Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn […] do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

logo_plJuż tylko na podpis Ministra Rozwoju i Finansów czeka projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Ostateczny tekst przepisu możliwy do pobrania pod linkiem – http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12286504/12359063/dokument268056.pdf

 

W obowiązującym rozporządzeniu  wprowadza się następujące zmiany:

– ograniczenie liczby klas uprawnień dla 15 maszyn,

– usunięcie z wykazu 24 maszyn,

– zastosowanie wyłączeń dla 7 maszyn,

– zmiana nazewnictwa dla 9 maszyn,

– rozszerzenie zakresu uprawnień dla 2 maszyn o inne maszyny będące w wykazie.

Termin wejścia w życie projektowanych zmian – 1.04.2017r.

SIPRP - logo

 

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, w odpowiedzi na prośbę Ministerstwa brało aktywny udział w pracach nad nowelizacją tego rozporządzenia.

 

 

Opinię SIPRP  wyrażoną w toku prac nowelizacyjnych przedstawiliśmy we wpisie z 10.07.2016r. – http://www.siprp.pl/opinia-siprp-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-bhp-podczas-eksploatacji-maszyn-do-robot-ziemnych-budowlanych-i-drogowych/

 

 

 


Bądźmy solidarni – okażmy serce potrzebującym. 15 stycznia 2017r. – 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

serduszko-200x192

 

 

Jesteśmy całym sercem z Jurkiem Owsiakiem i 120 tysiącami wolontariuszy kwestujących od Tatr aż do Bałtyku i jeszcze dalej. Wesprzyjmy szczytny cel Orkiestry, która gra w tym roku „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.”

 

 

 

W ciągu poprzednich 24 Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 720 mln PLN. W ramach zakupu ze środków zebranych podczas 24 Finału WOŚP Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dokonała zakupu m.in. 2 rezonansów magnetycznych, wysokiej klasy kardiomonitorów czy urządzeń do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka, a także wyposażenia laboratoriów onkologicznych. W ramach zakupu dla geriatrii wymieniono ponad 1 500 łóżek z materacami oraz szafkami nocnymi oraz aparaty EKG czy inhalatory.

 

Bądźmy solidarni – okażmy serce potrzebującym. Każdy, kto chce pomóc może przekazać wolontariuszom dowolną kwotę – lub skorzystać z jednej z dróg wsparcia WOŚP poprzez stronę: www.wosp.org.pl

 

Zarząd Główny SIPRP


Obowiązek zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych. Nowy obszar kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

investigation-indeks

 

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 1265) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U poz. 1456).

 

Jednym z obszarów regulowanych przez ww. akt prawny – i to jest absolutna nowość w polskim systemie szeroko rozumianego prawa pracy – jest gwarantowana minimalna stawka godzinowa  (13 zł) dla określonych umów cywilnoprawnych.

 

Informujemy, iż od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca nałożył także na inspektorów pracy PIP nowy obowiązek, polegający na kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). W obszarze tym właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej.  Ustawa wprowadziła nowy przepis sankcyjny: „ Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.”  Oskarżycielem publicznych w tych sprawach jest inspektor pracy.

 

Prawidłowe wywiązywanie się przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków związane jest z wieloma pytaniami i niejasnościami, które odpowiedzialne za wprowadzenie omawianych przepisów organy i instytucje starają się wszechstronnie wyjaśniać. Nowy stan prawny spowodował jednakże lawinowy wzrost liczby pytań  dotyczących obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, kierowanych do inspektorów pracy, ale także bezpośrednio do naszego Stowarzyszenia.

