Cenna inicjatywa posła Józefa Brynkusa (Kukiz’15): „Może w roku poprzedzającym 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości warto doprowadzić do wprowadzenia jednolitych zasad stosowania elementów symboliki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przez wszystkie instytucje państwowe?”

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie zwracało – w różnych gremiach – uwagę na właściwe uwzględnienie symboliki państwowej w systemach identyfikacji wizualnej różnych instytucji państwowych.

 

Dla niezorientowanych podajemy, że nasza korespondencja pro domo sua w tej sprawie rozpoczęła się  i rozwinęła jeszcze w okresie „słusznie minionym”. Z raczej mizernymi skutkami naszej inicjatywy czytelnicy naszej strony internetowej mogli zapoznawać się na bieżąco.

 

Poniżej zamieszczamy linki do naszych publikacji w tym temacie.

 

http://www.siprp.pl/nie-tylko-reprezentacja-polski-godlo-panstwowe-w-pip/

 

http://www.siprp.pl/znak-orla-cd-czyzby-zalosny-koniec-naszej-obywatelskiej-inicjatywy-2/

 

http://www.siprp.pl/inspektor-pracy-ma-prawo-do-poslugiwania-sie-godlem-rzeczypospolitej-polskiej/

 

http://www.siprp.pl/symbolika-panstwowa-w-pracy-organow-pip-nasz-kolejny-apel-do-glownego-inspektora-pracy/

 

http://www.siprp.pl/idzie-nowe-6-spotkanie-z-kierownictwem-panstwowej-inspektoratu-pracy/

 

http://www.siprp.pl/podsumowanie-sondazu-nr-18-czy-wydawane-przez-inspektorow-pracy-pip-decyzje-wystapienia-a-takze-inne-pisma-kierowane-do-obywateli-powinny-byc-opatrzone-wizerunkiem-orla-ustalonym-dla-godl/

 

http://www.siprp.pl/znak-orla-cd-zawiadomilismy-prokurature-o-popelnieniu-przestepstwa/

 

Tym ważniejsza jest inicjatywa poselska dr hab. Józefa Brynkusa, którą streścić można uwypuklonym w temacie niniejszej publikacji pytaniem pana posła.

 

Oczywiście nie nam maluczkim wpływać na suwerenne decyzje szefów kilku (można je obecnie już policzyć na palcach jednej ręki ) centralnych organów i instytucji państwowych, którym znak orła np. na stronie internetowej tychże instytucji jakoś się nie komponuje.  Ze zdumieniem skonstatować można, że wymagać to może aż… zapisu ustawowego.

Tym bardziej zachęcamy do lektury i analizy zarówno interpelacji pana posła Józefa Brynkusa, jak i odpowiedzi udzielonej w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przy czym równie ważne jak to co jest napisane jest to co z tekstu tego bezpośrednio i pośrednio wynika, a szczególności wskazanie na to, co nie budzi wątpliwości i jakichkolwiek kontrowersji, albo co jest bardziej akuratne communis opinio.

 

Interpelacja nr 12377

 

do prezesa Rady Ministrów

 

w sprawie używania wizerunku orła ustalonego dla Godła Rzeczypospolitej Polskiej przez organy kontroli państwowej i organy innych państwowych instytucji kontrolnych oraz na stronach internetowych instytucji państwowych

 

Zgłaszający: Józef Brynkus

 

Data wpływu: 08-05-2017

 

Warszawa, 08.05.2017 r.

 

Szanowna Pani Premier!

 

Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z zapisów nie odnosi się wprost do organów kontroli państwowej, czy też innych państwowych instytucji kontrolnych, stąd też część z nich w wydawanych decyzjach czy innych rozstrzygnięciach nie używa elementów symboliki narodowej, takich jak wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie nie wszystkie strony internetowe tych instytucji eksponują Godło Rzeczypospolitej Polskiej np. Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, czy też Urząd Dozoru Technicznego.

