Dezyderat Komisji do Spraw Petycji do Głównego Inspektora Pracy w sprawie zmian w zakresie systemu czasu pracy inspektorów pracy.

Nie tylko z kronikarskiego obowiązku informujemy, że w dniu 5 lipca 2022 r. sejmowa Komisja do Spraw Petycji uchwaliła dezyderat nr 267 do Głównego Inspektora Pracy w sprawie zmian w zakresie systemu czasu pracy inspektorów pracy. Na temat petycji SIPRP pisaliśmy w publikacjach z dnia 9 maja 2022 r. (http://www.siprp.pl/petycja-w-sprawie-zmiany-ustawy-o-panstwowej-inspekcji-pracy-w-zakresie-wprowadzenia-systemu-zadaniowego-czasu-pracy-inspektorow-pracy/) oraz z dnia 5 czerwca 2022 r. (http://www.siprp.pl/czas-pracy-inspektora-pracy-okreslony-wymiarem-jego-zadan-ciag-dalszy-petycji-siprp/)

 

Przypomnijmy, że Komisja do Spraw Petycji na posiedzeniu w dniu 10 maja 2022 r. rozpatrzyła skierowaną przez SIPRP petycję z 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wprowadzenia systemu zadaniowego czasu pracy inspektorów pracy (BKSP-144-IX-575/22).

 

Przedmiotem petycji był postulat podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy poprzez dodanie po artykule 58 ustawy artykułu 58a w brzmieniu: „Na pisemny wniosek inspektora pracy zatrudnionego na stanowisku określonym w art. 38 ust. 2 – wykonuje on pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. W takim przypadku art. 140 oraz art. 149 § 2 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio”.

 

Uwzględniając tezy zawarte w opinii Biura Analiz Sejmowych (znak BAS-WAP-598/22) do ww. petycji Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz uwzględniając korespondującą z przedmiotową opinią argumentację Małgorzaty Dziwińskiej – Zastępcy Głównego Inspektora Pracy zaprezentowaną w dniu 10 maja 2022 r. w trakcie posiedzenia Komisji do Spraw Petycji, jak również podzielając postulaty Sławomira Piechoty – Przewodniczącego Komisji oraz Izabelli Katarzyny Mrzygłockiej – Zastępcy Przewodniczącego Komisji – Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 30 maja 2022 r., dokonało autokorekty postulowanej zmiany tj. dodawanego do ustawy o PIP art. 58 a, któremu zaproponowało nadać następujące brzmienie: Czas pracy inspektora pracy zatrudnionego na stanowisku o jakim mowa w art. 38 ust. 2 jest określony wymiarem jego zadań.”

 

W konsekwencji z treści uzasadnienia petycji SIPRP wykreślono też drugi od góry akapit z zapisem o odpowiednim stosowaniu przepisów Kodeksu pracy w odniesieniu do art. 58 a ustawy o PIP (4 wersy na stronie 2), pozostałą treść uzasadnienia petycji (jako w pełni aktualną) pozostawiając bez zmian.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej konsekwentnie uważa, iż wprowadzenie takiego systemu czasu pracy dla inspektorów pracy jest racjonalne i coraz bardziej niezbędne, czego wyraz dało w uzasadnieniu petycji. Autokorektę SIPRP przekazał także do wiadomości Głównego Inspektora Pracy.

 

W dezyderacie uchwalonym 5 lipca 2022 r. Komisja do Spraw Petycji zwróciła się o nawiązanie rozmów ze Stowarzyszeniem Inspektorów Pracy RP, dokonanie próby doprecyzowania oczekiwań i wypracowanie uzgodnień na poziomie Państwowej Inspekcji Pracy, a następnie o pisemne stanowisko. Zdaniem Komisji taka formuła i umożliwienie przedstawienia argumentów stron pozwoli na wypracowanie ewentualnego porozumienia czy doprecyzowanie kwestii będących przedmiotem rozbieżności.

 

Co jest bardzo istotne – Komisja do Spraw Petycji zwróciła się również do GIP o odniesienie się do idei poszukiwania elastycznego systemu, który umożliwiłby w bardzo szybko zmieniających się warunkach rynku pracy jak najefektywniejsze funkcjonowanie Inspekcji Pracy. Komisja zwróciła się do również do GIP o analizę propozycji z uwzględnieniem wszystkich wad i zalet, a także potencjalnych zagrożeń, po dokonaniu konsultacji ze Stowarzyszeniem Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Z kronikarskiego obowiązku informujemy, że póki co nie przeprowadzono żadnych konsultacji, a szkoda, bo jest to niepowtarzalna – być może – okazja dokonania istotnej reformy w funkcjonowaniu PIP,  na którą, jak wszyscy wiemy –  jest najwyższa pora.

 

Wspomnieć należy, iż według naszej wiedzy, środowisko inspektorów pracy w ogromnej większości popiera wyartykułowaną przez SIPRP ideę. Liczymy więc, co jest oczywiste, na wsparcie reprezentujących pracowników PIP organizacji związkowych.

 

O dalszym przebiegu zdarzeń będziemy oczywiście informować na bieżąco.

 

 

do pobrania:

 

dezyderat do Głównego Inspektora Pracy


Idzie nowe. Projektowane zmiany w sporach zbiorowych pracy.

 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt (z 11.07.2022 r.) ustawy o sporach zbiorowych pracy (Nr z wykazu UD 408). Projektowana ustawa zastąpić ma ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

W uzasadnieniu  wskazano, że projektowana ustawa ma na celu dostosowanie przepisów prawnych do zmieniającej się sytuacji rynkowej i zapobiegać mają działaniom, które są postrzegane jako godzące w stosunki pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi, reprezentującymi interesy pracowników. Oczekiwanym efektem regulacji będzie zapewnienie w bardziej znaczącym stopniu pokoju społecznego poprzez zagwarantowanie przejrzystych, łatwych w stosowaniu i interpretowaniu, polubownych procedur rozwiązywania sporów zbiorowych i konfliktów społecznych.

