Komunikat.

W związku z jubileuszem 100-lecia utworzenia Państwowej Inspekcji Pracy delegacja inspektorów pracy zamierza zapalić symboliczny znicz na grobie zasłużonego inspektora pracy Arnulda Nawratila na Cmentarzu Łyczakowskim. Uroczystość zaplanowana jest na 22 XI 2018 r. – w 100. rocznicę oswobodzenia Lwowa.

 

Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o pilny mailowy lub telefoniczny kontakt z Zarządem SIPRP.


W dowód pamięci i wdzięczności.

 

W dniu Narodowego Święta Niepodległości i jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości na mogile Mariana Kotta de Heidenfeldt, Głównego Inspektora Pracy w latach 1920-1939, działacza Polskiej Organizacji Wojskowej i Strzelca, budowniczego zrębów inspekcji pracy w Polsce – w dowód pamięci i wdzięczności – delegacja inspektorów pracy złożyła  kwiaty i zapaliła symboliczne znicze.

 

Był to również czas na modlitwę i zadumę nad przemijaniem i wartościami, którym warto poświęcić życie. Uczciliśmy chwilą ciszy wszystkich tych, którzy odeszli już na zawsze z naszych szeregów.

 

Dzień jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości jest kolejną okazją aby przypomnieć i uczcić pamięć Mariana Klotta de Heidenfeldt, Głównego Inspektora Pracy  II Rzeczypospolitej w latach 1920-1939. Człowieka  dobrze zasłużonego Rzeczypospolitej „de bene merintibus”, ciągle zapomnianego, który całe swoje życie poświęcił idei ochrony człowieka w środowisku pracy oraz pomocy niesionej innym.

 

W zimny i ponury listopadowy dzień niedzielny 10 listopada 1918 r, kiedy to Komendant Józef Piłsudski schodził na peron dworca w Warszawie, Polska Organizacja Wojskowa wystosowała do swoich członków, jednym z których był również Marian Klott, apel o pozostawanie w gotowości i oczekiwanie na rozkazy. Odradzało się niczym Feniks z popiołów, po 123 latach zaborów nowe państwo polskie.  Dziesiątki tysięcy żołnierzy obcego mocarstwa w Stolicy, głód, zrewolucjonizowane Niemcy na zachodzie, rewolucja bolszewicka  na wschodzie… Wielu stało już jednak na posterunku,  doskonale przygotowanych do objęcia ważnych społecznie i państwowo funkcji.  Marian Klott  de Heidenfeldt , już od dwu lat pracował w instytucjach ochrony pracy i pomocy obywatelom, a w czwartek po owej listopadowej niedzieli objął pierwszą posadę   w Ministerstwie Pracy w sferze ochrony człowieka w środowisku pracy  – którą to aktywność rozwijał w różnych jej aspektach przez całe następne półwiecze swojego życia. 

 

Dzisiejszy dzień skłania do refleksji, iż o człowieku nie świadczy jego bogactwo, zaszczyty i honory jakie osiągnął, czy sprawowanie władzy. O  człowieku świadczą jego dzieła. Marian Klott de Heidenfeldt pozostawił po sobie wiele trwałych dzieł: specyficzną jeżeli chodzi o zakres obowiązków i metody działania instytucję Państwowej Inspekcji Pracy, wiele rozwiązań prawnych z modyfikacjami stosowanymi w Polsce do dzisiaj, ukształtowane i gotowe do pracy w nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach komunizmu kadry inspektorów, skuteczne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy w górnictwie w najgorszych czasach stalinizmu, całe pokolenia absolwentów AGH, inżynierów górnictwa i innych specjalności świadomych zagadnień BHP, wykładanych przez Niego na tej uczelni. Na co my, współcześni inspektorzy pracy, stojąc nad mogiłą tego ciągle nie znanego we współczesnej inspekcji pracy w Polsce człowieka,  powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?  I w czym powinniśmy się na Nim wzorować

 

