Waga słów. Kilka uwag o „buncie” inspektorów pracy.

 

W ostatnich dniach jednym z dominującym wątków kampanii informacyjnej dotyczącej funkcjonowania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jest „bunt inspektorów pracy”, przeciwko ich/naszej pracy w niedziele w ogólności, a przy nadzorze przestrzegania wspomnianej ustawy w szczególności.

 

A wszystko to za sprawą pisma skierowanego do głównego inspektora pracy na długo przed pierwszą „niehandlową” niedzielą tj. 3.03.2018 r.,  przez Związek Zawodowy Pracowników PIP, w którym organizacja ta (nota bene związek reprezentatywny, największy, bo skupiający ok. połowy pracowników związek zawodowy w PIP) zwraca się do szefa urzędu z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie i modyfikację systemu planowania  kontroli w niedzielę, wskazując przy tym na odpowiednie zapisy ustawy o PIP i decyzje podejmowane przez niektórych okręgowych inspektorów pracy.  Dodajmy przy tym, wątpliwości związku nie są bezpodstawne. Tylko tyle – i aż tyle. Pismo to, zgodnie z zasadami jawności działania tej organizacji, tak jak inne pisma, zamieszczono na stronie internetowej związku.

Oto wyimki z niektórych medialnych enuncjacji: „inspektorzy PIP protestują”, „nie chcą kontrolować” „buntują się”  „poskarżyli się do głównego inspektora pracy”, „kontrolerzy są wściekli”, „PIP się buntuje”, „pracownicy PIP żądają wolnych niedziel”, „Nie chcemy pracować w niedziele” itp…

 

No i w dniu 13 marca 2018 r. „się zaczęło” i trwa do dnia dzisiejszego.  Niestety, wszystko za sprawą redaktora Łukasza Guzy z poczytnego „Dziennika Gazety Prawnej”. Ów redaktor, dodajmy jeden z kilku najbardziej zaufanych współpracowników urzędu, mający bezproblemowy dostęp do wszystkich osób decyzyjnych w PIP, cykliczny laureat nagród dla dziennikarzy przyznawanej przez tąż PIP, interlokutor kolejnych głównych inspektorów pracy, zamieścił w dodatku „Kadry i płace” DGP artykuł pod katastroficznie brzmiącym tytułem „Inspektorski bunt w sprawie niedziel”. Rzuca się w oczy nieprawdaż ?

 

 

Przyznać przy tym należy redaktorowi Guzie, iż w samym tekście  obiektywnie przedstawił zarówno treść pisma ZZPPIP jak i stanowisko przewodniczącego KK Przemysława Róziewicza, które zresztą nijak nie pasuje do sensacyjnego tytułu enuncjacji.

 

Do listu kierowanego do głównego inspektora pracy odnieśli się niezwłocznie, i to posługując się praktycznie tymi samymi słowy, o dziwo nie sam adresat,  lecz bardzo poważni i wpływowi związkowcy i politycy, mający bezpośredni wpływ na działalność, finanse, definiowanie zadań, obsadę stanowisk itp. w Państwowej Inspekcji Pracy. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i Przewodniczący sprawującej nadzór nad PIP Rady Ochrony Pracy (oraz przewodniczący podkomisji sejmowej) – poseł Janusz Śniadek.  I tu przestaje być śmieszno i staje się straszno. Zacytujmy:

 

Najważniejsze, aby inspektorzy PIP, mając na względzie destrukcyjny dla pracownika i jego rodziny charakter pracy w soboty i niedziele – co potwierdzają związkowcy z ZZP PIP w swoim liście – bardzo poważnie zaangażowali się w egzekwowanie prawa do wolnej niedzieli. Jeśli bowiem oni sami uznają swoją sobotnią i niedzielną pracę, nie będącą pracą fizyczną, za degradującą zdrowie, tym bardziej powinni zrozumieć pracowników handlu, którzy nie tylko umysłowo, ale i fizycznie ciężko pracują. To niezwykle ważna i doniosła misja największego sojusznika pracowników – Państwowej Inspekcji Pracy. (Piotr Duda)

 