 

Nadmieniamy, że z zamieszczonego projektu wynika iż rejestrowanie sporów zbiorowych zostanie „zdjęte” z Państwowej Inspekcji Pracy i scedowane na Ministra właściwego do spraw pracy. Zgodnie z uzasadnieniem przejęcie obowiązków inspekcji pracy w tym zakresie ma na celu sprawowanie pieczy nad wszystkimi toczącymi się sporami przede wszystkim ze względów formalnych w zakresie zapewnienia prawidłowości procedur, jak również statystycznych.

 

 

Z projektu wynika również, że zadania inspektora pracy zwiększą się o kontrolę dokumentacji związanej z przeprowadzeniem głosowania w sprawie ogłoszenia strajku.

 

 

Dokumentacja związana z organizacją i przeprowadzeniem głosowania będzie przechowywana przez organizatorów strajku przez okres 12 miesięcy i udostępniana w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub kontroli sądowej (art. 24 ust. 5 projektu). Dodatkowo, w przypadku kontroli, będzie istniała możliwość ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału groziłoby ujawnieniem danych ujawniających przynależność związkową członków organizacji związkowej.

 

Czytelników strony internetowej Stowarzyszenia zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami w tym zakresie odsyłamy do lektury projektu ustawy i uzasadnienia zamieszczonych na końcu niniejszej publikacji.

 

Ustawa ma wejść w życie, co do zasady po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia.

 

do pobrania:

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12361950/12895602/12895603/dokument565809.DOCX

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12361950/12895602/12895603/dokument565810.DOCX


Interpelacja w sprawie wzmocnienia działań Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Interpelacja nr 33344 do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzmocnienia działań Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Zgłaszający: Filip Kaczyński

 

Data wpływu: 05-05-2022

 

 

Szanowny Panie Premierze!

 

O potrzebie odbiurokratyzowania oraz wzmocnienia działania Państwowej Inspekcji Pracy, a także zwiększenia skuteczności działających w jej strukturach inspektorów pracy mówi się już od dawna. Kierownictwo PIP formułowało wielokrotnie potrzebę dokonania zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie tego organu. Wydaje się to zasadne z uwagi na wciąż poszerzający się zakres zadań Państwowej Inspekcji Pracy przy zmniejszającej się liczbie osób wykonujących czynności kontrolne.

 

Postulowano m.in. zasadność dokonania zmian polegających na:

– zniesieniu obowiązku przedkładania przez inspektorów upoważnień do kontroli przedsiębiorców,

– ujęciu w ustawie o PIP, że kontrole inspektorów pracy realizowane są z uwzględnieniem postanowień ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu,

– przyznaniu inspektorom pracy prawa przekształcania umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę w drodze decyzji administracyjnej z prawem odwołania się od niej do sądu pracy,

– istotnym wzmocnieniu oddziaływania wystąpień kierowanych po kontroli,

– zwiększeniu bezpieczeństwa kontrolujących,

– umożliwieniu inspektorom pracy dostępu on-line do odpowiednich baz danych ZUS, powiatowych urzędów pracy i innych – w celu skutecznej i sprawnej realizacji kontroli w zakresie legalności zatrudnienia,

– uproszczeniu zasad dokumentowania ustaleń kontroli,

– przyjęciu zasady kadencyjności na stanowiskach, z którymi związane są uprawnienia do zlecania kontroli w konkretnym podmiocie (z uwagi na procedury antykorupcyjne).

 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy w ramach Rady Ministrów lub Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej prowadzone są prace mające na celu zaproponowanie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, a jeżeli tak, to czy są już one skonkretyzowane (w jakim zakresie odpowiadają na przytoczone w niniejszej interpelacji postulaty)?
 2. Czy przewidywane są konsultacje/dyskusja społeczna nad ewentualnymi założeniami do projektu ustawy?

 

Z wyrazami szacunku

 

Filip Kaczyński
Poseł na Sejm RP

 

– – –

 

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie wzmocnienia działań Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Odpowiadający: minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

 

Warszawa, 03-06-2022

 

 

 

Szanowna Pani Marszałek,

 

w odpowiedzi na interpelację nr 33344 Pana Posła Filipa Kaczyńskiego, proszę przyjąć następujące wyjaśnienia.

 

W kwestii umożliwienia inspektorom pracy dostępu on-line do odpowiednich baz danych ZUS dla skutecznej i sprawnej realizacji kontroli w zakresie legalności zatrudnienia uprzejmie informuję, że udostępnianie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych z kont płatników składek i ubezpieczonych odbywa się według regulujących tę kwestię przepisów, tj. art. 50 ust. 3-24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009), dalej „ustawa systemowa” lub przepisów innych ustaw, z których wynika obowiązek udostępniania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych informacji.

 

Podkreślenia przy tym wymaga, iż w myśl art. 79 ust. 1 ustawy systemowej indywidualne dane zawarte na kontach ubezpieczonych i kontach płatników składek, a także w rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz dane źródłowe będące podstawą zapisów na tych kontach i w rejestrach stanowią tajemnicę prawnie chronioną Zakładu.

 

We wskazanych przepisach art. 50 ust. 3-24 ustawy systemowej enumeratywnie wymienione zostały podmioty, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych może udostępnić dane gromadzone na kontach ubezpieczonych oraz płatników składek.

 

Należy zwrócić uwagę, że Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) została wprost wymieniona w art. 50 ust. 3 ustawy systemowej. Tryb udostępniania danych wynika z art. 50 ust. 7 ustawy systemowej, która stanowi, że dane te są udostępniane na zindywidualizowany wniosek zawierający elementy wskazane w art. 50 ust. 7:

 1. w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego – imię i nazwisko ubezpieczonego oraz numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
 2. w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek – imię i nazwisko lub nazwę skróconą płatnika składek oraz numery NIP i REGON, lub jeden z nich, jeżeli jest wystarczający do identyfikacji płatnika składek.

