Zaproszenie na posiedzenie naukowe PTErg, KE O/PAN oraz KE PAU.

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne Oddział w Krakowie, Komisja Ergonomiczna O/PAN w Krakowie oraz Komisja Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 12 grudnia (czwartek) o godz. 18.00, w siedzibie PAN w Krakowie, przy ul. św. Jana 28 – pokój nr 4 (I. piętro).

 

Na posiedzeniu tym mgr Katarzyna Kukułka i mgr Katarzyna Ogińska-Bruchal (Lekta, Artificial Intelligence) przedstawią referat pt. „Jak projektować boty? Badanie doświadczenia użytkownika – nowa odsłona ergonomii”.

 

do pobrania – zebr-PTErg-KE-12-12-19-abstrakt


Ostre słowa Wiesława Łyszczka- głównego inspektora pracy oraz Janusza Śniadka – przewodniczącego ROP na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w dniu 19 listopada 2019 r.

Z kronikarskiego obowiązku (bowiem nie sposób wątku tego znaleźć w oficjalnym przekazie medialnym zarówno na stronie ROP jak i PIP) i wobec wagi sprawy – pozwalamy sobie przytoczyć, in extenso i bez jakiegokolwiek komentarza – wypowiedzi głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka i przewodniczącego ROP posła Janusza Śniadka, odnoszące się do kolejnych pytań zadawanych kierownictwu PIP przez członkinię ROP – poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką.

 

Pytania posłanki Mrzygłockiej dotyczyły tym razem:

 

Wiesław Łyszczek – główny inspektor pracy:

 

„Pani Poseł odpowiadając na Pani pytania odpowiem tak, skończyły się czasy kiedy związki zawodowe decydowały kto ma być na jakim stanowisku. To to można, o tym można zapomnieć. Muszę tak dobierać kadrę kierowniczą żeby wypełniała te zadania, które mam nałożone ustawą. I tak to będę czynił. Odnośnie, odpowiadając na pismo związków zawodowych i przywołane w treści ustawy o związków zawodowych chciałem stwierdzić, że nie stanowią one podstawy do działań opisanych w tym piśmie. Zgodzić się należy, że zasady etyki pracowników Państwowej Inspekcji Pracy obowiązują wszystkich pracowników naszego Urzędu. Formułując zarzut naruszenia tych zasad należy określić jakie zasady zostały naruszone. Twierdzenie, że naruszono zasady etyki bez ich skonkretyzowania uznać należy za gołosłowne i nieweryfikowalne. Zdaniem, zatem w tym stanie rzeczy nie sposób odnieść się do tak enigmatycznie sformułowanego zarzutu. Zdumiewa mnie fakt, że związek zawodowy informację o zasadach wynagradzania pracowników Państwowej Inspekcji Pracy czerpie z mediów pomimo, że zasady te są znane wszystkim pracownikom Urzędu. Nagrody przyznawane są transparentnie i w poszanowaniu obowiązujących w tym zakresie uregulowań prawnych obowiązujących w Państwowej Inspekcji Pracy. Fundusz nagród w 2019 roku, jak i awansowanie pracowników, uzgodniony został z działającymi w Państwowej Inspekcji Pracy reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie, legalności wykonania budżetu na 2018 nie wykazała w tym zakresie jakichkolwiek nieprawidłowości.

 

Odnośnie, Pani Poseł, wymiany na stanowisku (uzupełnienia) zastępcy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach musze powiedzieć tak, że zostałem postawiony przed taką sytuacją, że nie było osoby kierującej, bo każdy z kierujących chorował. W związku z tym musiałem zapewnić żeby inspektorzy mogli wykonywać działania, taką sytuację żeby ktoś mógł wydać upoważnienie inspektorowi pracy do kontroli. W związku z tym tak tu uczyniłem i nie ma w tym żadnych protewin. Pytała Pani czy Poseł, czy nie mógł to być z Katowic. Powiem Pani Poseł tak. Muszę przerwać   wszelkie układy jakie istnieją w Inspekcji Pracy, od lat narosłe. To nie jest łatwa sytuacja. Ja wiem w jakiej jestem sytuacji, w jakim położeniu. Powiem tak, że to są bardzo ciężkie tematy. Niech mi Pani Poseł wierzy, albo nie. To nie jest łatwa decyzja. To nie są łatwe decyzje, bo to narosło latami. Obojętnie czego nie dotknę, kiedy chce wartościować stanowiska pracy, proszę Państwa, żeby pokazać czy jedno stanowisko jest nadmiernie obciążone a drugie mniej to już jest zaraz ze związków zawodowych mam krytykę – no po co my to robimy. A no po to, żeby ewentualnie rozłożyć te prace poszczególnych pracowników i odpowiednio wynagradzać również, bo są takie stanowiska, które ich nie ma a ludzie są na tych stanowiskach. Geograf jest prawnikiem, bardzo przepraszam, ale taki jest stan, tak zostało w umowie zapisane. Pomalutku będę stopniowo regulował wszystkie zaszłości, pomalutku, ale doprowadzę do takiej sytuacji żeby [nie]była niekompetencja w wykonaniu swoich zadań nałożonych na Inspekcję Pracy. Bo najwyższym dobrem jest interes publiczny i wykonywanie tych zadań, które są nałożone ustawą.