 

Już ponad cztery lata temu w stanowisku Komisji Heraldycznej stanowiącym załącznik do uchwały nr 8/2013 z dnia 18.01.2013 r. w sprawie obecności Orła Białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania jego wizerunku stwierdzono z ubolewaniem, że symbole narodowe Rzeczypospolitej Polskiej nie są należycie eksponowane w przestrzeni publicznej. Stan ten w ostatnim roku uległ istotnej poprawie, ale wciąż część instytucji państwowych na swoich stronach internetowej zamiast odpowiednich elementów symboliki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej eksponuje wyłącznie swój logotyp, który czasami (np. w przypadku Państwowej Inspekcji Pracy) budzić może dwuznaczne skojarzenia.

 

Postawa zarówno Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Prezesa Rady Ministrów – którzy ze szczególną atencją odnoszą się do barw i symboli narodowych, zdają się wskazywać właściwe wzorce innym instytucjom państwowym i obywatelom. Może więc w roku poprzedzającym 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości warto doprowadzić do wprowadzenia jednolitych zasad stosowania elementów symboliki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przez wszystkie instytucje państwowe.

 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Panią Premier o odpowiedź na pytania:

 

 1. Czy w aktualnym stanie prawnym organy kontroli państwowej i organy innych państwowych instytucji kontrolnych są uprawnione do posługiwania się wizerunkiem orła ustalonym dla Godła Rzeczypospolitej Polskiej?
 2. Czy wydawane przez organy kontroli państwowej i organy innych państwowych instytucji kontrolnych decyzje oraz inne rozstrzygnięcia dotyczące obywateli, powinny być opatrzone wizerunkiem orła ustalonym dla Godła Rzeczypospolitej Polskiej?
 3. Czy strony internetowe instytucji państwowych powinny zawierać elementy symboliki państwowej, w tym Godło Rzeczypospolitej Polskiej?
 4. Czy w opinii Prezesa Rady Ministrów zachodzi konieczność dokonania zmian legislacyjnych dla ujednolicenia zasad stosowania ww. elementów symboliki narodowej przez instytucje państwowe, organy kontroli państwowej, czy też organy innych państwowych instytucji kontrolnych oraz na stronach internetowych instytucji państwowych?

 

Z wyrazami szacunku,

 

dr hab. Józef Brynkus

 

Poseł RP

 

Kukiz’15

 

 – – –

 

Odpowiedź na interpelację nr 12377

 

w sprawie używania wizerunku orła ustalonego dla Godła Rzeczypospolitej Polskiej przez organy kontroli państwowej i organy innych państwowych instytucji kontrolnych oraz na stronach internetowych instytucji państwowych

 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek

 

Warszawa, 09-06-2017

 

Szanowny Panie Marszałku,

 

zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wizerunku orła ustalonego dla godła używają, między innymi, „organy władzy państwowej” oraz „organy administracji rządowej” (art. 2a pkt 1 oraz pkt 2 ustawy). Wydaje się zatem, że nie ma przeszkód, aby ww. organy, w tym organy kontroli, posługiwały się wizerunkiem orła zastrzeżonym dla godła.

 

Ponadto należy wskazać, że decyzje (akty administracyjne) są zazwyczaj opatrywane odciskiem pieczęci urzędowej, która stosownie do art. 16c ust. 1 ustawy zawiera pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła RP, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci. Podmiotami uprawnionymi do używania pieczęci urzędowej są podmioty uprawnione do używania wizerunku orła ustalonego dla godła, o których mowa w ust. 2a ustawy. Odcisk pieczęci urzędowej nie stanowi jednego z elementów koniecznych aktu administracyjnego, o których mowa w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.). Ewentualny obowiązek opatrzenia aktu administracyjnego odciskiem takiej pieczęci może wynikać z instrukcji kancelaryjnej wiążącej dany organ administracji publicznej oraz jego aparat pomocniczy. W orzecznictwie sądów administracyjnych powszechny jest jednak pogląd, iż brak pieczęci urzędowej sam w sobie nie stanowi uchybienia dającego podstawę do uchylenia zaskarżonego aktu, gdyż nie ma wpływu na wynik sprawy (treść rozstrzygnięcia).

