Zaproszenie na zebranie naukowe Oddziału PTErg i Komisji Ergonomicznej O/PAN w Krakowie oraz Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności

 

Oddział PTErg i Komisji Ergonomicznej O/PAN w Krakowie oraz Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w zebraniu naukowym poświęconym zmienności percepcji obrazu przestrzeni roboczej operatora harwestera, które odbędzie się w dniu 26 maja (czwartek), w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28;

 

do pobrania – zebr-PTErg-KE-26-04-18-abstrakt


Kontrole przedsiębiorców po okazaniu legitymacji i upoważnienia. Co się (nie)zmieniło/(nie)zmieni w funkcjonowaniu inspektorów pracy PIP od 30.04.2018 r.

 

 

 

 

Interpelacja nr 19777  do prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy

 

Zgłaszający: Józef Brynkus –

Data wpływu: 15-02-2018

 

 

Szanowny Panie Premierze!

 

Co jakiś czas w mediach publikowane są informacje o potrzebie odbiurokratyzowania oraz wzmocnienia działania Państwowej Inspekcji Pracy, a także zwiększenia skuteczności działających w jej strukturach inspektorów pracy. Również kierownictwo PIP formułowało wielokrotnie potrzebę dokonania zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie tego organu. Wydaje się, że jest to konieczne z uwagi na wciąż poszerzany zakres zadań PIP przy niezwiększanym budżecie na ich realizację i zmniejszającej się liczbie osób wykonujących czynności kontrolne.

 

Postulowano m.in. zasadność dokonania zmian polegających na: zniesieniu obowiązku przedkładania przez inspektorów upoważnień do kontroli przedsiębiorców, ujęciu w ustawie o PIP, że kontrole inspektorów pracy realizowane są z uwzględnieniem postanowień ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską konwencji nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyznania inspektorom pracy prawa przekształcania umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę w drodze decyzji administracyjnej z prawem odwołania się od niej do sądu pracy, wzmocnienia oddziaływania wystąpień kierowanych po kontroli, zwiększenia bezpieczeństwa kontrolujących, umożliwienia dostępu on-line inspektorów pracy do odpowiednich baz danych ZUS, powiatowych urzędów pracy i in. – dla skutecznej i sprawnej realizacji kontroli w zakresie legalności zatrudnienia, uproszczenia zasad dokumentowania ustaleń kontroli, a także ustalenia transparentnych zasad naboru na stanowiska kierownicze oraz z uwagi na procedury antykorupcyjne przyjęcia zasady kadencyjności na stanowiskach, z którymi związane są uprawnienia do zlecania kontroli w konkretnym podmiocie.

 

Państwowa Inspekcja Pracy nie posiada inicjatywy legislacyjnej, stąd moje pytanie – czy w strukturach rządu, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierzone są działania mające na celu wprowadzenie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, a jeżeli tak, to czego konkretnie zmiany te mają dotyczyć? Czy przewidziane są konsultacje/dyskusja społeczna nad ewentualnymi założeniami do projektu ustawy?

 

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Józef Brynkus

Poseł na Sejm RP

 

– – – – –

 

Odpowiedź na interpelację nr 19777 w sprawie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy

 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

 

Warszawa, 04-04-2018

 

 

W związku z interpelacją poselską nr 19777 Pana Posła Józefa Brynkusa w sprawie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy, odpowiadając na pytanie Pana Posła Czy w strukturach Rządu, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierzone są działania mające na celu wprowadzenie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, a jeżeli tak, to czego konkretnie zmiany te mają dotyczyć? Czy przewidziane są konsultacje/dyskusja społeczna nad ewentualnymi założeniami do projektu ustawy? na wstępie uprzejmie wyjaśniam, że Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, podlega Sejmowi RP.

 

Należy podkreślić, że inicjatywa w zakresie zmian ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy należeć może np. do Parlamentarzystów i każdego członka Rady Ministrów, w tym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało rozszerzenie zadań Państwowej Inspekcji Pracy związanych z procesem kwalifikowania przez płatnika składek wykonywanych u niego prac jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o kontrolę prowadzonego przez płatnika składek wykazu stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz umożliwienie PIP prowadzenia z urzędu kontroli stanowisk pracy i ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

 

Projekt ten był przedmiotem procedury legislacyjnej poprzedniej kadencji Sejmu, nie został jednak uchwalony.