Uwzględniając powyższe wskazać należy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych może udostępniać dane z kont płatników lub ubezpieczonych na wniosek PIP na podstawie art. 50 ust. 3 w związku z art. 50 ust. 7 ustawy systemowej. W świetle ww. przepisów PIP może mieć dostęp do danych zgromadzonych na kontach płatników składek i ubezpieczonych pod warunkiem złożenia zindywidualizowanego wniosku o udostępnienie tych danych zawierającego informacje określone w art. 50 ust. 7 ustawy systemowej.

 

Podstawą do pozyskania danych przez PIP jest też art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251, z późn. zm.), zgodnie z którym, PIP jest uprawniona do korzystania z danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika składek, w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym, a także danych o wypadkach przy pracy uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205, z późn. zm.). Przepis ten należy odczytywać łącznie z przepisem art. 50 ust. 7 ustawy systemowej, co oznacza konieczność otrzymania przez ZUS zindywidualizowanego wniosku o udostępnienie tych danych.

 

Uprawnienie PIP do pozyskania informacji wynika również z art. 12 ust. 2-3 i 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 1140), który stanowi, że PIP ma prawo występować do ZUS z wnioskiem o udzielenie informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wnioski, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 4 lit. d tejże ustawy. ZUS przekazuje informacje w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku PIP, chyba że udzielenie informacji wymaga przeprowadzenia uprzedniego postępowania wyjaśniającego lub kontroli (w takim przypadku o przyczynach opóźnienia ZUS informuje niezwłocznie PIP).

 

Należy nadmienić także, że ustawa systemowa przewiduje również „bezwnioskowy” tryb udostępniania danych na rzecz PIP. ZUS jest obowiązany do przekazywania wykazu płatników do PIP bez konieczności składania wniosku, przy czym dotyczy to ściśle określonego przedmiotowo zakresu danych. Zakres takiego udostępniania wynika z art. 50 ust. 11-13 ustawy systemowej i odnosi się do danych płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili do ubezpieczeń społecznych, co najmniej jednego cudzoziemca. Dane płatników składek ZUS przekazuje w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego wykaz dotyczy. Ponadto, na podstawie art. 50 ust. 11 pkt 2 ustawy systemowej, ZUS przekazuje dane ubezpieczonego cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku PIP.

 

Zatem Państwowa Inspekcja Pracy w świetle obowiązujących przepisów jest podmiotem uprawnionym do pozyskania z ZUS danych zewidencjonowanych na kontach płatników i ubezpieczonych. Dane te pozyskiwane są na podstawie zindywidualizowanych wniosków, a w zakresie dotyczącym płatników, którzy zgłaszają cudzoziemców również w postaci wykazu danych przekazywanego cyklicznie przez Zakład.

 

Odnosząc się do postulatu umożliwienia inspektorom pracy prawa przekształcania umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę w drodze decyzji administracyjnej z prawem odwołania się od niej do sądu pracy informuję, że w kwietniu 2021 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1134). Projekt ten przewiduje zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy polegające m.in. na przyznaniu inspektorom pracy uprawnienia do ustalania istnienia stosunku pracy w razie stwierdzenia, że stosunek prawny łączący strony, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy. Zgodnie z tym projektem ustalenie istnienia stosunku pracy miałoby następować w drodze pisemnej decyzji wydawanej przez inspektora pracy. Zgodnie z projektem decyzja miałaby zawierać wysokość wynagrodzenia.

 

W projektowanym art. 34 ust. 2b ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy określono minimalną wysokość wynagrodzenia jaka może zostać określona w tej decyzji. Określono także środek odwoławczy od decyzji tj. możliwość złożenia odwołania do sądu rejonowego – sądu pracy.

 

Poselski projekt ustawy zawarty w druku nr 1134 zawiera również zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego (dalej „K.p.c.”), polegające m.in. na dodaniu art. 4777b zawierającego szczegółowe przepisy dotyczące odwołania od decyzji inspektora pracy. Wskazano w nim także, iż inspektor pracy jest stroną postępowania w sprawach odwołań od decyzji o ustaleniu istnienia stosunku pracy (art. 631 § 2 K.p.c.), oraz określono, iż sądem właściwym dla rozpatrzenia odwołania od decyzji wydanej przez inspektora pracy będzie sąd rejonowy, w którego właściwości miejscowej praca jest, była lub miała być wykonywana (art. 461 § 2a K.p.c.). Proponowane rozwiązania miałyby wejść w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

 

Z uzasadnienia do poselskiego projektu ustawy zawartego w druku nr 1134 wynika, że wprowadzenie uprawnienia dla inspektora pracy do ustalania istnienia stosunku pracy w drodze decyzji umożliwi Państwowej Inspekcji Pracy skuteczniejsze egzekwowanie prawa pracy.

 

W maju ubiegłego roku odbyło się w Sejmie I czytanie tego projektu. Natomiast w dniu 8 października 2021 r. Rada Ministrów przyjęła negatywne stanowisko wobec tego projektu, przytaczając rozliczne argumenty przemawiające za takim stanowiskiem.

 

W tym miejscu warto zauważyć, że już obecnie obowiązujące przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, uprawniają inspektorów pracy do wnoszenia powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy nawet wbrew woli zainteresowanego, jeżeli wbrew zawartej umowie wystąpiły cechy powstania stosunku pracy (art. 33 ust. 1 pkt 3). Inspektorom pracy w tej mierze przysługują uprawnienia prokuratorów – art. 632 K.p.c. Zatem inspektorzy pracy już obecnie są wyposażeni w instrumenty pozwalające im na wniesienie powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy.

 

Ponadto, jak wynika ze sprawozdań z działalności Państwowej Inspekcji Pracy, w ostatnich latach w czasie kontroli przestrzegania zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, pomimo ujawniania nieprawidłowości, inspektorzy pracy poprzestawali na zastosowaniu środków prawnych w postaci wniosków w wystąpieniach oraz poleceń ustnych, które okazywały się skuteczną formą przeciwdziałania tym nieprawidłowościom, bez konieczności wszczynania postępowań w sprawach o popełnienie wykroczeń.

