Spotkanie Zarządu SIPRP z Głównym Inspektorem Pracy.

SIPRP - logoInformujemy, iż w dniu 20 maja br. w Głównym Inspektoracie Pracy odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej z Głównym Inspektorem Pracy p. Romanem Giedrojciem. Ze strony naszego Stowarzyszenia w spotkaniu uczestniczyli kol. Leszek Rymarowicz – Prezes Zarządu Głównego,  kol. Zbigniew Sagański – Wiceprezes,  kol. Michał Jeleński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

Ze strony Głównego Inspektoratu Pracy uczestniczyli także: p. Ewa Dośla – Dyrektor Gabinetu GIP, p. Halina Tulwin – Dyrektor Departamentu Prawnego, p. Lidia Szmit – Dyrektor  Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki (w drugiej części spotkania),  p. Jerzy Barzowski – Doradca GIP.

 

R.Giedrojć. Źródło-GazetaPrawnaGłówny Inspektor Pracy na wstępie przedstawił podejmowane przez niego działania, zarówno w sferze finansowej jak i organizacyjnej urzędu, a  także niektóre z przedsięwzięć zaplanowanych na najbliższe miesiące. Podkreślił przy tym  pełne zrozumienie i poparcie zarówno przedstawicieli rządu, jak  i parlamentarzystów koalicji – dzięki czemu udało się w tym roku realnie zwiększyć wynagrodzenia pracowników PIP.

 

Zwrócił przy tym uwagę na potrzebę głębokich zmian wewnątrz instytucji, m. in w zakresie procedur wewnętrznych, efektywności (a co za tym idzie oszczędności), które nastąpią w przyszłym roku. Kolejny raz podkreślił rolę inspektorów pracy w strukturze PIP, konieczność specjalizacji i wagę podejmowanych działań antykorupcyjnych. Główny Inspektor Pracy wyraził także swój pogląd na niektóre działania naszego Stowarzyszenia (m.in. „apel w sprawie podwyżek”, wnioski o przywrócenie w działalności inspektorów symbolu godła państwowego, uchylenie zarządzenia w sprawie tzw. ocen bieżących). Szef PIP zwrócił szczególną uwagę na przywracanie tożsamości historycznej naszej instytucji, w czym SIPRP ma znaczny udział – deklarując tym zakresie swoje pełne poparcie.  Omówił również ważną rolę organizacji związkowych funkcjonujących wewnątrz Państwowej Inspekcji Pracy.  Zadeklarował przy tym pełną otwartość na wszelkie inicjatywy społeczne, również działalność SIPRP, w ramach obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach.

 

Ze swojej strony Zarząd SIPRP przedstawił działania podejmowane w ostatnim czasie, deklarując iż podstawową zasadą naszej aktywności jest działanie w granicach obowiązującego prawa i Statutu SIPRP, oraz poszanowanie uprawnień i prerogatyw zarówno kierownictwa instytucji jak i organizacji związkowych. Przedstawiciele SIPRP wyrazili również swoją opinię o naszych inicjatywach (szczególnie tych mających oddźwięk medialny), oraz ich recepcji przez różne środowiska, również te wewnątrz urzędu.

 

Spotkanie był okazją do złożenia Głównemu Inspektorowi Pracy gratulacji i podziękowań za podjęty trud, i możliwość szczerej rozmowy, w tak gorącym dla szefa inspekcji czasie.  Gospodarzowi spotkania wręczyliśmy w imieniu członków SIPRP symboliczną pamiątkę – fotografię Mariana Klotta de Heidenfeldt  z lat 30-tych, z okresu sprawowania przez niego funkcji GIP i z lat 50 -tych, po represjach których doznał ze strony władz komunistycznych. Była to oczywiście okazja do chwili zadumy i refleksji.