Po pierwsze:  profesjonalizm. Ciągle, również obecnie mówi się o braku fachowców w sferze ochrony pracy, apeluje się o ich kształcenie. Okazuje się że takim właśnie fachowcem, nie kształconym na przyspieszonych kursach, można być, nawet prawie sto lat temu. Studia na Politechnice  Petersburskiej  w dziedzinie biologii i chemii, od stycznia 1917 praca   w sferze ochrony pracy robotników rolnych, kierowanie Wydziałem Rolnym Ministerstwa Pracy  i Opieki Społecznej, pełnienie funkcji Głównego Inspektora Pracy, Dyrektora Departamentu Pracy w Ministerstwie, studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, publikacje ekonomiczne, znajomość języków i godne  reprezentowanie Polski na forum międzynarodowym, rozjemstwo w sprawach indywidualnych i zbiorowych, prowadzenie działań konsolidacyjnych organizacji związkowych, praca nad systemowymi rozwiązaniami  zarządzania bezpieczeństwem  w kopalniach, kształcenie kadr bhp na poziomie studiów wyższych, liczne publikacje w periodykach i wydaniach odrębnych. To tylko niektóre wątki z zawodowego życiorysu Marian Klotta.

 

Po drugie: praca organiczna, niesienie pomocy innym, rozjemstwo, łagodzenie konfliktów, działalność w Radzie  Głównej Opiekuńczej w okresie niemieckiej okupacji Warszawy, praca w organizacjach społecznych  takich jak Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Instytut Naukowej Organizacji (zalążek obecnego TNOiK), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, organizowanie pomocy humanitarnej w czasie obu wojen światowych, szczególnie w oblężonej przez Niemców stolicy oraz     w czasie zrywu Powstania Warszawskiego.

 

Po trzecie: zaangażowanie i oddanie służbie Państwu Polskiemu. Nie jakiejś partii, opcji politycznej czy związkowi zawodowemu. Poprzez udział w Związku Walki Czynnej, Polskiej Organizacji Wojskowej, konspirację w okresie niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej, uwięzienie przez Niemców oraz komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa – nasz historyczny szef dał dowód wierności ideałom przez całe swoje życie, w niewyobrażalnie trudnych dla współczesnego pokolenia okolicznościach.  

 

I tutaj nie sposób nie wspomnieć, o dziedzictwie przedwojennej inspekcji pracy, inspekcji ukształtowanej właśnie przez Mariana Klotta, której tradycje, w większości nieświadomie, kontynuujemy. Grzechem pierworodnym inspekcji pracy w II Rzeczypospolitej było jej zaangażowanie w procesy społeczne. Podobnie jak przed wojną, tak i teraz  szczególnym obciążeniem inspekcji były i są zatargi pracownicze. Teraz  nazywamy tę działalność rozpatrywaniem skarg i poradnictwem.  Jest to ogromne obciążenie, ale również ogromne zobowiązanie i wyzwanie. I wówczas, i miejmy nadzieję że i obecnie  jesteśmy postrzegani jako swoista instytucja zaufania publicznego. Podobnie  jak  przed wojną, także obecnie –  nie ma chyba w ościennych krajach wspólnej Europy, inspekcji pracy o tak szerokim zakresie zadań nałożonych przez ustawodawcę, przy tak niewystarczających na ich realizacje środkach.


W Sejmie właśnie ważą się losy budżetu PIP na 2019 r.

 

Informujemy, że w imieniu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy: członków Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Nr 15 NSZZ „Solidarność – 80” w Państwowej Inspekcji Pracy oraz inspektorów pracy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  do posłów Komisji Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej skierowaliśmy wspólny apel o skuteczne poparcie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864) w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, który został  pozytywnie zaopiniowany został  przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu w dniu 28.10.2018 r.

 

W apelu tym podnieśliśmy m.in, że w 2017 i 2018 na inspektorów pracy nałożono 4 nowe zadania:

  1. kontrolę wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.); – weszła w życie 1.01.2017r.
  2. kontrolę prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.), zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 19fa, 19ga, art. 85 ust. 2 i art. 85a tej ustawy; – weszła w życie 1.06.2017 r.
  3. kontrolę przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305), w zakresie powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych; – weszła w życie 1.03.2018 r.
  4. kontrolę spełniania przez wyroby wymagań, kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia oraz kontrola w zakresie niezgodności formalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania u pracodawców, z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów nadzoru rynku w rozumieniu tej ustawy, oraz prowadzenie postępowań w tych sprawach – weszła w życie 19.07.2018 r. 

