Prawo przedsiębiorców. Kurs na Konwencję Nr 81 MOP.

Jednym z nie do końca rozwiązanych problemów funkcjonowania PIP w ostatnich latach była kuriozalna interpretacja przepisów rozdziału V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzona do stosowania wewnątrz urzędu w marcu 2009 r. przez „prawo powielaczowe” – czyli feralne wytyczne wydane przez byłego głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca, a uchylone (zresztą nie do końca) dopiero w 2016 r.,  m. in. na skutek  akcji społecznej prowadzonej przez SIPRP.   

 

Czytelnicy naszej strony wiedzą, iż relacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do ustawy o PIP, podmiotowy zakres stosowania Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, a także przekonanie decydentów iż Konwencja Nr 81 MOP w Rzeczypospolitej Polskiej po prostu obowiązuje i nie może być mowy o jej uznaniowym stosowaniu – stanowi jeden z głównych obszarów działalności naszego Stowarzyszenia od ponad pięciu (!) lat.

 

W najbliższym czasie wejdzie w życie, stanowiąca część konstytucji biznesu, ustawa „Prawo przedsiębiorców”, która po uchwaleniu jej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej trafiła obecnie do Senatu RP. Ustawa ta ma zastąpić wspominaną wyżej ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Niestety, w toku dotychczasowych prac legislacyjnych nie udało się przekonać posłów Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Deregulacji do wprowadzenia do ww. ustawy jednoznacznego wyłączenia stosowania rozdziału V „Prawa przedsiębiorców” do kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy (ostatnio,  w dniu 12.01.2018 r. było to m.in. przedmiotem wystąpienia przed ww. Komisją p. Bogdana Drzastwy – zastępcy głównego inspektora pracy). Przy okazji tego posiedzenia, po raz kolejny można się było przekonać, że procedury kontrolne inspekcji pracy nie są akurat elementem, który może wywrócić do góry nogami budowane żmudnie relacje między światem wielkiej polityki a światem biznesu. I nie ma chętnych, nawet wewnątrz instytucji ustawowo zobowiązanych do wspomagania PIP, aby ginąć za sprawę ułatwień dla działań kontrolnych PIP. Musimy więc poradzić sobie sami.

 

No cóż, można powiedzieć, iż w gruncie rzeczy nic się nie stało, bo obecne uregulowania, gdyby odrzucić wewnątrzurzędową biurokratyczną otoczkę i spuściznę lat słusznie minionych  – umożliwiają całkiem skuteczne i sprawne przeprowadzenie kontroli z pełnym poszanowaniem praw podmiotu kontrolowanego i słusznych interesów obywateli. Takie jest zresztą wielokrotnie zajmowane i niezmienne stanowisko m. in. ówczesnego wicepremiera, a obecnego premiera Mateusza Morawieckiego (do sprawdzenia na naszej stronie internetowej!).  Jak z tych możliwości skorzystamy jako instytucja, czy tak jak w latach 2009 –2016, czy może jednak inaczej – to się okaże. 

 

Na marginesie podkreślić należy, że i tak do projektu ustawy w trakcie konsultacji (w konferencji uzgodnieniowej uczestniczył m. in. przedstawiciel SIPRP)  – udało się „wstawić” do „Prawa przedsiębiorców” bezpośrednie odesłanie do obowiązujących konwencji międzynarodowych, czego w projekcie rządowym nie było.  

 

Znając jednak uwarunkowania ostatnich lat, SIPRP uważa, że póki proces legislacyjny trwa, to dostępnymi środkami dążyć należy do wpisania do „Prawa przedsiębiorców” literalnych  sformułowań wyłączających stosowanie odpowiednich przepisów rozdziału V ww. ustawy od kontroli realizowanych przez inspektorów pracy. Może tylko to usunąć może dotychczas nieusuwalne przeszkody wewnątrz instytucji mającej to prawo stosować.

 

Czytelników strony internetowej SIPRP informujemy, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, realizując jeden z celów statutowych skierowało do Komisji Gospodarki i Innowacyjności Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę (alternatywnie) art. 62 lub 65 ustawy Prawo przedsiębiorców.  

 

W opinii SIPRP należy także dążyć do uwzględnienia w najbliższej nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy zapisu, że kontrole inspektorów pracy przeprowadzane są z uwzględnieniem postanowień Konwencji Nr 81 MOP i wykreślenia w art. 24 tej ustawy – ust. 3-7 tego przepisu.

