Prawo przedsiębiorców. Trzymajmy się Konwencji Nr 81 MOP.

Warto sobie uświadomić, iż w najbliższym czasie wejdzie w życie, stanowiąca część konstytucji biznesu, ustawa „Prawo przedsiębiorców”. Zapewne na nowo rozpocznie się akademicka dyskusja, czy inspektorzy pracy maja prawo przeprowadzać kontrole bez wcześniejszego zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli. I być może z tzw. „ostrożności”,  ktoś może sugerować, iż taki obowiązek inspektorów pracy dotyczy.

 

 

OTÓŻ NIE!

 

Obowiązek taki nie dotyczył, nie dotyczy i nie będzie dotyczył kontroli wykonywanych przez inspektorów pracy PIP.

 

Czytelnikom naszej strony internetowej zalecamy uważną lekturę interpelacji posła Tomasza Jaskóły (Kukiz’15) i jasną odpowiedź udzieloną w imieniu ministra rozwoju przez podsekretarza stanu Mariusza Haładyja.

 

Interpelacja nr 12394 posła Tomasza Jaskóły z dnia 9 maja 2017 r. do ministra rozwoju  w sprawie relacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (projektu z dnia 18.11.2016 r. – Prawo przedsiębiorców) do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

 

 

Nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzoną ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zmieniono kilkadziesiąt innych ustaw i wprowadzono do tych aktów prawnych obowiązek stosowania w procedurach kontrolnych postanowień rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, lecz żadnej zmiany nie wprowadzono w odniesieniu do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadzi to do wniosku, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w aktualnym stanie prawnym nie znajduje zastosowania do kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Wskazuje na to także aktualne orzecznictwo np. treść uzasadnienia: prawomocnego wyroku WSA w Krakowie (sygn. III SA/Kr 1002/09), wyroku NSA z 21.10.2010 r. (sygn. I OSK 632/10) oraz postanowienia NSA z 18.02.2016 r. (sygn. I OSK 263/16) i funkcjonująca w porządku prawnym ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu przyjęta w Genewie 11 lipca 1947 r., Dz. U. 1997 r. Nr 72, poz. 450).

 

W związku z tym na podstawie Konstytucji RP z 1997 roku, art. 115 i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 1996 roku, art. 14 ust.1.pkt 7 i wprost wynikających z Regulaminu Sejmu RP art. 192, pozwolę sobie jako poseł na Sejm RP złożyć do Pana Ministra interpelację poselską.

 1. Czy w świetle ww. orzeczeń Sądów Administracyjnych w aktualnym stanie prawnym regulacje zawarte w rozdziale 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej znajdują zastosowanie do kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, a jeżeli tak, to które z nich, na jakiej podstawie i w jakim zakresie?
 2. Czy w świetle stanowisk Prezesa Rady Ministrów zawartego w pismach (znak DSPA-140-23(4)/10) z daty 29 kwietnia 2010 r. (do druku sejmowego nr 2739 VI kadencji Sejmu), (DKRM-140-253(3)/14) z daty 6 marca 2015 (do druku sejmowego nr 3002 – VII kadencji Sejmu), w aktualnym stanie prawnym, postanowienia ww. konwencji Nr 81 MOP, we wszystkich kontrolach podmiotów podległych systemowi polskiej inspekcji pracy wyłączają Państwową Inspekcję Pracy z ograniczeń w zakresie procedur kontrolnych określonych w rozdziale 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?
 3. Czy w opinii Pana Ministra wszystkie regulacje zawarte w rozdziale 5 „Ograniczenia kontroli wykonywania działalności gospodarczej” projektu z dnia 18. listopada 2016 r. ustawy Prawo przedsiębiorców – zamieszczonego na stronie Ministerstwa będą miały zastosowanie do kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy i jak wpłyną na to postanowienia ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu przyjętej w Genewie 11 lipca 1947 r., Dz. U. 1997 r. Nr 72, poz. 450) ?
 4. Czy Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów przewiduje wprowadzenie w treści postanowień ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub zamieszczonego na stronie Ministerstwa Rozwoju projektu „Prawo przedsiębiorców” – jednoznacznych uregulowań odnoszących się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

 

W odpowiedzi na tę interpelację, po raz kolejny możemy przeczytać iż:

Do organów kontroli PIP nie mają zastosowania przepisy USDG dotyczące:

 • zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli,
 • przeprowadzania kontroli w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej;
 • zakazu równoczesności podejmowania więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy
 • ograniczenia czasu trwania kontroli.

