Warto znać. Nowy przewodnik Komisji Europejskiej w obszarze BHP dla każdego przedsiębiorcy i nie tylko.

BlobServletNie samym chlebem żyje człowiek. W gąszczu faktycznych i pozornych zmian, przeróżnych kadrowych karuzeli i medialnych doniesień,  warto od czasu do czasu rozglądnąć się dookoła i stwierdzić, że w dziedzinie ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy   (a przypomnieć wypada, iż generalnie inspekcje pracy w Europie tym się zajmują) świat idzie nieustannie do przodu, i dużo się w tym obszarze dzieje. Kto nie idzie do przodu ten niestety się cofa. Jest to wiadomość niewątpliwie bardzo optymistyczna.

 

Podobnie optymistyczną  wiadomością jest to, iż poprzez stronę internetową SIPRP mamy zaszczyt jako pierwsi udostępnić P.T. polskiej publiczności wydany przed dwoma miesiącami przewodnik Komisji Europejskiej „Health and safety at work is everybody’s business. Practical guidance for employers”.

 

MarianeThyssenJest to publikacja bardzo ciekawa i niewątpliwie użyteczna. Wskazuje też na europejskie trendy w ochronie pracy, którym – czy się to komuś podoba czy nie – również podlegamy. Wstępem  publikację tę opatrzyła Marianne Thyssen – Komisarz KE odpowiedzialna  za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników. I poniżej ten wstęp in extenso przytaczamy, zachęcając do lektury całości, stosowania w praktyce oraz przekazywania publikacji wszystkim innym zainteresowanym osobom. Dostępna jest ona w domenie publicznej Komisji Europejskiej.

Jest mi bardzo miło przedstawić ten praktyczny przewodnik, który Tobie pracodawco  pomoże skutecznie zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), zgodnie z prawem Unii Europejskiej.

Właściwa ochrona zdrowia i bezpieczeństwa po prostu ma sens. Zarówno, gdy jesteś częścią wielonarodowej korporacji, jak i gdy jesteś właścicielem mikroprzedsiębiorstwa –  mniejsza liczba wypadków przy pracy i chorób przekłada się bezpośrednio na lepsze wyniki  działania Twojej firmy. Bezpieczne i higieniczne warunki  pracy zwiększają motywację i zaangażowanie pracowników.

Właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy są również doskonałą wizytówką dla Twojej firmy, która może pomóc pozyskiwać nowe talenty, klientów i inwestorów.

Dzięki przeprowadzonej niedawno ocenie prawodawstwa UE w dziedzinie BHP, dowiedzieliśmy się, że niestety prawo to nie zawsze w praktyce dobrze działa. W europejskich firmach można zapobiec znacznie większej liczbie wypadków i chorób związanych z pracą. W krajach UE, tylko w  2013 roku, co najmniej 300 milionów dni roboczych zostało utraconych właśnie z  powodu wypadków przy pracy i problemów zdrowotnych związanych z pracą.

Nie wynika to z  braku dobrej woli ze strony pracodawców. Przeciwnie, ocena pokazała nam potrzebę coraz powszechniejszego i lepszego informowania i udostępniania  narzędzi do wspierania skutecznego wdrażania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej europejskiej firmie – dużej i małej.

Dobrą wiadomością jest to, że zarządzanie BHP nie musi być skomplikowane! Proste środki mogą często wpłynąć na znaczną poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Co więcej, często nawet nie potrzebujesz żadnych specjalistycznych ekspertyz aby móc zidentyfikować potencjalne zagrożenia i zdecydować, jak im przeciwdziałać. Zazwyczaj wystarczający jest zdrowy rozsądek.

W tym dokumencie możesz znaleźć wiele prostych i konkretnych wskazówek, pomocnych w praktycznym wywiązywaniu się z obowiązków w zakresie BHP.

Odnosi się on do takich kwestii, jak obowiązek  oceny ryzyka zawodowego,  środki ochronne i szkolenia. Publikacja zawiera przykłady i ilustracje, a także pomocne linki, takie jak np. do interaktywnego narzędzia Risk Assessment Online (OiRA), udostępnionego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao. Dokonanie  oceny ryzyka generowane przez OiRA lub równoważne narzędzie informatyczne,  w wielu przypadkach może okazać się wystarczające dla  wywiązania się z obowiązku oceny ryzyka zawodowego.
Wszyscy przekonani jesteśmy tak samo:  rzeczywiście zdrowie i bezpieczeństwo w pracy jest sprawą każdego człowieka!

Mam nadzieję że uznasz ten praktyczny przewodnik za użyteczny.