 

wniosek SIPRP do pobrania pod adresem

 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/konsultacje_ustawy/715/715_2.pdf

 

https://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,4511.html

 

 


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za stopniowym i wyważonym wyłączaniem składników z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Interpelacja nr 18088 do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najniższego wynagrodzenia

 

Zgłaszający: Prof. Józefa Hrynkiewicz

Data wpływu: 12-12-2017

 

Szanowna Pani Minister,

 

liczni wyborcy zatrudnieni w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach wyrażają w listach do mnie wielkie niezadowolenie z powodu zrównania ich wynagrodzeń za pracę z wynagrodzeniami pracowników podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie. W listach wyborcy podkreślają, że mimo wielu lat pracy ich wynagrodzenie pozostaje na najniższym dopuszczanym prawem poziomie. Co więcej do najniższego wynagrodzenia pracodawca wlicza im dodatek za wysługę lat pracy oraz inne dodatki, jakie są przewidziane w umowie o pracę. W ten sposób osoba pracująca np. 10, 15, 25 lat otrzymuje takie samo wynagrodzenie, jak osoba, która dopiero rozpoczyna po raz pierwszy pracę. Rodzi to uzasadnione poczucie krzywdy i jest zarzewiem konfliktów w zatrudnieniu. Pracodawcy tłumaczą pracownikom, że tak prawo pracy pozwala im wywiązywać się z obowiązku wypłaty minimalnego wynagrodzenia. Co więcej, taką interpretację przepisów o wynagrodzeniu minimalnym jako prawidłowe postępowanie, przekazują wyborcom pracownicy departamentu odpowiedzialnego za zatrudnienie w MRPiPS.

 

Pracownicy bardzo nisko wynagradzani, pracujący przez wiele lat są bardzo rozgoryczeni i niezadowoleni z takiego rozwiązania sprawy. Spodziewali się, że wraz z podniesieniem najniższego wynagrodzenia, podniesione zostaną także ich wynagrodzenia, gdy tymczasem ich wynagrodzenia nie wzrosły (pomimo wzrostu płacy minimalnej i wzrostu kosztów utrzymania). Problem ten dotyczy wielu tysięcy osób, które od wielu lat otrzymują bardzo niskie wynagrodzenia. Martwią się też o niski wymiar emerytur w przyszłości. Zastosowane regulacje płac najniższych polegające na włączeniu do wynagrodzenia dodatku stażowego uważają za wysoce krzywdzące. Sprawa ta dotyczy wielu pracowników zatrudnionych szczególnie w instytucjach ochrony zdrowia, edukacji oraz w innych działach administracji, usług i gospodarki. Z otrzymywanej korespondencji wynika, że zjawisko to występuje nagminnie w całym kraju. Często w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia (np. dotyczy to diagnostów w laboratoriach, asystentów w pomocy społecznej, pracowników administracji w edukacji itd.). A więc grup zawodowych, rozproszonych, niezdolnych do samoorganizacji i zorganizowania protestów.

 

Wobec powyższego zwracam się z prośba o odpowiedź na poniższe pytania:

– czy MRPiPS ma świadomość opisanego powyżej problem?

– czy MRPiPS jest w stanie przedstawić zakres i wielkość występowania przedstawionego problemu?

– jakie działania zamierza podjąć MRPiPS, aby opisany problem rozwiązać?

– – –

 

Odpowiedź na interpelację nr 18088 w sprawie najniższego wynagrodzenia.

 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

Warszawa, 04-01-2018

 

W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Józefy Hrynkiewicz z dnia 22 grudnia 2017 r. (znak: K8INT18088) w sprawie najniższego wynagrodzenia przedstawiam następujące informacje.

 

Kwestie przedstawione przez Panią Poseł w interpelacji należy rozpatrywać w kontekście przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) – zwłaszcza w zakresie przepisów dotyczących zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia pracownika z obowiązującą wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę brane są pod uwagę wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem składników wymienionych w ust. 5 tego artykułu, tj.: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz (od dnia 1 stycznia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1265, z późn. zm.) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Odesłanie do kategorii wynagrodzeń osobowych oznacza, że przy porównaniu wynagrodzenia pracownika z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się także wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Ustalona na warunkach określonych w ww. ustawie kwota minimalnego wynagrodzenia wyznacza dolną granicę wysokości wynagrodzenia przysługującą każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, a także składników wynagrodzenia, sytemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy. Od dnia 1 stycznia 2018 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2 100 zł. Podkreślić należy, że zgodnie z konstrukcją ustawową minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostrzega potrzebę modyfikacji obecnego zakresu minimalnego wynagrodzenia za pracę w celu zapewnienia bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kształtu tego wynagrodzenia. Na skalę problemu wskazują liczne postulaty dokonania zmian kierowane przez obywateli i parlamentarzystów. Ministerstwo rozważa zmiany polegające na etapowym wyłączaniu poszczególnych składników wynagrodzenia z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę. Analizując różne warianty takiego rozwiązania należy wziąć pod uwagę m.in. obligatoryjne dodatkowe skutki finansowe dla pracodawców, wpływ na finanse publiczne oraz na rynek pracy. Ze względu na systemowy charakter oraz możliwe znaczące skutki finansowe, dokonanie zmian powinno odbywać się w sposób stopniowy i wyważony. Uwzględniając powyższe, ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2017 r. wyłączyła z zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