 

 

Na gruncie regulacji zawartych w projekcie – Prawo przedsiębiorców, organy PIP zachowają uprawnienia kontrolne wynikające z Konwencji MOP i odpowiadające im wyłączenia z ogólnych zasad kontroli, analogicznie, jak obowiązujące na gruncie USDG, tj. w zakresie:

 • zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli;
 • przeprowadzania kontroli w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej;
 • zakazu równoczesności podejmowania więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy;
 • ograniczenia czasu trwania kontroli.

 

do pobrania – tekst odpowiedzi na interpelację

 

 

I tutaj nasze Stowarzyszenie pochwalić się może małym(?) sukcesem. Ministerstwo przyjęło postulat zgłaszany w trakcie konsultacji społecznych, a podnoszony także  w trakcie konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Rozwoju w dniu 26 kwietnia 2017 r, z udziałem przedstawiciela SIPRP. Projektodawca „Prawa przedsiębiorców” zadeklarował gotowość doprecyzowania treści normy art. 44 ust. 1, analogicznie do obowiązującej normy art. 77 ust. 1 USDG – „Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszej ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa Unii Europejskiej albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych”. To tylko tyle (i aż tyle) ile udało się w obecnej sytuacji uzyskać. Techniczną realizację tej deklaracji pozostawić należy osobom, do których zakresów obowiązków taka aktywność należy. Życzymy powodzenia, a sprawą tą, jak przez ostatnie 6 lat – będziemy się dyskretnie interesować.


Więcej światła ! Posiedzenie naukowe KE PAN oraz PTErg.

Komisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 20 czerwca (wtorek!) o godz. 18.00, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.); z następującym porządkiem dziennym:

– Jakość światła – przedstawi dr hab. inż. Piotr Szymczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, Laboratorium Informatyki w Zarządzaniu).

 

do pobrania – Jakość światła – abstrakt


Zadbajmy o swoje zdrowie […].

Nie ma już inspektora, który przy realizacji zadań służbowych nie miałby do czynienia z pracą z użyciem komputera. A taka praca, najczęściej wykonywana w pozycji siedzącej, może stać się bardzo uciążliwa dla organizmu. Długi okres pracy (wielogodzinny, kilkumiesięczny, kilkuletni) z komputerem, wraz z niekorzystnymi czynnikami może powodować poważne dolegliwości zdrowotne.

 

Długotrwałe unieruchomienie organizmu obciąża kręgosłup i mięśnie pleców, a także powoduje spowolnienie procesów fizjologicznych. Dolegliwości układu mięśniowo szkieletowego u osób wykonujących tego typu pracę dotyczą około 35% pracowników.

 

Praca z komputerem powoduje również problemy z oczami, dłońmi, ramionami i nogami. Wszystko to zmniejsza efektywność oraz zadowolenie z pracy oraz przyczynia się do częstszych absencji.

 

Różne problemy mogą się także potęgować na skutek niedostosowania wielu używanych powszechnie aplikacji do podstawowych wymogów ergonomii.  Na stronie internetowej siprp.pl wielokrotnie problem ten – zresztą z mizernym skutkiem – podnosiliśmy.

 

Wielu problemom można zapobiegać projektując stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii. Zdecydowanie poprawić  to może komfort, ale także efektywność pracy.

 

Zobacz jak powinno wyglądać prawidłowo zaprojektowane stanowisko pracy przy komputerze: http://www.azbiuro.pl/pl/dokumenty/az_ergonomia

 

Większość z nas – użytkowników laptopów skarży się jednak na łzawiące  i przekrwione oczy, zaczerwienione spojówki, uczucie pieczenia i szczypania, bóle głowy senność, apatię. Większość też podaje objawy zaburzenia widzenia oraz wrażenie suchych oczu. Według  badań Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu ok. 96% osób pracujących przy komputerach odczuwa dolegliwości narządu wzroku. Oczy stają się suche, piekące  i przekrwione. Przy dodatkowym braku ostrości, nadmiernej jaskrawości, olśnieniach oraz migotania obrazu monitora, spada częstotliwość mrugania powiekami i zwilżania oczu. Jest to pierwszy objaw Syndromu Sicca, którego skutkami jest wysychanie i zmętnienie rogówki oraz stopniowa utrata wzroku.