Intencją autorów tego protestu, jest próba ośmieszania ustawy, gdyż OPZZ od początku jest przeciwny ograniczeniom w handlu. Robią to niestety kosztem autorytetu Państwowej Inspekcji Pracy. Misja, zadania, obowiązki i prawa inspektorów wynikają z ustawy o Inspekcji, którą protestujący związkowcy doskonale znają, więc muszą być świadomi braku zagrożeń. […] list wysłany jeszcze przed pierwszą „niehandlową” niedzielą jest niczym innym, jak tylko motywowanym politycznie (Janusz Śniadek)

 

Adresat odniósł się do pisma ZZPPIP niestety już po tym „sensacyjnym” artykule, i o to akurat nie można mieć żadnych pretensji.

 

Ale słowo się rzekło. Nikt już nikogo nie przekona, że „bunt inspektorów pracy” to wyłącznie „fakt medialny”.  Zresztą, któż by takie dementi przeczytał?

 

Wobec tego zacytowane przez nas poniżej, odnoszące się do tych wypowiedzi stanowisko Związku Zawodowego Pracowników PIP – uznać należy za niesłychanie konsyliacyjne i wyważone.

 

Przypomnieć należy, co potwierdzić można niestety przy tej okazji, że większość ludzi w gazetach czyta tylko tytuły, a ponad 90 % populacji nie jest w stanie ze zrozumieniem przeczytać tekstu dłuższego niż ½ strony. Wierząc jednak, że czytelnicy naszej strony internetowej należą do tej 10% mniejszości – zamieszczamy zarówno link do corpus delicti jak i oświadczenie ZZPPIP.  I pozostaje tylko wyrazić Solidarność z przewodniczącym ZZPPIP, któremu niestety usiłuje się przyprawić przysłowiową, a nie gombrowiczowską gębę. Można naocznie się przekonać, gdzie leży przysłowiowa prawda.

 

Informujemy, że do Zarządu SIPRP również dotarli przedstawiciele mediów, którym powtarzaliśmy mniej więcej to samo co jest niniejszym napisane, usiłując przy tym studzić zapały co bardziej krewkich żurnalistów.  Gdybyście w mediach  usłyszeli lub przeczytali coś innego – to niestety będzie prowokacja, manipulacja lub prosta dziennikarska nierzetelność.

 

My, inspektorzy pracy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej możemy chyba spodziewać się  od autora/redaktora tytułu godzącego w dobre imię inspektorów pracy i wprowadzającego w błąd tak wysoko postawionych związkowców i polityków – jednego małego słowa: „przepraszam”. Tylko tyle i aż tyle. Panie Redaktorze: noblesse oblige !

OŚWIADCZENIE KOMISJI KRAJOWEJ
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

 

(tekst nieautoryzowany, pochodzący z: www.zzpracownikowpip.pl)

 

W związku z ogromnym zainteresowaniem medialnym związanym z pismem z dnia 3 marca 2018 znak L.dz. 008/2018 skierowanym do Głównego Inspektora Pracy a dotyczącym wydania polecenia wyznaczonym inspektorom pracy prowadzenia czynności kontrolnych związanych z przestrzeganiem zakazu handlu we wszystkie niedziele objęte tym zakazem Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy przedstawia swoje stanowisko na tę okoliczność.

 

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż przedmiotowe pismo nie stanowi „buntu inspektorów pracy”, jak to określiły niektóre media. Powyższe stwierdzenie jest wyjątkowo nieuprawnione zważywszy, iż interwencyjne kontrole pracy w niedziele, święta i w porze nocnej prowadzone są przez inspektorów pracy od kilkudziesięciu lat, a w związku z zakazem handlu w święta od lat dziesięciu. Analogicznie w przedmiotową niedzielę 11 marca 2018r. kilkuset inspektorów pracy w całym kraju stosując się do polecenia przełożonych przeprowadziło kontrole placówek handlowych i z informacji jakie posiada Komisja Krajowa żaden z inspektorów pracy nie odmówił wykonania poleconych czynności.