 

W drugiej części spotkania delegacja SIPRP rozmawiała  na bardziej szczegółowe tematy z  wymienionymi na wstępie relacji członkami kierownictwa  GIP.  Tematem rozmowy było m.in. możliwość uwzględnienia symboliki państwowej na stronie internetowej PIP oraz w niektórych dokumentach inspektorów pracy; niektóre działania podejmowane w związku  z jubileuszem 100-lecia PIP;  funkcjonowanie strony internetowej SIPRP, możliwość udziału SIPRP w opracowywaniu koncepcji zapowiadanych przez GIP reform w urzędzie;  udoskonalenie procedury opiniowania przez SIPRP projektów aktów prawnych dotyczących  działalności  inspektorów pracy (w kontekście uzyskiwania informacji o stanowiskach GIP w ww. sprawach);  i w końcu – możliwości modyfikacji zasad przeprowadzania  tzw. „pierwszej kontroli”, tak, aby w uzasadnionych przypadkach nie wymagane było ustosunkowywanie się inspektora pracy do wszystkich zagadnień ujętych w „karcie kontrolnej”.

 

We wszystkich ww. kwestiach kierownictwo GIP stanowiska nasze przyjęło z pełnym zrozumieniem i zadeklarowało wolę pracy nad nimi, już poprzez kontakty robocze. W najbliższym czasie Zarząd skieruje do wskazanych departamentów GIP stosowne pisma.

 

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, i było okazją poznania swoich poglądów i oczekiwań. Pozwoliło postawić szereg pytań i uzyskać na  nie odpowiedzi. Stanowi ono ważny impuls w działalności naszego Stowarzyszenia.

 

Dziękujemy Głównemu Inspektorowi Pracy za zaproszenie, a p. Dyrektor Ewie Dośli za organizację spotkania.

 

Zarząd Główny SIPRP


Relacja z VII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Pracowników PIP .

Zakończył się trwający w dniach 18-20 maja VII Krajowy  Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Związek ten liczy około 1000 członków, którzy reprezentowani byli przez ok 100 delegatów.

 

 

Realizując jeden z punktów porządku obrad Jolanta Zedlewska – Przewodnicząca ustępującej Komisji Krajowej przedstawiła sprawozdanie z pracy tego gremium w mijającej kadencji, zwracając szczególną uwagę na dokonania władz związku i realizację uchwał o charakterze finansowym, a w pozostałym zakresie kierując do sprawozdania przesłanego Komisjom Okręgowym związku.

 

Z pewnym żalem należy skonstatować, że ustępującej Komisji nie udało się doprowadzić do wykonania uchwał zgłoszonych przez delegatów 4 lata temu w Łodzi, odpowiadających  inicjatywom podejmowanym także przez  SIPRP, a dotyczących: umożliwienia inspektorom pracy posługiwania się w  pismach urzędowych kierowanych do obywateli i innych podmiotów prawnych – godłem Rzeczypospolitej Polskiej, dokonania oceny ergonomicznej oprogramowania „Navigator”. …..


Zaproszenie Komisji Ergonomicznej O/ PAN w Krakowie oraz Oddziału Krakowskiego PTErg.

pan.imagesKomisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 24 maja (wtorek) o godz. 18.00, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.) – na którym  dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski (Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki), przedstawi referat:  „Interfejs, czyli kulturowy kontekst współczesnych wyzwań ergonomii .

 

PTENa posiedzenie to zapraszamy szczególnie, ponieważ dotyczy ono obszaru, w którym Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP już od kilku lat stara się aktywnie wpływać na rzeczywistość – czyli na oprogramowanie stanowiące podstawowe narzędzie pracy inspektorów pracy.

 

Z różnym zresztą skutkiem – o czym świadczą publikacje na naszej stronie internetowej (z uwagi na ich znaczącą liczbę wskazujemy jedynie linki do niektórych z nich):

 

http://www.siprp.pl/idzie-nowe-8-dokad-zmierzamy/

 

http://www.siprp.pl/ankieta-ergonomia-oprogramowania-komputerowego-juz-w-fazie-testow/

 

http://www.siprp.pl/idzie-nowe-6-spotkanie-z-kierownictwem-panstwowej-inspektoratu-pracy/

…..


VII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Kalbornia 18-20 maja 2016 r.

ludki

 

Miło nam poinformować, że w dniach 18-20 maja 2016 r. w Kalborni  (koło Ostródy) odbędzie się VII Krajowy  Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy – najliczniejszego związku zawodowego zrzeszającego pracowników PIP, w tym także członków SIPRP.