– – –

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że skuteczna działalność Państwowej Inspekcji Pracy jest oczywiście możliwa wyłącznie dzięki zapewnieniu przez budżet państwa odpowiednich środków na jej funkcjonowanie. To wyspecjalizowany organ kontroli, którego działalność oparta jest na około 1600 działających  „w terenie” autonomicznych organach państwa – inspektorach pracy, w wypełnianiu ustawowych obowiązków wspieranych przez pracowników merytorycznych i pomocniczych. Większość obecnej kadry Państwowej Inspekcji Pracy stanowią ludzi młodzi, rozwijający się zawodowo, którzy pomimo pełnego zaangażowania w pracę i misję inspekcji mają trudności w utrzymaniu rodzin, a w wiele z tych osób nie jest w stanie zdecydować się na założenie rodziny. W obecnym stanie prawnym pracownik Państwowej Inspekcji Pracy nie ma możliwości podjęcia dodatkowej pracy, umożliwiającej mu chociażby spłacenie kredytów i godne przeżycie. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Głównego Inspektora Pracy może wykonywać jakąkolwiek inną działalność zarobkową.

– – –

W dniu 7.11.2018 r. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w ww. zakresie. Opinię przedstawili posłowie: Tadeusz Dziuba i Janusz Śniadek, koreferat wygłosiła poseł Krystyna Skowrońska. W dyskusji poruszono kwestię wysokości wynagrodzeń i wakatów w NIK i PIP. W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Tomasz Robaczyński, prezes Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztof Kwiatkowski, przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych – Grażyna Wróblewska oraz główny inspektor pracy – Wiesław Łyszczek. Do 23.11.2018 r. można zgłaszać poprawki, które następnie będą podlegać głosowaniu. Dodajmy, że wyznaczony termin na przedstawienie przez Komisję sprawozdania z prac nad budżetem na 2019 r. to 28.11.2018 r.  Jak będzie – niebawem się przekonamy.

– – –

Informujemy też, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dniach 21-23.11.2018 r. planowane jest przedstawienie przez Głównego Inspektora Pracy sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku (druk nr 2709) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy i stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2817) oraz wystąpieniami Głównego Inspektora Pracy, Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy posła Janusza Śniadka oraz poseł Ewy Kozaneckiej. Zapewne będzie to też dobra sposobność do zabiegania o zwiększenie budżetu PIP na 2019 r.

 

do pobrania:

 

Apel budżet PIP na 2019


Narodowe Święto Niepodległości A.D. 2018

 

To że jesteśmy wolni, i możemy dzisiaj z tej wolności korzystać, zawdzięczamy wielu wydarzeniom historycznym. Niektóre z nich przybrały wymiar prawdziwie symboliczny. W takim wymiarze oceniamy obecnie dzień 11 listopada 1918 roku.

 

Myśmy się porywali „z motyką na słońce”,

dmuchali przeciwko wichurze nieufności,

pogardy dla tych, co się ważą na takie szalone czyny.

 

Józef Piłsudski, 29 marca 1916 

 

 

Zapraszamy do odsłuchania jednego z nielicznych zachowanych nagrań głosu Marszałka – www.youtube.com/watch?v=oOcBRyQtb_w

…..


Komisja do Spraw Petycji podjęła inicjatywę ustawodawczą w sprawie dodatkowego urlopu dla inspektorów pracy.

Z satysfakcją informujemy czytelników strony internetowej Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, że w dniu 24 października 2018 r. Komisja do Spraw Petycji podjęła inicjatywę ustawodawczą w sprawie dodatkowego urlopu dla inspektorów pracy.  Projektowana ustawa jest reakcją Komisji na petycję skierowaną do Sejmu przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Komisja uznała petycję za zasadną.

 

Przypomnijmy, że petycja Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy dotyczyła dodania po art. 52 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy art. 52a w brzmieniu: „Pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy po 10 latach pracy w charakterze wykonującego czynności kontrolne przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy jako wykonujący czynności kontrolne – w wymiarze 12 dni roboczych.”  ….


Opinia SIPRP do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (projekt z 13 września 2018 r. ).

Informujemy, iż po zebraniu opinii członków oraz innych zainteresowanych osób, Zarząd Główny SIPRP przesłał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  opinię z dnia 5 października 2018 r. (z uwagami) o projekcie rozporządzenia rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej  (z 13 września 2018 r. ).

