt przewiduje dokonanie korekty pomocniczego wzoru świadectwa pracy, stanowiącego załącznik do przedmiotowego rozporządzenia, polegającej na usunięciu punktu dotyczącego imion rodziców pracownika. …..


Wspólny apel organizacji związkowych oraz SIPRP – w sprawie zmian w ustawie o PIP.

Informujemy, iż w dniu 25 marca 2019 r. podpisaliśmy wspólny apel do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Społecznej i Rodziny, przesłany także do wiadomości Marszałków Sejmu i Senatu oraz Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej – o podjęcie prac nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy zawartego w druku sejmowym nr 3025.

 

Projekt ustawy jest reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na petycję skierowaną do Sejmu przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Komisja uznała petycję za zasadną. Celem projektowanej ustawy jest przyznanie niektórym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy (wykonującym czynności kontrolne i posiadającym co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem tych czynności) prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Podkreślić należy, że już na etapie rozpatrywania petycji pozytywne stanowisko o tej inicjatywie przedstawili obecnie na posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji: Janina Suzdorf – w imieniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy. …..


Budżet PIP na 2019 r. jednak wyższy od zeszłorocznego.

Już prawie dwa miesiące temu dobiegły końca prace parlamentarne nad ustawą budżetową na 2019 r. – w tym oczywiście również nad budżetem Państwowej Inspekcji Pracy. Ponieważ nad sprawą zapadła głęboka cisza – niniejszym pozwalamy sobie krótko podsumować ostatnie działania, a także ich efekty.

 

Posłowie przyjęli ustawę budżetową na 2019 r. na posiedzeniu plenarnym Sejmu w dniu 16.01.2019 r.  Następnie nad ustawą budżetową debatował Senat. W izbie wyższej Parlamentu senatorowie Jan Rulewski i Leszek Czarnobaj wnieśli poprawkę mającą na celu zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy o 30 milionów złotych – z przeznaczeniem ich na wzrost wynagrodzeń pracowników PIP. Niestety poprawka ta nie została przyjęta, i w dniu 24.01.2019 r. Senat podjął uchwałę o przyjęciu ustawy budżetowej bez poprawek. Ustawa budżetowa została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. ….


Propozycje zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – konsultacje społeczne.

 

 

Informujemy, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  otrzymało z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt (z 5.03.2019 r.)  zmian w „tytułowym” rozporządzeniu  – w celu wyrażenia opinii. 

 

W związku z tym, tradycyjnie już zwracamy się do Członków i Sympatyków  SIPRP z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii, co do tego projektu na adres  zarzad@siprp.pl w terminie do 21 marca 2019 r. ……..


Nowelizacja ustawy o PIP – opinia Prezesa Stowarzyszenia Inspektorów Pracy RP dla portalu Prawo.pl i Lex.pl

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowaną w dniu 5.11.2018 r. przez  prestiżowy portal prawny: www. Prawo.pl, oraz udostępnioną profesjonalnym użytkownikom prawa w Polsce przez Internetowy System Informacji Prawnej LEX  – opinię Prezesa SIPRP  dr Leszka Rymarowicza na temat specyficznych oświadczeń, do składania których zobowiązani zostali ostatnio inspektorzy pracy PIP.

 

Niestety, jak się okazało, był to jeden z „głosów wołającego na puszczy” (zresztą w dobrym towarzystwie (bo Biura Legislacyjnego Senatu in corpore ).

 

Ustawa jednak weszła w życie,  inspektorzy pracy z nowego obowiązku, jak zresztą z każdego innego, wzorowo się wywiązali, i niestety, od tego momentu ponoszą odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, na które nie mają żadnego wpływu. I bez jakiegokolwiek zawinienia mogą być pociągani z tego tytułu do drastycznej odpowiedzialności służbowej. Nie za bardzo zmienią to „poszerzające” albo (jak kto woli) „zwężające” wykładnie, przeprowadzane doraźne interpretacje i podejmowane (w zasadzie bez podstawy prawnej) weryfikacje masy informacji gromadzonych na mocy tej nowelizacji ustawy o PIP. ……..


Propozycje zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – konsultacje społeczne.

 

Informujemy, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  otrzymało z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt (z 6.02.2019 r.)  zmian w „tytułowym” rozporządzeniu  – w celu wyrażenia opinii.  ….