 

Pani Poseł jeszcze pytała odnośnie RODO. Pani Poseł odpowiadam w ten sposób. Myślę, że w grudniu, na początku grudnia będzie stanowisko RODO odnośnie uchylenia swojej decyzji. Nie będę wybiegał do przodu, damy czas RODO niech Urzędowi Ochrony Danych Osobowych, niech się wypowie w tym temacie. Czy Główny Inspektorat Pracy naruszył przepisy w tym zakresie. Myślę to jest najważniejsza instytucja w państwie i  niech ona rozstrzygnie to, czy faktycznie tak było. A to co ktoś pisze, może sobie pisać i domniemywać.

 

Powiem, że jestem bardzo zdziwiony działaniami związków zawodowych, które godzą w interes społeczny całej Inspekcji Pracy. Jest to rzecz nie do pomyślenia w dzisiejszej historii, żeby pracownik, który czerpie korzyści z firmy, bo faktycznie dobrze jest wynagradzany, bo do tego doprowadziłem i wyrównuję dzięki Państwa decyzjom, równałem kominy. Po 8 latach jest taka decyzja, równam kominy. Nie wyrównałem wszystkiego, ja nie powiem że wyrównałem, bo bym skłamał. Ale takie są zaszłości kiedy między okręgami są bardzo duże różnice, Pani Poseł. Pani Poseł wie, że były lata żeśmy nie mieli pieniążków. Dzięki działalności Rady Ochrony Pracy w tym okresie – mamy to i staramy się naprawiać pewne rzeczy. Nie można zaraz, za jednym zamachem naprawić wszystkiego, kiedy te potrzeby są bardzo duże. Powiem tak, że jest drugi rok z kolei z rzędu kiedy prawie ponad 100 osób zatrudnię. Jest 2 aplikacje, ponad 40 osób. Kiedy takie aplikacje były w 2007 r., kiedy z Urzędów Wojewódzkich przychodzili pracownicy do Państwowej Inspekcji Pracy. W tym roku również, i następnym również planuję w takiej samej ilości, bo żeby zapewnić właściwy wykonywanie zadań nałożonych na Inspekcję muszę robić takie nabory i tak tymi pieniędzmi dysponować, żeby faktycznie nie doszło do naruszenia ustawy o finansach publicznych. Czyli wszystkie moje działania są kierowane w jednym kierunku, wypełnianie tych zdań, które są nałożone na Inspekcję Pracy. Wynagradzanie pracowników odpowiednio do tego co wykonują. Ilość, jakość i efektywne wykorzystanie czasu pracy. Nie może być tak, że pracownik dobrze wynagradzany powie, że dziś mi się nie chce pracować, albo tak, jak mówili, że przyszła działalność, kontrole handlu – będziemy protestować. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Państwo wynagradza, proszę wykonywać pracę zgodnie z tym, co państwo chce. Jest jeden pracodawca i on wymaga tego, żeby dyscyplina pracy i inne elementy wiążące się  z zawartym stosunkiem pracy były wykonywane należycie. I tego będę żądał od każdego okręgowego –  nie ma znaczenia – dyrektora nawet i zastępców tak samo. Dla mnie nie ma znaczenia. Najważniejszy jest interes Inspekcji Pracy, interes państwa. Dziękuję bardzo. Myślę, że na resztę pytań odpowiemy również na piśmie Pani Poseł.”