 

Omówienie projektu ww. rozporządzenia znajduje się w zamieszczonym na stronie SIPRP wpisie z dnia 14 września 2018 r. (link do wpisu – http://www.siprp.pl/zmiany-w-przepisach-dotyczacych-dokumentacji-pracowniczej-konsultacje-publiczne/ ).

 

W opinii SIPRP wskazało, że aktualnie brak jest jednoznacznej podstawy prawnej obligującej podmiot zatrudniający do: wskazywania godzin rozpoczynania i kończenia pracy w zakładzie, dokumentowania potwierdzenia dokonania wypłaty odpowiednich świadczeń ze stosunku pracy oraz dokumentowania odbioru odzieży roboczej i obuwia roboczego, czy też potwierdzenia faktu wypłaty ekwiwalentu za używanie przez pracownika własnej odzieży oraz jej pranie. Stan ten sprzyja powstawaniu wielu nieprawidłowości i stanowi pole do różnego rodzaju nadużyć prawa. Wobec powyższego SIPRP postulowało, by w nowym rozporządzeniu znalazły się także proponowane regulacje, które niewątpliwie przyczynią się także do bardziej skutecznego egzekwowania wywiązywania się pracodawców z ww. określonych przez ustawę obowiązków.

 

Serdecznie dziękujemy koleżankom i kolegom z różnych stron kraju za uwagi i zapraszamy do dalszej współpracy. Tak, jak zwykle w naszym stanowisku staramy się kierować zasadą złotego środka. 

 

do pobrania – opinia SIPRP z 5 X 2018


Prace nad budżetem Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2019.

Na 69 posiedzeniu Sejmu rozpoczęły się prace parlamentarne nad budżetem państwa na 2019 r., których elementem będzie również uchwalenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.  Z uwagą śledzimy więc przebieg zdarzeń i starać się będziemy pozytywnie wspierać starania czynione w tej materii  zarówno przez kierownictwo urzędu, jak i przez bardziej lub mniej życzliwych PIP posłów i senatorów.

 

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. (druk sejmowy 2864), w części 12  (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez głównego inspektora pracy kwotę 350 560 tys. zł  (w poprzednim roku budżetowym było to 324 621 tys. zł). Na wydatki bieżące jednostki budżetowej,  a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe  przewidziano z tego kwotę 343 235 tys. zł. (w roku poprzednim było to 315 626 tys. zł).

 

W dniu 4 października 2018 r. Sejm większością głosów skierował projekt ustawy budżetowej do Komisji Finansów Publicznych z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do 28 listopada 2018 r. Zanim jednak Komisja przedstawi Sejmowi sprawozdanie, projekt ten w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy, zaopiniuje Rada Ochrony Pracy oraz Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

 —

Ponieważ jak co roku miejscem gdzie zapadną (prawie ostateczne) decyzje co wysokości budżetu PIP będzie sejmowa  Komisja Finansów Publicznych, jak co roku apelujemy o zaangażowanie się w aktywny lobbing, by tym samym aktywnie wesprzeć głównego inspektora pracy w staraniach o zatwierdzenie zaproponowanego budżetu Państwowej Inspekcji Pracy. W perspektywie pozwoli to na stopniowe odwracanie skutków bezprecedensowego dobrowolnego zrzeczenia się podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PIP  przez byłe kierownictwo urzędu oraz  zapewnienie godnych wynagrodzeń dla realizujących z roku na rok szerszy zakres zadań pracowników PIP  – co było priorytetem, i o co z taką determinacją zabiegał śp. główny inspektor pracy Roman Giedrojć.


Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji pracowniczej. Konsultacje publiczne.

 

Informujemy, iż w ramach konsultacji publicznych  do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej przesłano projekt rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej  (z 13 września 2018 r. ).

 

 

Nadmieniamy, że projektowane rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 2981 Kodeksu pracy, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. poz. 357). W następstwie tej zmiany, z dniem 1 stycznia 2019 r., straci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz. 894). ……


Zaproszenie SIPRP do udziału w konsultacjach poświęconych ocenie polityki Komisji i Unii Europejskiej.

Informujemy iż Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przesłało do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej zaproszenie skierowane do partnerów publicznych i krajów członkowskich do wzięcia udziału w konsultacjach poświęconych ocenie polityki Komisji i całej Unii Europejskiej w zakresie lepszego stanowienia prawa. …..