 

Natomiast w kontekście kwestii dotyczącej zamieszczania elementów symboliki państwowej, w tym godła RP, na stronach internetowych instytucji państwowych uprzejmie informuję, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie ustanawiają w tym zakresie żadnego obowiązku. Zagadnienie to należy do sfery polityki wizerunkowej urzędu. Obecnie praktyką jest eksponowanie na stronach internetowych ministerstw godła RP w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy lub wizerunku orła ustalonego dla godła w rozumieniu art. 2a ustawy.

 

Podsumowując przedstawione informacje należy wskazać, że w wyniku wystąpień obywateli, kierowanych do różnych instytucji państwowych (m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Senatu RP) w dniu 14 października 2016 roku, na posiedzeniu Komisji Heraldycznej – organu opiniodawczo-doradczego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, doszło do spotkania z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które poświęcone było potrzebie opracowania nowej ustawy regulującej kwestię symboli Rzeczypospolitej Polskiej. Warto w tym miejscu nadmienić, że w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęto prace nad projektem regulacji dotyczącej symboliki państwowej, co może wskazywać na zasadność zasięgnięcia w niniejszej sprawie opinii także tego podmiotu.

 

Z poważaniem,

 

MINISTER

 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

 

z up. Sebastian Chwałek

 

Sekretarz Stanu

 

link   http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=12377

 

 

 

 

 

 


Nil novi sub sole. Preponderencja a determinacja pewnych warstw.

 

„W dziedzinie polskiego ustawodawstwa społecznego zaznaczył w się w krótkim okresie dwóch ostatnich lat poważny postęp. Wydany został szereg nowych ustaw, stanowiących znaczny krok naprzód, Ważną jednak kwestją  jest nie tylko rozbudowa istniejącego ustawodawstwa pracy, ale niemniej doniosłą sprawą jest jego należyte wykonywanie.

 

 

 

Ale nie widać natomiast kroków zmierzających do powołania do życia komisji kodyfikacji praw pracy. Podczas gdy dwa lata temu wysiłki w tym kierunku można by było uznać za przedwczesne, obecnie, po wydaniu przez rząd […] szeregu podstawowych praw , praca kodyfikacyjna została wydatnie ułatwiona. Korzyści tych prac, korzyści zebrania w jednolitą całość o jasnej, przejrzystej, logicznej budowie — rozbieżnych, rozrzuconych przepisów — uzasadniać chyba nie po trzeba. Zwłaszcza, że chodzi tu wszak o prawa człowieka prostego, stojącego bezradnie wobec gąszczu rozbieżnych i zawiłych przepisów różnych praw .

 

Wyzwoliliśmy się w latach ostatnich z narzuconej przez pewne sfery opinji, że w dziedzinie polityki społecznej już wszystko zostało dokonane, że nawet zrobiono za dużo i że należy się już… cofnąć wstecz.

 

Uzasadniano to względami natury gospodarczej. Oczywiście, kwestje społeczne łączą się ściśle i nierozerwalnie z zagadnieniami gospodarczemi i związek ten nie może być negowany i nie jest też przez nas zaprzeczany, Ale aż nazbyt często owe względy gospodarcze służą tylko jako argumenty dla utrzymania preponderencji pewnych warstw, co nie może leżeć w interesie ogólno-gospodarczym, w interesie państwowym. W interesie państwa, wzmocnienia jego wewnętrznej siły i zwartości — leży gospodarcze dźwignięcie warstw pracujących i uczynienie z nich aktywnych czynników procesu wytwórczego.