 

Warto dodać, że na gruncie obowiązującej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, nie ma przeszkód prawnych, aby stosownie do potrzeb i możliwości finansowych oraz zasad prowadzonej zakładowej polityki płac, pracodawca ustalił wynagrodzenia pracownikom na poziomie znacznie przekraczającym minimalne wynagrodzenie za pracę. Warunki wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach sfery budżetowej są uregulowane w odrębnych aktach prawych – zarówno w ustawach jak i rozporządzeniach Rady Ministrów lub właściwych ministrów.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowuje systemy wynagradzania dla niektórych grup pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej. Do właściwości Ministra nie należy regulowanie problematyki płacowej pracowników zatrudnionych m.in. w podmiotach prowadzących samodzielną gospodarkę finansową (w tym np. samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej). Warunki na jakich następuje waloryzacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą – pozostaje w kompetencji poszczególnych pracodawców. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia oraz zgodnie z zakładową polityką płac mają oni możliwość samodzielnego kształtowania warunków wynagradzania pracowników, w tym podwyższania wynagrodzeń w drodze postanowień układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania bądź umów o pracę w przypadku, gdy pracodawca nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania (art. 771 -772 i 29 Kodeksu pracy). Zakładowe regulacje płacowe określają wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy.  Z uwagi na powyższe, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie dysponuje informacjami o skali występowania przedstawionego przez Panią Poseł problemu.

 

Jednocześnie pragnę poinformować, że stosownie do art. 12 ww. ustawy z dnia 22 lipca 2016 r., po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia jej w życie Rada Ministrów przedstawi Sejmowi ocenę funkcjonowania wprowadzonych tą ustawą regulacji, w tym m.in. zmiany zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zatem, w mojej opinii, podjęcie ewentualnych działań mających na celu dokonanie dalszych zmian w zakresie składnikowym minimalnego wynagrodzenia za pracę, powinno być rozważane łącznie z oceną przedmiotowej ustawy. Zasadnym jest, aby proponowane zmiany ustawy analizowane były w powiązaniu z innymi aspektami związanymi z funkcjonowaniem płacy minimalnej, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z dokonanej oceny ww. ustawy.

 

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje oraz wyjaśnienia zostaną uznane za wyczerpujące i satysfakcjonujące.

– – –

 

Dlaczego o tym piszemy ? Otóż publikacja ta nawiązuje do tematyki goszczącej na łamach strony internetowej www.siprp.pl  – wpis opublikowany w dniu 22.03.2016 r. – http://www.siprp.pl/zmiany-w-ustawie-o-minimalnym-wynagrodzeniu-oraz-ustawie-o-panstwowej-inspekcji-pracy-opinia-siprp/  oraz w dniu  5.06.2016 r. – http://www.siprp.pl/zmiany-w-ustawie-o-minimalnym-wynagrodzeniu-za-prace-oraz-zmianie-niektorych-innych-ustaw-stanowisko-rady-ministrow-a-opinia-siprp/ . Od początku nasze Stowarzyszenie opowiadało się za jednoznacznym wyłączeniem dodatków, w tym dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Poza tym realizując cele statutowe Stowarzyszenia, w opinii z dnia 7.04.2016 r. przesłanej wówczas  na ręce Minister Elżbiety Rafalskiej wskazaliśmy także propozycje zmian w innych przepisach dotyczących inspektorów pracy, w tym w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy  – ufamy, że sukcesywnie również i one będą wdrażane w życie.

– – –

źródło

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=AD85CE25FE7662B2C12581F5004C395D&view=1


Czy mamy jakieś rezerwy ? Artykuł dyskusyjny.

 

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że do nie mającego precedensu w inspekcjach europejskich szerokiego zakresu już istniejących zadań kontrolno-nadzorczych, co jakiś czas ustawodawca nakłada na inspektorów pracy PIP coraz to nowe obowiązki.