Z naszej strony dedykujemy osobom zarządzającym wszelkiego szczebla, zarządzającym – rzecz jasna – ludźmi,  10 „złotych” (a nawet jak napisano „platynowych”) reguł zarządzania. Do zastosowania nie tylko w firmach przemysłowych czy handlowych.

 

do pobrania:

 

10 reguł zarządzania – Ten Planinun Rules for better Management

 

przewodnik – Brochure Health Security web


Główny Inspektor Pracy uchylił kontrowersyjne zarządzenie w sprawie tzw. „ocen bieżących”.

SIPRP - logo

 

Z satysfakcją odnotowujemy, iż zgodnie z wyrażanymi wcześniej deklaracjami, Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć  Zarządzeniem nr 8/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. uchylił  zarządzenie  nr 25/13 GIP w sprawie ustalenia zasad, trybu i terminów dokonywania bieżących ocen pracowników okręgowych inspektoratów pracy wykonujących czynności kontrolne  (dotyczące  tzw. „ocen bieżących” inspektorów pracy).

 

 

Decyzja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i postulatom środowiska inspektorów pracy, wyrażanym nie tylko przez SIPRP, ale także przez wszystkie trzy ogólnopolskie organizacje związkowe działające  w Państwowej Inspekcji Pracy. Panu Głównemu Inspektorowi Pracy za tę oczekiwaną decyzję dziękujemy.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej od samego początku, tj. jeszcze  w trakcie pracy nad feralnym zarządzeniem apelowało – bez skutku – do ówczesnego kierownictwa GIP, przynajmniej o wstrzymanie wprowadzenia w życie tego aktu, do czasu usunięcia jego podstawowych wad w obszarze merytorycznym, prawnym i racjonalności wydatkowania środków publicznych .

 

W wyniku dyskusji zainicjowanej na pierwszej (i jak się potem okazało ostatniej) naradzie Kierownictwa PIP na które zaproszony został przedstawiciel SIPRP,  udało się  nam wraz z ówczesnym Przewodniczącym MKK NSZZ „Solidarność” w PIP kol. Romanem Giedrojciem  w  ostatniej chwili „obronić wszystkich przed wszystkimi”  czyli  usunąć z feralnego zarządzenia liczący parę ładnych stron  moduł odnoszący się do etyki i moralności, będący oczywistą „puszką Pandory”,  generujący morze konfliktów i stwarzający możliwość nadmiernej ingerencji w niezależność inspektorów pracy.

 

Obecnie przyszła najwyższa pora na resztę  feralnego zarządzenia.

 

Wypada wspomnieć, iż równocześnie Główny Inspektor Pracy wydał Zarządzenie nr 7/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadzoru nad działalnością kontrolną pracowników wykonujących czynności kontrolne.  Akt ten opiera się jednak na zupełnie innych założeniach, nie narusza ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (określającej jednoznacznie system ocen inspektorów), angażował będzie na etapie funkcjonowania nieporównywalnie mniejsze siły i środki PIP, a przede wszystkim będzie źródłem informacji potrzebnych dla doskonalenia zarówno procedur kontrolnych jak  i działania poszczególnych jednostek organizacyjnych PIP.  Godne podkreślenia jest także to, iż założenia tego aktu przedyskutowane zostały i co najważniejsze uzgodnione przez zespół roboczy w którym na równych prawach uczestniczyli przedstawiciele GIP i OIP, i inspektorzy pracy – reprezentanci wszystkich trzech ogólnopolskich organizacji związkowych działających w PIP tj. ZZPPIP, NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność ’80”. Oczywiście w niektórych kwestiach musiało dojść i doszło do kompromisu.

 

Wszystkim zaangażowanym w tę trwającą 3 lata akcję, w imieniu środowiska inspektorów pracy  (i to na pewno nie tylko tych należących do SIPRP) – jeszcze raz serdecznie dziękujemy!.