 

Poseł Janusz Śniadek – przewodniczący ROP:

 

„Dziękuję bardzo. Ja chciałbym dopowiedzieć do tej wypowiedzi Pana Głównego Inspektora i pytań Pani Poseł. Ja nie wykluczam, że w kolejnej kadencji wprowadzimy na posiedzenie Rady temat dotyczący polityki kadrowej w Państwowej Inspekcji Pracy, jak również tych wszystkich wątpliwości, które się się rodziły, w związku z tym  że ja uważam za absolutnie niedopuszczalne te ciągłe, nieustanne próby prowadzenia polityki kadrowej, czy wpływania na politykę kadrową Państwowej Inspekcji Pracy za pośrednictwem mediów. Również przypominam, że myśmy pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu, już nie pamiętam dat, ale wprowadzili taki obowiązek dla inspektorów pracy wynikający z pewnych niepokojów, czy patologii, które się rodziły obowiązek informowaniu Kierownictwa o swoich źródłach dochodów, czy nawet tam były kwestie zahaczające o rodzinę, żeby zlikwidować różnego rodzaju patologie. I teraz sytuacja, gdzie próbuje się blokować jakąś ewentualną kontrolę tego rodzaju poczynań, zasłaniając się ochroną danych osobowych musi rodzić niepokój, że , że to jest sytuacja w jakiś sposób chora, że my gdzieś tu się zamykamy w jakimś błędnym kole i być może trzeba poszukać jakichś innych dalej idących rozwiązań ustawowych, jakby legalizujących to, czy nie pozostających cienia wątpliwości, bo jest faktem, że myśmy doczekali się w Polsce zwłaszcza z tym RODO,  z tą ochroną danych osobowych takiego zapętlenia, że to wyklucza realizację innych ustawowych też często obowiązków różnych organów Państwa. Więc, więc tego typu refleksji być może takie spotkanie Rady tutaj w którymś momencie byłoby przydatne i być może też przecięłoby te nieustanne, ciągle ponawiane próby wywierania presji przez media na kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy. Przyznam że to staje się takim przedmiotem mojej narastającej troski. Ja tutaj jeszcze wyjaśniałem z Panią Ewą, ja tego pisma o którym Pani Poseł mówi do rąk własnych od Związków jeszcze nie dotarłem, nie dostałem. Uzupełnimy to natychmiast, jeszcze dziś albo jutro, i zastanowię się co z tym zrobić. Zresztą, rozumiem – ono dotarło do mojej wiadomości, nie jestem jego adresatem, ale nie mniej jednak zainteresuje się tam zgłaszanymi treściami”.

Przy redakcji tekstu staraliśmy się oddać ściśle treść wypowiedzi. Pominęliśmy jedynie powtórzenia, pauzy, niewyraźne słowa, uzupełniliśmy pominięte zgłoski czy sylaby  – charakterystyczne dla każdej wypowiedzi dokonywanej „na żywo”. Znaki interpunkcyjne odpowiadają rzeczywistemu brzmieniu wypowiedzi.

 

źródło – relacja z posiedzenia ROP –  http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=38169EC322E1496AC12584B6004F0458  – od godz. 13.40


Kolejna interpelacja do głównego inspektora pracy w sprawie braku symboliki państwowej w systemie identyfikacji wizualnej PIP.

Być może Narodowe Święto Niepodległości z okazji którego instytucje państwowe, ale także różne inne instytucje i po prostu obywatele Rzeczypospolitej Polskiej z czcią i dumą eksponują barwy i symbole narodowe nie jest najlepszym momentem na informowanie o kolejnej interpelacji do głównego inspektora pracy skierowanej w sprawie tak oczywistej, jak brak symboliki państwowej w systemie identyfikacji wizualnej PIP.

 

Ale sytuacja jest szczególna, kończy się właśnie VIII kadencja Sejmu, któremu PIP podlega, a już nazajutrz odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji oraz Senatu X kadencji. W ciągu najbliższych miesięcy spodziewać się można wejścia Państwowej Inspekcji Pracy w sferę zainteresowań nowych posłów, także w składzie nadzorującej PIP sejmowej Rady Ochrony Pracy również zajść muszą istotne zmiany.