 

Przyczynami mogą być m.in. niewłaściwy monitor, niewłaściwie ustawione parametry monitora, niewykorzystane w pełni możliwości ekranu, długotrwała praca z małymi czcionkami, brak ostrości, nadmierna jaskrawość, olśnienia, migotanie obrazu monitora.

 

Jak się ratować (działania doraźne)?

 

Często mrugaj powiekami, rób przerwy w pracy z komputerem, absolutnie nie korzystaj z czcionki 8 punktów i mniejszej (wskazana jest przynajmniej 11-12). Wykonuj regularnie ćwiczenia polegające na:

 • mocnym zaciskaniu powiek,  a następnie mocnym otwieraniu oczu w czasie  odchodzenia od monitora,
 • zamknięciu oczu i szczelnym zasłonięciu ich dłońmi przy jednoczesnym naciskaniu nadgarstkami na gałki oczu, aż do momentu, gdy znikną kolorowe plamy,
 • spoglądaniu co pewien czas na odległe przynajmniej o 20 m. obiekty.

 

Ćwiczenia powyższe powtarzaj. wielokrotnie w ciągu dnia.

 

 Czy wiesz, że: w czasie 4 godzin pracy z użyciem komputera nasze oczy wykonują około 15 000 ruchów! 3 godziny „klikania” – to dla układu mięśniowego palca wysiłek porównywalny z 20 km marszu dla mięśni nóg!

 

Więcej informacji m.in. na stronach  www.stres.edu.pl  ; www.ciop.pl ; www.imp.lodz.pl ; Common Causes of Computer Stress A Special Report By Morton C. Orman, M.D.  1996 – 2010.


Degeneracja nastąpiła. I upłynie wiele lat, zanim ludzie o niej zapomną.

Na gruncie niezbyt obecnego medialnie wydarzenia, jakim jest wejście w  życie z dniem 1 czerwca nowych zasad korzystania z pracy tymczasowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 962), utrudniających stosowanie powszechnych dotychczas patologicznych mechanizmów zatrudniania kilkuset tysięcy obywateli – zapraszamy do zapoznania się z fragmentami artykułu Andrzeja Andrysiaka „W obronie symetryzmu” opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 5 maja 2017 r. 

 

To co napisał Autor może się nam podobać lub nie, możemy się z Jego poglądami oczywiście nie zgadzać. Ale jest to niezmiernie rzadko spotykana próba syntezy problemu, która nas wszystkich – także inspektorów pracy – dotyczy. Dlatego warto się z nią zapoznać i nad naszym miejscem w czasie i przestrzeni – zastanowić. Szczególnie, iż wiodący wątek dotyczy także pięciu lat żmudnej i niewdzięcznej działalności SIPRP w kwestii przywrócenia normalności w funkcjonowaniu PIP.

 

Tezą Autora jest, iż wielkie konflikty ustrojowe nie są czymś istotniejszym od relacji społecznych, a sądy wcale nie są ważniejsze od rynku pracy. Trudno żyć w państwie, bez niezależnego  i sprawnego sadownictwa, ale też trudno  w takim, które nie przykłada reguł sprawiedliwości do czegoś takiego podstawowego jak praca.

