Wokół budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2019 – cd. (2)

W dniu 16.01.2019 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalił ustawę budżetową na 2019 r. Nim ustawa ta trafi do Senatu uwagę naszych czytelników chcemy zwrócić  na dwie  poprawki  wniesione na poprzednim posiedzeniu Sejmu (podczas drugiego czytania), dotyczące budżetu Państwowej Inspekcji Pracy, które były głosowane w Sejmie przed jej uchwaleniem.

 

Poprawka nr 22

W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług o kwotę 19.697 tys. zł (dz. 756), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na realizację nowych i priorytetowych dla strony społecznej zadań, takich jak nadzór nad realizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, kontrola wypłacania wynagrodzeń w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej.” – zgłoszona przez KP KUKIZ’15.

 

W głosowaniu nr 154: za jej przyjęciem głosowało 180 posłów, przeciwko 234 posłów, a od głosu wstrzymało się 11 posłów.

 

Poprawka nr 99

W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 8.000 tys. zł (rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych), w tym wynagrodzenia osobowe 6.741 tys. zł.” – zgłoszona przez KP  PIS.

 

W głosowaniu nr 418: za jej przyjęciem głosowało 419 posłów, przeciwko 6 posłów, a od głosu wstrzymało się 3 posłów.

 

Ustawę budżetową, z wprowadzonymi poprawkami uchwalono w głosowaniu  nr 440.

 

źródło – www.sejm.gov.pl


O programie działania PIP na 2019 r., o realnych szansach na wzrost wynagrodzeń i o bieżących problemach inspekcji. Posiedzenie Rady Ochrony Pracy.

W dniu 15 stycznia odbyło się posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy, na którym Rada m. in. przyjęła pozytywne stanowisko w sprawie programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2019 r. Znaczącym akcentem w obradach była troska o wzmocnienie PIP, także poprzez zwiększenie budżetu w części obejmującej wynagrodzenia. Odpowiada to postulatom środowiska, artykułowanym od kilku lat przez inspekcyjne związki zawodowe, a także przez nasze Stowarzyszenie, które miało zaszczyt pierwsze wprowadzić ten problem w debatę publiczną i wyliczyć owe 40+ zadań ustawowych realizowanych przez inspektorów pracy. Z oficjalnym sprawozdaniem z obrad ROP można zapoznać się tu: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/100341,akceptacja-programu-dzialania.html

 

W toku posiedzenia poseł Janusz Śniadek – Przewodniczący Rady poinformował zebranych m. in, że  „(…) ma być w tej chwili realizowana  poprawka przywracająca znaczną część tej kwoty – 8 mln zł zostało wynegocjowane i to ma być przywrócone i adresowane na płace (…)”. Trzymamy kciuki, aby plan ten doczekał się realizacji. Jak co roku, także i w tym braliśmy aktywny udział w lobbingu na rzecz zniwelowania, a przynajmniej zmniejszenia dokonanego w Sejmie uszczuplenia  zaproponowanego przez głównego inspektora pracy budżetu PIP.

 

Aby nie być podejrzewani o ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa informujemy, iż informację o tym planie upublicznił na szerokim forum Gazety Prawnej, (prawie)zawsze dobrze poinformowany ze źródeł najbliższych władzy – redaktor Łukasz Guza: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1392230,wiecej-pieniedzy-dla-panstwowej-inspekcji- pracy.html

 

Podkreślaliśmy także aktywność Prezydium Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarność”: http://www.siprp.pl/wokol-budzetu-panstwowej-inspekcji-pracy-na-rok-2019-cd/.

 

Wydaje się że ten element oraz szczególne zaangażowanie się w sprawę Inspekcji  Przewodniczącego KK Piotra Dudy – ma w tym roku, podobnie jak dwa lata temu – znaczenie kluczowe.

 

Ciekawy przebieg miało ostatnich kilka minut posiedzenia ROP. Głos zabrała poseł Izabella Katarzyna Mrzygłocka, przewodnicząca ROP poprzedniej kadencji i laureat Nagrody im. H.Krahelskiej, dopytując się o toczony w Inspekcji spór zbiorowy, „specjalny” kurs inspektorski zakończony w grudniu 2018 r., prawidłowość planowania czasu pracy uczestników tego wydarzenia oraz wysokość wynagrodzeń wymienionych z imienia, nazwiska i województwa osób. Co do sporu zborowego wyjaśnień udzielił zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski. Z jego wypowiedzi wynikało że spodziewa się zakończenia sporu zbiorowego poprzez porozumienie, które aktualnie jest w GIP przygotowywane. Na pozostałe pytania odpowiadał główny inspektor pracy, który zobowiązał się także do udzielenia pani poseł pisemnej odpowiedzi.