 

Zainteresowanych naszymi publikacjami w tym zakresie zachęcamy do lektury:

 

http://www.siprp.pl/stowarzyszenie-inspektorow-pracy-rp-na-naradzie-kierownictwa-panstwowej-inspekcji-pracy/

 

http://www.siprp.pl/wp-content/uploads/2014/05/Stanowisko-SIPRP-w-sprawie-projektu-zarz%C4%85dzenia-GIP-dot.-bie%C5%BC%C4%85cych-ocen.pdf

 

http://www.siprp.pl/dwoja-czy-piatka-apel-do-czlonkow-siprp/

 

http://www.siprp.pl/jedynka-czy-szostka-odpowiedz-glownego-inspektora-pracy-na-wniosek-mkk-nszz-solidarnosc-przy-pip-dotyczacy-tzw-ocen-biezacych-co-dalej/

 

http://www.siprp.pl/kolejny-odglos-w-sprawie-systemu-ocen-biezacych-inspektorow-pracy-czy-to-nas-ubawi/

 

http://www.siprp.pl/chwila-satysfakcji-czyzbysmy-mieli-racje-wazne-deklaracje-zastepcy-glownego-inspektora-pracy-zbigniewa-ryfki/

 

http://www.siprp.pl/inspektor-pracy-wazne-deklaracje-glownego-inspektora-pracy/

 

http://www.siprp.pl/kwadratura-kola-czyli-ile-inspekcji-w-inspekcji/

 

http://www.siprp.pl/zmiany-w-wewnetrznych-procedurach-pip-odnoszace-sie-do-tresci-upowaznienia-do-kontroli-dokumentowania-i-rejestrowania-czynnosci-sluzbowych-a-takze-kwalifikowania-i-rozpatrywania-skarg-oraz-wnioskow/

 

 

 


Ważne stanowiska Rady Ochrony Pracy.

Sejm RP - źródło - http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAE35gVnOMVuZ69gWgTWk0kcUY6nr_xFF3SlQELACx-aVvFUy4

 

Informujemy, że w dniu 7.02.2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym tematem posiedzenia była tematyka chorób zawodowych i chorób związanych z pracą.

Posiedzenie to zostało jednak zdominowane przez dyskusję na tematy nie tyle personalne, co obejmujące szeroko rozumiane funkcjonowanie PIP.

 

Z żalem dowiedzieliśmy się o złożonej z przyczyn rodzinnych i osobistych rezygnacji Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Zbigniewa Ryfki. Rada w związku z tą decyzją – pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zamiaru odwołania Zbigniewa Ryfki ze stanowiska Zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Zbigniewowi Ryfce za zaangażowanie podziękował Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć oraz Przewodniczący ROP, poseł Janusz Śniadek.

 

Również my – Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP – dziękujemy Panu Inspektorowi. W tych trudnych  i nerwowych czasach był Pan prawdziwą ostoją spokoju, profesjonalizmu, i jakże nam wszystkim potrzebnego dystansu do tego, z czym się na co dzień zmagamy.

 

Rada Ochrony Pracy zaopiniowała natomiast negatywnie (co jest ewenementem w dotychczasowych pracach tego gremium) kandydaturę Dariusza Mińkowskiego na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Zaznaczyć przy tym należy, iż Marszałek Sejmu tym stanowiskiem Rady nie jest związany.

 

Po ożywionej dyskusji Rada Ochrony Pracy również negatywnie zaopiniowała wnioski Głównego Inspektora Pracy o zamiarze odwołania (na jej prośbę) Małgorzaty Porażyńskiej ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy oraz Mariana Szyszko ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Szczecinie (z uwagi stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w kierowaniu OIP w Szczecinie i związaną z tym na utratą zaufania kierownictwa PIP).

 

Osoby zainteresowane przebiegiem posiedzenia Rady Ochrony Pracy, gdzie podczas  dyskusji sformułowano wiele godnych refleksji i autorefleksji  tez – zapraszamy do obejrzenia transmisji do której link zamieszczamy na końcu niniejszej publikacji.

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=D4D3418BD7A19D50C12580C0002A36D0


O potrzebie reform.

reforma prawa

 

W ostatnim okresie mamy do czynienia z wieloma zmianami w prawie, w tym również w obszarze bliskim zainteresowania Członków Stowarzyszenia, tj. w prawie pracy.

 

 

Wystarczy przypomnieć wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, zmiany w minimalnym wynagrodzeniu za pracę, modyfikację zasad wydawania świadectw pracy, albo zmiany w regulacji regulaminów pracy czy wynagradzania. Realizacja tychże zmian jest niewątpliwie odpowiedzią na potrzeby napływające ze zmieniającego się rynku pracy. Ciekawym kierunkiem są formułowane koncepcje dotyczące formy elektronicznej dokumentacji osobowej prowadzonej przez pracodawców. Wydaje się, że obrany kierunek zmian jest właściwy i powinien stanowić początek szerszej refleksji nad stosowaniem prawa pracy i przeprowadzanych analiz.