 

Obecnie analogiczne rozwiązania zostały zaproponowane przez OPZZ w ramach prac Rady Dialogu Społecznego.

 

Pragnę wyjaśnić, że w ramach koordynowanego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju zespołu roboczego do spraw społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej toczą się obecnie prace nad projektem dokumentu rządowego określającego priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej. Wśród założeń dla opracowania ww. dokumentu, dla realizacji których jako właściwy wskazano resort pracy (obok innych instytucji) znajdują się m.in:

 • analiza systemu prawnego mającego wpływ na zatrudnienie i pobyt cudzoziemców, a w sytuacji zdiagnozowania przeszkód w tym zakresie, w szczególności nadmiernych obciążeń biurokratycznych, uporządkowanie tego systemu z uwzględnieniem priorytetowo bezpieczeństwa państwa, ochrony krajowego rynku pracy i zapewnienia odpowiednich standardów zatrudnienia;
 • doskonalenie zintegrowanego systemu współdziałania służb i instytucji, których zadaniem jest przeciwdziałanie nadużyciom popełnianym przez przedsiębiorców na szkodę państwa i pracujących w Polsce cudzoziemców.

 

W celu realizacji wskazanych powyżej założeń wskazane zostaną rozwiązania organizacyjne, techniczne i legislacyjne, które będą dotyczyły funkcjonowania służb kontrolnych, w tym Państwowej Inspekcji Pracy. Część z nich prawdopodobnie będzie wymagała wprowadzenia zmian w ustawie o PIP.

 

Dodatkowo wyjaśniam, że w ramach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1543), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono przepisy ułatwiające współpracę pomiędzy powiatowymi urzędami pracy a służbami kontrolnymi oraz innymi instytucjami, takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna, ZUS czy konsulaty poprzez umożliwienie wymiany danych za pomocą środków teleinformatycznych. Celem tych rozwiązań była skuteczniejsza weryfikacja nierzetelnych pracodawców i minimalizacja nieprawidłowości w obszarze zatrudniania cudzoziemców.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło usługę elektroniczną udostępniającą dane z rejestru centralnego cudzoziemców na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 90c ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065).

 

Według stanu na dzień dzisiejszy, po stronie Państwowej Inspekcji Pracy prowadzone są prace mające na celu integrację systemu PIP z przedmiotową usługą, których zakończenie zaplanowano na II kwartał br.

 

W uzupełnieniu do powyższego, na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, dotyczących postulatu zniesienia obowiązku przedkładania przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy upoważnień do kontroli przedsiębiorców uprzejmie informuję, że w aktualnym stanie prawnym regulacje zawarte w rozdziale 5 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej („USDG”), znajdują, co do zasady, zastosowanie do kontroli przedsiębiorców przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

Podstawą do stosowania przepisów rozdziału 5 USDG przez PIP jest art. 77 ust. 1 USDG, zgodnie z którym kontrole działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzane są na zasadach określonych w USDG.

 

Wyłączenia od tej ogólnej zasady mogą wynikać m.in. z ratyfikowanych umów międzynarodowych. Taką umową jest Konwencja nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjęta w Genewie 11 lipca 1947 r. (zwana dalej „Konwencją MOP”).

 

Zgodnie z art. 12 Konwencji MOP inspektorzy pracy są upoważnieni do „swobodnego wstępu, bez uprzedniego zawiadomienia, o każdej porze dnia i nocy, do każdego zakładu pracy podlegającego inspekcji”. W związku z tymi postanowieniami, w USDG uregulowana została możliwość wszczęcia kontroli przez PIP:

 1. bez zawiadomienia kontrolowanego przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 79 ust. 2 pkt 1),
 2. pod ewentualną nieobecność kontrolowanego (art. 80 ust. 2 pkt 1),
 3. bez ograniczeń związanych z już trwającą kontrolą przedsiębiorcy przez inny organ kontroli (art. 82 ust. 1 pkt 1) oraz
 4. niezależnie od wyznaczonych przez ustawę SDG limitów czasu trwania kontroli (art. 83 ust. 2 pkt 1).