„Jaki znak Twój ? O polskich symbolach cd”.

 

 

W jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, i w dzień po obchodzonej szczególnie uroczyście rocznicy „cudu nad Wisłą” zachęcamy czytelników naszej strony internetowej do zapoznania się z publikacją na temat symboli narodowych zamieszczoną na stronie http://www.lobierun.edu.pl/20170919hercz1  

 

 

Tematykę należytego wyeksponowania symboliki państwowej w działalności inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy (a także całego Urzędu) Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej omawiało na łamach strony internetowej www.siprp.pl wielokrotnie – informując w publikacjach tam zawartych o apelach SIPRP kierowanych od 6 już lat do kolejnych głównych inspektorów pracy.

 

 

Postulowaliśmy więc wielokrotnie, aby organom Państwowej Inspekcji Pracy: inspektorom pracy, podobnie jak okręgowym inspektorom pracy (i ich zastępcom) oraz głównemu inspektorowi pracy (i jego zastępcom) – umożliwić eksponowanie wizerunku orła ustalonego dla Godła Rzeczypospolitej Polskiej w drukach urzędowych i pismach kierowanych do podmiotów kontrolowanych oraz do obywateli.  Apelowaliśmy także, co w obecnym czasie wydaje się oczywiste, aby także na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy wyeksponowano należycie Godło Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Byliśmy przekonani, że w roku 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i w roku poprzedzającym jubileusz 100 rocznicy powołania przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Inspekcji Pracy – sprawa ta znajdzie swój szczęśliwy finał.

 

Niestety, z odpowiedzi, której udzielił nam główny inspektor pracy Pan Wiesław Łyszczek dowiedzieć się można, że symbole państwowe w systemie identyfikacji wizualnej PIP stosowane są szeroko w działalności Urzędu i obecny zakres ich stosowania uważa za wystarczający. …..


Interpelacja nr 23643 do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie małych i mikroprzedsiębiorstw, które odnotowują straty w wyniku wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele oraz wysokiej składki ZUS.

Interpelacja nr 23643 do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie małych i mikroprzedsiębiorstw, które odnotowują straty w wyniku wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele oraz wysokiej składki ZUS.

 

Zgłaszający: Urszula Pasławska

 

Data wpływu: 03-07-2018

 

Szanowna Pani Minister!

 

Zwracam się z interpelacją w sprawie małych i mikroprzedsiębiorstw, które odnotowują straty w wyniku wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele oraz wysokiej składki ZUS.

 

W związku z ograniczeniem handlu w niedziele, wiele małych i mikroprzedsiębiorstw odnotowuje znaczny spadek sprzedaży – nie do odrobienia w inne dni tygodnia. Duże sieci dostosowały się do zmian w prawie, zintensyfikowały sprzedaż online i w inne dni tygodnia niż niedziela oferują atrakcyjne rabaty i promocje. Na zakazie handlu w niedziele zyskały głównie dyskonty i markety, ponieważ tam Polacy robią zakupy na zapas przed niedzielami wolnymi od handlu. Odbywa się to kosztem małych przedsiębiorstw, których obroty spadają. Również sektory takie jak gastronomia wyraźnie tracą na zamknięciu sąsiadujących z nimi punktów handlowych. Odwołując się do podobnych przypadków – na Węgrzech po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele zbankrutowało aż 5 tysięcy sklepów małopowierzchniowych. ….


Zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach. Konsultacje publiczne.

 

Informujemy, iż do konsultacji publicznych  trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach (z 18 lipca 2018 r. ). Wniesienie uwag w tym zakresie możliwe jest do 8 sierpnia 2018 r.

 

Projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 125 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290). ….


Interpelacja nr 21214 do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyłudzania wiz pracowniczych i pracy na czarno przez cudzoziemców.

 

Interpelacja nr 21214 do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyłudzania wiz pracowniczych i pracy na czarno przez cudzoziemców.

 

Zgłaszający: Bożena Kamińska

 

Data wpływu: 29-03-2018

 

Szanowna Pani Minister,

 

jak wynika z rejestru zatrudnienia cudzoziemców prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 240 tys. oświadczeń o chęci zatrudniania cudzoziemca (głównie z Ukrainy i w niewielkiej części z Białorusi) złożonych przez polskie firmy w tym roku tylko 74 tys. osób podjęło pracę.