Historyczne podziękowania Głównego Inspektora Pracy za wsparcie SIPRP dotyczące budżetu PIP.

W trzecią rocznicę solidarnych niegdyś działań podejmowanych przez kierownictwo PIP i organizacje społeczne działające w naszym Urzędzie – pozwalamy sobie – nie tylko ku pamięci, przytoczyć treść bardzo ważnego dla nas pisma z dnia 22 lutego 2016 r., skierowanego na ręce prezesa SIPRP przez śp. Romana Giedrojcia, szefa naszego Urzędu, który z najwyższą determinacją podjął starania o powstrzymanie pauperyzacji inspektorów pracy, a także innych pracowników PIP.

 

Takie słowa pozwalają ciągle wierzyć w dobro, celowość i słuszność naszej drogi i społecznego zaangażowania, a także pozwalają z dystansem odnieść  się do napotykanych trudności, ale także aktów niezrozumienia, niechęci czy wręcz wrogości. Solidarność– miejmy nadzieję – ciągle jest wspólną naszą wartością, do której wszyscy mamy prawo.

 

Czy coś się w sytuacji opisywanej przez śp. Romana Giedrojcia w 2016 r. zmieniło? Co podziało się w naszym środowisku tak niewiele później? Dlaczego doszło do tak ogromnych i pogłębiających się podziałów, alienacji, nieufności, braku wzajemnego szacunku, aktów wykluczenia?  To pokaże i oceni zapewne już wkrótce Historia, której – nie da się tego ukryć – wszyscy jesteśmy częścią. Jak się w niej zapisujemy? …..


Kontrole przedsiębiorców. Co się (nie)zmieniło w funkcjonowaniu inspektorów pracy PIP od 30.04.2018 r.

 

Od sześciu lat Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej polskiej stara się doprowadzić do uznania – i co najważniejsze – wdrożenia w praktyce funkcjonowania urzędu postanowień ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Nr 81 MOP, która miała pecha przez wiele lat być jakby nie dostrzeżona przez kolejne kierownictwa PIP.

 

Przez te sześć lat naszemu Stowarzyszeniu udało się  doprowadzić (przy ogromnym oporze materyji i nieproporcjonalnych stratach w siłach i środkach własnych) do:

  • Formalnego uznania wyższości ratyfikowanej konwencji międzynarodowej nad prawem krajowym (co pozornie wydaje się oczywiste),
  • Uznania, że inspekcja pracy nie powinna, i w większości sytuacji nie musi zawiadamiać podmiotu kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli (co pozornie wydaje się oczywiste)
  • Uznania („wyinterpretowania”), że rzeczona konwencja w polskim systemie prawnym obejmuje także tzw. usługi, wobec tego jednakowe standardy kontroli stosuje się wobec wszystkich przedsiębiorców obejmowanych przez polski system inspekcji pracy  (co pozornie wydaje się oczywiste)
  • Zasiania uzasadnionych wątpliwości co do utrzymywania fikcyjnej w istocie instytucji tzw. „upoważnień do kontroli” (sprawa, po wielu latach została podjęta przez tzw. kręgi decyzyjne). Mimochodem przy tym uznano, że jeżeli chodzi o termin doręczenia przedsiębiorcy tego dokumentu – stosuje się lex specialis, czyli ustawę o PIP.
  • Uznania – co prawda połowicznego – że tzw. „skargi” determinujące system pracy inspekcji pracy w Polsce, w istocie są wnioskami o kontrolę, i w takim trybie winny być rozpatrywane. Konsekwencją tego powinno być, a na razie niestety nie jest,  zredefiniowanie pojęcia tzw.  „tajemnicy skargowej” ograniczającej bezpodstawnie prawa strony postępowania. ……


W 100-lecie PIP – wykład w Muzeum Śląskim w Katowicach: „Od przysięgłych gornych do inspektorów pracy. O tradycjach ochrony pracy na Śląsku”.

W imponującej nowoczesnością podziemnej sali seminaryjnej Muzeum Śląskiego w Katowicach w dniu 22 stycznia 2019 r. (i co warto zaznaczyć poza godzinami pracy zarówno wykładowcy jak i audytorium) – pasjonat historii kultury pracy na Śląsku, mgr Roman Adler  wygłosił wykład: „Od przysięgłych gornych do inspektorów pracy. O tradycjach ochrony pracy na Śląsku”. Wydarzenie to zdaje się wpisywać w obchody przypadającego w bieżącym roku jubileuszu 100-lecia utworzenia PIP. Honory gospodarza pełnił dr Dawid Keller – historyk z Muzeum Śląskiego.