Korzystając z tej okazji – wszystkim Posłom i Posłankom oraz Senatorom, którzy zaangażowali się w sprawy ochrony pracy (a także w sprawy PIP) składamy niniejszym wyrazy szacunku i podziękowań, a  wszystkim parlamentarzystom Sejmu IX kadencji i Senatu X kadencji życzymy sukcesów w służbie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

„(…) moje zdziwienie budzi uporczywy brak eksponowania godła Rzeczypospolitej Polskiej na stronie internetowej PIP oraz brak stosowania wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na drukach używanych przez inspektorów pracy – mających przecież status organu PIP. Jest to rażące zaniedbanie w formach działania i dokumentach kierowanej przez Pana instytucji, niejednokrotnie starającej się nawiązywać do tradycji II Rzeczypospolitej i to mimo deklaracji zawartej w otrzymanej od Pana odpowiedzi znak GG-495-710-6-6/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku. (…)”

 

link do pełnej treści wystąpienia  – http://poselbrynkus.pl/?p=11537

 

aktualizacja – 13.11.2019 r.

 

 


Narodowe Święto Niepodległości A.D. 2019

 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzymy wszystkim Koleżankom i Kolegom inspektorom pracy radości na co dzień, a także wielu sukcesów oraz satysfakcji w służbie dla Rzeczypospolitej i jej obywateli

 

Zarząd Główny SIPRP

 

 

Myśmy się porywali „z motyką na słońce”,

dmuchali przeciwko wichurze nieufności,

pogardy dla tych, co się ważą na takie szalone czyny.

 

Józef Piłsudski, 29 marca 1916

 

 

Zapraszamy do odsłuchania jednego z nielicznych zachowanych nagrań głosu Marszałka – www.youtube.com/watch?v=oOcBRyQtb_w

 


„Bizancjum” w centrali PIP.  Kolejne publikacje DGP podważające powagę naszego urzędu. 

Niestety, z kronikarskiego obowiązku informujemy, że w dniu 3.11.2019 r.  na portalu FORSAL.PL zamieszczono artykuł Łukasza Guzy „Ponad 737 tys. zł dla 20 osób. Drugie pensje w PIP”  https://forsal.pl/artykuly/1437882,ponad-737-tys-zl-dla-20-osob-drugie-pensje-w-pip.html , a w dniu 4.11.2019 r. w „Dzienniku Gazecie Prawnej”  kolejny artykuł pt. „Hojne nagrody dla dyrektorów w PIPhttps://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1437903,nagrody-dla-dyrektorow-w-pip.html .

 

Jeżeli ktoś ma ochotę na lekturę i po raz kolejny pokona naturalne uczucie zażenowania, to po zapoznaniu się z treścią publikacji zapewne stwierdzi, że nie ma w niej nic odkrywczego. Opisane mechanizmy są znane od wielu lat, i pomimo regularnego powracania  tematu na łamy prasy – nic nie wskazuje na to że w tej materii może się cokolwiek zmienić. Oczywiście, jeżeli w końcu „najwyższe czynniki polityczne” nie dojdą do wniosku, że sytuacja ta kładzie się cieniem na odbiorze społecznym wysiłków podejmowanych przez obóz dobrej zmiany dla stworzenia sprawnej, kompetentnej oraz cokolwiek by to znaczyło cechującej się skromnością  służby państwowej.

 

Nowością publikacji jest to, że tym razem podkreślono, że w PIP od ponad roku trwa spór zbiorowy (pierwszy w historii inspekcji), a jednym z powodów jego wszczęcia był niewłaściwy podział środków na płace w 2018 r., w tym zbyt duża kwota do rozdysponowania bezpośrednio przez centralę PIP.

 

W artykule wypowiedział się prof. Stefan Płażek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert ds. administracji publicznej:  „Dodatkowa gratyfikacja ma dwa cele. Jest albo wyrazem wdzięczności za szczególne osiągnięcia, albo ma charakter motywacji do jeszcze lepszej pracy. Jej wysokość ma zapewnić spełnienie tych celów, ale nie może być przesadna czy wręcz absurdalna”.

 

O skomentowanie nagród dyrektorów i wicedyrektorów w głównym inspektoracie poproszono podmioty nadzorujące działalność PIP. Wojciech Szarama, przewodniczący sejmowej komisji ds. kontroli państwowej, nie odmówił, ale poprosił najpierw o możliwość zapoznania się z informacjami o wysokości dodatkowych gratyfikacji. Z kolei Janusz Śniadek, poseł PiS i przewodniczący Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP (ROP), zapowiedział, że zapozna się ze sprawą i podejmie interwencję, jeśli okaże się, że jest ona konieczna.