 

Życie oczywiście pokaże, jak funkcjonować będą nowe przepisy i jak efektywny i skuteczny będzie nadzór nad ich przestrzeganiem. Myślimy, że nie raz zagadnienie to omawiane będzie na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy, i także nie raz na stronie Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Włączając się w niezbędną jak się wydaje akcję informacyjną, czytelników naszej strony internetowej zapraszamy do zapoznania się z artykułem inspektora pracy kol. Łukasza Paronia (Wiceprezesa SIPRP ) – „Prawo do minimalnej stawki godzinowej”, zamieszczonym w miesięczniku „Inspektor Pracy” Nr 1/2017 (str.8-14). Publikacja ta zamieszczona została w domenie publicznej i dostępna na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.

link do publikacji: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/167085/IP-1-2017.pdf

 

PDF omawianego aktu prawnego


Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2017! Podsumowanie piątego roku działania Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

imagesKończy się rok 2016 – piąty rok działalności Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. Z satysfakcją obserwujemy, że nasze stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa (NGO),  jest postrzegane jako poważny partner, nie tylko przez liczące się w Polsce organizacje pozarządowe, ale także przez parlamentarzystów, urzędy  i różne gremia decyzyjne.

 

O najważniejszych działaniach podejmowanych w Waszym imieniu przez Zarząd Główny – staraliśmy się informować Was na bieżąco na prowadzonej przez SIPRP stronie internetowej. Rzetelnie staramy się na niej informować o najważniejszych dla naszego środowiska sprawach, a także, nieraz z przymrużeniem oka je komentować. Cieszy nas, że regularnie, codziennie odwiedza ją od kilkudziesięciu do kilkuset osób, w tym z tak zwanych kręgów opiniotwórczych i decyzyjnych. Biorąc pod uwagę całokształt czynników aktualnego otoczenia społecznego i politycznego, a także ochronę prywatności i innych dóbr osobistych naszych czytelników zmodyfikowaliśmy formułę zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej – ograniczając taką możliwość dla czytelników niezalogowanych i nie będących członkami naszego Stowarzyszenia.

 

O uważnej lekturze naszych publikacji świadczyć może kierowana do Zarządu korespondencja, w tym z Głównego Inspektoratu Pracy. Z różnych stron Polski kierowane są do nas różne sygnały i informacje, również (niestety) listy anonimowe. Nie mamy ani prawa, ani ambicji większością tych spraw się zajmować. Działamy społecznie, a ramy naszego funkcjonowania określa prawo i statut Stowarzyszenia.

 

Kolejny już rok zdaje się potwierdzać, że rzeczywiście najtrudniej jest „być prorokiem we własnym kraju”, czyli działać w najbliższym naszym otoczeniu i w kręgach zajmujących się zawodowo ochroną pracy w Polsce.

 

Z satysfakcją informowaliśmy na stronie internetowej, że początkiem tego roku otrzymaliśmy pisemne podziękowania od Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia za wsparcie prowadzonych przez niego działań na rzecz podwyższenia budżetu PIP na 2016 r.  I tej kwestii tradycyjnie już, jak co roku, poświeciliśmy wiele działań podejmowanych przez Zarząd Główny SIPRP. Odnotowaliśmy także odwrotną reakcję na nasz inny apel, w którym wyraziliśmy stanowisko, aby część środków uzyskanych na podwyżki wynagrodzeń, w uzgodnieniu z partnerami społecznymi posłużyła w 2016 r. na wyrównanie dysproporcji płacowych osób wykonujących w PIP prace tego samego rodzaju lub o tej samej wartości. Oczywiście w obu przypadkach wyrażone na temat naszych działań opinie przyjęliśmy z należytą pokorą.

 

W 2016 r. niejako już tradycyjnie kierowaliśmy pisma do Komisji Sejmowych mające na celu wsparcie działań kierownictwa PIP o zapewnienie dodatkowych środków w budżecie PIP  na 2017 r. Należy tu wspomnieć, że 7 grudnia bieżącego roku wraz z szefami wszystkich Ogólnokrajowych organizacji zrzeszających pracowników PIP skierowaliśmy do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości wspólny apel w celu przeciwdziałania uszczupleniu procedowanego w Parlamencie budżetu PIP na 2017 r.  Z dużym prawdopodobieństwem skonstatować można, iż działania podjęte w tej sprawie przez kierownictwo PIP w znacznej części uwieńczone zostały sukcesem.

 

Wydaje się, że największym obecnym wyzwaniem zarówno dla kierownictwa jak i organizacji związkowych zrzeszających pracowników PIP jest reforma obecnego systemu wynagradzania w Państwowej Inspekcji Pracy – na bardziej dostosowany do obecnych realiów i bardziej sprawiedliwy. Kwestiom tym będziemy się życzliwie przyglądać, i wspierać w tym zakresie wszystkie dobre zmiany.