 

Znajdujemy się na drodze racjonalizacji i usprawnienia życia gospodarczego kraju. Proces ten będzie musiał być — jeśli chcemy wziąć udział czynny w gospodarce światowej — wydatnie wzmożony i przyśpieszony. A le da on tylko w tedy istotne wyniki, jeśli nie tylko nie natrafi na opór ze strony czynnika pracy, ale, przeciwnie, jeśli racjonalizacja przeprowadzana będzie w oparciu o ten czynnik. Nie znaczy to, by nie miał on ponosić ofiar, ale winien otrzymać w zamian za to również korzyści, co — jak dotychczas — aż nazbyt często nie jest zrozumiane, nie jest doceniane.

 

Za najważniejszy jednak brak polskiego ustawodawstwa społecznego — i to z punktu widzenia samej nawet produkcji — uważać należy fakt, że nie sprzęgnęło ono i nie starało się sprzęgnąć świata pracy z procesem wytwórczym. W warunkach obecnych robotnik traktuje przedsiębiorstwo, jako coś obcego lub conajmniej obojętnego. Jego losy mało go obchodzą. Obawia się zamknięcia zakładu -— grozi mu to wszak okresem głodu i niedostatku, Ale w wydajności zakładu, w jego sprawności organizacyjnej i technicznej mało jest zainteresowany. Doświadczenie nauczyło go, że wydajność zakładu mało lub wcale nie wpływa na wzrost robotniczych zarobków, a zwiększa natomiast zysk.

 

Nasz robotnik odznacza się zdolnościami i zamiłowaniami technicznemi, które wykazuje zagranicą, gdy nie traktuje się go jak biernego wykonawcę, lecz idzie się jego inicjatywie i jego propozycjom na spotkanie, gdy ma on możność wybicia się i awansowania, gdy ma dostęp łatwy do kierownictwa itd. Są to już oczywiście dziedziny, które nie mogą być uregulowane przez państwo ustawowo, a co najwyżej stosowane być mogą i powinny dla przykładu i studjów w przedsiębiorstwach państwowych.

 

Do rzędu takich bardzo ważnych i zawierających wielkie niebezpieczeństwo przyczyn niezadawalającej sprężystości ochrony pracy należy niewątpliwie upośledzenie Inspekcji pod względem liczebnych jej sił, również jak pod względem kredytów na wykonywanie podróży inspekcyjnych, szczególnie w inspektoratach prowincjonalnych. Inspektorzy pracy są w stanie zwizytować rocznie zaledwie około 20% zakładów im podlegających, biorąc pod uwagę ogólną liczbę zakładów zarejestrowanych. […]. Skoro uprzytomnimy sobie, jak opornie zachowują się naogół przedsiębiorstw a w stosunku do ustawodawstwa społecznego, zrozumiemy, że przypilnowanie należytego wykonywania zleceń bynajmniej nie jest zabezpieczone.

 

Drugą zasadniczą przeszkodą na drodze w prowadzenia właściwej ochrony pracy była i jest jeszcze dotychczas ta okoliczność, że sądy I instancji (sądy pokoju), a często i sądy II instancji (okręgowe) nie  stosowały i nie stosują naogół właściwego wymiaru kar za przekroczenia przeciw ustawodawstwu społecznemu. […] za cały okres dziesięcioletniego istnienia Polski w ręka c h sędziów spoczywała możność utrwalania ustawodawstwa społecznego. Natomiast ustosunkowanie się sądownictwa naszego (w przytłaczającej jego większości) do spraw karnych z zakresu ustawodawstwa społecznego upoważnia do twierdzenia, że stałe stosowanie kar poniżej minimalnego wymiaru ustawowego i uniewinniania winnych wykroczenia przyczyniło się do podważenia w społeczeństwie poczucia obowiązku przestrzegania ustaw o pracy; robotnik wychodził z sądu ze świadomością zdwojonej krzywdy, zaś przedsiębiorca —  z przekonaniem o możności dalszego bezkarnego łamania ustaw.”