 

Wszystko to specjalnie ?*

 

„Pewnie każdy czytelnik słyszał o Państwowej Inspekcji Pracy. To taki twór, który ma czuwać nad  przestrzeganiem reguł  na rynku pracy. czuwać i kontrolować. Ma narzędzia, ma pracowników, ma pieniądze. Jej inspektorzy  mogą sprawdzić legalność zatrudnienia, formę umów, przestrzeganie kodeksu pracy  i terminowości wypłacania wynagrodzenia. Mogą skontrolować czy przestrzegany jest czas pracy i udzielane są urlopy wypoczynkowe. Mogą, i to robią, ale wielkiego wpływu na rynek pracy ich działalności nigdy nie miała. Bo PIP nie mogła wejść do zakładu pracy bez uprzedzenia. Inspektor  musiał  się zapowiedzieć  siedem dni wcześniej. A nieuczciwy pracodawca się na te odwiedziny  przygotowywał. Prowadziło to do kuriozalnych sytuacji, że przedsiębiorcy przez lata  zatrudniający na czarno śmiali się inspektorom w twarz, bo zupełnym przypadkiem na zakładzie byli  tylko sami. w wersji bardziej luksusowej – z prawnikiem.

 

Polska była jedynym krajem w Europie, w którym obowiązywały takie regulacje. I oto nagle w styczniu 2016 r. wszystko się zmieniło. Okazało się że inspekcja może przeprowadzać kontrole bez zapowiedzi, może wchodzić do zakładów, gdy nabierze podejrzeń , że prawo jest tam łamane, a nie, gdy wystosuje pismo z pieczątką.

 

Co się takiego stało? sejm uchwalił  nową ustawę? Prezydent podpisał  w ekspresowym tempie? Nic z tych rzeczy. Ówczesna szefowa Państwowej Inspekcji Pracy  Iwona Hickiewicz napisała pismo, z którego wynikało, ze zmienia interpretację  przepisów  obowiązującą  w samej inspekcji. I rozesłała je do swoich pracowników. Tyle.

 

Interpretację! W obowiązujących przez lata przepisach nie było wymogu zapowiadania kontroli, to sama instytucja narzuciła sobie  takie regulacje.

 

Ktoś uwierzy, że żaden minister pracy  nie miał świadomości  stanu prawnego? Że mamy tak nierozgarniętych urzędników, iż przez lata nie byli w stanie przygotować odpowiednich przepisów?

 

Nie, to było specjalne działanie. Kolejne rządy, mając na szali PKB i rozwój przedsiębiorczości z jednej strony, a prawa pracownicze z drugiej, z premedytacją wybierały to pierwsze. A coś się zmieniło w styczniu 2016 r.?  Nic. Och, nie, jedynie władza. Od listopada rządził ktoś inny, wiec PIP popłynął  z nowym wiatrem.

 

Ta sama inspekcja od lat toleruje wynaturzenia  w outsourcingu pracowniczym. To forma zatrudnienia  pracowników, w której  formalnie pracują oni dla pośrednika, a wykonują obowiązki dla innej firmy. Sieci marketów i zakłady  produkcyjne zatrudniają  w ten sposób setki tysięcy ludzi latami. Teoretycznie  nie powinny,  bo to rozwiązanie tymczasowe, ale ze spółki do spółki, można zwalniać na chwilę, by potem znów zatrudnić. Wszystkie chwyty dozwolone, po pozwala na nie państwo.

 

Korzyści odnoszą przedsiębiorcy, tracą pracownicy. Głośna była sprawa, gdy Telewizja Polska wrzuciła do innego podmiotu 400 swoich pracowników, którzy potem robili to samo, co wcześniej, pracowali dla  telewizji i przygotowywali programy, ale zatrudnieni  byli u pośrednika. TVP wykupywała u niego jedynie usługi. Wszyscy wiedzieli ze to obejście prawa, żadna instytucja nie kiwnęła palcem. Także rząd, który jest właścicielem telewizji.

 

[…]przeanalizujmy sprawę z punktu widzenia pracownika. Tego, który przez miesiące nie otrzymywał wynagrodzenia albo otrzymywał je w zaliczkach. Który nie może dostać kredytu ani pójść na urlop, bo pracodawca „nie preferuje” (cudowny w swej celności eufemizm) umów o pracę. Takiego, który pracuje po godzinach za darmo, a zatrudniająca go firma  bardziej przypomina wieś  pańszczyźnianą  nie z cywilizowane przedsiębiorstwo.