 

W najbliższym czasie, od 1.03.2018 r. dojdzie nam kolejne ustawowe zobowiązanie tj. kontrola przestrzegania przepisów ustawy ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.   W roku 2018 planowane jest jeszcze nałożenie na inspektorów pracy kolejnych zadań, określonych w projekcie ustawy o  systemach homologacji typu i nadzoru rynku silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

 

A grono osób mogących realizować w praktyce czynności kontrolno-nadzorcze, w przeciwieństwie do ilości zadań  nakładanych na PIP bynajmniej nie rośnie. A w praktyce, od szeregu już lat systematycznie zmniejszają się możliwości czasowe zajmowania się przez inspektorów pracy czynnościami kontrolno-nadzorczymi „w terenie”, czyli w bezpośrednim kontakcie z pracodawcą/zakładem pracy/zagrożeniem.  Wielu inspektorów pracy ciągle większość swojego czasu pracy spędza za biurkiem. Przyczyny tego stanu rzeczy upatrywać można w niektórych, istniejących  od wielu lat biurokratycznych procedurach wewnętrznych.

 

Pisaliśmy o tym na naszej stronie przez ostatnie 5 lat wielokrotnie – około 20 razy. Osoby zainteresowane ponowną lekturą mogą do nich dotrzeć „wstukując” w wyszukiwarce  np.  zwrot: „reform”, czy też „idzie nowe”. W tym miejscu zamieszczamy  linki do niektórych spośród tych wpisów:

 http://www.siprp.pl/o-potrzebie-reform/

 http://www.siprp.pl/debata-o-sprawozdaniu-z-dzialalnosci-pip-za-2014-r-w-sejmie-podziekowania-za-zaangazowanie-i-prace-oraz-postulaty-reformy-panstwowej-inspekcji-pracy/

http://www.siprp.pl/zadaniowy-system-czasu-pracy-inspektorow-pracy-artykul-dyskusyjny/

http://www.siprp.pl/chwila-satysfakcji-czyzbysmy-mieli-racje-wazne-deklaracje-zastepcy-glownego-inspektora-pracy-zbigniewa-ryfki/ 

http://www.siprp.pl/spotkanie-zarzadu-siprp-z-glownym-inspektorem-pracy/ 

http://www.siprp.pl/wreszcie-nastal-dobry-klimat-dla-zmian-dalszy-ciag-debaty-nie-tylko-o-naszych-sprawach/ 

 http://www.siprp.pl/idzie-nowe-8-dokad-zmierzamy/

 

Postulaty formułowane przez SIPRP spotykały się (ale raczej się nie spotykały) z różnymi reakcjami kolejnych głównych inspektorów pracy i ich zastępców. Może warto do tych propozycji wrócić? Wiele działań w tym zakresie podjął sp. Roman Giedrojć (np. likwidacja „kodów” – czego skutkiem miała być zmiana filozofii „sprawozdawczości” w PIP, czy likwidacja naruszającej ustawowe pryncypia i typowo biurokratycznej „oceny bieżącej” inspektorów pracy). Szkoda byłoby ten dorobek zmarnować, i doprowadzić do cichego „żeby było tak jak było”.

Poza proponowanymi m.in. przez śp. Romana Giedrojcia niezbędnymi zmianami ustawowymi, w sytuacji kolejnego „zamrożenia” funduszu płac w PIP, wydaje się, że najwyższy czas także na przeprowadzenie w Państwowej Inspekcji Pracy istotnych, systemowych zmian wewnątrzorganizacyjnych.

 

Na przykład warto zastanowić się nad potrzebą tworzenia aż tak szczegółowych i w gruncie rzeczy przez nikogo nie czytanych sprawozdań. Oczywiście, przedkładanie sprawozdań z działalności inspektorów pracy jest jednym z obowiązków wymienionych w Konwencji Nr 81 oraz w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Obowiązek ten spoczywa na głównym inspektorze pracy, i odpowiednio na okręgowych inspektorach pracy. Z kronikarskiego obowiązku podajemy, iż sprawozdanie GIP z działalności PIP na przestrzeni w 2007-2016 i tak z pokaźnej objętości 244 stron „stopniało” do stron 194. Sprawozdania OIP również. Na przykład sprawozdanie: OIP w Krakowie za 2007 r. liczyło 163 strony, za 2016 r. – 109  stron, OIP w Olsztynie za 2007 r. liczyło 148 stron, za 2016 r. – 94 strony. Na marginesie wspomnieć wypada, iż  w niektórych inspekcjach europejskich tego typu dokumenty mają objętość kilkanaście-kilkadziesiąt stron.