 

 

Powyższe cytaty nie są zbiorem „złotych myśli” z prasy i wydawnictw A.D.2017. Zastrzegamy także iż nie stawiają w także złym świetle inspekcji pracy, wręcz przeciwnie świadczą o dalekowzroczności i determinacji osób prominentnych w tej instytucji… w roku 1928, a więc – Bogu dzięki!- dziewięćdziesiąt lat temu. Cytaty pochodzą z publikacji: Halina Krahelska, Władysław Landau. „Ochrona pracy w Polsce (Stan obecny i drogi dalszego rozwoju)”, Warszawa 1928.

 

Gorąco zachęcamy do uważnej lektury tekstu publikacji, uzyskanego z zasobów Biblioteki Narodowej. Pozwoli to być może na spojrzenie na siebie, na nas, i na otoczenie w którym działamy – z odpowiednim dystansem, i mądrością wynikającą z mądrości tamtego, zupełnie innego pokolenia inspektorów pracy.

 


Stawiamy sprawę jasno. Wypowiedź Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

 

Czytelników naszej strony internetowej zachęcamy do zapoznania się z wywiadem, którego udzielił główny inspektor pracy Roman Giedrojć red. Łukaszowi Guzie. Wywiad opublikowano w DGP w dniu 3.08.2017 r.

 

W publikacji jest mowa m.in. o mieszaniu prawa pracy i cywilnego, patologiach w zatrudnianiu młodych pracowników w okresie wakacji, konieczności zmian w przepisach dotyczących zatrudniania młodocianych,  funkcjonowaniu przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej, możliwości zmiany przepisów dotyczących zgłaszaniu zatrudnionych do ubezpieczenia społecznego, czy też o perspektywie zmian w ustawie o PIP.

 

Poniżej pozwalamy sobie  zmieścić in extenso kilka bardziej znaczących cytatów dotyczących bezpośrednio działalności inspektorów pracy. Dla przyswojenia i … refleksji. …..


Koniec obowiązku tworzenia przez inspektorów pracy tzw. „metryk spraw administracyjnych”. Biurokracja chyba jest jednak reformowalna.

 

Z satysfakcją informujemy członków, sympatyków a nade wszystko krytyków naszego Stowarzyszenia, że trwająca pięć lat akcja SIPRP (a także kierownictwa GIP), dotycząca wyłączenia inspektorów pracy PIP ze zbędnego biurokratycznego obowiązku tworzenia tzw. „metryk spraw administracyjnych” – spowodowała pozytywną reakcję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

Zgodnie z zapowiedzią, o której informowaliśmy już na naszej stronie internetowej, w projekcie z dnia 7 lipca 2017 r.  rozporządzenia MSWiA w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek metryki sprawy jest wyłączony – w poz 61 wskazano art. 40k ustawy o systemie oceny zgodności, a  w poz. 103 wskazano decyzje wydawane na podst. art. 11 pkt1-4, pkt 6-7 oraz na podst. art. 11a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie projekt ten znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych  i konsultacji publicznych.

 

 

Prowadzona przez nas przez kilka lat korespondencja zawierała wiele argumentów merytorycznych i „zdroworozsądkowych”, z których przypominamy tylko te ostatnie. Wskazaliśmy np., że „metryki spraw” ułożone jedna na drugą utworzą co roku piramidę wysokości  42 metrów czyli wysokości dwu Kolumn Zygmunta w Warszawie. …..


Wystąpienie inspektora pracy PIP – A.D. 2017. „Wnioski profilaktyczne” w teorii i … w praktyce.

 

Blisko dwa  lata temu na naszej stronie internetowej sygnalizowaliśmy problem nieuregulowania w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy dość powszechnie stosowanych w praktyce inspektorskiej wniosków w wystąpieniu – o charakterze profilaktycznym.

 

 

Przed spodziewanymi zmianami w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy pragniemy przypomnieć naszym czytelnikom tą tematykę. Być może stanie się to przyczynkiem do innego niż obecnie uregulowania wystąpień w treści ustawy o PIP.

