SIPRP, a symbole Rzeczypospolitej Polskiej w funkcjonowaniu organów państwowych instytucji kontrolnych (ciąg dalszy).

 

 

Informujemy, iż po zebraniu opinii członków oraz innych zainteresowanych osób, Zarząd Główny SIPRP w dniu 13 października 2021 r. przesłał do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu stanowisko zawierające uwagi SIPRP w zakresie projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czytelnicy naszej strony internetowej zapewne pamiętają, że SIPRP już od niemal 10 lat  konsekwentnie zabiega, aby zarządzeniem głównego inspektora pracy odpowiednie elementy symboliki państwowej znalazły się przynajmniej w najważniejszych dokumentach urzędowych i pismach sporządzanych przez organy PIP – inspektorów pracy, tak jak ma to miejsce w przypadku pism sporządzanych przez pozostałe organy PIP: tj. głównego inspektora pracy i okręgowych inspektorów pracy.

Niestety postulat ten był konsekwentnie – ale co należy zauważyć także arbitralnie – odrzucany przez wszystkich kolejnych głównych inspektorów pracy sprawujących tę funkcje przez ostatnie 10 lat.

 

Z niejakim ubolewaniem zauważyć również należy, że Państwowa Inspekcja Pracy to chyba jedyna podległa Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej państwowa instytucja kontrolna, która na swojej stronie internetowej konsekwentnie nie eksponuje Godła RP.

 

Niestety pomimo apeli SIPRP, a nawet petycji Związku Zawodowego Pracowników PIP – stan ten przez ostatnie lata nie uległ żadnej zmianie.

 

Pewną nadzieję stwarza procedowana właśnie ustawa o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na fakt, że skierowany do uzgodnień i opiniowania projekt tejże ustawy (numer z wykazu UD219) – również  nie odnosi się wprost do organów kontroli państwowej oraz organów państwowych instytucji kontrolnych, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej postuluje, aby art. 6 ust. 1 pkt 1 procedowanej ustawy nadać brzmienie „organy władzy państwowej i organy państwowych instytucji kontrolnych”. Alternatywnie można po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu „organy państwowych instytucji kontrolnych”.

 

Serdecznie dziękujemy za przekazane uwagi i zapraszamy do dalszego wspierania naszej działań pro bono. 

 

 

Chętnych odsyłamy do publikacji, w której zawarliśmy zestawienie licznych starań SIPRP w zakresie dotyczącym  elementów symboliki państwowej – podejmowanych od początku funkcjonowania  Stowarzyszenia – http://www.siprp.pl/jaki-znak-twoj-o-polskich-symbolach-cd/

 

 

do pobrania

 

opinia  SIPRP do projektu ustawy o symbolach państwowych RP  

 

zamieszczona na stronie RCL  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351953/katalog/12820787#12820787

 

projekt ustawy – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12351953/12820793/12820794/dokument524219.pdf

 

załącznik – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12351953/12820793/12820794/dokument524225.pdf

 

 

 


Interpelacja w sprawie limitu zarobków przy wypłacaniu środków z funduszu alimentacyjnego.

 

Interpelacja nr 26657 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie limitu zarobków przy wypłacaniu środków z funduszu alimentacyjnego

 

Zgłaszający: Paweł Lisiecki

 

Data wpływu: 30-08-2021 

 

Warszawa, dnia 25.08.2021 r.

 

Zwracam się z interpelacją w sprawie wypłacania alimentów na dzieci z funduszu alimentacyjnego. Obecnie system pozwala na wypłacanie nie więcej niż 500 zł na dziecko, ale pod warunkiem, że rodzic, który zajmuje się dzieckiem, zarabia nie więcej niż 900 zł na osobę w rodzinie. Jeżeli zarabia ponad 900 zł na osobę w rodzinie, to wypłata z funduszu alimentacyjnego jest proporcjonalnie zmniejszana.