 

Natomiast w odniesieniu do pozostałych przepisów rozdziału 5 USDG organy PIP obowiązane są do stosowania regulacji, dotyczących:

 1. zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogólnego schematu procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (art. 78a ust. 3),
 2. okazywania legitymacji służbowej (art. 79a ust. 1),
 3. doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 79a ust. 1),
 4. informowania kontrolowanego lub osoby, wobec której podjęto czynności kontrolne, o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, w przypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej (art. 79b),
 5. przeprowadzania kontroli w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji (art. 80a),
 6. przeprowadzania czynności kontrolnych w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b),
 7. dokonania wpisu do książki kontroli (art. 81 ust. 2),
 8. przerwania kontroli na czas niezbędny do przeprowadzenia badań próbki produktu lub próbki kontrolnej, jeżeli jedyną czynnością kontrolną po otrzymaniu wyniku badania próbki będzie sporządzenie protokołu kontroli (art. 83a ust. 1),
 9. nieprzeprowadzania kontroli w przypadku, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ, (art. 83b ust. 1) – przy czym od stosowania przedmiotowej normy USDG przewiduje wyjątki,
 10. rozpatrywania sprzeciwu kontrolowanego wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów, w szczególności art. 79a-79b, (art. 84c ust. 1).

 

Wskazane przepisy rozdziału 5 USDG dotyczą standardów przeprowadzania kontroli stosowanych przez wszystkie organy kontroli, w tym organy PIP. Ich stosowanie zapewnia uporządkowanie procedur kontrolnych i sprzyja przestrzeganiu praworządności.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nie znajduje zatem uzasadnienia umożliwiającego stosowanie preferencyjnego traktowania organów PIP względem innych organów kontroli dotyczącego możliwości zniesienia obowiązku przedkładania przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy upoważnień do kontroli przedsiębiorców.

Podkreślenia wymaga także, że wskazane wyżej zasady utrzymały swój status w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która zastąpi obowiązujące regulacje ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia uzna Pan Poseł za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

 

Źródło:

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6CAF6539

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6CAF6539

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=64AA3C84

 

 

 

Chyba nie ma wśród nas inspektora, który nie zastanawiał się nad treścią dotychczas stosowanego upoważnienia do kontroli przedsiębiorców – z uwagi na zawarte w nim informacje wykraczające poza postanowienia omawianego wyżej przepisu, w dodatku bez żadnej wzmianki o obowiązywaniu najistotniejszej z punktu widzenia inspektorów pracy Konwencji Nr 81 MOP.  

 

 

 

Ponadto stosowany dotychczas w upoważnieniu dla określeniu zakresu kontroli zwrot „prawna ochrona pracy” nie jest zdefiniowany w przepisach prawa pracy, a pouczenie wskazuje na obowiązek zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli – co nie stosuje się do kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy prowadzonych przez inspektorów PIP. Podobnie informacja o zakresie uprawnienia do wnoszenia sprzeciwu jest rozbieżna z aktualnym stanowiskiem Ministerstwa. Z dniem 30.04.2018 r. dotychczasowa ustawa będzie zastąpiona przepisami Prawa przedsiębiorców, które w swej treści  w zasadzie powiela dotyczące kontroli realizowanych przez inspektorów pracy postanowienia rozdziału V ustawy SDG.

 

Mając powyższe na uwadze, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17.04.2018 r. skierowało do Głównego Inspektora Pracy obywatelską petycję o określenie wzoru upoważnienia stosowanego do kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodnym z postanowieniami art. 24 ust. 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i z pouczeniem, które w przeciwieństwie do stosowanego obecnie nie będzie odwoływało się do nieobowiązujących uregulowań, a po uwzględnieniu art. 12 i 16 Konwencji Nr 81 MOP wskaże faktyczne prawa i  obowiązki podmiotu kontrolowanego. Obecnie nasza petycja wciąż oczekuje na opublikowanie jej w zakładce PETYCJE na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy oraz na rozpatrzenie. Mamy nadzieję, że tym razem nie dojdzie do kolejnego w historii „samoograniczenia się”  PIP, na jakie to zjawisko mieliśmy okazję wielokrotnie zwracać uwagę.