 

Po co mu trójpodział władzy i niezależne sądownictwo, jeśli on przez długie lata  nie mógł w tych sądach dochodzić sprawiedliwości? Po co mu tamte demokratyczne państwo, skoro było tak niesprawiedliwe, że taki rynek pracy  sankcjonowało? Po co  mu przestrzegający wszelkich procedur rząd i sejm, skoro w sprawie, która  go żywotnie dotyczyła , nigdy tych procedur nie przestrzegali?

 

Brutalna to perspektywa. Kolejni rządzący przez lata nie przyjmowali do wiadomości, że relacje panujące na rynku pracy bezpośrednio przekładają się na stosunek  obywateli do państwa. Powtarzali, że wystarczy wzrost PKB, by wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Nie wystarczył. Dziś wielu protestuje: zaraz przecież tak już nie ma. Rynek jest inny. To prawda, ale pamięć taka sama. Demografia  i emigracja zrobiły swoje, dziś to pracodawcy  muszą być elastyczni, bo pracowników brakuje, ale to nie zmienia faktu, że degeneracja nastąpiła. I upłynie wiele lat, zanim ludzie o niej zapomną.

 

Najgorsze, że tu nie chodzi o żadne socjalistyczne ciągotki i antyrynkową krucjatę. To nie jest tak, że zasady  na rynku pracy  są zawsze i wszędzie takie same. Można mieć model anglosaski, z luźnymi  regułami, bardzo elastyczny, ale można też mocno regulowany rynek skandynawski. Trzeba wybrać. I najpierw to ze społeczeństwem przedyskutować.

 

A nasi władcy Polski, jak to hipokryci, po cichu  chcieli wprowadzić wolnoamerykankę między pracownikiem a pracodawcą, ale głośno  pochylać się z troską nad prawami pracowniczymi. To się nie mogło udać. Ludzie głupi nie są, widzieli, że nic tu się nie spina, więc powiedzieli basta! I wymienili hipokrytów na tych, którzy biją się z otwartą przyłbicą.”

 

*znak zapytania (?) pochodzi od Redakcji siprp.pl


Rozliczenia minimalnej stawki godzinowej.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.  Z powyższym dniem na inspektorów pracy PIP nałożono też nowy obowiązek, polegający na kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Prawidłowe wywiązywanie się przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków związane jest z wieloma pytaniami i niejasnościami, które odpowiedzialne za wprowadzenie omawianych przepisów organy i instytucje starają się wszechstronnie wyjaśniać. Nowy stan prawny spowodował jednakże lawinowy wzrost liczby pytań  dotyczących obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, kierowanych do inspektorów pracy, ale także bezpośrednio do naszego Stowarzyszenia.

 

Wobec powyższego kontynuując niezbędną jak się wydaje akcję informacyjną, czytelników naszej strony internetowej zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem inspektora pracy kol. Łukasza Paronia (Wiceprezesa SIPRP ) – „Rozliczenia minimalnej stawki godzinowej”, zamieszczonym w miesięczniku „Inspektor Pracy” Nr 5/2017 (str.9-16). Publikacja ta zamieszczona została w domenie publicznej – jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 

link do publikacji (str. 9-16) : https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/172798/IP-5-2017.pdf

 

do pobrania – Rozliczenia minimalnej stawki godzinowej DOC


Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017r.

 

W ramach współdziałania Stowarzyszenia Inspektorów Pracy z Ministerstwem Rozwoju udostępniamy przekazaną nam broszurę informującą o najistotniejszych zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego stosowanym (jak wiadomo) w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach nieuregulowanych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, bądź przepisach wydanych na jej podstawie albo w przepisach szczególnych.

 

Już niebawem, bo z dniem 1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie przygotowana w Ministerstwie Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Przygotowana w ramach pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” ustawa jest najbardziej obszerną zmianą KPA od kilkudziesięciu lat.

 

Nowelizacja KPA stawia sobie za cel:

 

1)        przyspieszenie postępowań administracyjnych,

2)        wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami,

3)        zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa.

 

 

By ułatwić stosowanie nowych przepisów, Ministerstwo Rozwoju opracowało załączoną broszurę informacyjną. Jest to poradnik, opisujący nowo wprowadzone zasady i instytucje. Szczególna uwag e zwrócono na kwestie praktyczne, istotne z punktu widzenia organów administracji oraz stron postępowań administracyjnych.