 

Tradycyjnie już informowaliśmy czytelników naszej strony o wielu projektach aktów prawnych dotyczących działalności inspektorów pracy oraz opiniowaliśmy z Waszym udziałem większość z nich, starając się przy tym wnosić konstruktywne i merytoryczne uwagi do opiniowanych projektów, co niestety nie zawsze spotykało się z życzliwym odbiorem niektórych środowisk do których wiadomości pisma te były kierowane. W tym,  niezwykle ważnym obszarze działalności statutowej SIPRP – na ile czas i możliwości pozwolą – będziemy starać się, we współpracy z Głównym Inspektoratem Pracy, działać także w 2017 r.

 

Wzorem lat poprzednich także i w tym roku braliśmy udział w konferencjach oraz seminariach, a o Stowarzyszeniu naszym kilkakrotnie wspominały różne media. Dwustronicowy artykuł poświęcony SIPRP opublikował niedawno miesięcznik „Przyjaciel Przy Pracy”

 

Niewątpliwym sukcesem SIPRP i uwieńczeniem czteroletniej pracy nad przyjęciem w Polsce analogicznej jak we innych inspekcjach europejskich, zgodnej ze stanowiskiem MOP i SLIC wykładni Konwencji Nr 81 MOP –  było polecenie  p. Iwona Hickiewicz, poprzedniego Głównego Inspektora Pracy  z dnia 15 stycznia 2016 r., aby stosować Konwencję Nr 81 MOP do wszystkich kontroli realizowanych przez inspektorów pracy. Równie ważne jest to, że przy tej okazji odbyła się dyskusja o sprawach fundamentalnych dla systemu inspekcji pracy w Polsce – dyskusja której nigdy wcześniej nie było. I w świadomości społecznej, również medialnej zaistniała, zapomniana przez całe lata, a fundamentalna dla naszych działań Konwencja Nr 81 MOP.

 

Pracujemy wytrwale na niwie odbudowywania pamięci historii i tradycji inspekcji pracy w Polsce. Nie rezygnujemy z działań na rzecz uznania prawa do posługiwania się przez inspekcję pracy, a także przez inspektorów pracy wizerunkiem orła ustalonym dla Godła Rzeczypospolitej Polskiej. Nasz pogląd „w sprawie orła” podziela ogół pracowników PIP, reprezentowanych przez ogólnopolskie organizacje związkowe działające w PIP. W dniu  7 grudnia 2016 r. wręczyliśmy Głównemu Inspektorowi Pracy nasz kolejny apel w tej sprawie.

 

W mijającym roku kontynuowaliśmy współpracę z komisjami sejmowymi, Radą Ochrony Pracy, ministerstwami, a także ze Stowarzyszeniem Społecznych Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej i Polskim Towarzystwem Ergonomicznym. Od kilku lat zaangażowani jesteśmy w koordynowaną przez Fundację Batorego inicjatywę ustawowego zdefiniowania ochrony prawnej sygnalistów „whistleblowerów”. Pojawiły się „w tej sprawie” już pierwsze konkrety.

 

Pogłębiliśmy współpracę z większością reprezentujących ogół pracowników PIP organizacji związkowych.

 

Staraliśmy się obiektywnie przedstawiać fakty i stanowiska różnych stron, a także wypowiedzieć się w imieniu SIPRP w kwestiach dotyczących funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy, w tym także poruszanych i komentowanych szeroko w mediach. Każdy na te kontrowersyjne tematy ma zapewne swoje własne zdanie, i pewnie przy nim pozostał. Poczekamy oczywiście na rozstrzygnięcia powołanych do tego organów.