 

Jan Łopata, poseł PSL, członek ROP  stwierdził natomiast: „Ubolewam nad tym, co dzieje się nie tylko w PIP, ale także w drugiej nadzorowanej przez Sejm instytucji, czyli Najwyższej Izbie Kontroli. Mam wrażenie, że te dwa dotychczas wzorcowe – pod kątem przejrzystości działania – podmioty ścigają się teraz o to, który otrzyma więcej negatywnych opinii”. Jego zdaniem „wpłynie to na działalność PIP. – Gdy w trakcie kontroli inspektor zacznie wykazywać nieprawidłowości, przedsiębiorca może przecież odpowiedzieć: porządek to najpierw zróbcie u siebie”.

 

Zauważyć należy, iż instytucja nasza, w dalszym ciągu występuje o coroczne zwiększanie środków na wynagrodzenia – wskazując na rażąco niską wysokość uposażeń inspektorów pracy. I takie zwiększone środki od kilku lat otrzymuje. Jak opisana sytuacja wpłynie na gremia sejmowe, które decydują o przyznawaniu coraz większych środków finansowych na działalność PIP? A co będzie, gdy ktoś podobnej jak dla dyrektorów analizie podda wynagrodzenia w całej rozbudowywanej bez umiaru strukturze centralnej PIP oraz nie mającej umocowania ustawowego i dławiącej niezależność inspektorów pracy strukturze wewnętrznego nadzoru w każdej,  nawet najmniejszej jednostce organizacyjnej PIP?  A to już nomenklaturowa grupa dobrze powyżej pół tysiąca osób, drastycznie odstających od mediany wynagrodzeń w PIP.


Związek Zawodowy Pracowników PIP stawia pytania w bulwersującej sprawie.

 

Na stronie internetowej Związku Zawodowego Pracowników PIP – najliczniejszej reprezentacji pracowników PIP –  zamieszczono komentarz do artykułu red. Łukasza Guzy opublikowanego  w Dzienniku Gazecie Prawnej  w dniu 24 października 2019 r. „Nielegalna inwigilacja w PIP. Zajrzała do zarobków swojego pracownika”

 

Sprawa dotyczyć może każdego pracownika PIP, i pominąwszy jej rzeczywiście bulwersujący charakter, stwierdzić należy, iż wpisuje się ona (niestety!) w prowadzony od kilku lat proces budowania drastycznych podziałów wewnątrz PIP (na swoich i nieswoich, kierownictwo i pracowników, zaufanych i niezaufanych, centrala i teren  itp.). Prowadzić to musi – i prowadzi – do ostatecznego demontażu  autorytetu działających w terenie inspektorów pracy, na co dzień reprezentujących PIP wobec pracodawców i pracobiorców. Akurat tej, budowanej żmudnie przez rzeszę inspektorów pracy wartości  niestety nie da się zastąpić wartościami innymi, szczególnie tymi zadekretowanymi odgórnie.

 

Sprawa ta pojawiła się także w końcowej części ostatniego posiedzenia Rady Ochrony Pracy ( http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=EDE3A8352FCEEE44C125848F0043BBEC ), a próby jej wyjaśnienia trudno uznać za satysfakcjonujące kogokolwiek. Czyżby zakładano, że „jakoś to będzie…”? 

 

Nie bronimy osób postępujących nietycznie, niezależnie od stanowisk jakie zajmują i ich przynależności związkowej. Czyny takie należy publicznie piętnować. Osoby takie za swoje czyny odpowiadać jednak powinny  na podstawie prawa i w jego granicach. Żaden, nawet „wyższy” cel tej zasady naruszać nie może.

 

Związek Zawodowy Pracowników PIP  dla ochrony dóbr osobistych każdego pracownika PIP proponuje kierowanie do Urzędów Skarbowych zapytania o przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w zasobach właściwego US: „Czy organ Państwowej Inspekcji Pracy wnioskował do Urzędu Skarbowego o przekazanie moich danych osobowych, zawartych w zeznaniach podatkowych PIT”.

 

Związek Zawodowy Pracowników PIP proponuje  także trzy następne, oczywiste pytania:

 

1) Na jakiej podstawie prawnej, organ Państwowej Inspekcji Pracy, działający na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, wnioskował do Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji, pozostających poza wskazanymi powyżej przepisami kompetencyjnymi?

2) Na jakiej podstawie Urząd Skarbowy udzielił organowi Państwowej Inspekcji Pracy, informacji objętych ochroną prawną ogólną i szczególną, od której wyjątków nie czynią przepisy ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

3) Jakie informacje dotyczące mojej osoby i moich interesów prawnych zostały przekazane organowi Państwowej Inspekcji Pracy przez Urząd Skarbowy w roku 2017, 2018 i 2019?