 

Przedstawiając powyższe informuję, że stosownie do art. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcja ta podlega Sejmowi RP, a nadzór nad nią, w zakresie ustalonym ustawą, sprawuje Rada Ochrony Pracy. Do zadań Rady Ochrony Pracy, w myśl art. 7 ust. 7 ww. ustawy, należy m.in. wyrażanie stanowiska w sprawach dotyczących zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności dotyczących programów działalności i zadań PIP, okresowych ocen działalności PIP oraz wniosków wynikających z tych ocen, a także problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym. Zatem podnoszona w interpelacji kwestia odbiurokratyzowania oraz wzmocnienia działań Państwowej Inspekcji Pracy, a także zwiększenia skuteczności działających w jej strukturach inspektorów pracy może być przedmiotem zainteresowania tej Rady.

 

Informuję również, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nie są obecnie prowadzone prace mające na celu zaproponowanie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie postulowanym w interpelacji.

 

Z wyrazami szacunku

 

Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

 

źródło – https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=33344

 


Czas pracy inspektora pracy – określony wymiarem jego zadań ? Ciąg dalszy petycji SIPRP.

Niniejsza informacja nawiązuje do komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia w dniu 9 maja 2022 r. oraz relacji z posiedzenia Komisji do Spraw Petycji jakie miało miejsce w dniu następnym.

 

Uwzględniając tezy zawarte w opinii Biura Analiz Sejmowych (znak BAS-WAP-598/22) do petycji Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, w części dotyczącej wprowadzenia zadaniowego czasu pracy dla organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy (Sygn. BKSP-144-IX-575/22) oraz uwzględniając korespondującą z przedmiotową opinią argumentację Małgorzaty Dziwińskiej – Zastępcy Głównego Inspektora Pracy zaprezentowaną w dniu 10 maja 2022 r. w trakcie posiedzenia Komisji do Spraw Petycji, jak również podzielając postulaty Sławomira Piechoty – Przewodniczącego Komisji oraz Izabelli Katarzyny Mrzygłockiej – Zastępcy Przewodniczącego Komisji – Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej dokonało autokorekty postulowanej zmiany tj. dodawanego do ustawy o PIP art. 58 a, któremu aktualnie proponuje nadać następujące brzmienie: Czas pracy inspektora pracy zatrudnionego na stanowisku o jakim mowa w art. 38 ust. 2 jest określony wymiarem jego zadań.”

 

W konsekwencji z treści uzasadnienia petycji SIPRP z dnia 3.02.2022 r. wykreślono też drugi od góry akapit z zapisem o odpowiednim stosowaniu przepisów Kodeksu pracy w odniesieniu do art. 58 a ustawy o PIP (4 wersy na stronie 2), pozostałą treść uzasadnienia petycji (jako w pełni aktualną) pozostawiając bez zmian.

 

Uważamy, iż wprowadzenie takiego systemu czasu pracy dla inspektorów pracy jest racjonalne i coraz bardziej niezbędne, czego wyraz daliśmy w uzasadnieniu naszej petycji.

 

Po dokonanej autokorekcie mamy nadzieję na poparcie tej inicjatywy SIPRP przez Głównego Inspektora pracy oraz organizacje związkowe zrzeszające pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 

Dla uspokojenia nastrojów wspomnieć wypada, iż propozycje w zakresie zmian ustawowych formułowane przez SIPRP mają w wielu przypadkach na celu inicjowanie dyskusji nad istniejącymi realnie problemami, a skutki takiej dyskusji znajdować mogą odzwierciedlenie w przepisach i procedurach nieraz po wielu miesiącach, czy latach.

 

Jako przykład można podać inicjatywy: przyznania dodatkowego urlopu dla inspektorów pracy, zmiany stosowanej w PIP interpretacji zakresu stosowania Konwencji Nr 81 MOP (czego wyrazem jest odstąpienie w większości kontroli od wcześniejszego informowania o zamiarze wszczęcia kontroli), uznania za działania równoważne z kontrolą czynności rejestrowanych obecnie w karcie „ZN”, odejście od obowiązku „kodowania” przez inspektorów pracy wydawanych przez nich środków prawnych.

 

 

O przebiegu dalszych zdarzeń będziemy informować na stronie internetowej Stowarzyszenia

 

do pobrania

 

Petycja SIPRP_03.02.2022 r. 

 

Petycja SIPRP autokorekta – 30.05.2022 r.


Petycja SIPRP w sprawie zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wprowadzenia systemu zadaniowego czasu pracy inspektorów pracy.

Informujemy, iż realizując postulaty zgłaszane przez inspektorów pracy, a także realizując cele statutowe, SIPRP wystąpiło do Komisji ds. Petycji Sejmu RP z petycją z dnia 3 lutego 2022 r. – o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu znowelizowanie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy tak, aby po art. 58 tej ustawy dodać art. 58a w brzmieniu:

Na pisemny wniosek inspektora pracy zatrudnionego na stanowisku określonym w art. 38 ust. 2 – wykonuje on pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. W takim przypadku art. 140, oraz art. 149 § 2 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio”.

 