 

Apelujemy w dalszym ciągu o zasadniczo inne niż dotychczas definiowanie zadań PIP w planach pracy na kolejne lata – poprzez odejście od oderwanego od rzeczywistości i archaicznego w swojej istocie pojęcia „liczby kontroli”.  Jak wiadomo, poza czynnościami służbowymi, które da się zdefiniować pojęciem „kontrola”, inspektorzy pracy realizują wiele, i coraz więcej innych czynności, które choć powinny, to jednak do tej pory nie były i wciąż nie są brane pod uwagę przy „rozliczaniu” zarówno inspektorów pracy, jak i całej instytucji. W dalszym ciągu  liczy się przede wszystkim liczba przeprowadzonych kontroli i wydanych „na jedną kontrolę” środków prawnych. Niestety nadal brak jest pomysłu na redefinicję podstawowych wskaźników w układzie zadań budżetu PIP, chociaż przez chwilę wydawało się, że w ramach prac komisji sejmowej, sformułowane zostaną jakieś alternatywne propozycje. Na to chyba trzeba jeszcze poczekać.

 

Z satysfakcją odnotowujemy pozytywną reakcję Głównego Inspektora Pracy na nasz, ale także organizacji związkowych, apel o uchylenie Zarządzenia Nr 13/2013 w sprawie tzw. ocen bieżących inspektorów pracy, opartego na wątpliwej podstawie prawnej i odrywającego od kontroli, wbrew Konwencji Nr 81 MOP, około 10% najbardziej doświadczonych  i najlepiej wynagradzanych inspektorów pracy, a generującego znaczne i niepotrzebne dla budżetu koszty.

Nie podzielamy głoszonego ostatnio w różnych kręgach poglądu, iż skończył się dobry czas na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, aktywizowanie środowiska i działalność organizacji pozarządowych.  Przeciwnie, uważamy, iż taka praca organiczna jest szczególnie potrzebna teraz, i dobrze wpisuje się w realizowany z takim trudem, i z wieloma przeszkodami proces sanacji państwa i jego instytucji, a także kształtowanie właściwych postaw obywatelskich. Jesteśmy przekonani, iż w nurcie tym mieści się także działalność „pro bono” Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. I wiemy, że na naszej drodze spotykamy i spotkamy jeszcze wielu sojuszników.

Cieszy nas stałe powiększanie się grona członków oraz sympatyków SIPRP i aktywne wsparcie środowiska w podejmowanych przez Stowarzyszenie działań. Zachęcajmy więc koleżanki i kolegów – inspektorów pracy do wstąpienia do SIPRP. Każdy z nas na pewno zna osoby nietuzinkowe, które chciałby widzieć w gronie członków Stowarzyszenia, a być może osoby te czekają na kontakt, propozycję lub zachętę. Również my jako Zarząd Główny SIPRP – zachęcamy  i zapraszamy wszystkie osoby identyfikujące się ze statutowymi celami naszego Stowarzyszenia – do wstąpienia do naszej organizacji. Koleżanki i koledzy! Formalności związane z przystąpieniem do Stowarzyszenia są minimalne. Wystarczy przesłanie na adres mailowy SIPRP znajdujący się na naszej stronie głównej danych kontaktowych, wystarczy telefon na jeden z podanych tam numerów, a my pomożemy dopełnić pozostałych formalności.

 

Tradycyjnie zachęcamy w dalszym ciągu czytelników do przesyłania do Redakcji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego napisanych przez Was tekstów, które waszym zdaniem winny zostać opublikowane.

Naszym mottem jest łacińska sentencja, iż zgoda obywateli to mur obronny miasta. Nasze działanie to nawoływanie do takiej zgody i przemawiania w naszych sprawach wspólnym głosem.

Informujemy, że niewielkie koszty funkcjonowania Stowarzyszenia pozwalają Zarządowi Głównemu SIPRP na pozostawienie obniżonej o 50% wysokości składki członkowskiej także na 2017 r., która tak, jak w roku 2016 wynosić będzie tylko 5 zł miesięcznie. Prosimy jednak o terminowe  opłacanie składki i uregulowanie ewentualnych zaległości w tym zakresie.

 

Wszystkiego najlepszego w Nowym, 2017 Roku. Do siego roku!

życzy

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

 


Nasze życzenia na Boże Narodzenie – czas pokory i pojednania.

03599edc60d94ac0e83eab8a0d9458dbNa Godny Cas jednanio, w nadzieji łocekiwanio

Ze pośród codziynności dróg

Narodzi się dlo nos Bóg.