 

do pobrania – Nowelizacja_KPA_czego dotyczą zmiany i jak je stosować


Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym.

Komisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 18 maja (czwartek) o godz. 18.00, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.); z następującym porządkiem dziennym:

 

– Zastosowanie wybranych technik sztucznej inteligencji do oceny poziomu wyszkolenia operatorów maszyn i pojazdów rolniczych – przedstawi dr inż. Karolina Trzyniec (Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie),

– dyskusja,  

– sprawy bieżące,

– wolne wnioski.                                                                                

 

Serdecznie zapraszamy

 

do pobrania – zapro KE-PTErg-18-05-2017                           

 

 


Wniosek o wyrażenie przez SIPRP opinii do projektu „rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.

Pani Jadwiga Emilewicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów pismem z dnia 19.04.2017 r. zwróciła się do sześciu imiennie wskazanych podmiotów tj.: Rady Dialogu Społecznego, Krajowej Izby Gospodarczej, Naczelnej Organizacji Technicznej, Zarządu Głównego Związku zakładów Doskonalenia Zawodowego, Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Transportu – z prośbą o wyrażenie opinii  w zakresie projektu (z dnia 10.04.2017 r.) „rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym”. ( PDF pisma przewodniego  ).

 

Z przesłanego do SIPRP pisma wynika, że ww. projekt zastąpi rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650,z późn. zm.).

 

Jest to dla naszego Stowarzyszenia na tej krótkiej liście organizacji obywatelskich pro bono ogromny zaszczyt i niewątpliwe kolejne wyróżnienie. ……


Święto Narodowe Trzeciego Maja.

 

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990 w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 

 

 

Konstytucja 3 Maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów – pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie, a druga po amerykańskiej na świecie,  wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską.  Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja  była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. 

 

Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w tym czasie Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, które były rozwinięciem jej postanowień. Sejm grodzieński (1793r), aktem oblatowanym w Grodnie 23 listopada 1793 roku uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.  Przed uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, termin konstytucja służył na określenie wszelkich ustaw uchwalanych na Sejmie. Dopiero po 3 maja 1791 pojęcie konstytucja nabrało swojego nowoczesnego znaczenia, określając podstawowy akt prawny, ustawę zasadniczą. ….


Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na Fladze RP. Jest to święto stosunkowo młode, bo obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie.

 

Ustanowienie 2 maja dniem flagi państwowej ma swoje podłoże historyczne. Właśnie tego dnia żołnierze polscy z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie, zdobywając miasto przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej. Data ta nawiązuje również do czasów PRL-u, w których, w przed dzień ustanowienia Święta Konstytucji 3 Maja, władze komunistyczne wydały zakaz wywieszania flag państwowych dla upamiętnienia tego wydarzenia.

 

do pobrania – Publikacja Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe

 

źródło:

 

https://www.kalendarzswiat.pl/dzien_flagi/2017

 

http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16049,Czy-wiesz-ze-nie-wszystkie-Bialo-Czerwone-sa-flagami.html


O INSPEKCJĘ PRACY.

 

W dniu dzisiejszym obchodzimy  Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy / Świętego Józefa  Robotnika.  

 

 

 

Z tej okazji proponujemy zapoznanie się z opublikowanym w dzienniku „Robotnik” Nr. 294 (3095) Warszawa, poniedziałek 25 października 1926 r. tekstem: „O inspekcję pracy”. Od tego czasu minęło ponad 90 lat, wiele wątków się zdezaktualizowało, ale jak wiele zagadnień, pytań i wątpliwości jest dla osób zaangażowanych w ochronę pracy w Polsce jak najbardziej aktualnych. Na przykład o zajmowanie czasu inspekcyjnego przez mediacje w sprawach indywidualnych (obecnie skargi i tzw. współpracę), przeprowadzanie kontroli „zza biurka” lub  „w kantorze” czy w końcu (jakież to qui pro quo!) „myślenie o tem, żeby fabrykanta nie drażnić, żeby mu nie sprawić przykrości, kłopotu, nie przyprawić  go o koszta” Pewne pytania zadać można obecnie wręcz odwrócić:  np.   o niedostateczny udział w kadrze inspektorskiej nie prawników (jak wówczas) – lecz inżynierów-specjalistów… A zagadnienie „elastycznego czasu pracy” – jakże to nad wyraz aktualne! ……


Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy / World Day for Safety and Health at Work 2017.