 

Problemem jest to, że oprócz ww. dokumentów – zwyczajem przejętym z poprzedniej epoki  – jest pisanie sprawozdań z „realizacji tematów”. I jak ostrożnie szacujemy, o czym już pisaliśmy wielokrotnie, aby takie wewnętrzne sprawozdania opracować, około połowa najbardziej doświadczonych inspektorów pracy PIP, przez okres około jednego miesiąca każdego roku praktycznie nie wykonuje zadań ustawowych tzn. „nie ma czasu” na przeprowadzanie kontroli, bo pracowicie „wyciąga” z systemu informatycznego istniejące tam przecież dane – na potrzeby napisania sprawozdania, które może ktoś kiedyś przeczyta, w najlepszym wypadku wykorzysta jakiś jeden przykład i … odłoży na półkę.

 

Sporo czasu wymaga też tzw. „pierwsza kontrola” z którą  w 2017 r. wiązała się konieczność odniesienia się do praktycznie wszystkich zagadnień prawa pracy, co zasadniczo ograniczyło możliwość wizytowania większej liczby podmiotów podlegających kontroli PIP. Optymizmem napawa zapowiedź zracjonalizowania procedur pierwszych kontroli i nie realizowania ich w pełnym  zakresie w każdym dotychczas niekontrolowanym zakładzie. Chodzi chociażby o to, aby nie „zamęczać” tak obszernym zakresem kontroli pracodawców, którzy dobrze sobie radzą, a zaoszczędzony w ten sposób czas móc przeznaczyć na skuteczne ściganie patologii tam, gdzie jest to konieczne.

 

Na szczęście nie udało się wdrożyć niefunkcjonalnego, dramatycznie utrudniającego funkcjonowanie  inspektorów pracy systemu obiegu dokumentacji SEOD. O tym problemie pisaliśmy również wielokrotnie. I być może, bo przecież nie ma takiej potrzeby, około 200 nadinspektorów pracy nie będzie musiało zamienić się w operatorów terminarzy komputerowych i sekretarzy/sekretarki, do czego nieuchronnie zmierzano. I będzie mogło wspomóc w  większym zakresie działalność kontrolno-nadzorczą w „terenie”, służąc przy tym pomocą i swoim doświadczeniem, obciążonym w największym zakresie kontrolami najmłodszym i nie mającym doświadczenia inspektorom pracy.  Zresztą wypada w tym miejscu nadmienić, ze krytyczną opinię o tym systemie wyrażał wielokrotnie  ś.p. Roman Giedrojć, widząc w tym jeden z większych problemów z którym będzie musiał się zmierzyć (np. w maju 2016 r. na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ZZ PPIP w Kalborni).

 

Pomijając utrudnienia związane z nadmiernymi obowiązkami sprawozdawczo – administracyjnymi inspektorów pracy (w kontekście zobowiązań zawartych w Konwencji 81 MOP) –  nie sposób nie wskazać na potrzebę wypracowania innej metodologii szacowania obciążenia pracą inspektorów PIP. Należy zastanowić się nad nowym zdefiniowaniem mierników jakości działań,  zarówno inspektora pracy jak i całej instytucji. Dyskusję nad tym problemem  rozpoczęto na początku tej kadencji Sejmu w Komisji ds. Kontroli Państwowej. Może warto do niej wrócić?  Wiemy, że na propozycje otwarta jest także Rada Ochrony Pracy. Należałoby by na pewno odejść od archaicznego pojęcia „kontroli”,  jako wyznacznika wydajności i jakości pracy inspektora i inspekcji – pisaliśmy o tym również wielokrotnie.  

 

A kiedy zaczniemy realizować racjonalnie kontrolę legalności zatrudnienia – która w każdym europejskim kraju prowadzona jest przez wyspecjalizowane zespoły z dostępem on line do podstawowych baz danych i w asyście zapewniających bezpieczeństwo stosownych służb?  U nas, pomimo kilkunastu lat funkcjonowania inspekcji w tym obszarze – to, co w innych inspekcjach jest regułą, pozostaje ciągle wyjątkiem.  I będzie nam to wypominane.

 

Czy musimy być niewolnikami „statystki”? Być może – a nawet na pewno – propozycja diametralnej zmiany strategii działania inspekcji w niektórych obszarach zostanie pozytywnie przyjęta przez nadzorujące nas gremia sejmowe. Przykładem jest odejście od automatycznego nakładania mandatów, co było wynikiem decyzji śp. Romana  Giedrojcia związanej z „pierwszymi kontrolami”. Wszak zmniejszyła się przez to globalna „statystyczna” ilość mandatów nałożonych przez PIP. A był to powód do chwały przez wiele lat. I…nic złego się nie stało.  Mało tego, wycofanie się z tego „odhumanizowanego” procederu spotkało się z uznaniem posłów wszelkich opcji politycznych!