 

Podkreślić zatem należy z całą mocą, że celem przedmiotowego pisma było zwrócenie uwagi Głównemu Inspektorowi Pracy, iż fakt prowadzenia czynności kontrolnych we wszystkie niedziele objęte zakazem handlu będzie pozostawał w sprzeczności z art. 58 ust. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Powodem skierowania do Głównego Inspektora Pracy pisma w tej sprawie był fakt, iż Okręgowi Inspektorzy Pracy w ślad za pismem znak GPP-87-5105-2-1/18 wydali polecenia, które de facto wszystkie niedziele objęte zakazem handlu ustanowili dniami systematycznej pracy dla znacznej grupy inspektorów pracy – inspektorzy otrzymali polecenie pracy we wszystkie niedziele objęte zakazem handlu. W przypadku miesiąca kwietnia br. oznaczać to będzie, iż osoby te zostaną pozbawione niedzieli wolnej od pracy jak również możliwości spędzenia Świąt Wielkanocnych w rodzinnym gronie.

 

W piśmie skierowanym do Głównego Inspektora Pracy Komisja Krajowa podnosiła, iż nie neguje potrzeby kontroli przez pracowników PIP przestrzegania ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Uważamy jednak, że kontrole te winny być prowadzone jedynie w ramach ewentualnych wyjątkowych sytuacji – w przypadku rozpatrywania skarg pracowniczych i związkowych w tym zakresie – nie zaś w drodze ustanowienia dla grupy pracowników niedzieli jako dnia pracy w ustalonym rozkładzie godzinowym i miesięcznym.

 

Poza wszelką wątpliwością pozostaje oczywiście kwestia konieczności bieżącego reagowania przez inspektorów pracy na informacje i sygnały związane z łamaniem zakazu handlu w niedziele – zgodnie z rozszerzeniem zakresu kompetencji inspektorów pracy w ustawie o PIP. Każdy członek związku jest świadomy szeroko pojętej służby publicznej jaką pełni dla społeczeństwa pracując w PIP.

 

Jednocześnie z satysfakcją jako organizacja związkowa odnosimy się do oświadczenia Pana Piotra Dudy Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” jakie złożył w sprawie Naszego pisma. Komisja Krajowa w pełni utożsamia się ze stwierdzeniem Pana Przewodniczącego, iż „Inspektorzy wykonując obowiązki wynikające z ustawy nie muszą wyłącznie w niedziele dokonywać kontroli. Mają wiele innych możliwości pracy w tygodniu (np. kontrola ewidencji czasu pracy, monitoring, dokumenty sprzedaży, itp.)

 

Podobne stanowisko prezentujemy wobec oświadczenia Pana Janusza Śniadka Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy oraz Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji do Spraw Rynku Pracy, jakie przedstawił w wywiadzie dla portalu money.pl stwierdzając, iż: „interwencje i kontrole mogą być przeprowadzane na bieżąco lub w ciągu tygodnia”.

 

Jednakże jako organizacja związkowa w odniesieniu do pozostałych uwag płynących ze słów Panów Przewodniczących musimy jednoznacznie stwierdzić, iż Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy jest organizacją działającą jedynie wewnątrz Urzędu jakim jest Państwowa Inspekcja Pracy. Nigdy jako organizacja związkowa nie wchodziliśmy w skład żadnych central, porozumień, federacji i konfederacji związkowych.

 

Dlatego za absolutnie nieuprawnione uważamy kojarzenie naszej organizacji związkowej i naszego stanowiska z działalnością Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych albowiem z przedmiotową federacją nie podejmowaliśmy i nie podejmujemy żadnych wspólnych działań. Celem naszej organizacji związkowej jest jedynie reprezentowanie i ochrona praw pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Taki i tylko i wyłącznie taki był cel pisma skierowanego do Głównego Inspektora Pracy.

 

Jako wybitnie krzywdzące uważamy również przypisywanie naszej organizacji działań z pobudek politycznych. Jako pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy i związkowcy nigdy nie angażowaliśmy się i nie będziemy się angażować w działalność polityczną. Pozostawałoby to bowiem w sprzeczności z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy. Podnoszone w tym zakresie zarzuty uznajemy za bezzasadne i nieuprawnione.