W uzasadnieniu wskazaliśmy, iż aktualnie obowiązujące postanowienia ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nie dają możliwości wykonywania pracy przez inspektorów pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, pomimo tego, że zarówno rodzaj pracy jak i jej organizacja, a także miejsce wykonywania pracy – spełniają kryteria systemu zadaniowego czasu pracy, określone w art. 140 Kodeksu pracy. Inspektorzy pracy – którzy są organami Państwowej Inspekcji Pracy – realizują swoje ustawowe zadania co do zasady na terenie określonym przez właściwość terytorialną okręgowego inspektoratu pracy (odpowiada to obszarowi województwa), o każdej porze dnia i nocy, a na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy w zakresie swojego działania są niezależni od jakichkolwiek wpływów postronnych. Skuteczność działania inspektorów pracy związana jest z przeprowadzaniem kontroli w miejscu i czasie nie zawsze możliwym do wcześniejszego zaplanowania – uwarunkowanych miejscem i czasem faktycznie wykonywanej pracy. Wskazać należy przy tym, iż ogromna część podmiotów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Pracy działalność swoją prowadzi poza godzinami pracy okręgowych inspektoratów pracy. Aktualnie więc, z uwagi na uwarunkowania ustawowe, czynności kontrolne przeprowadzane są co do zasady w godzinach pracy urzędu, a kontrole prowadzone w innych godzinach są wyjątkami, znacznie ograniczonymi przez obowiązujące w obecnym stanie prawnym procedury planowania i rozliczania czasu pracy związanego z takimi kontrolami. W opinii Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej sytuacja taka ogranicza możliwości sprawowania przez PIP skutecznej kontroli i stawia w niekorzystnej sytuacji (jeżeli chodzi o nadzór nad warunkami pracy) znaczną część pracowników zatrudnianych w godzinach innych niż godziny pracy poszczególnych okręgowych inspektoratów pracy. Zapis o odpowiednim stosowaniu przepisów Kodeksu pracy w odniesieniu do art. 58a ustawy o PIP ma na celu uniknięcie ewentualnych niejasności w zakresie ustalania czasu niezbędnego do wykonywania powierzonych zadań oraz formy ewidencji czasu pracy, która jest inna niż w przypadku pracowników Państwowej Inspekcji Pracy nie objętych systemem zadaniowego czasu pracy. Ponadto wprowadzenie postulowanej nowelizacji znacznie odbiurokratyzuje proces kontrolny, pozwoli „uwolnić” od biurokratycznych obowiązków znaczną grupę pracowników okręgowych inspektoratów pracy i pozwoli skierować tych pracowników, w większości zatrudnionych na stanowiskach inspektorskich, do wykonywania działalności merytorycznej, zgodnie z ustawą o PIP oraz Konwencją Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Proponowana nowelizacja ustawy o PIP wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a także pozwoli na bardziej elastyczne rozwiazywanie przez organy PIP problemów związanych z przebiegiem czynności kontrolnych w warunkach ograniczeń i wymogów organizacyjnych wynikających ze stanów nadzwyczajnych, takich jak np. obecna epidemia SARS-CoV-2.

 

Wskazaliśmy iż jesteśmy przekonani, iż postulowana zmiana pozytywnie wpłynie na realizację zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Pracy oraz przyczyni się do poprawy stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Informujemy, iż dostępna jest już opinia prawna Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu z daty 21 kwietnia 2022 r. – odnośnik do niej zamieszczamy w końcowej części niniejszej publikacji. W opinii tej, co do zasady nie negującej celowości wprowadzenia zadaniowego systemu czasu pracy inspektorów pracy,  znaleźć możemy kilka celnych uwag, które uwzględnione być powinny przy ewentualnym dalszym procedowaniu zaproponowanej nowelizacji – jak np. doprecyzowanie trybu objęcia inspektora pracy takim systemem czasu pracy czy też wskazanie Głównego Inspektora Pracy jako organu, który taki system może w aktualnym stanie prawnym wprowadzić.

 

Trudno się zgodzić z zaprezentowaną w opinii tezą, iż zaproponowane rozwiązanie nie może  bezpośrednio przysłużyć się do rozwiązania wskazanych przez SIPRP oczywistych barier i  problemów w działalności kontrolnej inspektorów pracy. Naszym zdaniem, postulowana zmiana oczywiście nie stanowi remedium, ale jest bardzo istotnym elementem do poprawy efektywności i racjonalności funkcjonowania inspekcji. Ze zdziwieniem zauważamy w opinii wzmiankę, iż proponowane rozwiązanie służyć ma m.in. „interesom prywatnym inspektorów”(sic!). Niczego takiego petycja SIPRP nie zawiera.

 

W podsumowaniu opinii, BAS wskazuje jednak, iż przedstawiona w petycji nowelizacja może być przedmiotem inicjatywy ustawodawczej i jest dopuszczalna z punktu widzenia swobody ustawodawcy w kształtowaniu praw i obowiązków pracowników objętych tzw. pragmatykami służbowymi, do których należy ustawa o PIP. Przy podejmowaniu takiej inicjatywy należałoby uwzględnić m.in. kwestie wskazane w niniejszej opinii.

Z kronikarskiego obowiązku wypada  nadmienić, że możliwość świadczenia pracy przez inspektorów pracy w ramach zadaniowego czasu pracy, wśród czytelników strony internetowej Stowarzyszenia miała i ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Ma to też swoje odzwierciedlenie w wynikach sondaży jakie prowadzono na stronie internetowej SIPRP, przy czym zwolenników świadczenia pracy w takim systemie czasu pracy było zdecydowanie więcej niż przeciwników.

 

Trudno przewidzieć jakie będą rekomendacje Ministerstwa Polityki Społecznej i Rodziny oraz Głównego Inspektora Pracy, a także czy petycja SIPRP zyska aprobatę Komisji.

 

Mamy jednak nadzieję, że nasza inicjatywa zapoczątkuje merytoryczną dyskusję także wśród Wysokich i Najwyższych Gremiów, i sprawa tak oczywista i niezbędna (po wprowadzeniu stosownych modyfikacji) przebije się w którejś z szumnie zapowiadanych nowelizacji ustawy o PIP. Oczywiście, musi to trochę potrwać – inicjatywa SIPRP o wprowadzenie dodatkowego urlopu dla inspektorów pracy została sfinalizowana gdzieś po 4 latach, a postulat uwzględnienia godła RP w systemie identyfikacji wizualnej organów kontrolnych, gdzieś po 9 latach właśnie się materializuje na gruncie ustawodawczym …

 

Cóż, jak się to mówi: gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo…

 

O przebiegu zdarzeń będziemy oczywiście informować na stronie internetowej Stowarzyszenia

 

do pobrania

 

skan petycjiPetycja SIPRP_3.02.2022

 

opinia BAShttp://orka.sejm.gov.pl/petycje.nsf/nazwa/IX-575/$file/IX-575.pdf

 

przebieg prac w komisji sejmowej –

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-144-IX-575/22

 


Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Konstytucji 3 Maja.