 

Relacja z obrad ROP w dniu 15.01.2019 r.:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=64BEAC8958D6CFCBC1258382003F243F# 


27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Kolejny, już 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się 13 stycznia 2019 roku. Jego celem jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju.

 

W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.

 

Jak co roku całym sercem przyłączamy się do tej szlachetnej i jednoczącej społeczeństwo „od morza do Tatr” a także „od lewicy do prawicy” akcji. I apelujemy do P.T. Członków i Sympatyków SIPRP: Okażmy  Serce !

 

POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

 

aktualizacja 14.01.2019 r.

 


„Bene de patria meritus”

W dniu 3. stycznia 2019 r. przypadła okrągła, stuletnia rocznica podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu tymczasowego o urządzeniu i działalności inspekcji pracy, który został opublikowany w Dziennik Praw Państwa Polskiego nr 5, z datą 13. stycznia 1919 r.

 

Pomimo tego że dekret ten obejmował tylko b. zabór rosyjski, a droga do objęcia nadzorem inspekcji pracy całego terytorium Rzeczypospolitej była bardzo daleka (w Poznaniu wybucha właśnie Powstanie Wielkopolskie, inspektorzy przemysłowi z Galicji zostaną włączeni w struktury PIP na początku lat 20-tych, a inspektorzy śląscy aż za 10 lat) – właśnie ten dzień 3. stycznia umownie przyjmujemy za datę jubileuszową współczesnej Państwowej Inspekcji Pracy, która pomimo zerwania ciągłości historycznej z tamtą instytucją, jest spadkobiercą tradycji  Inspekcji Pracy II Rzeczypospolitej.

 

Uznając historię przedwojennej Inspekcji Pracy za jeden z kamieni węgielnych naszej codziennej służby, w Waszym imieniu przedstawiciele SIPRP oraz obu współdziałających z nami organizacji związkowych działających w Państwowej Inspekcji Pracy – w przeddzień oraz w sam dzień jubileuszu PIP, złożyliśmy, jako dowód pamięci i czci, skromne wiązanki kwiatów na mogiłach osób zasłużonych dla powstania i działania przedwojennej Państwowej Inspekcji Pracy: ……


Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2019! Podsumowanie siódmego roku działania Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

Kończy się rok 2018 – siódmy już rok działalności Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. O najważniejszych działaniach podejmowanych w Waszym imieniu przez Zarząd Główny staraliśmy się  informować Was na bieżąco.

  

Staramy się rzetelnie informować o najważniejszych dla naszego środowiska sprawach, a także, nieraz z przymrużeniem oka komentować je na stronie internetowej. Codziennie odwiedza ją od kilkudziesięciu do kilkuset osób, również z tak zwanych kręgów opiniotwórczych i decyzyjnych. Fragmenty naszych publikacji odnajdujemy w artykułach prasowych, materiałach parlamentarnych, wystąpieniach posłów i senatorów wygłaszanych z trybuny sejmowej czy senackiej, gdyż od kilku już lat nasze stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa (NGO), reprezentująca środowisko inspektorów pracy, jest postrzegane jako poważny partner, nie tylko przez liczące się w Polsce organizacje pozarządowe, ale także przez parlamentarzystów, urzędy i różne gremia decyzyjne.

 

O uważnej lekturze naszych publikacji świadczyć może kierowana do Zarządu korespondencja. Z różnych stron Polski kierowane są do nas różne sygnały i informacje, również (niestety) listy anonimowe. Nie mamy ani prawa, ani ambicji większością tych spraw się zajmować. Działamy społecznie, a ramy naszego funkcjonowania określa prawo i statut Stowarzyszenia.  Kolejny rok zdaje się potwierdzać, że paradoksalnie, najtrudniej jest być prorokiem we własnym kraju, czyli działać w najbliższym naszym otoczeniu i w kręgach zajmujących się zawodowo ochroną pracy w Polsce. ….


Boże Narodzenie.

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Członkom oraz Sympatykom naszego Stowarzyszenia, a także wszystkim Przyjaciołom zaangażowanym w ideę ochrony człowieka w środowisku pracy Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym 2019 roku, wraz z podziękowaniami za pracę dla dobra wspólnego, 

 

składa:  

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej


Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – konsultacje społeczne.

 

 

W ramach konsultacji publicznych, z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przesłano do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wraz z uzasadnieniem, z prośbą o wyrażenie opinii.

 

W obecnym stanie prawnym pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymując łączne wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może otrzymywać niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy), wykonująca jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. W praktyce sytuacja taka powoduje niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników z dłuższym stażem pracy, których wynagrodzenie zasadnicze bywa niższe niż wynagrodzenie osób dopiero rozpoczynających pracę zawodową. W takich przypadkach tzw. dodatek stażowy przestaje pełnić rolę formy uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe związane z długotrwałym zatrudnieniem.