 

Abstrahując od powyższej kwestii, Komisja Krajowa dziękuje Panom Przewodniczącym za zajęcie cytowanych wyżej stanowisk, które pozostają zbieżne z argumentacją przedstawioną Głównemu Inspektorowi Pracy w naszym piśmie. Mamy nadzieję, iż poparcie naszego stanowiska w przedmiotowej sprawie przez czołowe postacie życia publicznego związane z ochroną pracy przyczyni się do tego, iż Główny Inspektor Pracy przeanalizuje ponownie metodykę i organizację kontroli przestrzegania przepisów o zakazie handlu w niedziele.

 

Wyrażamy przekonanie, iż następstwem powyższego będzie fakt, iż Okręgowi Inspektorzy Pracy uchylą wydane polecenia ustalające wszystkie niedziele objęte zakazem handlu dniami roboczymi dla wyznaczonych inspektorów pracy, przywracając dotychczasowy tryb prowadzenia czynności kontrolnych doraźnie i w wyjątkowych sytuacjach, czyli w sposób ustalony kilkudziesięcioletnią praktyką i normami prawnymi określonymi w art. 58 ust. 3 ustawy o PIP.

 

W ocenie Komisji Krajowej zorganizowanie kontroli przestrzegania zakazu handlu w niedziele w taki sposób jako proponują to Panowie Przewodniczący, nie będzie naruszać przywoływanego w naszym piśmie art. 58 ust. 3 ustawy o PIP oraz pozwoli nie tylko pracownikom handlu ale także większości z inspektorów pracy korzystać z niedzieli jako dni ustawowo wolnych od pracy oraz spędzić Święta Wielkanocne w gronie rodzinnym.

 

Komisja Krajowa ZZPPIP

 

do pobrania:

 

2018_Ldz_008_pismo_do_GIP_w_sprawie_pracy_w_niedziele_ver_szersza


Interesująca petycja Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca inspektorów pracy.

Pragniemy poinformować czytelników strony internetowej SIPRP o skierowaniu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, obywatelskiej petycji, w zakresie dotyczącym urlopu wypoczynkowego inspektorów pracy. Petycja ma na celu znowelizowanie postanowień ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy  w celu zapewnienia pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy wykonującym czynności kontrolne dodatkowego urlopu wypoczynkowego, na analogicznych zasadach, jak kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli, sędziom Sądów powszechnych, czy prokuratorom.

 

W tym celu Związek proponuje dodanie po art. 52 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dodanie art. 52a w brzmieniu : „Pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy po 10 latach pracy w charakterze wykonującego czynności kontrolne przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy jako wykonujący czynności kontrolne – w wymiarze 12 dni roboczych.

 

Osoby zainteresowane szczegółami odsyłamy do treści uzasadnienia petycji. Ta obywatelska inicjatywa ze wszech miar słuszna i godna poparcia obecnie będzie przedmiotem prac Komisji do Spraw Petycji. Poniżej podajemy link do treści petycji oraz strony internetowej Komisji – obrazujący stan zaawansowania prac legislacyjnych w tym zakresie.

 

http://www.zzpracownikowpip.pl/pliki/2018_Ldz_006_petycja%20w%20sprawie%20urlopu%20dodatkowego%20dla%20IP.pdf

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-145-321/18

 

 


Ważne. Oficjalne stanowisko PIP w sprawie niektórych wątpliwości związanych z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.

 

Miło nam poinformować, iż „rzutem na taśmę”, bo w dniu wejścia w życie nowych, a już budzących tak wiele kontrowersji uregulowań, kierownictwu Państwowej Inspekcji Pracy udało się sformułować wyjaśnienia (albo jak kto woli: interpretacje) niektórych przepisów  ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.  Jak napisano w oficjalnym dokumencie, są to pytania i odpowiedzi uzgodnione z  Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O stanowisku tym nie zdążyły jeszcze poinformować media tradycyjne – stąd też nasza w tej mierze informacja.

 

 

 

Jest to szczególnie ważne dla Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej,  gdyż w ostatnich dniach odnotowaliśmy istny zalew zapytań odnośnie wstrzymania udzielania jakichkolwiek porad w kwestii tej ustawy przez jednostki organizacyjne PIP, przy jednoczesnej medialnej zachęcie samej PIP do zwracania się po porady właśnie do PIP, a szczególnie do Okręgowych Inspektoratów Pracy. Problem rozwiązał się na szczęście sam.