 

 

Wystąpienie jest  jednym z najczęściej stosowanych przez inspektora pracy PIP środków prawnych. Zawiera ono wnioski, które kierowane są do podmiotu kontrolowanego. Jako inspektorzy pracy, w praktyce spotykamy się z różnymi stanowiskami co do tego, jak wnioski te powinny być formułowane. Rozbieżność dotyczy tego, czy wnioski zawarte w wystąpieniach mogą być „formułowane na przyszłość”, lub inaczej mówiąc, czy mogą mieć one charakter „profilaktyczny”?.  …..


BHP vs. ROK 2017.

 

Bój się, Haruj, Przestrzegaj. Pod takim tytułem w „Dzienniku Gazecie Prawnej” z dn. 30.06-2.07 2017 r. nr 125 (4524) ukazał się artykuł Joanny Pasztelańskiej – będący próbą całościowego spojrzenia na tzw. „behape” w realiach polskiej gospodarki, a może przede wszystkim – w realiach polskiego społeczeństwa, a po trosze i w realiach instytucji tymże „behape” się zajmujących.

 

Pominąwszy wielość rubasznych anegdot, które z „behape” wszak zwyczajowo muszą się kojarzyć  (np. definicja trucizny: „substancja  działająca na organizm człowieka  w sposób mniej lub bardziej śmiertelny”) – w publikacji przytoczonych jest szereg wypowiedzi  osób w tematyce zorientowanych, a także danych  statystycznych pochodzących ze sprawozdań GUS, PIP, CIOP, Koalicji Bezpieczni w Pracy i  in.

 

W prawie dwustronicowym artykule występuje oczywiście także Państwowa Inspekcja Pracy. Fragment te pozwalamy sobie przytoczyć „in extenso”:

Z bhp można się śmiać, ale po pierwszej  kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) trzy czwarte polskich pracodawców  może mieć kłopoty. Okazuje się, że nie tylko zawartość apteczek woła o pomstę do nieba, ale to samo dotyczy gaśnic, wyjść ewakuacyjnych  oraz bezpiecznych stanowisk pracy[…] ……


Trzymajmy się Konwencji Nr 81 MOP. Czy Rzecznik Praw Przedsiębiorcy będzie mógł wstrzymać kontrolę inspektora pracy PIP?

Jedną z nowych instytucji „Prawa przedsiębiorców” ma być powoływany  przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra właściwego do spraw gospodarki Rzecznik Praw Przedsiębiorcy – jako organ stojący na straży praworządności i bezpieczeństwa prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

Do uprawnień przyznanych Rzecznikowi w celu ochrony praw przedsiębiorców, należeć ma m.in.:

 • Inicjatywa ustawodawcza,
 • Wniosek o wydanie objaśnień prawa,
 • Informowanie organów państwa o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniach organów,
 • Ocena działania prawa przedsiębiorców oraz projektowanie dla Rady Ministrów prawa dla przedsiębiorców,
 • Żądanie od organów wyjaśnień, dokumentów, informacji, akt,
 • Występowanie do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności wykładni prawa,
 • Żądanie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa,
 • Zlecanie badań, opinii i ekspertyz,
 • Informowanie o barierach i utrudnieniach w prawie przedsiębiorczości.

 

Instytucja, do której wystąpi Rzecznik będzie miała 30 dni na podjęcia działania i odpowiedzi na jego wniosek.

 

Jednym z najważniejszych praw Rzecznika ma być prawo do wstrzymania kontroli przedsiębiorców – jeśli stwierdzi, że odbywa się ona z naruszeniem prawa. Wstrzymanie kontroli będzie możliwe nawet na okres do 6 miesięcy. ….


Nasze/Wasze priorytety A.D.2012. Co się zmieniło przez 5 ostatnich lat ?

Przed 6 już prawie laty, bo 9 września 2012r. na stronie internetowej Stowarzyszenia opublikowaliśmy artykuł pt. „Dyskusja także o naszych priorytetach. Skuteczność i funkcjonalność organów kontroli państwowej tematem posiedzenia Komisji ds. Kontroli Państwowej”, zaś  19 października 2012r. artykuł pt. „Dyskusja o priorytetach (cd.)”.