 

do pobrania – Petycja SIPRP


O najwyżej położonym zakładzie pracy II Rzeczypospolitej.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość Jubileuszu 80-lecia Obserwatorium Meteorologicznego – Astronomiczno LOPP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na szczycie Pop Iwan w Czarnohorze (obecnie Ukraina). Przypominamy, iż obiekt ten położony jest na wysokości 2022 m. n.p.m., i zbudowany został ze składek społecznych w latach 1935 – 1938. Budowa, z uwagi na warunki górskie i oddalenie od cywilizacji stanowiła wielkie wyzwanie organizacyjne i technologiczne.

 

Obserwatorium funkcjonowało jedynie przez rok, a po wojnie aż do ostatnich lat popadało w ruinę.  Przez ponad rok było to miejsce pracy kilkunastu osób: meteorologów, astronomów, pracowników obsługi.

 

 

W uroczystości, która miała miejsce w Pałacu Potockich  uczestniczyło liczne grono gości ze świata nauki, polityki i organizacji społecznych, na czele z rektorami Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcinem Pałysem, oraz Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) prof. Ihorem Cependą. Uroczystość poprowadził dyrektor Studium Europy Wschodniej UW i inicjator odbudowy Obserwatorium, dr Jan Malicki. Do uczestników okolicznościowy list skierował marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

 

Szczególnie miło jest nam poinformować, że jednym z punktów obchodów był wykład wygłoszony przez prezesa SIPRP, dr Leszka Rymarowicza poświęcony historii i twórcom Obserwatorium. Temat ten obecny był zresztą już na łamach naszej strony internetowej.

 

Historia tej budowli i jej jubileusz wiąże się także z jubileuszem 100-lecia powołania przez patrona Obserwatorium  Państwowej Inspekcji Pracy, o czym także była okazja wspomnieć. Przy tej okazji warto także zastanowić się nad spuścizną twórcy Państwowej Inspekcji Pracy, naszej wierności ideałom i symbolom tak ważnym dla twórców Niepodległości.  Symbolem Obserwatorium jest stylizowany orzeł nad głównym wejściem, obecnie noszący ślady oddawanych do niego strzałów. 

 

W tym miejscu wypada wyrazić głęboki żal, iż w dalszym ciągu bezskuteczne pozostają czynione od ponad pięciu lat zabiegi naszego Stowarzyszenia, aby symbolika państwowa, a w szczególności godło państwowe – było obecne w systemie identyfikacji wizualnej Państwowej Inspekcji Pracy, na stronie internetowej PIP oraz w dokumentach kierowanych przez inspektorów pracy do obywateli. Mamy nadzieję, że w roku jubileuszu  Niepodległości oraz zbliżającego się jubileuszu 100-lecia powołania PIP przez Marszałka – godło państwowe wróci na poczesne miejsce również w obecnej Państwowej Inspekcji Pracy.

 

link:

http://www.marekkuchcinski.pl/wydarzenia/marszalek-sejmu-okazji-80-lecia-obserwatorium-gorze-pop-iwan-ufam-ze-stanie-sie-miejscem-cennej-polsko-ukrainskiej-wspolpracy-naukowej/

 

 

 


Ważą się losy petycji ZZ PPIP dotyczącej dodatkowego urlopu dla inspektorów pracy.

 

Nawiązując do informacji zamieszczonej na stronie internetowej SIPRP w dniu 11.03.2018 r. informujemy czytelników, że w dniu 12.04.2018 r. Komisja do Spraw Petycji omówiła petycję Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, której przedmiotem jest nadanie pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy wykonującym czynności kontrolne prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, na zasadach analogicznych, jak kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli.

 

 

Przypomnijmy, że ZZ PPIP proponuje dodanie do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy art. 52a w brzmieniu : „Pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy po 10 latach pracy w charakterze wykonującego czynności kontrolne przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy jako wykonujący czynności kontrolne – w wymiarze 12 dni roboczych.

 

Nadmieniamy, że pismem z dnia 9.04.2018 r. przesłanym do Komisji, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wyraziło poparcie petycji kolegów z ZZ PPIP.  