 

Czytelników naszej strony internetowej zapraszamy do zapoznania się ze skrótem tego arcyciekawego wystąpienia (do pobrania na końcu publikacji). Wynika z niego, że tradycje inspekcji pracy w Polsce wywieść można z wieku XIII. W 1517 r. król Zygmunt Stary utworzył dla całego Królestwa Polskiego urząd podkomorzego górniczego,  pierwszą udokumentowaną kontrolę, obejmującą „ogląd dołu co do robót  odbytych i odbyć się mających w celu bezpieczeństwa kopalni” przeprowadzono w 1518 r. Na Śląsku pierwsi państwowi, bo opłacani z kasy książęcej urzędnicy powołani zostali przez ostatniego Piasta opolsko-raciborskiego, Jana II Dobrego w 1528 r. ….


Ciężkie odbiurokratyzowanie biurokracji. Walki z metrykami ciąg dalszy.

 

Od 2012 r. Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi korespondencję z  kilkoma ministerstwami, tj. na początku Administracji i Cyfryzacji, a ostatnio  Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie zniesienia obowiązku prowadzenia metryk spraw administracyjnych w odniesieniu do nakazów wydawanych przez inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Przytoczyliśmy wiele argumentów, od prawnych poczynając, na zdroworozsądkowych i finansowych kończąc. Nie zawahaliśmy się nawet użyć casusu palmy wielkanocnej, czy Kolumny Zygmunta w Warszawie (wpisy: z dnia 16.04.2012r.   z dnia 11.07.2012r. Na pewnym etapie w sprawę włączył się Główny Inspektorat Pracy. ….


Wokół budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2019 – cd. (2)

W dniu 16.01.2019 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalił ustawę budżetową na 2019 r. Nim ustawa ta trafi do Senatu uwagę naszych czytelników chcemy zwrócić  na dwie  poprawki  wniesione na poprzednim posiedzeniu Sejmu (podczas drugiego czytania), dotyczące budżetu Państwowej Inspekcji Pracy, które były głosowane w Sejmie przed jej uchwaleniem.

 

Poprawka nr 22

W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług o kwotę 19.697 tys. zł (dz. 756), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na realizację nowych i priorytetowych dla strony społecznej zadań, takich jak nadzór nad realizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, kontrola wypłacania wynagrodzeń w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej.” – zgłoszona przez KP KUKIZ’15. …..


O programie działania PIP na 2019 r., o realnych szansach na wzrost wynagrodzeń i o bieżących problemach inspekcji. Posiedzenie Rady Ochrony Pracy.

W dniu 15 stycznia odbyło się posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy, na którym Rada m. in. przyjęła pozytywne stanowisko w sprawie programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2019 r. Znaczącym akcentem w obradach była troska o wzmocnienie PIP, także poprzez zwiększenie budżetu w części obejmującej wynagrodzenia. Odpowiada to postulatom środowiska, artykułowanym od kilku lat przez inspekcyjne związki zawodowe, a także przez nasze Stowarzyszenie, które miało zaszczyt pierwsze wprowadzić ten problem w debatę publiczną i wyliczyć owe 40+ zadań ustawowych realizowanych przez inspektorów pracy. Z oficjalnym sprawozdaniem z obrad ROP można zapoznać się tu: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/100341,akceptacja-programu-dzialania.html

 

W toku posiedzenia poseł Janusz Śniadek – Przewodniczący Rady poinformował zebranych m. in, że  „(…) ma być w tej chwili realizowana  poprawka przywracająca znaczną część tej kwoty – 8 mln zł zostało wynegocjowane i to ma być przywrócone i adresowane na płace (…)”. Trzymamy kciuki, aby plan ten doczekał się realizacji. Jak co roku, także i w tym braliśmy aktywny udział w lobbingu na rzecz zniwelowania, a przynajmniej zmniejszenia dokonanego w Sejmie uszczuplenia  zaproponowanego przez głównego inspektora pracy budżetu PIP. ….