 

Obok interesującej i na pewno gorącej jak zwykle dyskusji zarówno na tematy wewnątrzorganizacyjne jak  i tematy ogólne, dotyczące  spraw wszystkich pracowników naszej instytucji, Zjazd udzielić ma  absolutorium ustępującej Komisji Krajowej, dokonać wyborów nowych władz Związku oraz przyjąć uchwały wskazujące kierunki działania  ZZP PIP na najbliższe lata.  W drugim dniu obrad gościem Delegatów będzie szef naszej instytucji Roman Giedrojć.

 

Przypomnieć wypada, iż w mijającej kadencji delegaci uchwalili ok. 20 uchwał,  dotyczących m.in. wynagrodzeń pracowników PIP, organizacji „dyżurów wypadkowych”, rozliczania delegacji, odbiurokratyzowania PIP, udziału w akcji protestacyjnej sfery budżetowej itp.  Uchwały najwyższej władzy statutowej ZZPPIP w wielu punktach zbieżne były z niektórymi akcjami społecznymi prowadzonymi przez Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP, i dotyczyły  m.in. wprowadzenia w PIP podmiotowego zakresu stosowania Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu zgodnej ze stanowiskiem Rządu RP, umożliwienia inspektorom pracy posługiwania się w  pismach urzędowych kierowanych do obywateli i innych podmiotów prawnych godłem Rzeczypospolitej Polskiej, dokonania oceny ergonomicznej oprogramowania „Navigator”, uchylenia zarządzenia GIP w sprawie tzw. „ocen bieżących” inspektorów pracy itp. ……


Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wniosek Głównego Inspektora Pracy w sprawie powołania Zbigniewa Ryfki na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy.

ryfka_zbigniew_insp_pracy_kaj

 

Informujemy, iż w czasie dzisiejszego posiedzenia Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wniosek Głównego Inspektora Pracy w sprawie powołania Zbigniewa Ryfki na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy.

 

 

Zbigniew Ryfka jest specjalistą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie. Ukończył studia na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera górnika. W latach 1985-1991 pracował w przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Sosnowcu na stanowisku osoby dozoru średniego. W 1991 roku rozpoczął pracę w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Pracował w sekcji nadzorującej kopalnie węgla kamiennego, którą następnie przez wiele lat kierował. Reprezentował OIP w pracach Komisji ds. Oceny Stanu Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Pełnił także funkcję Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach ds. Nadzoru.

 

Serdecznie gratulujemy !


Zaproszenie od Senator Anny Marii Anders.

ANDERSPani Senator Anna Maria Anders, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów  ds. Dialogu Międzynarodowego zaprasza serdecznie  do wspólnego uczczenia  w dniu 12. maja 2016  r. –  dwu rocznic:  72. rozpoczęcia  zwycięskiej bitwy o Monte Cassino oraz 46. śmierci  śp.  Generała Władysława Andersa.

 

O godz. 10.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego  w Warszawie przy ul. Długiej  odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta, której przewodniczyć  będzie  JE. Ks. Bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego, po czym po przemarszu ulicami Warszawy,  o godz. 11.30  uroczystości patriotyczne odbędą się  pod Pomnikiem Bitwy o Monte Cassino (obok Arsenału).

 

rocznica zaproszenie 2Jak czytamy w liście przesłanym do SIPRP, Pani Minister bardzo zależy, aby zaproszenie to dotarło do wszystkich – szczególnie żołnierzy i kombatantów, ale także do młodzieży i jej wychowawców – do wszystkich, którym drogie są wartości patriotyczne i pamięć o naszej chlubnej historii.

 

Bądźmy więc w tym dniu przynajmniej myślą – RAZEM.

 

Zarząd Główny SIPRP


Odpowiedź Głównego Inspektora Pracy na apel Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

PIP TABLICA,Jak informowaliśmy już na naszej stronie internetowej ( http://www.siprp.pl/regulacje-wynagrodzen-w-pip-nasz-apel-do-glownego-inspektora-pracy/ ) – nawiązując do dotychczasowych działań naszego Stowarzyszenia skierowaliśmy w dniu 14.04.2016 r.  do Głównego Inspektora Pracy apel o spowodowanie w ramach ostatnich regulacji płac, uwzględnienia w możliwie szerokim zakresie, postulatu zmniejszenia nieuzasadnionych dysproporcji  w wynagrodzeniach inspektorów pracy wykonujących jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości, przy pełnym poszanowaniu uprawnień osób kierujących jednostkami organizacyjnymi PIP oraz partnerów społecznych.