 

Zwracam się w związku z tym z pytaniem: Czy możliwe jest zniesienie albo podniesienie limitu zarobków dla rodziców, którzy na swoje dzieci pobierają środki z funduszu alimentacyjnego? Limity te ograniczają możliwość zarobkowania, w związku z czym wielu rodziców stara się tak ograniczać zarobki, aby zmieścić się pod limitem.

 

Jednocześnie zwracam się z pytaniem o skuteczność ściągania alimentów od osób zobowiązanych do ich płacenia. Jakie rząd ma pomysły, aby zwiększyć ściągalność alimentów?

 

Paweł Lisiecki
Poseł na Sejm RP

_ _ _ _ _ _

 

Odpowiedź na interpelację nr 26657 w sprawie limitu zarobków przy wypłacaniu środków z funduszu alimentacyjnego

 

 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha

 

Warszawa, 16-09-2021

 

 

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr K9INT26657 Pana Posła Pawła Lisieckiego, uprzejmie informuję.

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 877 z późn. zm.), należących do właściwości Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (w tym kryterium dochodowe).

 

Należy przypomnieć, że kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ostatnich latach było kilkukrotnie podwyższane – z obowiązującej w 2015 r. kwoty 725 zł miesięcznie na osobę w rodzinie do aktualnej kwoty 900 zł miesięcznie. Dodatkowo, obok podwyższenia samego kryterium dochodowego, wprowadzono przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”, który zakłada, że przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie skutkuje utratą prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady może otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

 

Ponadto na mocy ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. z 2021 poz. 1162) wprowadzono stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kryterium dochodowe będzie podlegało co 3 lata zwiększeniu o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji będzie procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę (kwota kryterium dochodowego będzie przeliczana co 3 lata w taki sposób, że jej wysokość będzie wynosiła tyle, ile wynosiłaby, gdyby waloryzacja o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę przeprowadzana była co roku). Po raz pierwszy waloryzacja na tych zasadach zostanie przeprowadzona w 2023 r.

 

Nie są prowadzone prace legislacyjne nad kolejnymi zmianami przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie zwiększenia lub zniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Odnosząc się do kwestii skuteczności ściągania alimentów, należy zauważyć, że poziom egzekucji alimentów przede wszystkim zależy od skuteczności działań podejmowanych przez prowadzących egzekucję komorników sądowych. Istotne jest, że przepisy dotyczące egzekucji orzeczeń sądowych zawarte w ustawie Kodeks postępowania cywilnego oraz w ustawie o komornikach sądowych, w tym przepisy dotyczące egzekucji orzeczeń dotyczących świadczeń alimentacyjnych, należą do właściwości Ministra Sprawiedliwości. Do kompetencji Ministra Sprawiedliwości należą również przepisy kodeksu karnego penalizujące zjawisko niealimentacji.

 

Tym niemniej, w celu poprawy sytuacji osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują oraz poprawy skuteczności egzekucji alimentów, w roku 2018 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, przygotowało uchwaloną w dniu 6 grudnia 2018 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2432), stanowiącą realizację tzw. pakietu alimentacyjnego zawartego w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 4 kwietnia 2017 r. dokumencie „Przegląd systemów wsparcia rodzin”.

 

Rozwiązania zawarte w ww. ustawie to m. in.:

  • umożliwienie prowadzenia egzekucji z diet z tytułu podróży służbowych otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych,
  • większa odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego,
  • skuteczniejsza wymiana informacji pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych posiadającym informacje na temat dłużników alimentacyjnych a komornikami,
  • większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy – dostęp do danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą ograniczenia wolności w postaci dozoru elektronicznego, w celu weryfikacji, czy ww. dłużnicy, którzy deklarują brak zatrudnienia, nie wykonują pracy „na czarno”.