 

Oczywiście stawianych jest wiele więcej pytań, a niektóre zawarte w dokumencie odpowiedzi można uznać za ogólnikowe lub odwołujące się do pojęć prawnie niezdefiniowanych, potocznych lub nieweryfikowalnych.  Ale opublikowanie owych „interpretacji”  to mimo wszystko wielki krok do przodu, w porównaniu do innych fundamentalnych przepisów prawa pracy,  których wejściu w życie nie towarzyszyły takie przeznaczone „dla szarego obywatela” wyjaśnienia. 

 

Mamy nadzieję, ze nowe przepisy, nie będą jednak polem do powszechnych nadużyć czy prostego obliczonego na zysk cwaniactwa (co zdaje się wynikać z dotychczasowej wrzawy medialnej). Jesteśmy jako Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej głęboko przekonani, iż ogół przedsiębiorców i pracodawców postępować będzie zgodnie z literą, a przede wszystkim z duchem nowego prawa. A ratio legis, a także społeczne przeznaczenie nowego prawa dla wszystkich jego użytkowników jest chyba zrozumiałe.

 

Najbliższą niedzielę, tj. 11 marca ogłaszamy więc Narodowym Testem Dojrzałości Obywatelskiej Przedsiębiorców i Pracodawców i Dniem Szacunku dla Pracownika Handlu.  Już wkrótce przekonamy się naocznie czy ten test zostanie zaliczony.

 

Trudno sobie przy tym wyobrazić, co sugerują niektóre media, a nawet niektórzy politycy – iż inspektor pracy, na którym spoczywa obowiązek sumiennego wykonywania swoich obowiązków służbowych traktował będzie naruszenia prawa obwarowane tak wysoką ustawową sankcją „z przymrużeniem oka”, i zawieszał będzie funkcjonowanie prawa wobec podmiotów, które w zorganizowany sposób to właśnie prawo łamią – powołując się wyłącznie na to iż jest to tzw. „pierwsza kontrola” w tym zakresie. Wszak ignorantia iuris nocet !

 

Życzymy więc wszystkim handlowcom bezkonfliktowego odnalezienia się w nowej rzeczywistości prawnej, a pracownikom placówek handlowych prawdziwego niedzielnego wypoczynku, nie nacechowanego jednak troską o to „co pozostawili w miejscu pracy  w sobotę i co będzie tam na nich czekać w poniedziałek”.

 

Do pobrania: 

 

Pytania i odpowiedzi uzgodnione z  Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni” : https://www.pip.gov.pl/pl/prawo-pracy/86983,ustawa-o-ograniczeniu-handlu-w-niedziele-i-swieta.html


Co Państwowa Inspekcja Pracy Morze ?

Tytułowe morze słów wypisuje się i wypowiada ostatnio na temat nowych regulacji prawnych dotyczących ograniczenia handlu w niedziele i niektóre inne dni.  W tym zalewie informacji  – jak na razie – brak jest (niestety) jakiegokolwiek konkretnego stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy. Opinię społeczną kształtują (niestety) różne, nie zawsze kompetentnie napisane i rzetelne artykuły i audycje w prasie oraz mediach elektronicznych.

 

Niedawno, na łamach poczytnego, szczególnie w kręgach osób związanych z biznesem i na co dzień stosujących prawo „Dziennika Gazety Prawnej”  (z dnia 1 lutego 2018 r.) ukazał się o artykuł redaktora Łukasza Guzy  „Show o obchodzeniu zakazu handlu w niedziele”.   ……


Prawo przedsiębiorców. Kurs na Konwencję Nr 81 MOP.

Jednym z nie do końca rozwiązanych problemów funkcjonowania PIP w ostatnich latach była kuriozalna interpretacja przepisów rozdziału V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzona do stosowania wewnątrz urzędu w marcu 2009 r. przez „prawo powielaczowe” – czyli feralne wytyczne wydane przez byłego głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca, a uchylone (zresztą nie do końca) dopiero w 2016 r.,  m. in. na skutek  akcji społecznej prowadzonej przez SIPRP.   