 

Interesującym kierunkiem przeprowadzania analiz prawa pracy jest zwrócenie uwagi na postulaty formułowane przez pracodawców i ich organizacje, związki zawodowe, stowarzyszenia, a także instytucje zajmujące się rynkiem pracy, jak np. Państwowa Inspekcja Pracy czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

SIPRP - logoSIPRP stoi na stanowisku, że reformy są potrzebne i to w wielu obszarach, w tym także w zakresie funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa.

 

Doskonałym przykładem jest ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ciągłe pytania o sposób rozumienia kryterium socjalnego i tryb postępowania przy jego badaniu.

 

Innym źródłem wielu wątpliwości jest ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pomimo ostatniej nowelizacji (bardzo potrzebnej w zakresie dodatku za pracę w porze nocnej) nadal otwartym jest np. problem wliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku stażowego, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy dodatku za pracę nadliczbową.

 

Zaprezentowane dwa przykłady to tylko – właśnie przykłady – tego co powinno być zmienione. Warto uczynić z prawa pracy prawo zrozumiałe i wywołujące zrozumienie dla wszystkich.

 

Prawo powinno służyć ludziom.


Propozycje zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych – konsultacje społeczne.

konsultacje społeczne

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłało do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  projekt (z 17.01.2017 r.)  zmian w „tytułowym” rozporządzeniu  – w celu wyrażenia opinii.

 

 

Pragniemy nadmienić, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja społeczna (NGO), wielokrotnie wyrażało opinię na temat różnych projektów aktów prawnych. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu konsultacjach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu inspektorów pracy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać głos środowiska,  które wszak współtworzymy.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy obecnie do lektury projektu z 17.01.2017 r. wraz z uzasadnieniem – zamieszczonych na końcu niniejszego artykułu. Czasu na zajęcie stanowiska zostało niewiele dlatego zachęcamy do przekazywania do 06.02.2017r. swoich opinii i uwag odnoszących się do załączonego projektu, najlepiej drogą mailową na adres  zarzad@siprp.pl , albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

 

Opinia naszego Stowarzyszenia w zakresie ww. projektu zostanie przesłana do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Prawa Pracy, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa oraz opublikowana na www.siprp.pl

 

do pobrania:

 

projekt rozporządzenia  –http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12294450/12408258/12408259/dokument269665.pdf

 

uzasadnienie –  http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12294450/12408258/12408259/dokument269666.pdf

 

pismo kierujące projekt do konsultacji – http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12294450/12408258/12408260/dokument269668.pdf

 


Zaproszeni na posiedzenie naukowe KE O.PAN oraz PTErg.

PTEKomisja Ergonomiczna Oddziału PAN w krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 26.01.2017r. (czwartek) o godz. 18.00, w budynku PAN, ul. Św. Jana 18, pokój 4 )I. p); z następującym porzadkiem dziennym:pan.images

 

– Architecture Recovery nowe spojrzenie na przyszłość architektury – przedstawi dr inż. arch. Bogdan Siedlecki (Zakład Technik Budowlanych, Instytut Projektowania Budowlanego, Politechnika Krakowska).

 

do pobrania – zebr-PTErg-Krk-26-01-17-abstrakt


Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn […] do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

logo_plJuż tylko na podpis Ministra Rozwoju i Finansów czeka projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Ostateczny tekst przepisu możliwy do pobrania pod linkiem – http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12286504/12359063/dokument268056.pdf

 

W obowiązującym rozporządzeniu  wprowadza się następujące zmiany:

– ograniczenie liczby klas uprawnień dla 15 maszyn,

– usunięcie z wykazu 24 maszyn,

– zastosowanie wyłączeń dla 7 maszyn,

– zmiana nazewnictwa dla 9 maszyn,

– rozszerzenie zakresu uprawnień dla 2 maszyn o inne maszyny będące w wykazie.

Termin wejścia w życie projektowanych zmian – 1.04.2017r.

SIPRP - logo

 

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, w odpowiedzi na prośbę Ministerstwa brało aktywny udział w pracach nad nowelizacją tego rozporządzenia.

 

 

Opinię SIPRP  wyrażoną w toku prac nowelizacyjnych przedstawiliśmy we wpisie z 10.07.2016r. – http://www.siprp.pl/opinia-siprp-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-bhp-podczas-eksploatacji-maszyn-do-robot-ziemnych-budowlanych-i-drogowych/

 

 

 


Bądźmy solidarni – okażmy serce potrzebującym. 15 stycznia 2017r. – 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

serduszko-200x192

 

 

Jesteśmy całym sercem z Jurkiem Owsiakiem i 120 tysiącami wolontariuszy kwestujących od Tatr aż do Bałtyku i jeszcze dalej. Wesprzyjmy szczytny cel Orkiestry, która gra w tym roku „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.”