Z wiarom ze się tak stanie kładomy nase zycenia w złobku na sianie.

Niek markotności

Wselenijakie przykrości

I wszystko złe co serce i duso Waso tropi

Jezusek Maluśki ronckami łobłapi,

 

 

Coby Wase serca były pełne wiary,

Dlo nadzieji nie brakło Wom miary,

Zaś miyłości od kozdego cłeka

miejcie  pełne gorzci.

Cego zycom Wom Zarzond SIPRP


Prace nad budżetem PIP – ciąg dalszy. Nad ustawą budżetową na 2017 r. debatował będzie Senat.

budzet

 

Po tym jak w drugim czytaniu ustawy budżetowej w Sejmie plan budżetu PIP na 2017 r. zmniejszono o 15 147 tys. zł, w trzecim czytaniu tej ustawy, które miało miejsce 16 grudnia 2016 r. posłowie przychylili się do rekomendacji Komisji Finansów Publicznych dla poprawki wniesionej przez Klub Parlamentarny PIS zwiększając budżet PIP o 6 mln zł.

 

Uchwalona ustawa budżetowa na rok 2017  w części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy obecnie przewiduje plan w wysokości 323 643 tys. zł (według planu przedłożonego przez Głównego Inspektora Pracy miała to być kwota 332 790 tys. zł), z czego:

 

305 098 tys. zł (według planu przedłożonego przez Głównego Inspektora Pracy miała to być kwota 314 245 tys. zł )  – przeznaczone na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia,

 

2 076 tys. zł (bez zmian w stosunku do kwoty zaplanowanej na 2017r. przez Głównego Inspektora Pracy) – przeznaczone na wydatki na rzecz osób fizycznych,

 

16 232 tys. zł (bez zmian w stosunku do kwoty zaplanowanej na 2017r. przez Głównego Inspektora Pracy) na wydatki majątkowe.

 

237 tys. zł – przeznaczone na wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 

Jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to zgodnie z przyjętym przez Prezydium Sejmu harmonogramem, ustawa budżetowa do 23 grudnia trafi do Senatu, który będzie miał 20 dni (czyli do 12 stycznia 2017 r.) na podjęcie uchwały w sprawie budżetu. W dniu 17 stycznia 2017 r. sejmowa komisja finansów rozpatrzy ewentualne poprawki Senatu, a podczas posiedzenia plenarnego w dniach 25-27 stycznia 2017 r. zostaną one poddane pod głosowanie. Harmonogram przewiduje, że 31 stycznia 2017 r. budżet zostanie przedłożony do podpisu Prezydentowi.

 

źródło:

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=66DC8B69B0E104FCC125808C00022F8E

 

http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/komisja-finansow-za-przyjeciem-poprawek-pis-do-projektu-budzetu,699828.html

 

 

 

 

 


Zmiany w postępowaniu administracyjnym – Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

zmiany-w-kpa

 

Wkrótce pod obrady Sejmu trafi projekt ustawy o zmianie Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez Radę Ministrów 6 grudnia 2016 r. W nowych przepisach szczególny nacisk położono na przyspieszenie procedur administracyjnych, ograniczenie nadmiernego formalizmu oraz upowszechnianie partnerskich relacji między administracją, a obywatelami.

 

W rezultacie wprowadzonych zostanie kilka nowych zasad postępowania administracyjnego, takich jak: zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate), reguła rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony, zasada pewności prawa, zasada bezstronności i równego traktowania oraz zasada proporcjonalności działań administracji.

 

Najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie: ……..


Uroczystość w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

orla-indeks

 

13 grudnia 1981 r. władze PRL wprowadziły w Polsce stan wojenny. Była to ostatnia próba powstrzymania biegu historii i zatrzymania procesu odzyskiwania przez Polaków wolności.  Główny ciężar represji  poniosły środowiska opozycyjne związane z „Solidarnością”.  Wkrótce potem rozwiązano wiele organizacji, stowarzyszeń, a także związki zawodowe. Patriotyzmu i wiary Polaków nie udało się jednak zdławić.