 

Dzięki zaś poparciu jakie petycji tej udzielił obecny na posiedzeniu Komisji Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy, inicjatywa ta nie została przez Komisję na tym wstępnym etapie odrzucona – ze względu uwagi Biura Analiz Sejmowych wymienione w opinii z 12.03.2018 r. do przedmiotowej petycji. Szkoda tylko, że Robert Warwas – poseł sprawozdawca, referując petycję i opinię Biura Analiz Sejmowych  nie nawiązał do treści przesłanego Komisji pisma z 5.04.2018r., w którym Związek trafnie odniósł się do uwag przedmiotowej opinii BAS.

 

Komisja do Spraw Petycji przed ostatecznym rozstrzygnięciem o dalszych losach petycji ZZPPIP zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o przedstawienie szacunkowych kosztów i zdecydowała o skierowaniu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów. Tak więc sprawa przynajmniej jeszcze raz na Komisji tej zagości.

 

Dokumenty źródłowe dotyczące omawianej petycji dostępne są na stronie internetowej ZZ PPIP w zakładce „Pisma i Petycje” pod adresem http://www.zzpracownikowpip.pl/ .

 

W opinii SIPRP, szczególnie po bezprecedensowym ataku na inspektorów pracy zainicjowanym przez artykuł  Ł.Guzy w „DGP”  wydaje się zasadnym zmobilizowanie i podjęcie przez nasze środowisko skutecznych działań lobbingowych wobec posłów, w tym członków Komisji do Spraw Petycji (np. na wzór akcji społecznej SIPRP „zamejluj Posła”)  – na rzecz doprowadzenia do podjęcia uchwały w zakresie zbieżnym z postulatem petycji. O dalszych losach tej inicjatywy będziemy oczywiście informować.

 

link do pisma SIPRP z 9.04.2018 r. – pismo SIPRP z poparciem petycji ZZ PPIP

 

link do transmisji z posiedzenia Komisji – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=FCCD73746CD3E718C1258260003952B6


Możebne ograniczenie handlu w niedziele. Próba podsumowania.

Z medialnych wydarzeń dni ostatnich wnioskować można, iż świeża ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i inne dni – to najważniejsze zagadnienie dla systemu ochrony pracy w Polsce, przynajmniej w okresie od wprowadzenia Kodeksu pracy (co dla przypomnienia miało miejsce w 1974 r!).  A nadzór nad jej funkcjonowaniem, to jakaś kampania wojenna wymierzona w zorganizowaną armię osób pokroju pochodzącego z tej samej epoki „szpiega z krainy deszczowców”, które nie marzą o niczym innym jak tylko o ominięciu nowych przepisów i zysku kosztem współobywateli.  

 

 

Ale tak się złożyło, co nie wszyscy zdołali zauważyć, że od owego 1974 r. świadomość przypadkowego społeczeństwa w kwestii szacunku dla prawa i identyfikowania się z demokratycznym systemem państwa niepostrzeżenie się zmieniła. Szanujemy pracę , szanujemy współobywateli, szanujemy swoje dobre imię (dla niektórych „image”). Jak się okazuje na przykładzie trzech już „niehandlowych” niedziel  – nie ma powodów, aby zakładać, że każdy otwarty w niedzielę sklep to hipotetyczne miejsce popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, a fakt odsłonięcia witryny nie musi automatycznie ściągać wizyty kontrolera. To bardzo ważne i optymistyczne dla nas wszystkich wnioski. …..


Zaproszenie na seminarium – Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. Potrzeby, standardy i propozycje.

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza 6 kwietnia 2018 r. na seminarium Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. Potrzeby, standardy i propozycje. Już w listopadzie ubiegłego roku w ramach konsultacji projektu ustawy o jawności, Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytut Spraw Publicznych przedstawiły roboczą wersję projektu ustawy o ochronie sygnalistów.

 

W ostatnim czasie dyskusja o sygnalistach rozgorzała przy okazji ogłoszenia rządowego projektu ustawy o jawności życia publicznego. Zawiera on przepisy dotyczące sygnalistów, które w ocenie wielu organizacji społecznych i ekspertów są niezgodne z międzynarodowymi standardami i nie zapewnią sygnalistom rzeczywistej ochrony.