 

Korzystając  chwil oddechu, na jaki pozwala „wakacyjna kanikuła” – zapraszamy  naszych czytelników do refleksji i dokonania oceny tego na ile problemy którymi wówczas żyliśmy – pozostają i dziś aktualne i ważne

 

 

„(…) System preferuje prowadzenie wielu spraw łatwych, nie zaś zajmowanie się sprawami trudnymi. Woli się łapać przysłowiowych pijanych rowerzystów niż bandytów czy aferzystów.  Widać jak na dłoni, że z anachronicznej struktury wielu urzędów, ale także kryteriów oceniania kierownictw urzędów – wynika powszechny paraliż decyzyjny jeżeli chodzi o możliwość wskazywania spraw najważniejszych i zajmowania się nimi w trybie priorytetowym. Priorytetowym – to znaczy jak rozumiemy przed innymi, a nie równocześnie z innymi, mniej ważnymi, co wiąże się oczywiście z rozproszeniem sił i środków oraz „jakimś tam” załatwieniem wszystkiego. W potopie spraw błahych, toną sprawy ważne, brakuje czasu na refleksję i doprowadzenie spraw, które tego bezwzględnie wymagają do przysłowiowego końca. …..


Prawo przedsiębiorców. Trzymajmy się Konwencji Nr 81 MOP.

Warto sobie uświadomić, iż w najbliższym czasie wejdzie w życie, stanowiąca część konstytucji biznesu, ustawa „Prawo przedsiębiorców”. Zapewne na nowo rozpocznie się akademicka dyskusja, czy inspektorzy pracy maja prawo przeprowadzać kontrole bez wcześniejszego zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli. I być może z tzw. „ostrożności”,  ktoś może sugerować, iż taki obowiązek inspektorów pracy dotyczy.

 

 

OTÓŻ NIE!

 

Obowiązek taki nie dotyczył, nie dotyczy i nie będzie dotyczył kontroli wykonywanych przez inspektorów pracy PIP.

 

Czytelnikom naszej strony internetowej zalecamy uważną lekturę interpelacji posła Tomasza Jaskóły (Kukiz’15) i jasną odpowiedź udzieloną w imieniu ministra rozwoju przez podsekretarza stanu Mariusza Haładyja. ……


Więcej światła ! Posiedzenie naukowe KE PAN oraz PTErg.

Komisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 20 czerwca (wtorek!) o godz. 18.00, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.); z następującym porządkiem dziennym:

– Jakość światła – przedstawi dr hab. inż. Piotr Szymczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, Laboratorium Informatyki w Zarządzaniu).

 

do pobrania – Jakość światła – abstrakt


Zadbajmy o swoje zdrowie […].

Nie ma już inspektora, który przy realizacji zadań służbowych nie miałby do czynienia z pracą z użyciem komputera. A taka praca, najczęściej wykonywana w pozycji siedzącej, może stać się bardzo uciążliwa dla organizmu. Długi okres pracy (wielogodzinny, kilkumiesięczny, kilkuletni) z komputerem, wraz z niekorzystnymi czynnikami może powodować poważne dolegliwości zdrowotne.

 

Długotrwałe unieruchomienie organizmu obciąża kręgosłup i mięśnie pleców, a także powoduje spowolnienie procesów fizjologicznych. Dolegliwości układu mięśniowo szkieletowego u osób wykonujących tego typu pracę dotyczą około 35% pracowników. …..


Degeneracja nastąpiła. I upłynie wiele lat, zanim ludzie o niej zapomną.

Na gruncie niezbyt obecnego medialnie wydarzenia, jakim jest wejście w  życie z dniem 1 czerwca nowych zasad korzystania z pracy tymczasowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 962), utrudniających stosowanie powszechnych dotychczas patologicznych mechanizmów zatrudniania kilkuset tysięcy obywateli – zapraszamy do zapoznania się z fragmentami artykułu Andrzeja Andrysiaka „W obronie symetryzmu” opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 5 maja 2017 r. 