 

Czytelnicy naszej strony wiedzą, iż relacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do ustawy o PIP, podmiotowy zakres stosowania Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, a także przekonanie decydentów iż Konwencja Nr 81 MOP w Rzeczypospolitej Polskiej po prostu obowiązuje i nie może być mowy o jej uznaniowym stosowaniu – stanowi jeden z głównych obszarów działalności naszego Stowarzyszenia od ponad pięciu (!) lat. ……


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za stopniowym i wyważonym wyłączaniem składników z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Interpelacja nr 18088 do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najniższego wynagrodzenia

 

Zgłaszający: Prof. Józefa Hrynkiewicz

Data wpływu: 12-12-2017

 

Szanowna Pani Minister,

 

liczni wyborcy zatrudnieni w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach wyrażają w listach do mnie wielkie niezadowolenie z powodu zrównania ich wynagrodzeń za pracę z wynagrodzeniami pracowników podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie. W listach wyborcy podkreślają, że mimo wielu lat pracy ich wynagrodzenie pozostaje na najniższym dopuszczanym prawem poziomie. Co więcej do najniższego wynagrodzenia pracodawca wlicza im dodatek za wysługę lat pracy oraz inne dodatki, jakie są przewidziane w umowie o pracę. W ten sposób osoba pracująca np. 10, 15, 25 lat otrzymuje takie samo wynagrodzenie, jak osoba, która dopiero rozpoczyna po raz pierwszy pracę. Rodzi to uzasadnione poczucie krzywdy i jest zarzewiem konfliktów w zatrudnieniu. Pracodawcy tłumaczą pracownikom, że tak prawo pracy pozwala im wywiązywać się z obowiązku wypłaty minimalnego wynagrodzenia. Co więcej, taką interpretację przepisów o wynagrodzeniu minimalnym jako prawidłowe postępowanie, przekazują wyborcom pracownicy departamentu odpowiedzialnego za zatrudnienie w MRPiPS. ….


Czy mamy jakieś rezerwy ? Artykuł dyskusyjny.

 

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że do nie mającego precedensu w inspekcjach europejskich szerokiego zakresu już istniejących zadań kontrolno-nadzorczych, co jakiś czas ustawodawca nakłada na inspektorów pracy PIP coraz to nowe obowiązki.

 

W najbliższym czasie, od 1.03.2018 r. dojdzie nam kolejne ustawowe zobowiązanie tj. kontrola przestrzegania przepisów ustawy ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.   W roku 2018 planowane jest jeszcze nałożenie na inspektorów pracy kolejnych zadań, określonych w projekcie ustawy o  systemach homologacji typu i nadzoru rynku silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

 

A grono osób mogących realizować w praktyce czynności kontrolno-nadzorcze, w przeciwieństwie do ilości zadań  nakładanych na PIP bynajmniej nie rośnie. A w praktyce, od szeregu już lat systematycznie zmniejszają się możliwości czasowe zajmowania się przez inspektorów pracy czynnościami kontrolno-nadzorczymi „w terenie”, czyli w bezpośrednim kontakcie z pracodawcą/zakładem pracy/zagrożeniem.  Wielu inspektorów pracy ciągle większość swojego czasu pracy spędza za biurkiem. Przyczyny tego stanu rzeczy upatrywać można w niektórych, istniejących  od wielu lat biurokratycznych procedurach wewnętrznych. …….


Fabrykant-wyzyskiwacz pobił inspektora pracy w Łodzi.

Nasz łódzki korespondent (Ot) donosi: Na posesji przy ul. Północnej dokonano we środę  17 bm. wieczorem niebywałej napaści na inspektora pracy dra Fossera, podczas pełnienia przez niego funkcyj urzędowych. Tło sprawy przedstawia się skandalicznie. Na ul. Północnej 23 prowadzi  od miesięcy fabrykę  obuwia Henio Birman, zamieszkały przy ul. Żydowskiej 30, kierownikiem fabryki  jest Aron Dessau, zamieszkały przy  ul. Warszawskiej 14.  Fabryka zatrudnia  kilkunastu robotników. Ostatnio  napływały liczne skargi na niezwykłe metody wyzysku, stosowane w tej fabryce. – W związku z tem dla przeprowadzenia kontroli  delegowano inspektora pracy dr Fossera.