 

 

 

W ciągu poprzednich 24 Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 720 mln PLN. W ramach zakupu ze środków zebranych podczas 24 Finału WOŚP Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dokonała zakupu m.in. 2 rezonansów magnetycznych, wysokiej klasy kardiomonitorów czy urządzeń do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka, a także wyposażenia laboratoriów onkologicznych. W ramach zakupu dla geriatrii wymieniono ponad 1 500 łóżek z materacami oraz szafkami nocnymi oraz aparaty EKG czy inhalatory.

 

Bądźmy solidarni – okażmy serce potrzebującym. Każdy, kto chce pomóc może przekazać wolontariuszom dowolną kwotę – lub skorzystać z jednej z dróg wsparcia WOŚP poprzez stronę: www.wosp.org.pl

 

Zarząd Główny SIPRP


Obowiązek zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych. Nowy obszar kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

investigation-indeks

 

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 1265) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U poz. 1456).

 

Jednym z obszarów regulowanych przez ww. akt prawny – i to jest absolutna nowość w polskim systemie szeroko rozumianego prawa pracy – jest gwarantowana minimalna stawka godzinowa  (13 zł) dla określonych umów cywilnoprawnych.

 

Informujemy, iż od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca nałożył także na inspektorów pracy PIP nowy obowiązek, polegający na kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). W obszarze tym właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej.  Ustawa wprowadziła nowy przepis sankcyjny: „ Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.”  Oskarżycielem publicznych w tych sprawach jest inspektor pracy.

 

Prawidłowe wywiązywanie się przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków związane jest z wieloma pytaniami i niejasnościami, które odpowiedzialne za wprowadzenie omawianych przepisów organy i instytucje starają się wszechstronnie wyjaśniać. Nowy stan prawny spowodował jednakże lawinowy wzrost liczby pytań  dotyczących obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, kierowanych do inspektorów pracy, ale także bezpośrednio do naszego Stowarzyszenia.

 

Życie oczywiście pokaże, jak funkcjonować będą nowe przepisy i jak efektywny i skuteczny będzie nadzór nad ich przestrzeganiem. Myślimy, że nie raz zagadnienie to omawiane będzie na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy, i także nie raz na stronie Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Włączając się w niezbędną jak się wydaje akcję informacyjną, czytelników naszej strony internetowej zapraszamy do zapoznania się z artykułem inspektora pracy kol. Łukasza Paronia (Wiceprezesa SIPRP ) – „Prawo do minimalnej stawki godzinowej”, zamieszczonym w miesięczniku „Inspektor Pracy” Nr 1/2017 (str.8-14). Publikacja ta zamieszczona została w domenie publicznej i dostępna na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.

link do publikacji: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/167085/IP-1-2017.pdf

 

PDF omawianego aktu prawnego


Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2017! Podsumowanie piątego roku działania Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

imagesKończy się rok 2016 – piąty rok działalności Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. Z satysfakcją obserwujemy, że nasze stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa (NGO),  jest postrzegane jako poważny partner, nie tylko przez liczące się w Polsce organizacje pozarządowe, ale także przez parlamentarzystów, urzędy  i różne gremia decyzyjne.

 

O najważniejszych działaniach podejmowanych w Waszym imieniu przez Zarząd Główny – staraliśmy się informować Was na bieżąco na prowadzonej przez SIPRP stronie internetowej. Rzetelnie staramy się na niej informować o najważniejszych dla naszego środowiska sprawach, a także, nieraz z przymrużeniem oka je komentować. Cieszy nas, że regularnie, codziennie odwiedza ją od kilkudziesięciu do kilkuset osób, w tym z tak zwanych kręgów opiniotwórczych i decyzyjnych. Biorąc pod uwagę całokształt czynników aktualnego otoczenia społecznego i politycznego, a także ochronę prywatności i innych dóbr osobistych naszych czytelników zmodyfikowaliśmy formułę zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej – ograniczając taką możliwość dla czytelników niezalogowanych i nie będących członkami naszego Stowarzyszenia.

 

O uważnej lekturze naszych publikacji świadczyć może kierowana do Zarządu korespondencja, w tym z Głównego Inspektoratu Pracy. Z różnych stron Polski kierowane są do nas różne sygnały i informacje, również (niestety) listy anonimowe. Nie mamy ani prawa, ani ambicji większością tych spraw się zajmować. Działamy społecznie, a ramy naszego funkcjonowania określa prawo i statut Stowarzyszenia. ……