 

Cóż, pomysł ciekawy – powinien wszystkich skłonić przynajmniej do umiarkowania i chwili refleksji. Po raz kolejny pozostaje jedynie uczucie zażenowania.


Interpelacja w sprawie ustalenia praw emerytów i rencistów do korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad przeznaczania środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Interpelacja nr 32074 do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia praw emerytów i rencistów do korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad przeznaczania środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Zgłaszający: Krzysztof Szulowski

 

Puławy, dn. 14.06.2019 r.

 

Treść interpelacji dotyczy poniższych aktów prawnych:

1. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, z późn. zm. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1316);

 

2. ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589) – art. 1.

 

Szanowna Pani Minister, ……


Zaproszenie na zebranie naukowe.

 

Zapraszam uprzejmie na zebranie naukowe Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbędzie się dnia 7 października 2019 roku w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 53 w pokoju nr 6 o godz. 17.00 z referatem magistra Tadeusza Nycza (jednego z założycieli  Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej) pt. „Wybrane problemy przepisów wprowadzających prawo o szkolnictwie wyższym i nauce„.

 

 

Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej
Prof. dr hab. Krzysztof Baran


Relacja z Walnego Zebrania Członków SIPRP.

Informujemy czytelników naszej strony internetowej, iż na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, które 1 października 2019 r., w II terminie, odbyło się w Krakowie,  rozpatrzono sprawozdanie Prezesa  z działalności Zarządu Głównego SIPRP. Komisja Rewizyjna na bieżąco kontrolowała działalność Zarządu SIPRP nie zgłaszając w tym zakresie żadnych uwag i zatwierdzała sporządzane za dany rok sprawozdania finansowe.

 

 

W toku dyskusji omówiono też sprawy bieżące oraz priorytety na obecną kadencję, a jednym z nich będzie przeciwdziałanie postępującej marginalizacji w strukturze urzędu organów PIP – inspektorów pracy i tworzeniu nadmiernie rozbudowanych struktur biurokratycznych wewnątrz urzędu. Uchwałą Walnego Zebrania, Zarząd Główny SIPRP zobowiązany został do kontynuowania działań na rzecz przyjęcia przez PIP w systemie identyfikacji wizualnej symboliki państwowej (godła państwowego) oraz dokonanie renowacji i właściwego utrzymywania pomników na zaniedbanych, i niestety ciągle zapomnianych przez PIP grobach przedwojennych głównych inspektorów pracy  – Franciszka Sokala (Cmentarz Ewangelicki w Warszawie) oraz Mariana Klotta de Heidenfeld  (Cmentarz Rakowicki w Krakowie).

 

Następnie dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. W skład Zarządu Głównego na kadencję 2019-2023 wybrani zostali: Leszek Rymarowicz, Sylwester Guliński, Tadeusz Bukowski, Józef Żmij. Komisję Rewizyjną tworzą zaś Magdalena Miska (która jej przewodniczy) oraz Robert Pasikowski i Robert Kaniecki.

 

Bardzo dziękujemy Koleżankom i Kolegom za obecność na zebraniu i twórczą dyskusję.  Z sygnałów docierających z różnych stron kraju wiemy, że liczyć możemy na sympatię znacznej części naszego środowiska, co w epoce postępujących i dramatycznych już podziałów musi napawać otuchą i stanowi silny impuls do zaangażowania „pro bono”. Dziękujemy także członkom Zarządu pełniącym tę funkcję w różnych okresach w zakończonej kadencji władz SIPRP:  kol.  Krzysztofowi Bączkowskiemu, kol. Zbigniewowi Sagańskiemu, kol. Łukaszowi Paroniowi.

 

Na zakończenie nie można nie przywołać jakże aktualnego motta naszego Stowarzyszenia: „Zgoda obywateli – to najlepszy mur obronny miasta”.

 

Zgłoszono też i przyjęto jednogłośnie nowe uchwały i wnioski w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, ale tego tematu dotyczyć będzie odrębna publikacja.

 

aktualizacja – 4.10.2019 r.


Zaproszenie na konferencję naukową „W STULECIE SEJMU USTAWODAWCZEGO RP 1919–2019”.

Przekazujemy zaproszenie na konferencję naukową pt. „W STULECIE
SEJMU USTAWODAWCZEGO RP 1919–2019” na Wydziale II Historyczno-Filozoficznym Polskiej Akademii Umiejętności, która odbędzie się 9 października 2019 (środa)
Mała Aula PAU, ul. Sławkowska 17 w Krakowie.