 

Przybywszy na miejsce, inspektor nie zastał ani fabrykanta ani kierownika fabryki, wobec czego zbadał robotników, którzy przedstawili mu metody wyzysku, stosowane przez Birmana.  W chwili, gdy inspektor pracy kończył badania, przybył Aron Dessau, który dawał znaki robotnikom, aby zmienili swe zeznania. Gdy to nie poskutkowało, Dessau wyszedł  i po chwili powrócił w towarzystwie   kilkunastu podejrzanych osobników  i gdy insp. Fosser  wyszedł od małego kantorku obok fabryki, ażeby sporządzić  protokół z wyników  przeprowadzonej kontroli, Dessau zamknął drzwi na klucz i następnie wraz z przybyłymi z nim osobnikami rzucił się na inspektora  pracy, którego poturbował, przemocą wykradł z teczki protokół lustracji, zrewidował i zabrał legitymację służbową. …..


Bądźmy solidarni – okażmy serce najmniejszym Polakom. 14 stycznia 2018 r. – 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jak co roku jesteśmy całym sercem z Jurkiem Owsiakiem i ponad 100 tysiącami wolontariuszy kwestujących od Tatr aż do Bałtyku i jeszcze dalej.

 

Wesprzyjmy szczytny cel Orkiestry, która gra w tym roku aby wyrównać szanse leczenia noworodków na podstawowych oddziałach neonatologicznych, poprzez doposażenie ich w specjalistyczny sprzęt ratujący życie i zdrowie dzieci. …..


Czyżby deregulacja? Ustawy związane z „Prawem przedsiębiorców”.

W dniu 12 stycznia 2018 r. w Sejmie RP odbędzie się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Porządek dzienny obrad stanowi rozpatrzenie  rządowych projektów: ustawy Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051) – od godz. 9.00, a ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052),  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053),  o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054) – od godz. 12.00.

 

Nadmieniamy, że wypełniając cele statutowe, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, zaprezentowało stanowisko w sprawie projektu ustawy Prawo przedsiębiorców, a Przewodniczący Komisji, poseł Wojciech Murdzek, zaprosił przedstawiciela SIPRP na ww. posiedzenie Komisji . ….


Zaproszenie na konferencję „Droga i cel przedsiębiorcy”.

To dla nas wielki zaszczyt otrzymać od Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT zaproszenie na konferencję naukową pod patronatem JE ks. abpa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego „Droga i cel przedsiębiorcy”, która odbędzie się w Krakowie 18 stycznia 2018 r.

 

Konferencja ta dedykowana jest pamięci ks. Marka Leśniaka (+1.08.2017), duszpasterza TALENTU, zaprzyjaźnionego z naszym  Stowarzyszeniem przez całe pięć lat naszego funkcjonowania.  Dzięki Niemu mogliśmy uczestniczyć w wielu wydarzeniach, z których kilka relacjonowaliśmy także na naszej stronie internetowej (przykładowe linki do wpisów w tym zakresie zamieszczono na końcu publikacji) ……


Nowy Rok. Kolejne, nowe zadanie dla inspektorów pracy PIP.

Jednym z symboli towarzyszących mijającym właśnie bożonarodzeniowym świętom jest choinka. Chyba każdy kiedyś zajmował się jej przyozdabianiem, wieszaniem na niej lampek, bombek czy innych ozdób.

 

W nowym roku nie sposób nie sięgnąć do tego symbolu, aby przedstawić P.T. Publiczności kolejne, nowe ustawowe zadanie, które powierzone ma być wkrótce inspektorom pracy PIP. ……


Nieskuteczny lobbing w Senacie – ważą się losy budżetu PIP na 2018 r.