 

Projekt ustawy zakłada zmianę brzmienia art. 6 ust. 5 ustawy przez dodanie pkt 5 w brzmieniu: „dodatku do wynagrodzenia przysługującego za staż pracy”. Celem wprowadzenia ww. zmiany jest zapewnienie bardziej przejrzystego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zakłada się, że wejście w życie projektowanej nowelizacji ustawy przyczyni się do bardziej sprawiedliwego sposobu wynagradzania pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie, poprawy ich sytuacji dochodowej, a także przywróci odpowiednią funkcję dodatkowi do wynagrodzenia przysługującemu za staż pracy.

 

Po raz kolejny inspektorzy pracy, działający jako organy państwowej instytucji kontrolnej, reprezentowani przez Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej – mają więc możliwość wyrazić swoją opinię o proponowanych zmianach, z punktu widzenia  praktyków i ekspertów. ….


37 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO.

13 grudnia 1981 r. komunistyczne władze PRL wprowadziły w Polsce stan wojenny. Była to jedna z ostatnich prób zatrzymania procesu odzyskiwania przez Polaków wewnętrznej wolności i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Stan wojenny przyniósł tysiącom Polaków ogromne cierpienia. Tysiące osób zostało internowanych, uwięzionych, pozbawionych pracy. Wiele osób poniosło śmierć.

 

Rozwiązano większość organizacji społecznych, stowarzyszeń a także związki zawodowe.  Stan wojenny na długie lata zahamował także proces tworzenia się Państwowej Inspekcji Pracy w duchu uchwalonej w atmosferze zrywu sierpniowego ustawy o PIP a także ratyfikowania przez Polskę Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy i pełnego wdrożenia jej zapisów.

 

Solidarności, patriotyzmu i wiary Polaków nie udało się jednak zdławić. …..


Wokół budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2019 – cd.

 

Jak już informowaliśmy, na 69. posiedzeniu Sejmu rozpoczęły się prace parlamentarne nad budżetem państwa na 2019 r., których elementem będzie również uchwalenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.  Z uwagą śledzimy więc przebieg zdarzeń i staramy się wspierać starania czynione w tej materii  zarówno przez kierownictwo urzędu, związki zawodowe obejmujące swoim działaniem PIP, jak i przez bardziej lub mniej życzliwych PIP posłów i senatorów.

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. (druk sejmowy 2864), w części 12  (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez głównego inspektora pracy kwotę 350 560 tys. zł  (w poprzednim roku budżetowym było to 324 621 tys. zł). Na wydatki bieżące jednostki budżetowej,  a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe  przewidziano z tego kwotę 343 235 tys. zł., (w roku poprzednim było to 315 626 tys. zł). ….


Hołd ofiarom Wielkiego Głodu na Ukrainie.

W dniu 24 listopada, w symbolicznym dniu pamięci o Wielkim Głodzie, jednej z największych tragedii w historii narodu ukraińskiego – wspólnie z Ukraińcami oddaliśmy hołd milionom ofiar tej zbrodni systemu totalitarnego.

 

Szacuje się że w latach 1932-1933, w wyniku wywołanej  sztucznie klęski głodu oraz fali represji na Ukrainie zginęło ponad 4 miliony ludzi, w tym także kilkadziesiąt tysięcy Polaków.

 

W uroczystości, która odbyła się przy symbolicznej tablicy w Krakowie udział wziął przewodniczący Komisji Kultury i Duchowości Rady Najwyższej Ukrainy, pan Mykoła Kniażycki. ….


Zaproszenie na V Sympozjum Komisji Ergonomii PAU.

Szanowne koleżanki i koledzy inspektorzy pracy. W najbliższy piątek i sobotę (tj. 30. listopada i 1. grudnia) odbędzie się w Krakowie V Sympozjum Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności. Tematem w tym roku jest: „Ergonomia wobec problemów masowości i globalizacji„. Nadarza się więc niepowtarzalna okazja, aby w czasie wolnym od nawału obowiązków służbowych, bez sprawozdawczości i statystyki, w dodatku bez wydatkowania „pieniążków” budżetowych spotkać się z tuzami polskiej ergonomii –  profesorami: Ewą Górską, Leszkiem Pacholskim,  Tadeuszem Juliszewskim, Maciejem Złowodzkim czy Danutą Roman- Liu.

 

Istniejącego i pogłębiającego się deficytu wiedzy z zakresu współczesnej ergonomii nie da się niestety uzupełnić unitarnymi szkoleniami czy okazjonalnymi wykładami prowadzonymi przez osoby nie będące ergonomistami, opartymi wyłącznie na wydanych przed wieloma latami zdezaktualizowanych podręcznikach. ……


Sejm przyjął „Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku”.

 

Na 72 posiedzeniu Sejmu RP, w dniu 23 listopada 2018r. posłowie rozpatrzyli „Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku” (druk nr 2709) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy, a także stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2817).

 

Komisje wniosły o przyjęcie ww. sprawozdania i po wysłuchaniu głosów posłów, wobec braku sprzeciwu (choć niebezkrytycznie) Sejm sprawozdanie przyjął.

 

Z dużym zainteresowaniem wysłuchać należy wystąpienia Wiesława Łyszczka – głównego inspektora pracy, posła Janusza Śniadka – Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy oraz posłanki Ewy Kozaneckiej, która przedstawiła sprawozdanie połączonych Komisji Sejmowych, a także stanowisk przedstawicieli poszczególnych klubów parlamentarnych. …..


Komunikat.

W związku z jubileuszem 100-lecia utworzenia Państwowej Inspekcji Pracy delegacja inspektorów pracy zamierza zapalić symboliczny znicz na grobie zasłużonego inspektora pracy Arnulfa Nawratila na Cmentarzu Łyczakowskim. Uroczystość zaplanowana jest na 22 XI 2018 r. – w 100. rocznicę oswobodzenia Lwowa.

 

Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o pilny mailowy lub telefoniczny kontakt z Zarządem SIPRP.


W dowód pamięci i wdzięczności.

 

W dniu Narodowego Święta Niepodległości i jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości na mogile Mariana Kotta de Heidenfeldt, Głównego Inspektora Pracy w latach 1920-1939, działacza Polskiej Organizacji Wojskowej i Strzelca, budowniczego zrębów inspekcji pracy w Polsce – w dowód pamięci i wdzięczności – delegacja inspektorów pracy złożyła  kwiaty i zapaliła symboliczne znicze.

 

Był to również czas na modlitwę i zadumę nad przemijaniem i wartościami, którym warto poświęcić życie. Uczciliśmy chwilą ciszy wszystkich tych, którzy odeszli już na zawsze z naszych szeregów. ….


W Sejmie właśnie ważą się losy budżetu PIP na 2019 r.

 

Informujemy, że w imieniu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy: członków Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Nr 15 NSZZ „Solidarność – 80” w Państwowej Inspekcji Pracy oraz inspektorów pracy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  do posłów Komisji Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej skierowaliśmy wspólny apel o skuteczne poparcie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864) w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, który został  pozytywnie zaopiniowany został  przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu w dniu 28.10.2018 r.

 

W apelu tym podnieśliśmy m.in, że w 2017 i 2018 na inspektorów pracy nałożono 4 nowe zadania:

  1. kontrolę wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.); – weszła w życie 1.01.2017r.
  2. kontrolę prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.), zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 19fa, 19ga, art. 85 ust. 2 i art. 85a tej ustawy; – weszła w życie 1.06.2017 r.
  3. kontrolę przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305), w zakresie powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych; – weszła w życie 1.03.2018 r.
  4. kontrolę spełniania przez wyroby wymagań, kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia oraz kontrola w zakresie niezgodności formalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania u pracodawców, z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów nadzoru rynku w rozumieniu tej ustawy, oraz prowadzenie postępowań w tych sprawach – weszła w życie 19.07.2018 r. …….


Narodowe Święto Niepodległości A.D. 2018

 

To że jesteśmy wolni, i możemy dzisiaj z tej wolności korzystać, zawdzięczamy wielu wydarzeniom historycznym. Niektóre z nich przybrały wymiar prawdziwie symboliczny. W takim wymiarze oceniamy obecnie dzień 11 listopada 1918 roku.

 

Myśmy się porywali „z motyką na słońce”,

dmuchali przeciwko wichurze nieufności,

pogardy dla tych, co się ważą na takie szalone czyny.

 

Józef Piłsudski, 29 marca 1916 

 

 

Zapraszamy do odsłuchania jednego z nielicznych zachowanych nagrań głosu Marszałka – www.youtube.com/watch?v=oOcBRyQtb_w

…..


Komisja do Spraw Petycji podjęła inicjatywę ustawodawczą w sprawie dodatkowego urlopu dla inspektorów pracy.

Z satysfakcją informujemy czytelników strony internetowej Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, że w dniu 24 października 2018 r. Komisja do Spraw Petycji podjęła inicjatywę ustawodawczą w sprawie dodatkowego urlopu dla inspektorów pracy.  Projektowana ustawa jest reakcją Komisji na petycję skierowaną do Sejmu przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Komisja uznała petycję za zasadną.

 

Przypomnijmy, że petycja Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy dotyczyła dodania po art. 52 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy art. 52a w brzmieniu: „Pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy po 10 latach pracy w charakterze wykonującego czynności kontrolne przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy jako wykonujący czynności kontrolne – w wymiarze 12 dni roboczych.”  ….