Tradycyjnie już na naszej stronie internetowej szczególnie zachęcamy do celebrowania Dnia Flagi – które wypada w dniu 2 maja. Jest to stosunkowo nowa tradycja, a datę tego święta w Polsce wybrano ze względu na bliskie sąsiedztwo dwóch innych uroczystości, czyli Święta Pracy (1 maja) i Święta Konstytucji (3 maja). Podobne święta celebruje się również w innych krajach, choć oczywiście w innych terminach.

 

Dzień Flagi stanowi rodzaj hołdu dla jednego z najważniejszych symboli narodowych i został wprowadzony w celu propagowania wartości patriotycznych. Od czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego utrwalił się ponadto zwyczaj noszenia biało-czerwonej kokardy na ubraniu. Symbol ten znany jest polskiej kulturze od czasów uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r, a szczególne znaczenie miał w okresie powstań narodowych, zwłaszcza w czasie powstania listopadowego i styczniowego oraz manifestacji narodowych w XIX i XX w.

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990 w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

 

Konstytucja 3 Maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów – pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie, a druga po amerykańskiej na świecie,  wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Mimo rozbiorów, pamięć o drugiej w dziejach świata spisanej konstytucji narodowej przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. W Polsce uznaje się ją za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, Święto Konstytucji 3 Maja było obchodzone jako najważniejsze święto państwowe.

 

Mamy nadzieję na udany wypoczynek i chwile radości w kręgu rodziny. Tego życzymy inspektorom pracy i wszystkim Czytelnikom strony internetowej Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.  Udanego świętowania majowych świąt!

 

Zarząd Główny SIPRP

 


Wielkanocne życzenia.

 

 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

Koleżankom i Kolegom – pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy, a także wszystkim Przyjaciołom zaangażowanym w ideę ochrony człowieka w środowisku pracy życzymy zdrowych, radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Błogosławieństwa Bożego.

 
 
Zarząd Główny SIPRP

Zmiany dotyczące emerytur pomostowych i związanych z tym uprawnień kontrolnych inspektorów pracy.

4 kwietnia 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Celem ww. ustawy było wprowadzenie zmian uelastyczniających warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej. Ustawa ta wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a związane z nią zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy – z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

W ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy ustawa ta wprowadza zmiany, na podstawie których poszerzono zadania Inspekcji o kontrolę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, oraz kontrolę ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Ponadto właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy uzyskają uprawnienie do nakazania pracodawcy:

 

1) umieszczenia stanowiska pracy, na którym są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w wykazie stanowisk pracy, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, wykreślenia go z wykazu oraz sporządzenia korekty wpisu dokonanego w tym wykazie;

 

2) umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, wykreślenia go z ewidencji oraz sporządzenia korekty wpisu dokonanego w tej ewidencji.

 

Osoby zainteresowane szerszym zakresem informacji w tematyce emerytur pomostowych odsyłamy do lektury materiałów udostępnionych poniżej.

 

źródło

 

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-marcu-2022-r,51724

 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/dok?OpenAgent&2037_u

 


Zaproszenie na posiedzenie naukowe Oddziału PAN w Krakowie

Komisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu 5 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 17.00. – na którym dr hab. inż. Florian Adamczyk wygłosi referat Projektowanie maszyn rolniczych i spożywczych z uwzględnieniem zasad ergonomii i bezpieczeństwa

 

Obrady odbędą się w formie wirtualnej (online), za pośrednictwem platformy komunikacyjnej ZOOM.

 

Link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/88267689771?pwd=RTdvZmMwQm8wRVJrUkF6NjdhcnJDUT09

 

Dodatkowych informacji co do udziału udziela członek KE O/PAN w Krakowie – dr Leszek Rymarowicz – Prezes Zarządu SIPRP.


Opinia SIPRP w zakresie kwalifikacji energetycznych.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej zgłosiło uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, znajdującego się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska pod poz. 734 – pełna opinia SIPRP do pobrania na końcu niniejszej publikacji.

 

 

Zmiana rozporządzenia, którą postuluje SIPRP – porządkuje stan prawny, stwierdzając wprost iż inspektorzy pracy uprawnieni są (w ramach swoich ustawowych uprawnień) do stwierdzania, czy osoba zajmująca się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. Zapis ten jest logiczną konsekwencją zapisu art. 54 ust. 1b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.), który uprawnia inspektora pracy do wnioskowania o powtórzenie sprawdzenia spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przez osobę prowadzącą eksploatację urządzeń, instalacji lub sieci w sposób niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji. Jednym z oczywistych przypadków takiego właśnie naruszenia jest prowadzenie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci przez osobę nie posiadającą odpowiedniego świadectwa, do czego zobowiązana jest na mocy art. 54 ust. 1 ww. ustawy.

 

W obecnym stanie prawnym brak jest wyraźnego wskazania organów, które uprawnione są do stwierdzania, czy osoby prowadzące eksploatację urządzeń, instalacji lub sieci posiadają stosowne zaświadczenia – czego skutkiem są uzasadnione wątpliwości co do możliwości wywiązywania się inspektorów pracy oraz innych wskazanych we wskazanym przepisie organów z obowiązku nałożonego na nie przez art. 54 ust. 1b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.).

 

Czytelników strony zachęcamy do zapoznania się z projektem ww. rozporządzenia oraz uwagami jakie zostały wniesione przez SIPRP.

 

do pobrania

 

projekt – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//574/12356753/12856205/12856206/dokument543882.docx

 

opinia SIPRP


Дорогі друзі – українці.

Дорогі друзі – українці.

 

Ми солідарні з вами в боротьбі з тоталітаризмом на захисті Батьківщини. Сьогодні ми всі українці…

 

Наша Асоціація Інспекторів Праці Республіки Польща заявляє про всю можливу допомогу громадянам України, які потребують такої допомоги в Польщі. Ми можемо порадити вам, як вийти на ринок праці в Польщі, а також отримати допомогу та інформацію в різних офісах та організаціях Польщі. Пишіть на адресу електронної пошти: zarzad@siprp.pl, siprp@onet.pl ; messenger: Leszek Rymarowicz. Ми зв’яжемося з вами українською мовою.