 

Informujemy,  iż w dniu 19.04.2016 r. Rzecznik Prasowy GIP Pani Danuta Rutkowska, z upoważnienia Pana Romana Giedrojcia, Głównego Inspektora Pracy – przekazała nam pismo stanowiące odpowiedź szefa inspekcji na apel Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ponieważ  pismo to zawiera bardzo ważne i ważkie, zarówno dla członków SIPRP jak i wszystkich inspektorów pracy treści i sformułowania  oraz stanowi  niejako podsumowanie pięcioletniej działalności społecznej naszego Stowarzyszenia – zgodnie z przyjętą w SIPRP zasadą, publikujemy je na naszej stronie internetowej wraz z pełną treścią „apelu” do którego bezpośrednio się ono odnosi.

 

Dziękując Głównemu Inspektorowi Pracy za tak szybką odpowiedź na nasze pismo –  Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej,  jako organizacja pozarządowa – liczy na dalszą owocną współpracę w zarówno z Kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy jak i reprezentującymi pracowników PIP organizacjami związkowymi.

 

do pobrania:

 

APEL  SIPRP

 

odpowiedź  GIP  na  APEL  SIPRP


Podsumowanie sondażu nr 46 „Czy uważasz, że inspektorzy pracy powinni być uprawnieni do pozyskiwania dowodów takich jak: fotografie, nagrania procesów pracy – przed formalnym rozpoczęciem czynności kontrolnych ?”

sondażSondaż ten przeprowadziliśmy na naszej stronie internetowej w okresie 2.02.2016r. – 14.04.2016r. W okresie tym zanotowano ponad 7500 wejść na stronę internetową SIPRP. Ponad 74 % biorących udział w naszym sondażu  uważało, że inspektorzy pracy powinni być uprawnieni do pozyskiwania dowodów takich jak: fotografie, nagrania procesów pracy – przed formalnym rozpoczęciem czynności kontrolnych, a 26 % respondentów było przeciwnego zdania.

 

Niewątpliwie istniejące wymogi formalne, a w szczególności wymóg okazania przedsiębiorcy  upoważnienia do kontroli utrudniają udokumentowanie stanu faktycznego, szczególnie w zakresie naruszeń przepisów bhp oraz legalności zatrudnienia. W obecnym stanie prawnym określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy wykorzystanie w toku kontroli  dowodów takich jak: fotografie, nagrania procesów pracy pozyskanych przez inspektora przed formalnym jej wszczęciem jest prawnie niemożliwe.

 

Wspomnieć należy, iż artykuł. 12 ust. 1 Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu stanowi, że inspektorzy pracy zaopatrzeni w odpowiednie pełnomocnictwa będą upoważnieni do:

 

  • swobodnego wstępu, bez uprzedniego zawiadomienia, o każdej porze dnia i nocy, do każdego zakładu pracy podlegającego inspekcji;
  • wstępu w ciągu dnia do wszelkich pomieszczeń, jeżeli mogą oni mieć uzasadnioną podstawę do przypuszczenia, że pomieszczenia te podlegają inspekcji;
  • prowadzenia wszelkich badań, kontroli lub dochodzeń, jakie mogą uznać za niezbędne dla upewnienia się, że przepisy prawne są ściśle przestrzegane […]

 

Można by więc zadać retoryczne pytanie, czy powyższy zapis Konwencji Nr 81 nie jest samoistną podstawą prawną do pozyskiwania i wykorzystywania  dowodów takich jak: fotografie czy nagrania procesów pracy obejmujących stan sprzed formalnego wszczęcia czynności kontrolnych? …..


Narodowe Święto Konstytucji. Zapraszamy na Wawel !

3maja. indeksW tym świątecznym dniu zapraszamy wszystkich na obchody patriotyczne na Wzgórzu Wawelskim.  O godzinie 9.45 na całą Polskę zabrzmi Dzwon Zygmunta, o 10.00 uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny  odprawi ks. kard. Stanisław Dziwisz.