Informujemy, że Komisja Finansów Publicznych w sprawozdaniu z dnia 1.12.2017 r. zaproponuje Sejmowi przyjęcie projektu ustawy budżetowej, który w zakresie dotyczącym części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy – w przypadku przyjęcia przez Wysoką Izbę oznaczać będzie nieco większy plan ogólny wydatków na 2018 r.,  w stosunku do 2017r.  tj. o 978 tys. zł, , a w szczególności zwiększenie wydatków na rzecz osób fizycznych o 437 tys. zł., a także zwiększenie wydatków bieżących o 10 528 tys. zł i spadek wydatków majątkowych o 9 765 tys. zł.  Jak ta nieco zmieniona w odniesieniu do poprzedniego roku struktura budżetu przełoży się np. na strukturę i wysokość wynagrodzeń oraz konkurencyjność na rynku pracy ofert zatrudnienia w PIP – zobaczymy.

 

Z zapowiedzi na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że drugie czytanie ustawy budżetowej na 2018 r.  odbędzie się już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, rozpoczynającym się w dniu 9.01.2018 r. ……


Nasze życzenia na Boże Narodzenie.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Członkom, Sympatykom naszego Stowarzyszenia,  Przyjaciołom i Adwersarzom oraz wszystkim Gościom naszej strony internetowej składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok

 

życzy

 

Zarząd Główny SIPRP


„Maraton skarg”. Kolejne organizacje za sterami PIP?

Od  pięciu lat staramy się, chociażby poprzez publikacje na naszej stronie internetowej, zwrócić uwagę  czytelników na plusy dodatnie i plusy ujemne  sprawowania przez różne organizacje społeczne  nadzoru nad działalnością organu państwowego  jakim jest Państwowa Inspekcja Pracy. Dzieje się to na różnych poziomach i w wielu płaszczyznach, i to zarówno instytucjonalnie jak i personalnie. I stan ten, jak się wydaje, ulega pogłębieniu. W tym gronie w pierwszym rzędzie wymienić należy oczywiście związki zawodowe. I oczywiście nie ma w tym nic zdrożnego. Sprawa jest uregulowana przynajmniej w dwu ustawach – i wydawałoby się że jest to wystarczające.  Okazuje się jednak, że nie. Od jakiegoś czasu niektóre organizacje związkowe zaczęły bowiem traktować inspekcję pracy jako rodzaj swojego organu wykonawczego (co przypomnijmy było ustawowo zapisane w czasach słusznie minionych)

 

Funkcjonuje to mniej więcej tak: ogłaszamy, że walczymy o Twoje Obywatelu prawa, apelujemy żebyś napisał do nas maila-powiadomienie (czyli poprosił nas o pomoc), my prześlemy to do organu państwowego i będziemy kontrolować kontrolujących jak Twoja  sprawa została załatwiona.  Pozornie nie ma w tym niczego niebezpiecznego. Ale gdyby każda chociażby ogólnokrajowa organizacja związkowa zaapelowała do swoich członków: „niech każdy wskaże jeden zakład „do kontroli”, a my wyegzekwujemy np. przez organy nadzoru nad PIP, aby inspektorzy w ciągu 30 dni zakład ten skontrolowali” – mieli byśmy do czynienia z faktyczną zapaścią systemu nadzoru nad warunkami pracy w Polsce. ….


Zaproszenie na posiedzenie naukowe Komisji Ergonomicznej PAN.

 

 

Komisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 14 grudnia (czwartek)o godz. 18.15, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.);

 

z następującym porządkiem dziennym:

 

Ergonomiczne zmiany ciągników i maszyn rolniczych – porównanie obiektów muzealnych i współczesnych – przedstawi prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski

 

(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych),

 

do pobrania – zebr-PTErg-Krk-14-12-17-abstrakt


Propozycje Głównego Inspektora Pracy w zakresie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

W nawiązaniu do publikacji zawartej na naszej stronie internetowej z dnia 9.04.2017 r.  informujemy, że sejmowa Komisja do Spraw Petycji w dniu 10.10.2017r. wystosowała do Głównego Inspektora Pracy dezyderat  nr 54 w sprawie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy wnosząc o precyzyjnie odniesienie się do problemu i przedstawienie pisemnej propozycji rozwiązania, która realizowałaby postulat zawarty w petycji. …..