 

Ми з вами…

 

Правління Асоціації Інспекторів Праці Республіки Польща

 

Д-р Лешек Римаровіч

 

– – –

 

Drodzy Przyjaciele – Ukraińcy.

 

Solidaryzujemy się z Wami w walce z totalitaryzmem w obronie Ojczyzny. Dziś wszyscy jesteśmy Ukraińcami…

 

Nasze Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje wszelką możliwą pomoc obywatelom Ukrainy,  którzy takiej pomocy na terenie Polski potrzebują.

 

Możemy poradzić jak znaleźć się na rynku pracy w Polsce, jaj uzyskać pomoc i informację w różnych urzędach i organizacjach w Polsce.

 

Piszcie na adres mailowy zarzad@siprp.pl, siprp@onet.pl ; messenger: Leszek Rymarowicz. Skontaktujemy się w języku ukraińskim.

 

Jesteśmy z Wami…

 

Zarząd Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

dr Leszek Rymarowicz

 

Inspektorzy pracy, członkowie i sympatycy SIPRP. Prosimy o dołączenie jako woluntariusze do akcji wsparcia. Szczególnie zwracamy się do koleżanek i kolegów władających językiem ukraińskim. Zgłoszenia na adres:  zarzad@siprp.pl, siprp@onet.pl


Interpelacja w sprawie uzgodnienia zasad podziału środków przeznaczonych na nagrody lub podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej

 

Interpelacja  nr 28793 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie uzgodnienia zasad podziału środków przeznaczonych na nagrody lub podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej

 

Zgłaszający: Filip Kaczyński

 

Data wpływu: 28-11-2021

 

Szanowna Pani Minister!

 

Zgodnie z postanowieniami art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych: „Regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej”. Wydaje się, że użyte w tym przepisie sformułowanie „w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową” oznacza, iż wykonanie tej kompetencji przez pracodawcę uzależnione jest od przeprowadzenia rokowań z organizacją związkową bądź organizacjami związkowymi, w wyniku których wszyscy uczestnicy rokowań zaaprobują treść wypracowanego wspólnie rozstrzygnięcia.

 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy i ewentualnie na jakich zasadach winno być realizowane uzgadnianie zasad podziału środków na nagrody lub podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej w przypadku, gdy w danej jednostce sfery budżetowej:

– pracownicy nie są zrzeszeni w związku zawodowym,
– działa jedna organizacja związkowa,
– działa kilka organizacji związkowych?

 

 1. Czy oraz ewentualnie w jakich sytuacjach sprzeciw jednej spośród kilku organizacji związkowych działających u pracodawcy lub zgłoszenie przez nią zdania odrębnego, przy aprobacie poczynionych ustaleń przez pozostałe organizacje związkowe i pracodawcę, oznaczać może uzgodnienie środków na nagrody lub podwyżki wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej, o jakim mowa w art. 27 ust. 3 ww. ustawy – konieczne do przyznania i „uruchomienia” przez pracodawcę nagród lub podwyżek? ….


Bądźmy razem – 30. Finał WOŚP. „Przejrzyj na oczy”

 

Aby pomóc potrzebującym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy właśnie gra po raz 30. Podczas tegorocznej akcji pod hasłem „Przejrzyj na oczy” pieniądze będą zbierane na sprzęt, który ma zapewnić najwyższe standardy diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 

 

 

 

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na:

– angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka – najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci,
– oftalmoskopy do badania dna oka,
– lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka,
– tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki),
– synoptofory do pomiaru kąta zeza,
– urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń,
– tomografy dna oka,
– mikroskopy,
– stoły operacyjne

 

Włączmy się do tej szczytnej akcji !!!

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej


Losy budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 r.

Informujemy czytelników strony internetowej SIPRP, że  w dniu 12 stycznia 2022 r., Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę zwiększającą m.in. o 10 858 tys. zł budżet Państwowej Inspekcji Pracy kosztem ogólnej i celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem ich na wydatki bieżące.

 

Poprawkę w tym zakresie zgłosili Senatorowie – Jan Filip Libicki oraz Magdalena Kochan odpowiednio – Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Komisja ta przed rozpatrzeniem ustawy budżetowej przez Senat RP opiniuje część budżetu dotyczącą Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Obecnie budżetem na 2022 r. zajmie się ponownie Sejm na najbliższym posiedzeniu rozpoczynającym się w 26 stycznia 2022 r., a 19 stycznia poprawkę opiniować będzie Komisja Finansów Publicznych.

 

Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy tylko, że Główny Inspektor Pracy – Katarzyna Łażewska-Hrycko wnioskowała, aby budżet Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 r. zawierał plan wydatków – 416 448 tys. zł, z czego: 3 528 tys. zł wydatki na rzecz osób fizycznych, oraz 404 790 tys. zł – wydatki bieżące oraz 8 120 tys. zł – wydatki majątkowe oraz 10 tys. zł – wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  W trakcie prac parlamentarnych po pracach w Komisji Finansów Publicznych Sejm zmniejszył budżet PIP do wartości odpowiednio: 405 590 tys. zł, 3 528 tys. zł, 393 932 tys. zł, 8 120 tys. zł i 10 tys. zł.

 

Niezależnie od tego jaki ostatecznie będzie los ww. senackiej poprawki, w tych trudnych czasach szczerze życzymy kierownictwu Państwowej Inspekcji Pracy sukcesów na polu niezbędnego reformowania i racjonalizowania funkcjonowania instytucji w tym trudnym dla całego społeczeństwa, a także dla Państwowej Inspekcji Pracy okresie, w tym także w odbudowaniu relacji społecznych wewnątrz instytucji – przez ostatnie lata także systematycznie demontowanych. O szacunku i wzajemnym zaufaniu nie wspominając.