 

W trakcie konferencji zaprezentowana będzie pełna wersja obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów w celu rozpoczęcia dyskusji wokół tego projektu. Jednocześnie udział międzynarodowych gości pozwoli spojrzeć zarówno na projekt obywatelski jaki i propozycje rządowe z perspektywy standardów międzynarodowych i krajów, w których przepisy chroniące sygnalistów już zostały przyjęte.

 

Przewidywany czas spotkania: 11.00 – 14.00,

 

Miejsce: Fundacja im. Stefana Batorego, Sapieżyńska 10a, Warszawa

 

Pełna treść zaproszenia w załączniku – Zaproszenie – Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce

 

 


Opinia SIPRP do projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 r.

 

 

Pismem znak DRP.IV.40013.9.2018.MJ z dnia 15.03.2018 r., Pan Stanisław Szwed – Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwrócił się do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, z prośbą, o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia  na 2018 r.

 

W dniu 30.03.2018 r. Zarząd Główny SIPRP, przesłał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opinię w sprawie ww. projektu – w części dotyczącej zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy.  

 

Panu Ministrowi serdecznie dziękujemy, a osoby zainteresowane bliższymi informacjami w tym zakresie zachęcamy do zapoznania się z dokumentami źródłowymi.

 

 do pobrania:

 

–   Projekt Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 

 

opinia SIPRP  


Wielkanocne życzenia

 

Aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią, będące przesłaniem nadchodzących Świąt Wielkanocnych, stało się źródłem radości i nadziei.

 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom Inspektorom Pracy oraz  pozostałym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy, a także wszystkim Przyjaciołom zaangażowanym w ideę ochrony człowieka w środowisku pracy życzymy zdrowych, radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Alleluja !

 

 

Zarząd Główny  SIPRP


Projekty „Kodeksów Pracy”. Czyli nowa filozofia prawa pracy.

W dniu 14 marca 2018 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przedstawiła propozycje Kodeksów Prawa Pracy: Indywidualnego i Zbiorowego. Zawarte w nim regulacje są bardzo interesujące i wymagają wzmożonej uwagi ze strony państwowych inspektorów pracy, chociażby tylko z uwagi na ciekawość zawodową.

 

Innym powodem, dla którego warto zainteresować się projektami to kierunek zmian prawa pracy jaki można w założeniach tych dostrzec.

          

Pierwszą bardzo ciekawą koncepcją jest założenie, że Kodeks pracy ma regulować zasady wykonywania pracy zarobkowej, a nie tylko stosunku pracy. Projekt indywidualnego Kodeksu pracy zakłada bowiem, że praca zarobkowa może być wykonywana jedynie w ramach stosunku pracy, zatrudnienia niepracowniczego lub w formie samozatrudnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wskazany artykuł pierwszy projektu Kodeksu pracy wyznacza kierunek zmian, które zakładają skoncentrowanie się nie tylko na stosunku pracy, ale na całokształcie powierzania  pracy zarobkowej. Można założyć, że zamiarem przyszłej regulacji może być kompleksowe uregulowanie sytuacji prawnej osób świadczących pracę, a nie tylko osób wykonujących ją w ramach stosunku pracy. Ciekawym rozwiązaniem jest założenie, że zatrudnienie niepracownicze poddane będzie regulacji art. 734 Kodeksu cywilnego, o ile nie są sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa pracy, a także regulacji o samozatrudnieniu. Projektodawca przewidział bowiem specjalny dział poświęcony tzw. „samozatrudnionemu zależnemu ekonomicznie”. …..


Ochrona przed hejtem czy cenzura? Jak walczyć z mową nienawiści w Internecie?

Otrzymaliśmy zaproszenie na konferencję organizowaną przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację im. Friedricha Eberta z cyklu „Pytania o Europę”:

Ochrona przed hejtem czy cenzura? Jak walczyć z mową nienawiści w Internecie?”  