 

W krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów złożymy kwiaty przy sarkofagach Marszałka Józefa Piłsudskiego – twórcy inspekcji pracy w odrodzonej Rzeczypospolitej oraz Prezydenta Lecha i Marii Kaczyńskich.

 

Około godz. 12.00 zapraszamy na Cmentarz Rakowicki, gdzie złożymy kwiaty na grobie Głównego Inspektora Pracy II Rzeczypospolitej Mariana Klotta de Heidenfeldt.

Trzeci Maja! … Wielki Boże!

dłonie bratnie złączmy wraz!

Cóż się oprze, któż nas zmoże?

Bóg nad nami! Polska w nas!

Zorza świta, dzień się rodzi –

Po wolności sięgnij raj!

W górę serca starzy, młodzi!

Vivat! Vivat! Trzeci Maj.

3Majmy się !!!

Zarząd Główny SIPRP

 

 

 


Święto Pracy / Święto Św. Józefa – patrona ludzi pracy.

LABOR DAY-weekend--clip-art-8X8

 

Boże błogosław ludziom pracy! W Ameryce, w Polsce, gdziekolwiek !  Czy hasło widniejące na plakacie z największej gospodarki świata, w naszych, polskich  realiach nie brzmi nieco anachronicznie?  Mówimy wszak językiem: „biznes, wzrost gospodarczy, zarządzanie zasobami  ludzkimi, konkurencyjność …”. Czy nie zagubiliśmy, lub też nie zaprzestaliśmy poszukiwania w tym wszystkim człowieka i ludzkiego wymiaru jego pracy?

 

Z jednej strony: kult pieniądza i zysku, z drugiej: kult władzy za wszelką cenę.  Z obu zaś stron: cel uświęca środki. W którym miejscu MY się znajdujemy?  Tak bardzo udało się przez zaledwie ostatnie sto lat zmienić (przynajmniej w naszej, bogatej części świata) warunki pracy i poziom życia społeczeństw, ale tak wiele pozostało jeszcze do zrobienia, aby osoby  żyjące z pracy swoich rąk cieszyły się poczuciem swojej pełnej, ludzkiej godności ! ………


Zaproszenie na posiedzenie naukowe Komisji Ergonomicznej Oddziału PAN w Krakowie oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

pan.imagespterg.indeks

 

Komisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego

 

uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia (czwartek) o godz. 18.30, w budynku PAN w Krakowie,  ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.); z następującym porządkiem dziennym:

 

Modele człowieka na potrzeby projektowania ergonomicznego – przedstawi mgr Jakub Gołębiewski (Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie),

– dyskusja,

– sprawy bieżące,

– wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy

 

 

do pobrania

 

zapro KE-PTErg-28-04-2016 

 

zebr-PTErg-Krk-28-04-16-abstrakt


Ochrona prawna „sygnalistów” cd. – Warsztaty w Fundacji im. Stefana Batorego.

źródło - http://bazy.ngo.pl/files/logo/102443.jpg Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej od kilku lat współpracuje z Fundacją im. Stefana Batorego i aktywnie włącza się w społeczną inicjatywę ukierunkowaną na stworzenie w Polsce ram prawnych ochrony sygnalistów (whistleblowerów). Przedstawiciel SIPRP jest członkiem Grupy Ekspertów ds. Sygnalistów przy Fundacji im. Stefana Batorego.

 

O ochronie prawnej sygnalistów pisaliśmy także wielokrotnie na naszej stronie internetowej np:  2.03.2015r. 16.01.2015r.   13.01.2015r.   4.12.2014r.   6.07.2014r.   8.12.2013r.   28.11.2013r. 3.02.2013r. 19.12.2012r. 30.11.2012r.

 

Przypominamy, że sygnaliści to osoby, które ujawniają informacje na temat nieprawidłowości w swoim otoczeniu zawodowym. Co ważne, robią to w dobrej wierze – występują w obronie wartości, które są istotne z punktu widzenia interesu publicznego. Dzięki nim wychodzi na jaw wiele nadużyć i nieprawidłowości, których konsekwencje ponosi całe społeczeństwo.

W najbliższych dniach w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie organizowane są warsztaty poświęcone właśnie tej problematyce – w  których udział weźmie także reprezentant naszego Stowarzyszenia. ………


Zaproszenie na prelekcję o najwyżej położonym zakładzie pracy w II Rzeczypospolitej.

12764846_639703152834645_3218202262410819161_oUniwersytet Warszawski w ramach obchodów swojego dwusetlecia zaprasza na konferencję poświęconą dawnemu Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznemu im. Józefa Piłsudskiego na Pop Iwanie w Czarnohorze, którą poprowadzą wspólnie Ihor Cependa (Rektor Uniwersytetu Przykarpackiego w Stanisławowie) oraz Jan Malicki (dyrektor Studium Europy Wschodniej UW).

 

pop.iwan.zniczW ramach współpracy polsko-ukraińskiej, realizowany jest od 2006 r. projekt rewitalizacji tego obiektu, który uzyskał wsparcie różnych środowisk zarówno w Warszawie jak i Kijowie. W projekt zaangażowane są też środowiska polityczne i politycy, wśród których nie można nie wspomnieć Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który wielokrotnie udzielał wsparcia idei odbudowy Obserwatorium, również poprzez wizytę na Popie Iwanie (2022 m. npm).

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej już przed kilku laty włączyło się w ideę rozpropagowania tego projektu,  którego sfinalizowanie nastąpić ma w 2018 r. – co zbiega się z okrągłą, setną rocznicę utworzenia przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Państwowej Inspekcji Pracy. ……..


Regulacje wynagrodzeń w PIP. Nasz apel do głównego inspektora pracy.

SIPRP - logoW tych dniach, w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy trwały (a może być jeszcze trwają)  uzgodnienia z partnerami społecznymi, dotyczące zasad dokonywania podwyżek wynagrodzeń pracowników ze środków przewidzianych w ustawie budżetowej na 2016 r.

Jednym z problemów obecnego systemu wynagrodzeń w PIP, o którego rozwiązanie nasze Stowarzyszenie wielokrotnie już apelowało – są nie mające uzasadnienia dysproporcje w wysokości wynagrodzeń inspektorów pracy wykonujących jednakowe prace lub prace o jednakowej wartości.  

 

Kwestia ta doczekała się już zresztą prawomocnego i korzystnego dla powoda wyroku sądowego. Oto odnośniki do kilku przykładowych publikacji w tej tematyce zawieszonych na stronie Stowarzyszenia.

 

http://www.siprp.pl/wyrok-sadu-okregowego-w-warszawie-ws-dyskryminacji-placowej-w-pip/

 

http://www.siprp.pl/podsumowanie-sondazu-nr-45-czy-uwazasz-ze-system-wynagradzania-inspektorow-pracy-panstwowej-inspekcji-pracy-wymaga-niezwlocznego-wprowadzenia-zmian-dostosowujacych-go-do-tez-zawartych-w-praw/

 

http://www.siprp.pl/podsumowanie-sondazu-nr-37-czy-w-twojej-ocenie-nalezy-dokonac-zmian-w-systemie-wynagradzania-pracownikow-panstwowej-inspekcji-pracy-oraz-w-tresci-regulaminu-wynagradzania/

 

http://www.siprp.pl/najciemniej-pod-latarnia-wstydliwy-problem-instytucji-zajmujacej-sie-kontrola-przestrzegania-prawa-pracy/

 

Z sygnałów docierających do SIPRP wynika, iż przy aktualnych regulacjach płac w poszczególnych okręgach, w stopniu niewystarczającym,  a nawet w ogóle nie przewidziano likwidacji lub przynajmniej zmniejszenia owych naruszających zasadę ekwiwalentności wynagrodzenia dysproporcji. Oczywiście, są w tej kwestii także chlubne wyjątki. ………


Zaproszenie na zebranie naukowe Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Zapraszam uprzejmie na zebranie naukowe Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbędzie się dnia 11 kwietnia 2016 roku w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Grodzkiej 53, w pokoju nr 6 o godz. 17.00 z referatem  profesora Arkadiusza Sobczyka

Terminowe Umowy o pracę

 

Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej
Prof. dr hab. Krzysztof Baran