28 kwietnia jest ustanowionym przez Międzynarodową Organizację Pracy Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Jego podstawowym celem jest promowanie na całym świecie zasad profilaktyki wypadków i chorób zawodowych. Jest to przede wszystkim kampania prewencyjna – prowadzona w celu podniesienia świadomości i skupienia uwagi opinii międzynarodowej na aktualnych zagrożeniach i tendencjach w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz na skali urazów, chorób związanych z pracą i  śmiertelnych wypadków związanych z pracą.

 

28 kwietnia ruch związkowy obchodzi także Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W wielu firmach dzień ten obchodzony jest także jako tzw. „SafeDay” – czyli „Dzień Bezpieczeństwa”.

 

Jest o także swego rodzaju święto inspekcji pracy – instytucji zajmującej się w krajach członkowskich MOP nadzorem właśnie nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w środowisku pracy (OSH). Powinien być to także dzień refleksji w samej inspekcji oraz w otoczeniu inspekcji. W jakim punkcie stoimy i dokąd zmierzamy ? Co udało się osiągnąć, a czemu poświęcić powinniśmy najbliższym czasie szczególnie wiele pracy ? …..


Znowu ustawa o swobodzie działalności gospodarczej & nowa ustawa „Prawo Przedsiębiorców”. Minister Rozwoju: PIP ma i będzie miała prawo przeprowadzać kontrolę każdego podmiotu podlegającego systemowi inspekcji pracy w Polsce, bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Problemem funkcjonowania PIP w ostatnich latach była feralna interpretacja przepisów rozdziału V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzona do stosowania wewnątrz urzędu w marcu 2009r. poprzez wytyczne wydane wówczas przez byłego głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca, a uchylona m. in. w wyniku akcji społecznej prowadzonej przez SIPRP –  dopiero w 2016 r. 

 

Czytelnicy naszej strony wiedzą, iż relacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do ustawy o PIP, podmiotowy zakres stosowania Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, a także przekonanie decydentów iż Konwencja Nr 81 MOP w Rzeczypospolitej Polskiej bezwzględnie obowiązuje i nie może być mowy o jej uznaniowym stosowaniu – stanowi jeden z głównych obszarów działalności naszego Stowarzyszenia od pięciu (!) lat.

 

Wydawało się, że – co prawda z ogromnym oporem materyi – sprawę udało się już wyjaśnić,  ale ostatnio odnotowujemy coś w rodzaju déjà vu,  i o rzeczach które nie budzą żadnych wątpliwości znów zaczyna się dyskutować. Dodajmy – w zgoła niespodziewanych miejscach i ze szkodą dla sprawy tj.  nie budzących niepotrzebnych wątpliwości pracodawców, jasnych i klarownych procedur kontrolnych inspektorów pracy.

 

Z uzasadnioną satysfakcją przyjęliśmy więc także najświeższe stanowisko dotyczące zakresu stosowania przez organy PIP ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i co jest szczególnie ważne – także nowej, procedowanej dopiero ustawy „Prawo przedsiębiorców”.  Stanowisko Ministerstwa Rozwoju po raz  kolejny potwierdza, iż nasza akcja społeczna miała i ma sens.

 

Zaznaczyć należy, iż  w kwestii „Prawa przedsiębiorców” Ministerstwo Rozwoju jest ministerstwem wiodącym i ta wykładnia procedowanej ustawy, odpowiadające – co jest oczywiste – stanowisku Rządu RP,  traktowana być musi jako tzw. „wykładnia autentyczna”,  bez potrzeby zasięgania opinii  w tej kwestii u mniej lub bardziej poddawanym naciskom różnych lobby teoretyków prawa. 

 

Pozwalamy sobie niniejszym przedstawić wyjaśniającą przedmiotowe zagadnienie po raz n-ty, w dokładnie w taki sam, nie budzący najmniejszych wątpliwości sposób odpowiedź (data jej wpływu do Kancelarii Sejmu 4.04.2017 r.) na interpelację skierowaną przez posła Józefa Brynkusa do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego, której udzielił Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj.