 

Walka z mową nienawiści w sieci staje się coraz większą koniecznością. Personalne ataki i brutalizacja języka debaty publicznej sprawiają, że coraz częściej postulowane jest wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych. W styczniu w życie weszła niemiecka ustawa, która nakazuje mediom społecznościowym szybkie usuwanie wpisów, które zostaną zgłoszone i uznane następnie jako siejące nienawiść. Krytycy tego rozwiązania podnoszą jednak, że stanowi ona zagrożenie dla wolności słowa. Na poziomie europejskim firmy IT zobowiązały się przestrzegać podobnych obostrzeń, a Komisja Europejska monitoruje, na ile się z tego wywiązują. ….


Zaproszenie na zebranie naukowe.

Oddział PTErg i Komisji Ergonomicznej O/PAN w Krakowie oraz Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w zebraniu naukowym poświęconym ergonomii mebli dla dzieci, które odbędzie się w dniu 22 marca (czwartek), w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28;

 

do pobrania – zebr-PTErg-KE-22-03-18-abstrakt


Waga słów. Kilka uwag o „buncie” inspektorów pracy.

 

W ostatnich dniach jednym z dominującym wątków kampanii informacyjnej dotyczącej funkcjonowania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jest „bunt inspektorów pracy”, przeciwko ich/naszej pracy w niedziele w ogólności, a przy nadzorze przestrzegania wspomnianej ustawy w szczególności.

 

A wszystko to za sprawą pisma skierowanego do głównego inspektora pracy na długo przed pierwszą „niehandlową” niedzielą tj. 3.03.2018 r.,  przez Związek Zawodowy Pracowników PIP, w którym organizacja ta (nota bene związek reprezentatywny, największy, bo skupiający ok. połowy pracowników związek zawodowy w PIP) zwraca się do szefa urzędu z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie i modyfikację systemu planowania  kontroli w niedzielę, wskazując przy tym na odpowiednie zapisy ustawy o PIP i decyzje podejmowane przez niektórych okręgowych inspektorów pracy.  Dodajmy przy tym, wątpliwości związku nie są bezpodstawne. Tylko tyle – i aż tyle. Pismo to, zgodnie z zasadami jawności działania tej organizacji, tak jak inne pisma, zamieszczono na stronie internetowej związku.

Oto wyimki z niektórych medialnych enuncjacji: „inspektorzy PIP protestują”, „nie chcą kontrolować” „buntują się”  „poskarżyli się do głównego inspektora pracy”, „kontrolerzy są wściekli”, „PIP się buntuje”, „pracownicy PIP żądają wolnych niedziel”, „Nie chcemy pracować w niedziele” itp…


Interesująca petycja Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca inspektorów pracy.

Pragniemy poinformować czytelników strony internetowej SIPRP o skierowaniu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, obywatelskiej petycji, w zakresie dotyczącym urlopu wypoczynkowego inspektorów pracy. Petycja ma na celu znowelizowanie postanowień ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy  w celu zapewnienia pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy wykonującym czynności kontrolne dodatkowego urlopu wypoczynkowego, na analogicznych zasadach, jak kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli, sędziom Sądów powszechnych, czy prokuratorom.

 

W tym celu Związek proponuje dodanie po art. 52 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dodanie art. 52a w brzmieniu : „Pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy po 10 latach pracy w charakterze wykonującego czynności kontrolne przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy jako wykonujący czynności kontrolne – w wymiarze 12 dni roboczych.

 

Osoby zainteresowane szczegółami odsyłamy do treści uzasadnienia petycji. Ta obywatelska inicjatywa ze wszech miar słuszna i godna poparcia obecnie będzie przedmiotem prac Komisji do Spraw Petycji. Poniżej podajemy link do treści petycji oraz strony internetowej Komisji – obrazujący stan zaawansowania prac legislacyjnych w tym zakresie.

 

http://www.zzpracownikowpip.pl/pliki/2018_Ldz_006_petycja%20w%20sprawie%20urlopu%20dodatkowego%20dla%20IP.pdf

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-145-321/18

 

 


Ważne. Oficjalne stanowisko PIP w sprawie niektórych wątpliwości związanych z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.