 

 

do pobrania:

 

https://av8.senat.pl/10KRPSS931

 

https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/przebieg,568,1.html


Interpelacja w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy

 

Interpelacja nr 17216  w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy

 

Zgłaszający: Katarzyna Kotula

 

Data wpływu: 04-01-2021

 

Szanowna Pani Minister,

w sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku (druk sejmowy nr 470 z 29 czerwca 2020 roku) wskazano:

 

„Na skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w zasadniczy sposób wpływa ich właściwe wyposażenie zarówno w rozwiązania prawne, jak i organizacyjne. Uprawnienia, którymi w chwili obecnej dysponują inspektorzy pracy, nie są w pełni dostosowane do realiów kontroli legalności zatrudnienia i nie zawsze pozwalają na osiągnięcie lepszych efektów”.

 

Większość wniosków w tym zakresie, prezentowanych w sprawozdaniu, była już wielokrotnie wskazywana w sprawozdaniach za lata poprzednie, dlatego pytam:

 1. Czy ministerstwo prowadzi prace legislacyjne nad wprowadzeniem obowiązku zgłoszenia do ZUS każdej pracującej osoby fizycznej przed dopuszczeniem jej do pracy?
 2. Czy ministerstwo prowadzi prace legislacyjne mające na celu udostępnienie inspektorom pracy instrumentów usprawniających ich pracę w postaci dostępu w trybie online do:
 • baz danych ZUS – w zakresie danych dotyczących zgłaszania do ubezpieczeń społecznych oraz zaległości w opłacaniu składek na Fundusz Pracy,
 • rejestru bezrobotnych,
 • Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL)?

 

Łączę wyrazy szacunku

 

Katarzyna Kotula
Posłanka na Sejm RP

– – –

 

Odpowiedź na interpelację nr 17216 w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy

 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

 

Warszawa, 19-01-2021

 

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17216 Pani Katarzyny Kotuli w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień pozostających we właściwości resortu rodziny i polityki społecznej.

 

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych obowiązuje zasada powiązania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z zatrudnieniem na terytorium Polski (tzw. zasada terytorialności), przy czym pojęcie zatrudnienie rozumiane jest tu szeroko, jako każda aktywność stanowiąca tytuł do ubezpieczenia. Obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych objęto różne podmioty, takie jak np. pracownicy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

 

Nawiązanie stosunku ubezpieczenia następuje równocześnie z zaistnieniem faktów rodzących obowiązek ubezpieczenia. Takim zdarzeniem jest np. dzień nawiązania stosunku pracy, dzień oznaczony w umowie o pracę nakładczą jako dzień rozpoczęcia pracy nakładczej, czy dzień oznaczony w umowie agencyjnej, umowie zlecenia albo innej umowie o świadczenie usług jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. Zamknięty katalog okresów podlegania obowiązkowi ubezpieczenia w zależności od tytułu do ubezpieczenia został wskazany w art. 13 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Wymaga podkreślenia, że stosunek ubezpieczenia społecznego (emerytalnego i rentowych) nie jest stosunkiem prawnym ukształtowanym w drodze umownej, stąd obowiązek ubezpieczenia społecznego wynika z przepisów prawa i nie jest uzależniony od woli ubezpieczonego, czy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecny stan prawny w sposób kompleksowy reguluje zasady nawiązania stosunku ubezpieczenia (zgłaszania do ubezpieczeń społecznych), stąd obecnie nie przewiduje się prac legislacyjnych, które miałyby zmienić dotychczasowe przepisy.

 

Odnosząc się do kwestii związanej z udostępnieniem inspektorom pracy instrumentów usprawniających ich pracę w postaci dostępu w trybie online do baz danych ZUS – w zakresie danych dotyczących zgłaszania do ubezpieczeń społecznych oraz zaległości w opłacaniu składek na Fundusz Pracy – uprzejmie informuję, że pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawarte zostało Porozumienie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie współdziałania organów Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które przewiduje współpracę pomiędzy PIP a ZUS. Na mocy przedmiotowego porozumienia wprowadzono szereg wspólnych inicjatyw i działań prewencyjnych, jak np. zawiadomienia o stwierdzonych w czasie kontroli przypadkach naruszenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych, w tym dotyczących nieopłacania lub zaniżania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo w ramach obustronnej wymiany danych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia Państwowej Inspekcji Pracy informacje jednostkowe z zasobów informatycznych m.in. w postaci zbiorów danych jednostkowych: o płatnikach składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, czy o płatnikach składających informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenia wypadkowe.

 

Jednocześnie informuję, że adresatem pozostałych pytań zawartych w przedmiotowej interpelacji jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

Z wyrazami szacunku

 

Minister
z up. Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

 

źródło  –

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=898B688A74E95406C1258654004F5641&view=S


Boże Narodzenie’ 2021.

Członkom, Sympatykom naszego Stowarzyszenia,  Przyjaciołom i Adwersarzom oraz wszystkim Gościom naszej strony internetowej życzymy by

 

Dziecię Jezus z Betlejem

Wraz z Maryją i Józefem

Nawiedzali Wasz dom

i Wam błogosławili !

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej


Zmiany w ustawie o emeryturach pomostowych oraz ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy – konsultacje publiczne.

Z kronikarskiego obowiązku informujemy, iż w konsultacjach publicznych  znajduje się zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 2 grudnia 2021 r)

W niniejszej publikacji jedynie sygnalizujemy zmiany mające dotyczyć inspektorów pracy. I tak – nowe brzmienie otrzymać mają m.in. art. 10 ust. 1 pkt 9a oraz art. 11a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 

W projekcie tym zaproponowano m.in. rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy poprzez dokonanie takich zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, które pozwolą temu organowi na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, według kryteriów wskazanych w art. 3 ust. 1–3 ustawy o emeryturach pomostowych. W projektowanej ustawie zaproponowane zostało rozszerzenie zadań PIP o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie przepisu art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych. ……..