 

Cieszyć musi powtarzalność stanowisk różnych organów i instytucji państwowych w tak ważnej dla systemu ochrony pracy w Polsce  kwestii.  …..


Podsekretarz Stanu w MRPiPS Stanisław Szwed: PIP ma prawo przeprowadzać kontrolę każdego podmiotu podlegającego systemowi inspekcji pracy w Polsce, bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Sprawa wzajemnej relacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o PIP, a także przekonanie decydentów iż Konwencja Nr 81 MOP w Rzeczypospolitej Polskiej bezwzględnie obowiązuje i nie może być mowy o jej uznaniowym stosowaniu – stanowi jeden z głównych obszarów działalności naszego Stowarzyszenia od pięciu (!) lat. Wydawało się, że – co prawda z ogromnym oporem materyi – sprawę udało się już wyjaśnić,  ale ostatnio odnotowujemy coś w rodzaju déjà vu,  i o rzeczach które nie budzą żadnych wątpliwości znów zaczyna się dyskutować. Dodajmy – w zgoła niespodziewanych miejscach i ze szkodą dla sprawy tj.  nie budzących niepotrzebnych wątpliwości pracodawców, jasnych i klarownych procedur kontrolnych inspektorów pracy.

 

Tematyce tej poświęciliśmy wiele publikacji na naszej stronie internetowej www.siprp.pl, (których z powodu braku miejsca nie przywołujemy) np. artykuł z 10.05.2012r. – http://www.siprp.pl/podmiotowy-zakres-stosowania-konwencji-nr-81-mop-dotyczacej-inspekcji-pracy-w-przemysle-i-handlu-w-opinii-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej/

 

Z uzasadnioną satysfakcją przyjęliśmy także zmianę przez byłego Głównego Inspektora Pracy  p. Iwonę Hickiewicz feralnej interpretacji  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stosowanej w PIP na podstawie pisma wydanego przez wcześniej sprawującego funkcję głównego inspektora pracy p. Tadeusza Jana Zająca.

 

Pozwalamy sobie niniejszym przedstawić wyjaśniającą przedmiotowe zagadnienie na nowo,  w dokładnie w taki sam, nie budzący najmniejszych wątpliwości sposób odpowiedź (z dnia 31.03.2017 r.) na interpelację skierowaną przez posła Józefa Brynkusa do Prezesa Rady Ministrów, której udzielił Podsekretarz Stanu Stanisław Szwed. ……


Zmarł Mirosław Feldmann – jedna z osób tworzących historię współczesnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 14 kwietnia 2017 r. zmarł

 

dr MIROSŁAW FELDMANN

 

długoletni Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu

były zastępca Głównego Inspektora Pracy

wykładowca akademicki …….


ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO’ 2017.

 

Wszystkim członkom oraz sympatykom Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwu i pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy – życzymy zdrowych, radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Obyśmy zostali dotknięci dłonią Zmartwychwstałego, doświadczyli Jego bliskości i mocy, aby nie było w nas lęku i małoduszności. Cieszmy się i radujmy. Zmartwychwstał Pan! Alleluja!


Wniosek Ministra Stanisława Szweda o wyrażenie przez SIPRP opinii do projektu „rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów dokumentów dotyczących agencji zatrudnienia”.

Pan Stanisław Szwed – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 14.03.2017 r. zwrócił się do liderów dziewięciu imiennie wskazanych podmiotów: Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Prezesa Związku Powiatów Polskich, Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezesa Zarządu Związku Byłych Pracowników PGR, Prezesa Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Prezesa Związku Pracodawców Mediów Publicznych, Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej – z prośbą o wyrażenie opinii  w zakresie projektu (z dnia 6.03.2017 r.) „rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie (wzorów dokumentów dotyczących) agencji zatrudnienia”. ( PDF – pisma Ministra Stanisława Szweda )

 

Jest to dla naszego Stowarzyszenia na tej krótkiej liście organizacji obywatelskich pro bono ogromny zaszczyt i niewątpliwe kolejne wyróżnienie. ……