 

Widać więc wyraźnie, że problem wyłudzania wiz pracowniczych do strefy Schengen i pracy na czarno wciąż jest bardzo poważny. I to pomimo zaostrzenia kryteriów wobec pracodawców (pod karą grzywny muszą informować urząd pracy, że zatrudnili cudzoziemca) i uzyskania dostępu do ewidencji oświadczeń przez konsula. Kontrola Straży Granicznej wykazała, że 72% obcokrajowców, którzy deklarowali podjęcie pracy i dzięki temu przekroczyli granicę w ogóle nie podjęło pracy. ….


Inicjatywa legislacyjna w sprawie urlopu dodatkowego dla inspektorów pracy przyjęta przez Komisję do Spraw Petycji.

Z satysfakcją informujemy czytelników strony internetowej Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, że w dniu 17 lipca 2018 r. Komisja do Spraw Petycji przyjęła odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 106 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Petycja Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy dotyczyła dodania po art. 52 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy art. 52a w brzmieniu: „Pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy po 10 latach pracy w charakterze wykonującego czynności kontrolne przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy jako wykonujący czynności kontrolne – w wymiarze 12 dni roboczych.

 

Następnie wobec pozytywnej rekomendacji ze strony Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Pracy, Komisja do Spraw Petycji podjęła inicjatywę legislacyjną w przedmiocie znowelizowania ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – w zakresie dotyczącym zapewnienia pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy wykonującym czynności kontrolne dodatkowego urlopu wypoczynkowego, na analogicznych zasadach, jak dla kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.

 

Tym samym projekt zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – w powyższym zakresie będzie obecnie przedmiotem dalszych prac legislacyjnych w Sejmie.

 

Autorom petycji, którą nasze Stowarzyszenie miało  także zaszczyt formalnie poprzeć serdecznie gratulujemy. Gratulujemy zarówno inicjatywy jak i niewątpliwej odwagi, bo o dziwo, w niektórych kręgach najbliższych Inspekcji autorów inicjatywy odsądzano od czci i wiary. ….


Pozytywna opinia MRPiPS w sprawie postulatu zawartego w petycji ZZ PPIP.

 

Jak już informowaliśmy naszych czytelników we wpisach z 11.03.2018 r. i 15.04.2018 r.   Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy skierował do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obywatelską petycję, w zakresie dotyczącym zapewnienia pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy wykonującym czynności kontrolne dodatkowego urlopu wypoczynkowego, na analogicznych zasadach, jak dla kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.

 

 

W petycji Związek proponuje dodanie po art. 52 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dodanie art. 52a w brzmieniu: „Pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy po 10 latach pracy w charakterze wykonującego czynności kontrolne przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy jako wykonujący czynności kontrolne – w wymiarze 12 dni roboczych.” ….


Projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Czytelników strony internetowej SIPRP informujemy, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (projekt z 21.05.2018 r.). Ma ono wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Pragniemy przypomnieć, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja społeczna (NGO), wielokrotnie wyrażało opinię na temat różnych projektów aktów prawnych. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu konsultacjach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu inspektorów pracy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać głos środowiska,  które wszak współtworzymy. ….


Inspektorzy pracy staną się ważnym elementem walki z tzw. „alimenciarzami” i wspomagającymi ich pracodawcami.

Kolejnym dowodem znanego powszechnie doceniania przez władze państwowe szczególnej roli i kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy (inspektorów pracy)  oraz wielokrotnie, na przestrzeni ostatnich miesięcy, wyrażanego szczególnego zaufania i uznania dla  Kierownictwa PIP – jest planowane od lutego 2019 r. powierzenie organom Państwowej Inspekcji Pracy do realizacji kolejnego zadania – tym razem obowiązku przekazywania informacji komornikom o przypadkach zatrudniania dłużników alimentacyjnych „na czarno” lub wypłacania im wynagrodzenia „pod stołem”. Celem dokonywania przez organy PIP weryfikacji, czy ww. dłużnicy, którzy deklarują brak zatrudnienia nie wykonują pracy „na czarno” – Państwowa Inspekcja Pracy otrzyma dostęp do danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą ograniczenia wolności w postaci dozoru elektronicznego.

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowano właśnie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (nr w wykazie prac UD 390). ….