 

 

To ważna dla nas jako instytucji, jak i dla inspektorów pracy data.  Już niewielu czynnych inspektorów czasy trudnych ówczesnych wyborów pamięta. Pamiętamy o ofiarach  stanu wojennego, nie zapominamy także o ludziach, którzy ryzykując wówczas wiele  – służyli ideom wolności i solidarności.   

cam07801

 

Z tej okazji, w imieniu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy delegacja inspektorów pracy reprezentujących wszystkie organizacje ogólnopolskie zrzeszające pracowników PIP w przeddzień rocznicy złożyła kwiaty i zapaliła znicze w symbolicznym i historycznym, skupiającym w tamtym czasie środowiska wolnościowe miejscu – pod Krzyżem Katyńskim u stóp Wawelu.

 

dsc05599W uroczystości uczestniczyli: Przewodniczący Komisji  Krajowej  Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy Przemysław Róziewicz,  pełnomocnik Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w Państwowej Inspekcji Pracy Adam Wąsowski,  Przewodniczący MOZ Nr 15 NSZZ Solidarność – 80 w Państwowej Inspekcji Pracy  Zbigniew Sagański, Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Rymarowicz. …..


Wspólny apel organizacji związkowych działających w Państwowej Inspekcji Pracy oraz SIPRP – w sprawie budżetu PIP na 2017 r.

Solidarni

 

Informujemy, iż w dniu 7 grudnia 2016 r. w Warszawie podpisaliśmy wspólny apel do Przewodniczącego  Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość prof. Ryszarda Terleckiego, przesłany do wiadomości Marszałków Sejmu i Senatu, Przewodniczących Klubów i Kół Parlamentarnych, Przewodniczącego  Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Głównego Inspektora Pracy.

 

 

W dokumencie tym, w  imieniu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, wspierając starania podejmowane przez Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia,  zwracamy się do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS o skuteczne poparcie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017  w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, w brzmieniu zaproponowanym przez Głównego Inspektora Pracy, zaakceptowanym przez Radę Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej i pozytywnie zaopiniowanym przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej – poprzez wniesienie w trakcie  drugiego czytania w Sejmie odpowiedniej poprawki dla zniwelowania rekomendowanego przez Komisję Finansów Publicznych w druku sejmowym 1094 zmniejszenia budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2017 r. o kwotę 15,147 mln zł.

 

Sygnatariuszami apelu są:

Przewodniczący  Komisji  Krajowej  Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy Przemysław Róziewicz,  Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w Państwowej Inspekcji Pracy Józef Bajdel,  Przewodniczący MOZ Nr 15 NSZZ Solidarność – 80 w Państwowej Inspekcji Pracy  Zbigniew Sagański, Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Rymarowicz.

 

 

Do pobrania: treść-apelu 

……


Zmniejszenie ? Nagły zwrot w przebiegu procedowania ustawy budżetowej na 2017 r., w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy.

ciecia-budzetowe

 

Już niebawem okaże się,  jaki będzie finał działań podjętych przez Głównego Inspektora Pracy (co godzi się podkreślić, przy wsparciu organizacji społecznych reprezentujących pracowników PIP),   a zmierzających do zwiększenia budżetu naszej instytucji na 2017r, głównie w części obejmującej wynagrodzenia.

 

 

Przypomnijmy, że  w  dniu 18.10.2016 r. projekt budżetu PIP na 2017 r. poparła Rada Ochrony Pracy, 2 dni później sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, a w dniu 16.11.2016 omawiała go sejmowa Komisja Finansów Publicznych (dalej KFP).  Przyjęto jako oczywiste tezy przedstawione przez przewodniczącego ROP, posła Janusza Śniadka (PiS). Podkreślił on m.in., że projekt budżetu PIP na rok przyszły nie wzbudził zastrzeżeń posłów, został skonstruowany oszczędnie w zakresie zabezpieczenia administracyjnego funkcjonowania urzędu. Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie nałożono bardzo dużo nowych zadań na inspekcję pracy, co uzasadnia potrzebę jej wzmocnienia kadrowego. Przypomniał także, iż od 2009 r. PIP pozostaje w tyle za innymi grupami zawodowymi administracji państwowej pod względem poziomu wynagrodzeń i ta niesprawiedliwa dysproporcja wymaga korekty. ….