 

Ponadto ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny, wprowadziła odpowiednią zmianę w Kodeksie Pracy polegającą na doprecyzowaniu, że odpowiedzialność pracodawcy w przypadku bezumownego zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego lub wypłacania mu wynagrodzenia „pod stołem”, skutkująca zwiększoną kwotą grzywny, ograniczona jest do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Proponowany termin wejścia tej zmiany to 1 grudnia 2021 r.

 

Celem wprowadzenia ww. regulacji było zniechęcenie pracodawców do nielegalnego zatrudniania dłużników alimentacyjnych („na czarno”), a także wypłacania ww. dłużnikom wynagrodzenia w wyższej wysokości niż wynika z zawartej umowy („pod stołem”), bez dokonania potrąceń na rzecz alimentów. Należy zauważyć, że takie działanie pracodawcy, przy założeniu, że taka praktyka jest sprzeczna z wolą pracownika, uderza zarówno w pracownika (brak ochrony ubezpieczeniowej, brak uprawnień związanych z ciągłością zatrudnienia, niskie świadczenia z ubezpieczeń społecznych w związku z niskim wynagrodzeniem legalnie wykazywanym), jak i w prawa osób alimentowanych, stąd proponowane kwoty graniczne wymierzanej grzywny są wyższe, niż w przypadku nielegalnego zatrudniania (lub odpowiednio wypłacania wynagrodzenia „pod stołem”) pracownika nieposiadającego zobowiązań alimentacyjnych lub nieuchylającego się od płacenia alimentów.

 

Z poważaniem

z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Barbara Socha
Podsekretarz Stanu

 

źródło

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=160593428049287DC12587420047C30F&view=S

 


Propozycje zmian w przepisach – dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku, wpłynęły trzy poselskie projekty ustaw dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

 

 

Pierwszy projekt – ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 1134) zgodnie z uzasadnieniem dotyczy  m.in. nadania inspektorom pracy uprawnienia do ustalania w drodze decyzji istnienia stosunku pracy w razie stwierdzenia, że stosunek prawny łączący strony ma – wbrew zawartej między nimi umowie – cechy stosunku pracy. Ponadto projekt ustawy określa tryb postępowania w sprawach odwołań od decyzji o ustaleniu istnienia stosunku pracy. Projektowany art. 11c ustawy o PIP nadaje inspektorom pracy uprawnienie do ustalania istnienia stosunku pracy w razie stwierdzenia, że łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy. Ustalenie to następować ma w drodze decyzji w formie pisemnej wydawanej przez okręgowego inspektora pracy. Projektowany art. 34 ust. 2a określa elementy, jakie zawierać musi decyzja, w tym ustalenie wysokości wynagrodzenia ze wskazaniem składników wynagrodzenia, która zgodnie projektowanym ust. 2b po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonego, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na PIT nie może być niższa niż wysokość wynikającego z dotychczasowej umowy wynagrodzenia tego pracownika po potrąceniu składek i zaliczek na PIT. Decyzja ma wywoływać skutki takie jak wynikające z zawarcia umowy o pracę i być natychmiast wykonalna. Pracodawcy ma przysługiwać odwołanie od decyzji do sądu rejonowego, przy czym wniesienie odwołania nie będzie wstrzymywać wykonania decyzji.Dostępna jest już m.in. opinia GIP do tego projektu.

 