 

Podstawowe informacje na temat Sejmu Ustawodawczego można odnaleźć na   www.http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=DE5CC31FBDCC29BCC125839A006C1D2A

 

do pobrania – W_stulecie_Sejmu_1919–2019_plakat_09102019

 

 


Interpelacja do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości badania alkomatem pracowników.

Zgłaszający: Joanna Mucha

Data wpływu: 02-08-2019

 

Szanowna Pani Minister,

 

na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformowano pracodawców, że znowelizowany Kodeks pracy nie daje pracodawcom uprawnienia do badań alkomatem. Stwarza to ogromny problem zwłaszcza dla firm transportowych. Miejskie przedsiębiorstwa zarządzające transportem autobusowym nie mogą sprawdzać wyrywkowo stanu trzeźwości kierowców. Podobnie jest także z maszynistami, operatorami maszyn budowlanych itd. W komunikacie UODO wskazuje, że widzi potrzebę zmiany przepisów w tej sprawie i zachęca przedsiębiorców do zainicjowania zmian legislacyjnych. Z informacji prasowych wiem, że z podobną prośbą zwrócił się do Pani Minister Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy ministerstwo podejmie działania legislacyjne w celu umożliwienia przeprowadzania badań alkomatem przez pracodawców ? ….


Kolejne publikacje prasowe na temat nagród w centrali PIP – czyli ile tak naprawdę zarabia się w GIP?

Z kronikarskiego obowiązku informujemy, że w „Dzienniku Gazecie Prawnej”  z dnia 22.08.2019 r. zamieszczono kolejny już obszerny artykuł red. Łukasza Guzy: „Szefostwo inspekcji pracy z podwójnymi pensjami. Jak duże nagrody otrzymał GIP i jego zastępcy?” – https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1426791,pip-gip-nagrody-pensje-lyszczek-pieniadze.html .

 

Tematyki tej dotyka także portal dziennik.pl w publikacji „Wysokie nagrody kierownictwa PIP. Bonusy jak roczna pensja pracownika” – https://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/605682,pip-nagrody-gip-pracownicy.html oraz portal money.pl w publikacji „Wysokie nagrody kierownictwa PIP. Olbrzymie bonusy”  – https://www.money.pl/pieniadze/wysokie-nagrody-kierownictwa-pip-olbrzymie-bonusy-6416177154950785a.html , a także portal INN:POLAND w publikacji red. Patrycji Wszeborowskiej „Inspektorzy walczą o wyższe pensje. Tymczasem szefowie przyznali sobie sowite nagrody”  https://innpoland.pl/154329,nagrody-dla-kierownictwa-w-panstwowej-inspekcji-pracy-zarobki-gip

 

Temat to nie nowy, powraca na łamy prasy z dość przewidywalną częstotliwością, a kiedyś, w czasach słusznie minionych, powodował …. małe trzęsienia ziemi i inicjował … nawet kolejny obrót karuzeli kadrowej w GIP.  No cóż czasy się zmieniły, dyżurny temat pozostał…


Interpelacja do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie satysfakcji z pracy.

 

Interpelacja nr 31263 do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie satysfakcji z pracy

 

Zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka

 

Data wpływu: 26-04-2019

 

 

Szanowna Pani Minister,

jak wynika z „Raportu z ogólnopolskiego badania doceniania 2018″, tylko połowa Polaków słyszy pochwały od swoich szefów. Tymczasem dla zdecydowanej większości pracowników pozytywna atmosfera jest jednym z ważniejszych czynników przy wyborze pracy. Blisko 95% Polaków twierdzi, że dzięki temu pracują efektywniej. Radość w pracy motywuje 82% do osiągania najlepszych wyników. W Polsce oficjalne systemy doceniania ma jednak tylko 39% firm, dla porównania w USA aż 80% organizacji. ….


Petycja SIPRP i ZZPPIP do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej i Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy przekazały na ręce Pani Minister petycję w zakresie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Petycja ta ma na celu zainicjowanie nowelizacji ww. rozporządzenia  dla wprowadzenia do niego postanowień, które zobligują pracodawców do podejmowania odpowiednich działań technicznych lub organizacyjnych w przypadku występowania na stanowiskach pracy, nie spowodowanej procesem technologicznym, wysokiej temperatury tj. pow. 28 oC, i umożliwienia organom do tego powołanym skutecznego egzekwowania wywiązywania się pracodawców z obowiązków w tym zakresie.