 

To co napisał Autor może się nam podobać lub nie, możemy się z Jego poglądami oczywiście nie zgadzać. Ale jest to niezmiernie rzadko spotykana próba syntezy problemu, która nas wszystkich – także inspektorów pracy – dotyczy. Dlatego warto się z nią zapoznać i nad naszym miejscem w czasie i przestrzeni – zastanowić. Szczególnie, iż wiodący wątek dotyczy także pięciu lat żmudnej i niewdzięcznej działalności SIPRP w kwestii przywrócenia normalności w funkcjonowaniu PIP. ….


Rozliczenia minimalnej stawki godzinowej.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.  Z powyższym dniem na inspektorów pracy PIP nałożono też nowy obowiązek, polegający na kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Prawidłowe wywiązywanie się przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków związane jest z wieloma pytaniami i niejasnościami, które odpowiedzialne za wprowadzenie omawianych przepisów organy i instytucje starają się wszechstronnie wyjaśniać. Nowy stan prawny spowodował jednakże lawinowy wzrost liczby pytań  dotyczących obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, kierowanych do inspektorów pracy, ale także bezpośrednio do naszego Stowarzyszenia. …..


Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017r.

 

W ramach współdziałania Stowarzyszenia Inspektorów Pracy z Ministerstwem Rozwoju udostępniamy przekazaną nam broszurę informującą o najistotniejszych zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego stosowanym (jak wiadomo) w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach nieuregulowanych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, bądź przepisach wydanych na jej podstawie albo w przepisach szczególnych.

 

Już niebawem, bo z dniem 1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie przygotowana w Ministerstwie Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Przygotowana w ramach pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” ustawa jest najbardziej obszerną zmianą KPA od kilkudziesięciu lat. ….


Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym.

Komisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 18 maja (czwartek) o godz. 18.00, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.); z następującym porządkiem dziennym:

 

– Zastosowanie wybranych technik sztucznej inteligencji do oceny poziomu wyszkolenia operatorów maszyn i pojazdów rolniczych – przedstawi dr inż. Karolina Trzyniec (Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie),

– dyskusja,  

– sprawy bieżące,

– wolne wnioski.                                                                                

 

Serdecznie zapraszamy

 

do pobrania – zapro KE-PTErg-18-05-2017                           

 

 


Wniosek o wyrażenie przez SIPRP opinii do projektu „rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.

Pani Jadwiga Emilewicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów pismem z dnia 19.04.2017 r. zwróciła się do sześciu imiennie wskazanych podmiotów tj.: Rady Dialogu Społecznego, Krajowej Izby Gospodarczej, Naczelnej Organizacji Technicznej, Zarządu Głównego Związku zakładów Doskonalenia Zawodowego, Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Transportu – z prośbą o wyrażenie opinii  w zakresie projektu (z dnia 10.04.2017 r.) „rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym”. ( PDF pisma przewodniego  ).

 

Z przesłanego do SIPRP pisma wynika, że ww. projekt zastąpi rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650,z późn. zm.).

 

Jest to dla naszego Stowarzyszenia na tej krótkiej liście organizacji obywatelskich pro bono ogromny zaszczyt i niewątpliwe kolejne wyróżnienie. ……


Święto Narodowe Trzeciego Maja.

 

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990 w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 

 

 

Konstytucja 3 Maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów – pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie, a druga po amerykańskiej na świecie,  wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską.  Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja  była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. 

 

Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w tym czasie Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, które były rozwinięciem jej postanowień. Sejm grodzieński (1793r), aktem oblatowanym w Grodnie 23 listopada 1793 roku uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.  Przed uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, termin konstytucja służył na określenie wszelkich ustaw uchwalanych na Sejmie. Dopiero po 3 maja 1791 pojęcie konstytucja nabrało swojego nowoczesnego znaczenia, określając podstawowy akt prawny, ustawę zasadniczą. ….