Drugi projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, któremu  nie nadano jeszcze numeru druku sejmowego,  zgodnie z uzasadnieniem dotyczy m.in. zobowiązania pracodawcy do przekazywania właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, na jego żądanie, danych dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie zróżnicowania wynagrodzeń za pracę ze względu na płeć. Projektodawcy proponują również, by poszerzyć katalog środków ochrony pracownika doświadczającego dyskryminacji płacowej ze względu na płeć o kompetencję właściwego inspektora pracy do nakazania pracodawcy ukształtowania wynagrodzenia za pracę w sposób zgodny z zasadą równego traktowania w przypadku, gdy skutkiem jej naruszenia ze względu na płeć pracownika jest niekorzystne ukształtowanie jego wynagrodzenia za pracę. W ten sposób inspektor pracy będzie mógł z urzędu lub na wniosek pracownika, w drodze decyzji administracyjnej, której może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zobowiązać pracodawcę do doprowadzenia (np. w drodze zmiany
regulaminu wynagradzania, wypowiedzenia warunków pracy i płacy lub skierowania do pracownika oferty zawarcia porozumienia zmieniającego), by wynagrodzenie za pracę określonego pracownika było ukształtowane w sposób zgodny z wymogami wynikającymi z rozdziału IIa Kodeksu pracy. Aby ułatwić wykonanie wspomnianego nakazu, inspektor pracy określał będzie w decyzji także prawidłowy sposób ukształtowania wynagrodzenia za pracę i wskaże minimalny zakres zmian wysokości wynagrodzenia za pracę lub zasad jego kształtowania, który pozwoli uznać, że w stosunku do danego pracownika nie występuje już dyskryminacja płacowa ze względu na płeć.

 

Trzeci projekt dotyczy zmiany w ustawie Prawo przedsiębiorców (druk sejmowy nr 1402). Według projektodawców dotyczy on likwidacji sprzeczności między przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców poprzez jednoznaczne wskazanie, że obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli nie zachodzi w przypadku kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy na podstawie ustawy o PIP. Dostępna jest już także opinia GIP do tego projektu. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z tymi propozycjami zmian w przepisach dotyczących Państwowej Inspekcji Pracy i wyrażonymi opiniami.

 

do pobrania:

 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=77529772503185D2C12586CB00579C96

 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/dok?OpenAgent&9-020-595-2021

 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1402


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla wieloletnich inspektorów pracy.

 

Już tylko podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz publikacja w Dzienniku Ustaw dzieli nas od nowego uprawnienia jakie wynika z dodanego do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy art. 52a. Zgodnie z tym przepisem „Inspektorowi pracy zatrudnionemu w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku określonym w art. 38 ust. 2 przez okres nie krótszy niż 10 lat przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni roboczych.” 

 

 

Przypomnijmy, projekt ustawy (druk sejmowy nr 1088) został przygotowany przez sejmową Komisję do Spraw Petycji w odpowiedzi na petycję nr BKSP-145-IX-60/20 skierowaną do Sejmu przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Marszałek Sejmu, w dniu 14 kwietnia 2021 r., skierowała projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2021 r. Komisja wniosła o jego uchwalenie bez poprawek (druk sejmowy nr 1367). Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 34. posiedzeniu Sejmu w dniu 7 lipca 2021 r.  Wobec braku wniosków legislacyjnych niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r., a w kolejnym dniu ustawa ta trafiła do Senatu.  Komisja Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2021 r. rekomendowała Senatorom przyjęcie tej ustawy bez poprawek. W dniu 6 sierpnia 2021 r. Senat podjął uchwałę o nie wniesieniu poprawek do przyjętej przez Sejm ustawy. Co prawda dodany do ustawy art 52a zacznie formalnie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2022 r., ale wydaje się, że po dzisiejszym rozstrzygnięciu  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  dodatkowy urlop dla wieloletnich inspektorów pracy niebawem stanie się faktem.

 

Korzystając z okazji, wyrażamy serdeczne podziękowanie wnioskodawcom oraz wszystkim, którzy bardziej lub mniej angażowali się w sprawę i wspierali inicjatywę na poszczególnych etapach procedowania petycji, a następnie projektu ustawy.

 

Kto wie może kolejna petycja wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom respondentów uczestników sondażu SIPRP i dotyczyć będzie wprowadzenia zadaniowego systemu czasu pracy dla inspektorów pracy.

 

aktualizacja – 29.08.2021 r.

 

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1529


Podsumowanie sondażu specjalnego „Kto wygra EURO 2020?”