 

Z licznych skarg kierowanych do organów kontrolujących warunki pracy oraz przekazów medialnych wynika, iż aktualnie w odbiorze społecznym problemem są wysokie temperatury na stanowiskach pracy, występujące w coraz częściej powtarzających się okresach upałów i wzmożonej ekspozycji na promienie słoneczne. Przepisy bhp w obecnym stanie prawnym w stopniu niewystarczającym określają obowiązki pracodawcy w takich sytuacjach – określają jedynie minimalną temperaturę w pomieszczeniach pracy, nie wskazują natomiast temperatury maksymalnej lub temperatury po przekroczeniu której podmioty organizujące pracę miałby obowiązek podjęcia konkretnych, określonych przez prawo działań, takich jak np. rotacja na stanowiskach pracy, dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy, czy też skrócenie czasu pracy. …..


Ważne dla inspektorów pracy, dyrektorów szkół i nauczycieli uczestniczących w strajku stanowisko Komisji Prawnej GIP.

 

Informujemy o stanowisku Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy z dnia  21 maja 2019 r., w sprawie metody liczenia wynagrodzenia odliczanego za czas nieprzepracowany przez nauczyciela w związku z uczestnictwem w strajku.

 

Stanowisko to stosowane będzie w praktyce inspektorów pracy w trakcie kontroli prawidłowości naliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za pracę. Opinia ta zdaje się kończyć prowadzoną od jakiegoś czasu dyskusję nad prawidłowością postępowania dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły i inne placówki oświatowe.

 

A oto teza stanowiska Komisji Prawnej GIP: „Ustalając wynagrodzenie podlegające odliczeniu w związku z uczestnictwem w strajku, w pierwszej kolejności należy obliczyć miesięczną liczbę godzin do przepracowania przez nauczyciela. W tym celu mnoży się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela przez 4,16, czyli wskaźnik będący średnią liczbą tygodni w miesiącu. Należy przy tym pamiętać, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela może być różny. Przy założeniu, że mamy do czynienia z pensum w wymiarze 18 godzin, daje to w zaokrągleniu 75 godzin (4,16 x 18 = 75). Następnie należy ustalić liczbę godzin z obowiązującego go pensum, których nauczyciel nie przepracował, uczestnicząc w strajku. Kolejnym krokiem jest ustalenie stawki godzinowej, którą uzyskuje się dzieląc wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu. Tak ustaloną stawkę mnoży się przez liczbę godzin, która nie została przez nauczyciela zrealizowana z powodu uczestnictwa w strajku. Otrzymaną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za cały miesiąc.” …..


Zaproszenie na debatę: „Teraz dopiero się zacznie. Nowe formy pracy w peryferyjnej gospodarce”

Nasze Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie na interesującą debatę, zorganizowaną przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację im. Friedricha Eberta w Warszawie „Teraz dopiero się zacznie. Nowe formy pracy w peryferyjnej gospodarce”. Debata odbędzie się w ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, w dniu 9 lipca 2019 r, o godz. 18.00. ……


Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze SIPRP.

Informujemy, iż Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej w zgodzie z postanowieniami §24, w związku z § 26 pkt 1, 2 i 8,  § 19 oraz 21 ust. 3 Statutu SIPRP, z uwagi na brak w dniu 25 czerwca 2019 r. kilkunastu osób do uzyskania  quorum  (z powodu właśnie rozpoczętego sezonu urlopowego oraz panującego upału tym razem zabrakło również przedstawicieli Komisji Rewizyjnej),  zwołał ponownie, w drugim terminie, na dzień 1 października 2019 r. (wtorek – godz. 15.15), w Krakowie, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Bliższe informacje, co do miejsca obrad przekazane zostaną za pomocą sms. Osoby zainteresowane lub, które chciały by skorzystać z refundacji, czy też pomocy w kwestii poruszania się w Krakowie – prosimy o wcześniejszy kontakt z Zarządem.

 

Program zebrania przewiduje m.in. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Głównego SIPRP oraz Komisji Rewizyjnej z działalności, udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu, wybór nowych władz Stowarzyszenia, podjęcie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, a także wolne wnioski oraz dyskusję.

 

Wszystkich członków SIPRP serdecznie zapraszamy do udziału i twórczej dyskusji

 

 

Kraków, dnia 29 czerwca 2019 r.                                     

 

Zarząd Główny SIPRP

 

aktualizacja 30.06.2019 r.