Kierunek słuszny. Kilka ważnych i mniej ważnych pytań, odpowiedzi i supozycji na temat Państwowej Inspekcji Pracy.

one-way-images

 

W długie, listopadowe wieczory zachęcamy P.T. Czytelników naszej strony internetowej do lektury ostatnio opublikowanych wypowiedzi z prawej i lewej strony sceny politycznej, mających istotne znaczenie dla naszej codziennej działalności.

 

 

  • Jakie są korzyści płynące z włączenia Państwowej Inspekcji Pracy w struktury rządowe i jakiej odpowiedzi udzielono na interpelację i wniosek w tej sprawie do Pani Premier – autorstwa poseł Krystyny Pawłowicz (PiS).
  • Czy i w jakim zakresie PiS wywiązał się ze swoich zapowiedzi w kontekście funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy, czy np. rozszerzono uprawnienia kontrolne, zwiększono stan kadrowy PIP, wprowadzono kadencyjność GIP – w interpelacji poselskiej posła Pawła Olszewskiego (PO) i odpowiedzi wiceministra Stanisława Szweda.
  • Czy inspekcja pracy dryfuje nie wiadomo dokąd, pozostaje w letargu, a może jest potrzebna rewolucja ? – w artykule red. Adriany Rozwadowskiej zamieszczonym w (apage satanas!) „Gazecie Wyborczej” z dnia 17.11.2016r.

 

– – – – – –

do pobrania:

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6BC2B5C1&view=5

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=BCCF449A2D574D7CC125800A00497316&view=S

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=FBFCF679C8598222C125802E004A4505&view=S

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=5447E15BAD62BC72C1258045004A0676&view=S

 

http://wyborcza.biz/biznes/1,147666,20992541,panstwowa-inspekcja-pracy-w-letargu-troche-wiecej-pieniedzy.html#BoxBizLink

 

 


Dalej optymistycznie w sprawie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017. Stanowisko Komisji Finansów Publicznych.

budzet2017

Przypomnijmy w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. (druk sejmowy 881), w części 12, dział 751, rozdział 75101 (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez głównego inspektora pracy kwotę 332 790 tys. zł. W odniesieniu do poprzedniego roku budżetowego w którym było to 314 249 tys. zł. – jest to więc kwota o 18 541 tys. zł wyższa. Przy czym na wydatki bieżące jednostki budżetowej – a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe – przewidziano z tego kwotę 314 245 tys. zł. (w roku poprzednim łącznie z rozdziałem budżetu 75195 – 293 902 tys. zł). ……


BHP przy obsłudze żurawi – ciąg dalszy. Ważne spotkanie w Ministerstwie Rozwoju.

z18506216vdf-operatorzy-zurawi

 

Niedawno informowaliśmy P.T. Czytelników naszej strony internetowej o społecznych inicjatywach rozwiązania problemu braku uregulowań prawnych obejmujących pracę operatorów żurawi – które stały się wszak wszechobecnym elementem krajobrazu naszego pięknego kraju.

 

 

Wspomnieliśmy także  nieczęsto spotykaną inicjatywę – wystąpienie w sprawie BHP Rzecznika… Praw Obywatelskich.  ( http://www.siprp.pl/krawiec-domy-buduje-murarz-szyje-ubrania-rzecznik-praw-obywatelskich-wystepuje-z-inicjatywa-wydania-waznego-przepisu-bhp/). Oczywiście, należy podzielić pogląd, że luka legislacyjna w tym zakresie zwiększa ryzyko wypadkowe w budownictwie i stanowi ważny problem społeczny.

 

pl_logo_mrInformujemy, iż w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 13 odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju spotkanie związane z wysłuchaniem opinii w zakresie tworzonego  rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa pracy przy obsłudze żurawi  oraz mające na celu zapoznanie się problemami, zarówno w sektorze budownictwa jaki i w innych gałęziach gospodarki, gdzie wykorzystywane są tego typu maszyny.  Nasze Stowarzyszenie zostało zaproszone do udziału w tej grupie roboczej.

 

Mamy nadzieje, że – szczególnie na etapie skonkretyzowanego  projektu –  będzie okazja do zaprezentowania i włączenia w procedowane rozporządzenie rozwiązań proponowanych od lat przez Państwową Inspekcję Pracy. Mamy również nadzieję na owocną współpracę w tym zakresie z Głównym Inspektoratem Pracy, jak  było to w trakcie prac nad rozporządzeniem dotyczącym ciężkich maszyn budowlanych i drogowych ( http://www.siprp.pl/propozycje-zmian-w-rozporzadzeniu-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzesnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzadzen-technicznych-do-robot-ziemnych/

 

http://www.siprp.pl/opinia-siprp-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-bhp-podczas-eksploatacji-maszyn-do-robot-ziemnych-budowlanych-i-drogowych/ ).

 

 

W związku z powyższym zwracamy się do Szanownych Koleżanek i kolegów o podzielenie się z nami swoimi spostrzeżeniami, uwagami, casusami i wreszcie pomysłami  dotyczącymi  zarówno rzeczonych żurawi jak i ich operatorów – i przesłanie ich na adres Zarządu Głównego SIPRP adres zarzad@siprp.pl w terminie do 15 grudnia 2016 r.  Na pewno nasz głos powinien być, zarówno w dyskusji jak i redakcji przepisu uwzględniony!


Bene de patria meritus. Kwiaty od inspektorów pracy na grobie Mariana Klotta de Heidenfeldt.

dsc05536W dniu Narodowego Święta Niepodległości na grobie Mariana Kotta de Heidenfeldt, Głównego Inspektora Pracy w latach 1920-1939, działacza Polskiej Organizacji Wojskowej i Strzelca, budowniczego zrębów inspekcji pracy w Polsce – w dowód pamięci i wdzięczności – delegacja inspektorów pracy złożyła  kwiaty i zapaliła symboliczne znicze. W zapoczątkowaną przez Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczpospolitej Polskiej uroczystość, tradycyjnie już, również w tym roku włączyli się przewodniczący trzech ogólnopolskich organizacji związkowych działających w Państwowej Inspekcji Pracy – kol. Józef Bajdel (NSZZ Solidarność), kol. Przemysław Róziewicz (ZZPPIP), kol. Zbigniew Sagański (NSZZ Solidarność 80) – którzy z racji odległości nie uczestniczyli w uroczystości osobiście.

 

 „Inspekcja Pracy z tytułu genezy swego  pochodzenia  i swych zadań istotnych jest może najbardziej czułą, wysuniętą w przyszłość nieznanych zjawisk społecznych, komórką  organizmu państwowego, która rejestruje i rozstrzyga  niezbadane jeszcze zjawiska  najtrudniejszego odcinka życia zbiorowego … – odcinka podziału dóbr społecznych, podziału dochodu społecznego. […] Nasza instytucja inspekcji pracy, w walce pomiędzy człowiekiem, który nic nie ma oprócz swojej pracy,  a sferami tę pracę wynajmującymi, jest organem łagodzenia sporów, sprzecznych interesów i opinii, musi zrozumieć potrzeby państwa, musi zrozumieć prawa człowieka  ale również  i prawa produkcji. Często obecnie pokutuje w społeczeństwie opinia , ze inspekcja pracy  to organ wyłącznie konsumpcyjny  i nie dający żadnych dochodów  skarbowi państwa. […] Mam wrażenie, ze jest to najgłębsze nieporozumienie, jakie może istnieć w psychice społeczeństwa. Każdy dział działalności inspekcji pracy daje ogromne oszczędności i zapobiega trwonieniu majątku narodowego. […] …….


Narodowe Święto Niepodległości A.D. 2016

nsn_2016

 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada 2016 r., Zarząd Główny SIPRP, na  ręce  Głównego Inspektora Pracy, przesłał dla wszystkich inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy, życzenia radości na co dzień, a także wielu sukcesów oraz satysfakcji w służbie dla Rzeczypospolitej i jej obywateli.

 

Podobnej treści życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Zarząd Główny SIPRP przekazał również dla Pana Prezydenta, Pani Premier, a także Marszałków Sejmu i Senatu oraz Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.