 

Jeżeli szukamy rezerw, uwolnienia zasobów aby skutecznie wypełniać ważne społecznie zadanie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem w Rzeczypospolitej Polskiej prawa pracy, to coraz bardziej widoczna jest potrzeba racjonalizacji istniejących procedur, a przede wszystkim pełnej implementacji postanowień Konwencji Nr 81 MOP do procedur wewnętrznych inspekcji: „Inspektorom pracy mogą być powierzone jakiekolwiek inne obowiązki tylko pod warunkiem, że nie będą przeszkadzać w skutecznym wykonywaniu ich zadań głównych ani w jakikolwiek sposób naruszać autorytetu i bezstronności, potrzebnych inspektorom w stosunkach z pracodawcami i pracownikami.”


Fabrykant-wyzyskiwacz pobił inspektora pracy w Łodzi.

Nasz łódzki korespondent (Ot) donosi: Na posesji przy ul. Północnej dokonano we środę  17 bm. wieczorem niebywałej napaści na inspektora pracy dra Fossera, podczas pełnienia przez niego funkcyj urzędowych. Tło sprawy przedstawia się skandalicznie. Na ul. Północnej 23 prowadzi  od miesięcy fabrykę  obuwia Henio Birman, zamieszkały przy ul. Żydowskiej 30, kierownikiem fabryki  jest Aron Dessau, zamieszkały przy  ul. Warszawskiej 14.  Fabryka zatrudnia  kilkunastu robotników. Ostatnio  napływały liczne skargi na niezwykłe metody wyzysku, stosowane w tej fabryce. – W związku z tem dla przeprowadzenia kontroli  delegowano inspektora pracy dr Fossera.

 

Przybywszy na miejsce, inspektor nie zastał ani fabrykanta ani kierownika fabryki, wobec czego zbadał robotników, którzy przedstawili mu metody wyzysku, stosowane przez Birmana.  W chwili, gdy inspektor pracy kończył badania, przybył Aron Dessau, który dawał znaki robotnikom, aby zmienili swe zeznania. Gdy to nie poskutkowało, Dessau wyszedł  i po chwili powrócił w towarzystwie   kilkunastu podejrzanych osobników  i gdy insp. Fosser  wyszedł od małego kantorku obok fabryki, ażeby sporządzić  protokół z wyników  przeprowadzonej kontroli, Dessau zamknął drzwi na klucz i następnie wraz z przybyłymi z nim osobnikami rzucił się na inspektora  pracy, którego poturbował, przemocą wykradł z teczki protokół lustracji, zrewidował i zabrał legitymację służbową.

 

Insp. Fosser wyrwał się w końcu z rąk napastników  i w komisariacie policji doniósł o niebywałej napaści. W wyniku dochodzenia, aresztowano kierownika fabryki Arona Dessaua oraz właściciela Henia Birmana. Policja prowadzi dochodzenia  dla ustalenia nazwisk pozostałych napastników.

Na progu jubileuszu 100-lecia inspekcji pracy w Odrodzonej Polsce warto zwrócić uwagę i na takie drobiazgi. Dzielić się będziemy nimi z Wami w tym jubileuszowym roku z wielu ważnych, nie tylko jubileuszowych, powodów. Trochę „ku pokrzepieniu serc” – bo przecież wtedy inspektorzy pracy, bardzo słabo wynagradzani działali w dużo trudniejszych warunkach i okolicznościach. Trochę ku pożytkowi współczesnych, szczególnie decydentów – wszak „historia magistra vitae est!”. A trochę dla refleksji nad koniecznymi reformami w ciągle aktualnych, a pochodzących w istocie z XIX w. procedurach funkcjonowania inspekcji pracy, a także otoczenia prawnego  funkcjonowania tego organu w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Z tego rozliczy nas historia i Rzeczypospolita i Jej obywatele, na których służbie pozostajemy.

 

(Tekst pochodzi z „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” z 18 lutego 1937 r., podkreślenia w tekście pochodzą z oryginału).

 


Bądźmy solidarni – okażmy serce najmniejszym Polakom. 14 stycznia 2018 r. – 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jak co roku jesteśmy całym sercem z Jurkiem Owsiakiem i ponad 100 tysiącami wolontariuszy kwestujących od Tatr aż do Bałtyku i jeszcze dalej.

 

Wesprzyjmy szczytny cel Orkiestry, która gra w tym roku aby wyrównać szanse leczenia noworodków na podstawowych oddziałach neonatologicznych, poprzez doposażenie ich w specjalistyczny sprzęt ratujący życie i zdrowie dzieci. …..


Czyżby deregulacja? Ustawy związane z „Prawem przedsiębiorców”.

W dniu 12 stycznia 2018 r. w Sejmie RP odbędzie się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Porządek dzienny obrad stanowi rozpatrzenie  rządowych projektów: ustawy Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051) – od godz. 9.00, a ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052),  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053),  o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054) – od godz. 12.00.

 

Nadmieniamy, że wypełniając cele statutowe, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, zaprezentowało stanowisko w sprawie projektu ustawy Prawo przedsiębiorców, a Przewodniczący Komisji, poseł Wojciech Murdzek, zaprosił przedstawiciela SIPRP na ww. posiedzenie Komisji . ….


Zaproszenie na konferencję „Droga i cel przedsiębiorcy”.

To dla nas wielki zaszczyt otrzymać od Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT zaproszenie na konferencję naukową pod patronatem JE ks. abpa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego „Droga i cel przedsiębiorcy”, która odbędzie się w Krakowie 18 stycznia 2018 r.

 

Konferencja ta dedykowana jest pamięci ks. Marka Leśniaka (+1.08.2017), duszpasterza TALENTU, zaprzyjaźnionego z naszym  Stowarzyszeniem przez całe pięć lat naszego funkcjonowania.  Dzięki Niemu mogliśmy uczestniczyć w wielu wydarzeniach, z których kilka relacjonowaliśmy także na naszej stronie internetowej (przykładowe linki do wpisów w tym zakresie zamieszczono na końcu publikacji) ……


Nowy Rok. Kolejne, nowe zadanie dla inspektorów pracy PIP.

Jednym z symboli towarzyszących mijającym właśnie bożonarodzeniowym świętom jest choinka. Chyba każdy kiedyś zajmował się jej przyozdabianiem, wieszaniem na niej lampek, bombek czy innych ozdób.

 

W nowym roku nie sposób nie sięgnąć do tego symbolu, aby przedstawić P.T. Publiczności kolejne, nowe ustawowe zadanie, które powierzone ma być wkrótce inspektorom pracy PIP. ……


Nieskuteczny lobbing w Senacie – ważą się losy budżetu PIP na 2018 r.

Informujemy, że Komisja Finansów Publicznych w sprawozdaniu z dnia 1.12.2017 r. zaproponuje Sejmowi przyjęcie projektu ustawy budżetowej, który w zakresie dotyczącym części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy – w przypadku przyjęcia przez Wysoką Izbę oznaczać będzie nieco większy plan ogólny wydatków na 2018 r.,  w stosunku do 2017r.  tj. o 978 tys. zł, , a w szczególności zwiększenie wydatków na rzecz osób fizycznych o 437 tys. zł., a także zwiększenie wydatków bieżących o 10 528 tys. zł i spadek wydatków majątkowych o 9 765 tys. zł.  Jak ta nieco zmieniona w odniesieniu do poprzedniego roku struktura budżetu przełoży się np. na strukturę i wysokość wynagrodzeń oraz konkurencyjność na rynku pracy ofert zatrudnienia w PIP – zobaczymy.

 

Z zapowiedzi na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że drugie czytanie ustawy budżetowej na 2018 r.  odbędzie się już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, rozpoczynającym się w dniu 9.01.2018 r. ……


Nasze życzenia na Boże Narodzenie.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Członkom, Sympatykom naszego Stowarzyszenia,  Przyjaciołom i Adwersarzom oraz wszystkim Gościom naszej strony internetowej składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok

 

życzy

 

Zarząd Główny SIPRP


„Maraton skarg”. Kolejne organizacje za sterami PIP?

Od  pięciu lat staramy się, chociażby poprzez publikacje na naszej stronie internetowej, zwrócić uwagę  czytelników na plusy dodatnie i plusy ujemne  sprawowania przez różne organizacje społeczne  nadzoru nad działalnością organu państwowego  jakim jest Państwowa Inspekcja Pracy. Dzieje się to na różnych poziomach i w wielu płaszczyznach, i to zarówno instytucjonalnie jak i personalnie. I stan ten, jak się wydaje, ulega pogłębieniu. W tym gronie w pierwszym rzędzie wymienić należy oczywiście związki zawodowe. I oczywiście nie ma w tym nic zdrożnego. Sprawa jest uregulowana przynajmniej w dwu ustawach – i wydawałoby się że jest to wystarczające.  Okazuje się jednak, że nie. Od jakiegoś czasu niektóre organizacje związkowe zaczęły bowiem traktować inspekcję pracy jako rodzaj swojego organu wykonawczego (co przypomnijmy było ustawowo zapisane w czasach słusznie minionych)

 

Funkcjonuje to mniej więcej tak: ogłaszamy, że walczymy o Twoje Obywatelu prawa, apelujemy żebyś napisał do nas maila-powiadomienie (czyli poprosił nas o pomoc), my prześlemy to do organu państwowego i będziemy kontrolować kontrolujących jak Twoja  sprawa została załatwiona.  Pozornie nie ma w tym niczego niebezpiecznego. Ale gdyby każda chociażby ogólnokrajowa organizacja związkowa zaapelowała do swoich członków: „niech każdy wskaże jeden zakład „do kontroli”, a my wyegzekwujemy np. przez organy nadzoru nad PIP, aby inspektorzy w ciągu 30 dni zakład ten skontrolowali” – mieli byśmy do czynienia z faktyczną zapaścią systemu nadzoru nad warunkami pracy w Polsce. ….


Zaproszenie na posiedzenie naukowe Komisji Ergonomicznej PAN.

 

 

Komisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 14 grudnia (czwartek)o godz. 18.15, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.);

 

z następującym porządkiem dziennym:

 

Ergonomiczne zmiany ciągników i maszyn rolniczych – porównanie obiektów muzealnych i współczesnych – przedstawi prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski

 

(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych),

 

do pobrania – zebr-PTErg-Krk-14-12-17-abstrakt


Propozycje Głównego Inspektora Pracy w zakresie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

W nawiązaniu do publikacji zawartej na naszej stronie internetowej z dnia 9.04.2017 r.  informujemy, że sejmowa Komisja do Spraw Petycji w dniu 10.10.2017r. wystosowała do Głównego Inspektora Pracy dezyderat  nr 54 w sprawie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy wnosząc o precyzyjnie odniesienie się do problemu i przedstawienie pisemnej propozycji rozwiązania, która realizowałaby postulat zawarty w petycji. …..


Ustawa okołobudżetowa na 2018 r. W Senacie ważą się losy budżetu PIP na 2018 r.

 

Informujemy, że w dniu 30.11.2017 r. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   rozpatrzy przyjętą  przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

 

Ustawa ta,  o ile nic się w Senacie nie zmieni, postanowieniami  art. 7 „zamrozi”  w 2018 r. Fundusz wynagrodzeń  zdecydowanej większości jednostek sfery budżetowej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy. Oznaczać to może, że pomimo już uchwalonego przez Sejm nałożenia na inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy od 1.03.2018 r. nowych zadań związanych z kontrolą ograniczenia handlu w niedziele i niektóre inne dni, ustawodawca nie przewidział dodatkowych  środków na realizację tego ważnego społecznie zadania.  

 

Informujemy, iż w imieniu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, członków Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Nr 15 NSZZ „Solidarność – 80” w Państwowej Inspekcji Pracy oraz inspektorów pracy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej skierowaliśmy do senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych apel  z  28.11.2017r. o wyłączenie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy  w wysokości 16 500 tys. zł z ustawy okołobudżetowej celem zapewnienia odpowiednich środków na realizację przez Państwową Inspekcję Pracy zadań nałożonych przez ustawodawcę. ….


Bogdan Drzastwa i Andrzej Kwaliński – nowymi zastępcami głównego inspektora pracy.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Ochrony Pracy, powołał z dniem z dniem 23 listopada 2017 r. inspektorów pracy  Bogdana Drzastwę i Andrzeja Kwalińskiego na stanowiska zastępców głównego inspektora pracy. ….


W „Gazecie Wyborczej” o zadaniach PIP i wynagrodzeniach.

Informujemy, iż  w  piątkowym (17.11.2017r.) wydaniu „Gazety Wyborczej”, na stronie „Gospodarka” ukazał się artykuł red. Adriany Rozwadowskiej: „PIP chce podwyżek”. Omówiono w nim sytuację związaną z procedowaniem budżetu PIP na 2018 r., wskazując na zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania instytucji związane z ustawą okołobudżetową, czyli zamrożeniem funduszu płac na 2018 r.

 

W publikacji wspomina się o wysokich wymaganiach jakie stawiane są przed kandydatami do pracy w PIP oraz niewspółmiernej do nich wysokości wynagrodzeń które PIP jest w stanie im zaoferować.

 

Proponowany przez kierownictwo PIP, a pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ochrony Pracy i Komisję do Spraw Kontroli Państwowej  projekt budżetu przewiduje wzrost funduszu wynagrodzeń o 8 %. Dodatkowe środki mają być przeznaczone także na zatrudnienie nowych inspektorów. ….


O sprawozdaniu z działalności Inspekcji w Sejmie. Ważą się też losy budżetu PIP na 2018 r.

Informujemy, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dniach 22-24.11.2017r. poza przedstawieniem przez Głównego Inspektora Pracy sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku (druk nr 1703) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1918) oraz wystąpieniami Głównego Inspektora Pracy, Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy posła Janusza Śniadka oraz poseł Ewy Kozaneckiej planowane jest także rozpatrzenie przez Sejm sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk sejmowy nr 1945) – czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. ……