Głosowanie odbywało się  w okresie  1-11.07.2021 r. i zakończone zostało przed rozpoczęciem meczu finałowego EURO 2020. Głosy oddane na poszczególne zespoły rozłożyły się następująco: Anglia (33,3%), Włochy (66,7%). Zatem także i tym razem, większości osób, które wzięły udział w sondażu udało się trafnie wytypować zwycięzcę turnieju. Szkoda tylko, że zespół z białymi orłami na koszulkach zakończył rywalizację na początkowym etapie turnieju. 

 


Podsumowanie sondażu specjalnego „Kto awansuje do ćwierćfinału EURO 2020 ?” i nowy sondaż.

Losowanie odbywało się  w okresie  11-25.06.2021 r. i zakończone zostało przed rozpoczęciem trzeciej kolejki w rozgrywkach grupowych uczestników EURO 2020. Głosy oddane na poszczególne zespoły rozłożyły się następująco: Francja (13 %), Anglia (11%), Walia (0%), Słowacja (0%), Niemcy (11 %), Ukraina (0 %), Polska (0 %), Szkocja (5 %), Hiszpania (9 %), Czechy (5 %), Turcja (2,5 %), Chorwacja (0 %), Belgia (9 %), Włochy (9 %), Szwecja (4,5 %), Portugalia (9 %), Austria (2,5 %), Węgry (2,5 %), Macedonia Północna  (2,5 %), Austria (2,5 %), Holandia (9 %), Rosja (0 %), Dania (0 %), Szwajcaria (2,5 %).

 

Faworyci naszego sondażu Francja i Niemcy – nie weszli do ćwierćfinału. Uczestnikom sondażu udało się jednak trafnie wytypować 4 drużyny, które awansowały do (…)


EURO 2020

 

Dla rozluźnienia nastroju –  proponujemy głosowanie w sondażu specjalnym „Kto awansuje do ćwierćfinału EURO 2020?” Nasz sondaż w czasie poprzedniego EURO cieszył się dużą popularnością. Mamy nadzieję, że obecnie będzie przynajmniej tak samo. Informujemy, że głosować można na nie więcej niż 8 drużyn, do 25 czerwca włącznie. A więc: do dzieła!

 


Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Konsultacje społeczne.

Pani Iwona Michałek – Skretarz Stanu w Ministrstwie Rozwoju, Pracy i Technologii skierowała do  Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej projekt (z daty 18  maja 2021 r.) ustawy  o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – celem zgłoszenia ewentualnych uwag  lub opinii.

 

W uzasadnieniu projektu wskazano m.in., że (…)


Interpelacja w sprawie udzielania pierwszej pomocy

https://orka.sejm.gov.pl/Poslowie7.nsf/0/B8A18D404A38FD94C1257EBA003F0D88/$File/514.jpg

Interpelacja nr 22404 do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  w sprawie udzielania pierwszej pomocy

 

Zgłaszający: Filip Kaczyński

Data wpływu: 11-04-2021

 

Szanowny Panie Premierze!

Wymóg wyznaczenia przez pracodawcę odpowiednio przeszkolonych pracowników do udzielania pierwszej pomocy czy też do obsługi apteczek wynika odpowiednio z (…)


Święto Narodowe Trzeciego Maja.

 

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990 w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

 

 

Konstytucja 3 Maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów – pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie, a druga po amerykańskiej na świecie,  wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. 

 

Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja  była (…)


2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

2 maja, na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lutego 2004 r., obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Polska flaga jest złożona z dwóch poziomych pasów: białego i czerwonego. Jej kolorystyka oparta jest o barwy godła polskiego – białego orła w czerwonym polu.

 

Zgodnie z Konstytucją barwy narodowe podlegają ochronie prawnej. Fladze państwowej należny jest szacunek – powinna być zawsze zadbana, a najbardziej godnym sposobem jej eksponowania jest umieszczenie na drzewcu lub maszcie. Na terenie kraju polska flaga ma pierwszeństwo przed każdą inną.


Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – konsultacje społeczne.

 

14 kwietnia 2021 r. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął złożony przez grupę posłów Lewicy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Adrian Zandberg.

 

Art. 1 projektu ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251; dalej: „ustawa o PIP”). Projektowany art. 11c ustawy o PIP nadaje inspektorom pracy uprawnienie do (…)


PIP – a wyzwania „postcovidowej” rzeczywistości. Konsultacje społeczne.

W ostatnim czasie z różnych środowisk (i to niestety bynajmniej nie „eksperckich”) dobiegają odgłosy coraz to nowych inicjatyw wprowadzenia zmian do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Jak słyszymy, w gruncie rzeczy sprowadzają się one jednak do zmian kosmetycznych i oczywistych (jak „likwidacja” upoważnień do przeprowadzenia kontroli, które w odniesieniu do organów PIP w ogóle nie powinny być stosowane) oraz pozornego „wzmacniania efektywności” – poprzez nadanie inspektorom uprawnienia do wydawania quasidecyzji w zakresie nawiązania stosunku pracy lub przekształcenia umowy cywilno-prawnej w umowę o pracę.

 

Wygląda jednak na to, że w istocie będzie to jednak nadanie organom PIP nie nowego uprawnienia, lecz nałożenie nowego obowiązku – a to narzędzie prawne, bez zmiany otoczenia prawnego, w praktyce może okazać się skrajnie nieefektywne. Oczywiście ideę tę trzeba przedyskutować. Szkoda, że dyskusje takie (…)


Życzenia Wielkanocne

Wszystkim Koleżankom i Kolegom Inspektorom Pracy, pozostałym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy bez których wsparcia nie można wyobrazić sobie naszego działania, wszystkim Przyjaciołom zaangażowanym w ideę ochrony człowieka w środowisku pracy – składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności na niwie działalności zawodowej oraz w życiu prywatnym.

 

Spokojnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych oraz mokrego Dyngusa

 

życzy

Zarząd Główny  SIPRP


Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych – konsultacje publiczne.

 

Informujemy, iż w konsultacjach publicznych  znajduje się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (projekt z dnia 12 marca 2021 r)

 

 

Zgodnie z treścią uzasadnienia proponowane zmiany stanowią m. in. dostosowanie obowiązujących regulacji do (…)


Interpelacja w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Interpelacja nr 17216 do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy

 

Zgłaszający: Katarzyna Kotula

 

Data wpływu: 04-01-2021

 

 

Szanowna Pani Minister,

 

w sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku (druk sejmowy nr 470 z 29 czerwca 2020 roku) wskazano:

 

„Na skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w zasadniczy sposób wpływa ich właściwe wyposażenie zarówno w rozwiązania prawne, jak i organizacyjne. Uprawnienia, którymi w chwili obecnej dysponują inspektorzy pracy, nie są w pełni dostosowane do realiów kontroli legalności zatrudnienia i nie zawsze pozwalają na osiągnięcie lepszych efektów”. …


Katarzyna Łażewska-Hrycko  Głównym Inspektorem Pracy

 

 

Informujemy, że w dniu 10 lutego Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała Katarzynę Łażewską-Hrycko na urząd Głównego Inspektora Pracy.

 

 

 

 

Jesteśmy przekonani, że ta zmiana pokoleniowa oraz zaprezentowane przez nową szefową PIP nowoczesne podejście do funkcjonowania urzędu, jej wysokie kompetencje oraz doświadczenie działania w duchu dialogu – pozwolą na sprostanie przez Państwową Inspekcję Pracy  wyzwaniom skomplikowanej rzeczywistości oraz wpłyną na przekształcenie się PIP w efektywną i nowoczesną organizację opartą na wiedzy. 

 

Nowemu szefowi Państwowej Inspekcji Pracy życzymy wytrwałości i wielu zawodowych sukcesów.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej