Interpelacja poselska w sprawie stosowania weksli w stosunkach pracy i przy zatrudnieniu cywilnoprawnym.

Interpelacja nr 27297 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie stosowania weksli w stosunkach pracy i przy zatrudnieniu cywilnoprawnym.

 

Zgłaszający: Filip Kaczyński

Data wpływu: 01-10-2021

 

Szanowna Pani Minister!

 

Przepisy Kodeksu pracy nie regulują tematyki związanej ze stosowaniem weksli wobec osób świadczących pracę. Regulacji takich nie zawiera również ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Kodeks pracy w art. 300 pozwala na odpowiednie stosowanie Kodeksu cywilnego, ale jednocześnie nie odsyła do innych pozakodeksowych przepisów prawa cywilnego. Szczegółowe regulacje w przedmiocie weksla znajdują się w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe, a nie w Kodeksie cywilnym. Mając na uwadze brak jednoznacznych zapisów ustawowych, które wprost dopuszczałyby/wyłączałyby stosowanie weksli w stosunkach pracy lub przy zatrudnieniu cywilnoprawnym wydaje się, że pojawiające się w tej kwestii wątpliwości winny zostać rozstrzygnięte na drodze legislacyjnej.

W związku z powyższym kieruję następujące pytania:

 1. Czy stosowanie weksli przy zatrudnieniu pracowniczym lub cywilnoprawnym jest prawnie dozwolone, czy też zabronione?
  2. W czyjej właściwości mieści się kontrola i nadzór w zakresie stosowania weksli przy zatrudnieniu pracowniczym lub cywilnoprawnym?
  3. Jakie środki prawne oraz ewentualnie jakiego rodzaju sankcje mogą zostać zastosowane wobec pracodawcy/przedsiębiorcy naruszającego obowiązujące przepisy w tym zakresie?
  4. Czy ministerstwo rozważa (jeśli tak, w jakim horyzoncie czasowym?) zaproponowanie jednoznacznego unormowania przedmiotowego zagadnienia w odpowiednich przepisach regulujących zatrudnienie pracownicze i cywilnoprawne?

Z wyrazami szacunku

Filip Kaczyński
Poseł na Sejm RP

– – –

 

Odpowiedź na interpelację nr 27297 w sprawie stosowania weksli w stosunkach pracy i przy zatrudnieniu cywilnoprawnym

 

Odpowiadający: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg

Warszawa, 29-10-2021

 

Szanowna Pani Marszałek,

 

odpowiadając na interpelację nr 27297 Pana Posła Filipa Kaczyńskiego w sprawie stosowania weksli w stosunkach pracy i przy zatrudnieniu cywilnoprawnym, przekazanej przy piśmie z dnia 5 października 2021 r., znak: K9INT27297, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

 

Prezentuję pogląd, iż posługiwanie się wekslem do zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wobec pracownika wynikających ze stosunku pracy jest działaniem niezgodnym z prawem. Generalnie, analogiczne stanowisko w tej sprawie zajmuje Minister Sprawiedliwości.

 

Podstawą takiego działania pracodawcy nie może być art. 300 Kodeksu pracy (k.p.), zgodnie, z którym w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Podkreślić należy, iż art. 300 k.p. nie przewiduje możliwości stosowania w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy innych przepisów prawa cywilnego niż Kodeks cywilny, zatem także ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe.

 

Przeciwko stosowaniu weksli do zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wobec pracownika wynikających ze stosunku pracy przemawia także fakt, iż w Kodeksie pracy zostały wyraźnie i w sposób wyczerpujący uregulowane zasady odpowiedzialności pracownika względem pracodawcy z tytułu:

 • szkody wyrządzonej w jego mieniu wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych (art. 114-127 k.p.),
 • nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powołaniem się na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika (art. 55 § 11 k.p. i art. 611 i 612 k.p.),
 • umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy (art. 1011 k.p.),
 • zwrotu kosztów dodatkowych świadczeń poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika (art. 1035 k.p.).

 

Posługiwanie się wekslem w sytuacjach, gdy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z pracodawcą z roszczeń powstałych w ramach stosunku pracy pozostawałoby także w sprzeczności z ochronną funkcją prawa pracy. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że zabezpieczenie roszczeń pracodawcy za pomocą weksla modyfikowałoby na niekorzyść pracownika zasady wynikające z Kodeksu pracy dotyczące m.in. rozłożenia ciężaru dowodu przy odpowiedzialności materialnej pracownika, czy też właściwość sądu w razie sporu między pracodawcą a pracownikiem.

 

Pogląd o braku możliwości stosowania weksla do zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wobec pracownika powstałych w ramach stosunku pracy znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 26 stycznia 2011 r. (sygn. akt PK 159/10, Lex nr 786374) Sąd stwierdził, że „Przepisy i zasady prawa pracy, w szczególności zawarte w dziale V Kodeksu pracy, wykluczają wystawianie weksla gwarancyjnego jako środka zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy, co oznacza, że taki weksel jest nieważny z mocy prawa (art. 18 § 2 k.p. w związku z art. 114-127 k.p. oraz a contrario art. 300 k.p.). Nabywca weksla nie może zatem dochodzić zaspokojenia na jego podstawie”.

 

Zdaniem Ministra Sprawiedliwości, w odniesieniu do umów cywilnoprawnych, tj. umowy zlecenia (art. 734 k.c.) czy umowy o dzieło (art. 627 k.c.), strony nie podlegają reżimowi Kodeksu pracy. W tym przypadku, zgodnie z zasadą swobody umów wynikającą z art. 3531 k.c., strony mogą swobodnie ukształtować wzajemny stosunek prawny, w tym mają pełną dowolność w wyborze sposobu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

W świetle powyższego, w opinii Ministra Sprawiedliwości, uzasadnionym wydaje się stwierdzenie, że dopuszczalne jest zabezpieczenie wekslowe roszczeń wynikających z umowy cywilnoprawnej obejmujących świadczenie pracy. Podkreślić jednak należy, że stwierdzenie to nie będzie prawdziwe w przypadku ustalenia, że dana umowa cywilnoprawna stanowi w rzeczywistości podstawę stosunku pracy i tym samym podlegać powinna reżimowi Kodeksu pracy. Wówczas weksel wystawiony na zabezpieczenie roszczeń wynikających z takiej pozornej umowy cywilnoprawnej mógłby być uznany za nieważny.

 

Jednocześnie, wobec tego, że umowy cywilnoprawne stanowiące podstawę świadczenia pracy nie podlegają reżimowi Kodeksu pracy, brak jest organów wyspecjalizowanych w ich weryfikacji. Są one kontrolowane przez odpowiednie organy w zależności od przedmiotu umowy. W odniesieniu do umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest wykonanie określonej pracy, kontrole przeprowadzane są przez te same instytucje, które kontrolują stosowanie umów o pracę, w tym w szczególności przez Państwową Inspekcję Pracy pod względem zawierania ich w celu obejścia prawa, tj. zamiast umów o pracę. Jednocześnie, co do zasady, umowy cywilnoprawne podlegają kontroli sądów powszechnych.

 

Pragnę przypomnieć że Kodeks pracy zawiera wyraźną regulację zakazującą zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach uzasadniających nawiązanie stosunku pracy. Stanowi o tym art. 22 § 12 k.p. Stosownie do art. 281 § 1 pkt 1 k.p., kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 k.p. powinna być zawarta umowa o pracę, podlega karze grzywny od 1000 zł. do 30.000 zł.

 

Stąd też, w mojej ocenie, w obecnej praktyce istotny jest problem prawidłowego stosowania przez pracodawców poszczególnych umów, których przedmiotem jest świadczenie pracy oraz dokonywanie prawidłowej kwalifikacji łączącego strony stosunku prawnego. Pozwala to w sposób prawidłowy wykorzystywać cywilnoprawne podstawy świadczenia pracy zgodnie z prawem i ich społeczno – gospodarczym przeznaczeniem, a nie w celu ominięcia przepisów prawa pracy.

 

Uprzejmie informuję, iż instytucją ustawowo powołaną do nadzoru i kontroli prawidłowości stosowania przez pracodawców przepisów prawa pracy jest podległa Sejmowi RP Państwowa Inspekcja Pracy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Jest to podmiot ustawowo wyposażony w odpowiednie uprawnienia i środki prawne do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, ścigania wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz innych osób wykonujących pracę zarobkową.

 

Podkreślić należy, iż Państwowa Inspekcja Pracy dysponuje odpowiednimi uprawnieniami i środkami umożliwiającymi wykonywanie zadań związanych nie tylko z nadzorem i kontrolą, ale także z egzekwowaniem przestrzegania przez pracodawców obowiązujących przepisów prawa. Do uprawnień tych należą, między innymi, prawo swobodnego wstępu i poruszania się po terenie kontrolowanego podmiotu, żądania informacji w sprawach objętych kontrolą, przedłożenia dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, wydawania nakazów usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa oraz prawo udziału w postępowaniu w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika w charakterze oskarżyciela publicznego. Jest to także organ uprawniony do udzielania porad z zakresu prawa pracy, co wynika z ustawowych zadań tej Inspekcji. Natomiast spory ze stosunku pracy rozstrzygają sądy pracy – zgodnie z art. 262 k.p.

 

Mając na względzie przedstawiony wyżej stan prawny, a w szczególności obowiązujące regulacje zawarte w Kodeksie pracy, w mojej ocenie, nie zachodzi potrzeba wprowadzania do prawa pracy przepisów zakazujących stosowania weksli w stosunkach pracy.

 

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia uzna Pani Marszałek za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

 

Z poważaniem

Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

 

 

źródło –

 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=27297


Narodowe Święto Niepodległości’ 2021.

 

 

To że jesteśmy wolni, i możemy dzisiaj z tej wolności korzystać, zawdzięczamy wielu wydarzeniom historycznym. Niektóre z nich przybrały wymiar prawdziwie symboliczny. W takim wymiarze oceniamy obecnie dzień 11 listopada 1918 roku.

 

 

 

I chociaż dzień ten był przełomowym dniem w dziejach całej Europy (w Compiégne podpisano rozejm kończący I wojnę światową), uznajemy go za symboliczny początek odrodzenia Niepodległej po 123 latach niewoli. W tym dniu Rada Regencyjna powierzyła Komendantowi Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną, a wkrótce – także władzę cywilną.

 

Dwadzieścia lat później Sejm RP uznał, że 11 listopada obchodzone będzie Święto Niepodległości „jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny”.

 

Inspektorom pracy Państwowej Inspekcji Pracy, będącej spadkobierczynią tradycji Inspekcji Pracy powołanej dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 3 stycznia 1919 r, a także naszym partnerom i oponentom oraz wszystkim czytelnikom strony internetowej www.siprp.pl

 

WSZYSTKIEGO DOBREGO!

Z  OKAZJI

NARODOWEGO  ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI

życzy

Zarząd  Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej


Zapraszamy do udziału w VIII Sympozjum Komisji Ergonomii PAU w Krakowie: „Po pandemii? – wnioski i zalecenia ergonomiczne”.

 

 

Informujemy,  że w dniach 5-6 listopada 2021 r. odbędzie się VIII Sympozjum Komisji Ergonomii PAU „Po pandemii? – wnioski i zalecenia ergonomiczne”. Komitet naukowy Sympozjum: Przewodniczący Prof. Maciej Złowodzki, Członkowie: Dr hab. Marcin Butlewski, Prof. Tadeusz Juliszewski, Dr hab. Joanna Kałkowska, Prof. Jerzy Lewandowski, Dr hab. Tomasz Kapecki, Prof. Leszek Pacholski, Prof. Ryszard Tadeusiewicz, Prof. Edwin Tytyk, Prof. Jerzy Zagórski.

Pandemia, jak każdy globalny kryzys wydobywa, unaocznia i dotkliwie uświadamia braki, zaniedbania i dotąd niezauważane, ewentualnie niedocenne zagrożenia dla naszego bytowania i aktywności. W sposób dobitny potwierdza się siła globalnych powiązań i zależności, oraz praktyczna niemożność pełnej i skutecznej izolacji w obecnym świecie. Wzmacnia się poczucie koniecznej solidarności, dyscypliny społecznej i współdziałania pomiędzy krajami i związkami państw w przezwyciężaniu zagrożeń. W zakresach zawodowych pojawiają się nowe uwarunkowania działań i konieczności rozbudowy systemów technicznych, ale też nowe sytuacje i relacje społeczne, a także nowe aspekty obciążeń mentalnych. Ergonomia jako nauka kompleksowa i stosowana, dążąca do dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka interesuje się i ogarnia rozeznaniem wszystkie, wieloaspektowe i wielowątkowe nowe sytuacje. Pragnie wyciągnąć wnioski, określić zalecane modyfikacje i konieczne zmiany dla nowych relacji i dla uniknięcia możliwych zagrożeń w przyszłości. Problematyka w tym względzie jest obszerna i trudna do całościowego ujęcia, ale holistyczne spojrzenie ergonomii w jej humanocentrycznyej aksjologii pozwala domniemywać ciekawych, korzystnych wniosków, zgodnie z przekonaniem, że każdy kryzys i każde zagrożenie jest asumptem, a może być i impulsem do zmian prowadzących do rozwoju i do poprawy warunków naszej aktywności.

Miło nam poinformować, iż Prezes naszego Stowarzyszenia, dr Leszek Rymarowicz wygłosi na Sympozjum referat: „Doświadczenie pracy zdalnej a postulaty de lege ferenda dotyczące uregulowań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii”.

Szczegółowe informacje oraz program Seminarium poniżej.

 

PAU.PROGRAM

 

Po_pandemii_KErgonomii_2021_11_5-6_plakatPo_pandemii_KErgonomii_2021_11_5-6_plakat


SIPRP, a symbole Rzeczypospolitej Polskiej w funkcjonowaniu organów państwowych instytucji kontrolnych (ciąg dalszy).

 

 

Informujemy, iż po zebraniu opinii członków oraz innych zainteresowanych osób, Zarząd Główny SIPRP w dniu 13 października 2021 r. przesłał do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu stanowisko zawierające uwagi SIPRP w zakresie projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czytelnicy naszej strony internetowej zapewne pamiętają, że SIPRP już od niemal 10 lat  konsekwentnie zabiega, aby zarządzeniem głównego inspektora pracy odpowiednie elementy symboliki państwowej znalazły się przynajmniej w najważniejszych dokumentach urzędowych i pismach sporządzanych przez organy PIP – inspektorów pracy, tak jak ma to miejsce w przypadku pism sporządzanych przez pozostałe organy PIP: tj. głównego inspektora pracy i okręgowych inspektorów pracy.

Niestety postulat ten był konsekwentnie – ale co należy zauważyć także arbitralnie – odrzucany przez wszystkich kolejnych głównych inspektorów pracy sprawujących tę funkcje przez ostatnie 10 lat.

 

Z niejakim ubolewaniem zauważyć również należy, że Państwowa Inspekcja Pracy to chyba jedyna podległa Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej państwowa instytucja kontrolna, która na swojej stronie internetowej konsekwentnie nie eksponuje Godła RP.

 

Niestety pomimo apeli SIPRP, a nawet petycji Związku Zawodowego Pracowników PIP – stan ten przez ostatnie lata nie uległ żadnej zmianie.

 

Pewną nadzieję stwarza procedowana właśnie ustawa o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na fakt, że skierowany do uzgodnień i opiniowania projekt tejże ustawy (numer z wykazu UD219) – również  nie odnosi się wprost do organów kontroli państwowej oraz organów państwowych instytucji kontrolnych, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej postuluje, aby art. 6 ust. 1 pkt 1 procedowanej ustawy nadać brzmienie „organy władzy państwowej i organy państwowych instytucji kontrolnych”. Alternatywnie można po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu „organy państwowych instytucji kontrolnych”.

 

Serdecznie dziękujemy za przekazane uwagi i zapraszamy do dalszego wspierania naszej działań pro bono. 

 

 

Chętnych odsyłamy do publikacji, w której zawarliśmy zestawienie licznych starań SIPRP w zakresie dotyczącym  elementów symboliki państwowej – podejmowanych od początku funkcjonowania  Stowarzyszenia – http://www.siprp.pl/jaki-znak-twoj-o-polskich-symbolach-cd/

 

 

do pobrania

 

opinia  SIPRP do projektu ustawy o symbolach państwowych RP  

 

zamieszczona na stronie RCL  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351953/katalog/12820787#12820787

 

projekt ustawy – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12351953/12820793/12820794/dokument524219.pdf

 

załącznik – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12351953/12820793/12820794/dokument524225.pdf

 

 

 


Interpelacja w sprawie limitu zarobków przy wypłacaniu środków z funduszu alimentacyjnego.

 

Interpelacja nr 26657 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie limitu zarobków przy wypłacaniu środków z funduszu alimentacyjnego

 

Zgłaszający: Paweł Lisiecki

 

Data wpływu: 30-08-2021 

 

Warszawa, dnia 25.08.2021 r.

 

Zwracam się z interpelacją w sprawie wypłacania alimentów na dzieci z funduszu alimentacyjnego. Obecnie system pozwala na wypłacanie nie więcej niż 500 zł na dziecko, ale pod warunkiem, że rodzic, który zajmuje się dzieckiem, zarabia nie więcej niż 900 zł na osobę w rodzinie. Jeżeli zarabia ponad 900 zł na osobę w rodzinie, to wypłata z funduszu alimentacyjnego jest proporcjonalnie zmniejszana.

 

Zwracam się w związku z tym z pytaniem: Czy możliwe jest zniesienie albo podniesienie limitu zarobków dla rodziców, którzy na swoje dzieci pobierają środki z funduszu alimentacyjnego? Limity te ograniczają możliwość zarobkowania, w związku z czym wielu rodziców stara się tak ograniczać zarobki, aby zmieścić się pod limitem.

 

Jednocześnie zwracam się z pytaniem o skuteczność ściągania alimentów od osób zobowiązanych do ich płacenia. Jakie rząd ma pomysły, aby zwiększyć ściągalność alimentów?

 

Paweł Lisiecki
Poseł na Sejm RP

_ _ _ _ _ _

 

Odpowiedź na interpelację nr 26657 w sprawie limitu zarobków przy wypłacaniu środków z funduszu alimentacyjnego

 

 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha

 

Warszawa, 16-09-2021

 

 

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr K9INT26657 Pana Posła Pawła Lisieckiego, uprzejmie informuję.

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 877 z późn. zm.), należących do właściwości Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (w tym kryterium dochodowe).

 

Należy przypomnieć, że kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ostatnich latach było kilkukrotnie podwyższane – z obowiązującej w 2015 r. kwoty 725 zł miesięcznie na osobę w rodzinie do aktualnej kwoty 900 zł miesięcznie. Dodatkowo, obok podwyższenia samego kryterium dochodowego, wprowadzono przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”, który zakłada, że przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie skutkuje utratą prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady może otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

 

Ponadto na mocy ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. z 2021 poz. 1162) wprowadzono stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kryterium dochodowe będzie podlegało co 3 lata zwiększeniu o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji będzie procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę (kwota kryterium dochodowego będzie przeliczana co 3 lata w taki sposób, że jej wysokość będzie wynosiła tyle, ile wynosiłaby, gdyby waloryzacja o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę przeprowadzana była co roku). Po raz pierwszy waloryzacja na tych zasadach zostanie przeprowadzona w 2023 r.

 

Nie są prowadzone prace legislacyjne nad kolejnymi zmianami przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie zwiększenia lub zniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Odnosząc się do kwestii skuteczności ściągania alimentów, należy zauważyć, że poziom egzekucji alimentów przede wszystkim zależy od skuteczności działań podejmowanych przez prowadzących egzekucję komorników sądowych. Istotne jest, że przepisy dotyczące egzekucji orzeczeń sądowych zawarte w ustawie Kodeks postępowania cywilnego oraz w ustawie o komornikach sądowych, w tym przepisy dotyczące egzekucji orzeczeń dotyczących świadczeń alimentacyjnych, należą do właściwości Ministra Sprawiedliwości. Do kompetencji Ministra Sprawiedliwości należą również przepisy kodeksu karnego penalizujące zjawisko niealimentacji.

 

Tym niemniej, w celu poprawy sytuacji osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują oraz poprawy skuteczności egzekucji alimentów, w roku 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, przygotowało uchwaloną w dniu 6 grudnia 2018 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2432), stanowiącą realizację tzw. pakietu alimentacyjnego zawartego w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 4 kwietnia 2017 r. dokumencie „Przegląd systemów wsparcia rodzin”.

 

Rozwiązania zawarte w ww. ustawie to m. in.:

 • umożliwienie prowadzenia egzekucji z diet z tytułu podróży służbowych otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych,
 • większa odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego,
 • skuteczniejsza wymiana informacji pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych posiadającym informacje na temat dłużników alimentacyjnych a komornikami,
 • większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy – dostęp do danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą ograniczenia wolności w postaci dozoru elektronicznego, w celu weryfikacji, czy ww. dłużnicy, którzy deklarują brak zatrudnienia, nie wykonują pracy „na czarno”.

 

Ponadto ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny, wprowadziła odpowiednią zmianę w Kodeksie Pracy polegającą na doprecyzowaniu, że odpowiedzialność pracodawcy w przypadku bezumownego zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego lub wypłacania mu wynagrodzenia „pod stołem”, skutkująca zwiększoną kwotą grzywny, ograniczona jest do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Proponowany termin wejścia tej zmiany to 1 grudnia 2021 r.

 

Celem wprowadzenia ww. regulacji było zniechęcenie pracodawców do nielegalnego zatrudniania dłużników alimentacyjnych („na czarno”), a także wypłacania ww. dłużnikom wynagrodzenia w wyższej wysokości niż wynika z zawartej umowy („pod stołem”), bez dokonania potrąceń na rzecz alimentów. Należy zauważyć, że takie działanie pracodawcy, przy założeniu, że taka praktyka jest sprzeczna z wolą pracownika, uderza zarówno w pracownika (brak ochrony ubezpieczeniowej, brak uprawnień związanych z ciągłością zatrudnienia, niskie świadczenia z ubezpieczeń społecznych w związku z niskim wynagrodzeniem legalnie wykazywanym), jak i w prawa osób alimentowanych, stąd proponowane kwoty graniczne wymierzanej grzywny są wyższe, niż w przypadku nielegalnego zatrudniania (lub odpowiednio wypłacania wynagrodzenia „pod stołem”) pracownika nieposiadającego zobowiązań alimentacyjnych lub nieuchylającego się od płacenia alimentów.

 

Z poważaniem

z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Barbara Socha
Podsekretarz Stanu

 

źródło

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=160593428049287DC12587420047C30F&view=S

 


Propozycje zmian w przepisach – dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku, wpłynęły trzy poselskie projekty ustaw dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

 

 

Pierwszy projekt – ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 1134) zgodnie z uzasadnieniem dotyczy  m.in. nadania inspektorom pracy uprawnienia do ustalania w drodze decyzji istnienia stosunku pracy w razie stwierdzenia, że stosunek prawny łączący strony ma – wbrew zawartej między nimi umowie – cechy stosunku pracy. Ponadto projekt ustawy określa tryb postępowania w sprawach odwołań od decyzji o ustaleniu istnienia stosunku pracy. Projektowany art. 11c ustawy o PIP nadaje inspektorom pracy uprawnienie do ustalania istnienia stosunku pracy w razie stwierdzenia, że łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy. Ustalenie to następować ma w drodze decyzji w formie pisemnej wydawanej przez okręgowego inspektora pracy. Projektowany art. 34 ust. 2a określa elementy, jakie zawierać musi decyzja, w tym ustalenie wysokości wynagrodzenia ze wskazaniem składników wynagrodzenia, która zgodnie projektowanym ust. 2b po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonego, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na PIT nie może być niższa niż wysokość wynikającego z dotychczasowej umowy wynagrodzenia tego pracownika po potrąceniu składek i zaliczek na PIT. Decyzja ma wywoływać skutki takie jak wynikające z zawarcia umowy o pracę i być natychmiast wykonalna. Pracodawcy ma przysługiwać odwołanie od decyzji do sądu rejonowego, przy czym wniesienie odwołania nie będzie wstrzymywać wykonania decyzji.Dostępna jest już m.in. opinia GIP do tego projektu.

 

Drugi projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, któremu  nie nadano jeszcze numeru druku sejmowego,  zgodnie z uzasadnieniem dotyczy m.in. zobowiązania pracodawcy do przekazywania właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, na jego żądanie, danych dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie zróżnicowania wynagrodzeń za pracę ze względu na płeć. Projektodawcy proponują również, by poszerzyć katalog środków ochrony pracownika doświadczającego dyskryminacji płacowej ze względu na płeć o kompetencję właściwego inspektora pracy do nakazania pracodawcy ukształtowania wynagrodzenia za pracę w sposób zgodny z zasadą równego traktowania w przypadku, gdy skutkiem jej naruszenia ze względu na płeć pracownika jest niekorzystne ukształtowanie jego wynagrodzenia za pracę. W ten sposób inspektor pracy będzie mógł z urzędu lub na wniosek pracownika, w drodze decyzji administracyjnej, której może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zobowiązać pracodawcę do doprowadzenia (np. w drodze zmiany
regulaminu wynagradzania, wypowiedzenia warunków pracy i płacy lub skierowania do pracownika oferty zawarcia porozumienia zmieniającego), by wynagrodzenie za pracę określonego pracownika było ukształtowane w sposób zgodny z wymogami wynikającymi z rozdziału IIa Kodeksu pracy. Aby ułatwić wykonanie wspomnianego nakazu, inspektor pracy określał będzie w decyzji także prawidłowy sposób ukształtowania wynagrodzenia za pracę i wskaże minimalny zakres zmian wysokości wynagrodzenia za pracę lub zasad jego kształtowania, który pozwoli uznać, że w stosunku do danego pracownika nie występuje już dyskryminacja płacowa ze względu na płeć.

 

Trzeci projekt dotyczy zmiany w ustawie Prawo przedsiębiorców (druk sejmowy nr 1402). Według projektodawców dotyczy on likwidacji sprzeczności między przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców poprzez jednoznaczne wskazanie, że obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli nie zachodzi w przypadku kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy na podstawie ustawy o PIP. Dostępna jest już także opinia GIP do tego projektu. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z tymi propozycjami zmian w przepisach dotyczących Państwowej Inspekcji Pracy i wyrażonymi opiniami.

 

do pobrania:

 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=77529772503185D2C12586CB00579C96

 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/dok?OpenAgent&9-020-595-2021

 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1402


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla wieloletnich inspektorów pracy.

 

Już tylko podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz publikacja w Dzienniku Ustaw dzieli nas od nowego uprawnienia jakie wynika z dodanego do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy art. 52a. Zgodnie z tym przepisem „Inspektorowi pracy zatrudnionemu w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku określonym w art. 38 ust. 2 przez okres nie krótszy niż 10 lat przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni roboczych.” 

 

 

Przypomnijmy, projekt ustawy (druk sejmowy nr 1088) został przygotowany przez sejmową Komisję do Spraw Petycji w odpowiedzi na petycję nr BKSP-145-IX-60/20 skierowaną do Sejmu przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Marszałek Sejmu, w dniu 14 kwietnia 2021 r., skierowała projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2021 r. Komisja wniosła o jego uchwalenie bez poprawek (druk sejmowy nr 1367). Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 34. posiedzeniu Sejmu w dniu 7 lipca 2021 r.  Wobec braku wniosków legislacyjnych niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r., a w kolejnym dniu ustawa ta trafiła do Senatu.  Komisja Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2021 r. rekomendowała Senatorom przyjęcie tej ustawy bez poprawek. W dniu 6 sierpnia 2021 r. Senat podjął uchwałę o nie wniesieniu poprawek do przyjętej przez Sejm ustawy. Co prawda dodany do ustawy art 52a zacznie formalnie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2022 r., ale wydaje się, że po dzisiejszym rozstrzygnięciu  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  dodatkowy urlop dla wieloletnich inspektorów pracy niebawem stanie się faktem.

 

Korzystając z okazji, wyrażamy serdeczne podziękowanie wnioskodawcom oraz wszystkim, którzy bardziej lub mniej angażowali się w sprawę i wspierali inicjatywę na poszczególnych etapach procedowania petycji, a następnie projektu ustawy.

 

Kto wie może kolejna petycja wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom respondentów uczestników sondażu SIPRP i dotyczyć będzie wprowadzenia zadaniowego systemu czasu pracy dla inspektorów pracy.

 

aktualizacja – 29.08.2021 r.

 

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1529


Podsumowanie sondażu specjalnego „Kto wygra EURO 2020?”

Głosowanie odbywało się  w okresie  1-11.07.2021 r. i zakończone zostało przed rozpoczęciem meczu finałowego EURO 2020. Głosy oddane na poszczególne zespoły rozłożyły się następująco: Anglia (33,3%), Włochy (66,7%). Zatem także i tym razem, większości osób, które wzięły udział w sondażu udało się trafnie wytypować zwycięzcę turnieju. Szkoda tylko, że zespół z białymi orłami na koszulkach zakończył rywalizację na początkowym etapie turnieju. 

 


Podsumowanie sondażu specjalnego „Kto awansuje do ćwierćfinału EURO 2020 ?” i nowy sondaż.

Losowanie odbywało się  w okresie  11-25.06.2021 r. i zakończone zostało przed rozpoczęciem trzeciej kolejki w rozgrywkach grupowych uczestników EURO 2020. Głosy oddane na poszczególne zespoły rozłożyły się następująco: Francja (13 %), Anglia (11%), Walia (0%), Słowacja (0%), Niemcy (11 %), Ukraina (0 %), Polska (0 %), Szkocja (5 %), Hiszpania (9 %), Czechy (5 %), Turcja (2,5 %), Chorwacja (0 %), Belgia (9 %), Włochy (9 %), Szwecja (4,5 %), Portugalia (9 %), Austria (2,5 %), Węgry (2,5 %), Macedonia Północna  (2,5 %), Austria (2,5 %), Holandia (9 %), Rosja (0 %), Dania (0 %), Szwajcaria (2,5 %).

 

Faworyci naszego sondażu Francja i Niemcy – nie weszli do ćwierćfinału. Uczestnikom sondażu udało się jednak trafnie wytypować 4 drużyny, które awansowały do (…)


EURO 2020

 

Dla rozluźnienia nastroju –  proponujemy głosowanie w sondażu specjalnym „Kto awansuje do ćwierćfinału EURO 2020?” Nasz sondaż w czasie poprzedniego EURO cieszył się dużą popularnością. Mamy nadzieję, że obecnie będzie przynajmniej tak samo. Informujemy, że głosować można na nie więcej niż 8 drużyn, do 25 czerwca włącznie. A więc: do dzieła!

 


Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Konsultacje społeczne.

Pani Iwona Michałek – Skretarz Stanu w Ministrstwie Rozwoju, Pracy i Technologii skierowała do  Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej projekt (z daty 18  maja 2021 r.) ustawy  o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – celem zgłoszenia ewentualnych uwag  lub opinii.

 

W uzasadnieniu projektu wskazano m.in., że (…)


Interpelacja w sprawie udzielania pierwszej pomocy

https://orka.sejm.gov.pl/Poslowie7.nsf/0/B8A18D404A38FD94C1257EBA003F0D88/$File/514.jpg

Interpelacja nr 22404 do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  w sprawie udzielania pierwszej pomocy

 

Zgłaszający: Filip Kaczyński

Data wpływu: 11-04-2021

 

Szanowny Panie Premierze!

Wymóg wyznaczenia przez pracodawcę odpowiednio przeszkolonych pracowników do udzielania pierwszej pomocy czy też do obsługi apteczek wynika odpowiednio z (…)


Święto Narodowe Trzeciego Maja.

 

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990 w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

 

 

Konstytucja 3 Maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów – pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie, a druga po amerykańskiej na świecie,  wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. 

 

Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja  była (…)


2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

2 maja, na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lutego 2004 r., obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Polska flaga jest złożona z dwóch poziomych pasów: białego i czerwonego. Jej kolorystyka oparta jest o barwy godła polskiego – białego orła w czerwonym polu.

 

Zgodnie z Konstytucją barwy narodowe podlegają ochronie prawnej. Fladze państwowej należny jest szacunek – powinna być zawsze zadbana, a najbardziej godnym sposobem jej eksponowania jest umieszczenie na drzewcu lub maszcie. Na terenie kraju polska flaga ma pierwszeństwo przed każdą inną.


Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – konsultacje społeczne.

 

14 kwietnia 2021 r. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął złożony przez grupę posłów Lewicy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Adrian Zandberg.

 

Art. 1 projektu ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251; dalej: „ustawa o PIP”). Projektowany art. 11c ustawy o PIP nadaje inspektorom pracy uprawnienie do (…)


PIP – a wyzwania „postcovidowej” rzeczywistości. Konsultacje społeczne.

W ostatnim czasie z różnych środowisk (i to niestety bynajmniej nie „eksperckich”) dobiegają odgłosy coraz to nowych inicjatyw wprowadzenia zmian do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Jak słyszymy, w gruncie rzeczy sprowadzają się one jednak do zmian kosmetycznych i oczywistych (jak „likwidacja” upoważnień do przeprowadzenia kontroli, które w odniesieniu do organów PIP w ogóle nie powinny być stosowane) oraz pozornego „wzmacniania efektywności” – poprzez nadanie inspektorom uprawnienia do wydawania quasidecyzji w zakresie nawiązania stosunku pracy lub przekształcenia umowy cywilno-prawnej w umowę o pracę.

 

Wygląda jednak na to, że w istocie będzie to jednak nadanie organom PIP nie nowego uprawnienia, lecz nałożenie nowego obowiązku – a to narzędzie prawne, bez zmiany otoczenia prawnego, w praktyce może okazać się skrajnie nieefektywne. Oczywiście ideę tę trzeba przedyskutować. Szkoda, że dyskusje takie (…)


Życzenia Wielkanocne

Wszystkim Koleżankom i Kolegom Inspektorom Pracy, pozostałym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy bez których wsparcia nie można wyobrazić sobie naszego działania, wszystkim Przyjaciołom zaangażowanym w ideę ochrony człowieka w środowisku pracy – składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności na niwie działalności zawodowej oraz w życiu prywatnym.

 

Spokojnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych oraz mokrego Dyngusa

 

życzy

Zarząd Główny  SIPRP