 

Miło nam poinformować, iż „rzutem na taśmę”, bo w dniu wejścia w życie nowych, a już budzących tak wiele kontrowersji uregulowań, kierownictwu Państwowej Inspekcji Pracy udało się sformułować wyjaśnienia (albo jak kto woli: interpretacje) niektórych przepisów  ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.  Jak napisano w oficjalnym dokumencie, są to pytania i odpowiedzi uzgodnione z  Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O stanowisku tym nie zdążyły jeszcze poinformować media tradycyjne – stąd też nasza w tej mierze informacja.

 

 

 

Jest to szczególnie ważne dla Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej,  gdyż w ostatnich dniach odnotowaliśmy istny zalew zapytań odnośnie wstrzymania udzielania jakichkolwiek porad w kwestii tej ustawy przez jednostki organizacyjne PIP, przy jednoczesnej medialnej zachęcie samej PIP do zwracania się po porady właśnie do PIP, a szczególnie do Okręgowych Inspektoratów Pracy. Problem rozwiązał się na szczęście sam……


Co Państwowa Inspekcja Pracy Morze ?

Tytułowe morze słów wypisuje się i wypowiada ostatnio na temat nowych regulacji prawnych dotyczących ograniczenia handlu w niedziele i niektóre inne dni.  W tym zalewie informacji  – jak na razie – brak jest (niestety) jakiegokolwiek konkretnego stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy. Opinię społeczną kształtują (niestety) różne, nie zawsze kompetentnie napisane i rzetelne artykuły i audycje w prasie oraz mediach elektronicznych.

 

Niedawno, na łamach poczytnego, szczególnie w kręgach osób związanych z biznesem i na co dzień stosujących prawo „Dziennika Gazety Prawnej”  (z dnia 1 lutego 2018 r.) ukazał się o artykuł redaktora Łukasza Guzy  „Show o obchodzeniu zakazu handlu w niedziele”.   ……


Prawo przedsiębiorców. Kurs na Konwencję Nr 81 MOP.

Jednym z nie do końca rozwiązanych problemów funkcjonowania PIP w ostatnich latach była kuriozalna interpretacja przepisów rozdziału V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzona do stosowania wewnątrz urzędu w marcu 2009 r. przez „prawo powielaczowe” – czyli feralne wytyczne wydane przez byłego głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca, a uchylone (zresztą nie do końca) dopiero w 2016 r.,  m. in. na skutek  akcji społecznej prowadzonej przez SIPRP.   

 

Czytelnicy naszej strony wiedzą, iż relacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do ustawy o PIP, podmiotowy zakres stosowania Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, a także przekonanie decydentów iż Konwencja Nr 81 MOP w Rzeczypospolitej Polskiej po prostu obowiązuje i nie może być mowy o jej uznaniowym stosowaniu – stanowi jeden z głównych obszarów działalności naszego Stowarzyszenia od ponad pięciu (!) lat. ……


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za stopniowym i wyważonym wyłączaniem składników z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Interpelacja nr 18088 do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najniższego wynagrodzenia

 

Zgłaszający: Prof. Józefa Hrynkiewicz

Data wpływu: 12-12-2017

 

Szanowna Pani Minister,

 

liczni wyborcy zatrudnieni w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach wyrażają w listach do mnie wielkie niezadowolenie z powodu zrównania ich wynagrodzeń za pracę z wynagrodzeniami pracowników podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie. W listach wyborcy podkreślają, że mimo wielu lat pracy ich wynagrodzenie pozostaje na najniższym dopuszczanym prawem poziomie. Co więcej do najniższego wynagrodzenia pracodawca wlicza im dodatek za wysługę lat pracy oraz inne dodatki, jakie są przewidziane w umowie o pracę. W ten sposób osoba pracująca np. 10, 15, 25 lat otrzymuje takie samo wynagrodzenie, jak osoba, która dopiero rozpoczyna po raz pierwszy pracę. Rodzi to uzasadnione poczucie krzywdy i jest zarzewiem konfliktów w zatrudnieniu. Pracodawcy tłumaczą pracownikom, że tak prawo pracy pozwala im wywiązywać się z obowiązku wypłaty minimalnego wynagrodzenia. Co więcej, taką interpretację przepisów o wynagrodzeniu minimalnym jako prawidłowe postępowanie, przekazują wyborcom pracownicy departamentu odpowiedzialnego za zatrudnienie w MRPiPS. ….