Inspektorzy pracy staną się ważnym elementem walki z tzw. „alimenciarzami” i wspomagającymi ich pracodawcami.

Kolejnym dowodem znanego powszechnie doceniania przez władze państwowe szczególnej roli i kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy (inspektorów pracy)  oraz wielokrotnie, na przestrzeni ostatnich miesięcy, wyrażanego szczególnego zaufania i uznania dla  Kierownictwa PIP – jest planowane od lutego 2019 r. powierzenie organom Państwowej Inspekcji Pracy do realizacji kolejnego zadania – tym razem obowiązku przekazywania informacji komornikom o przypadkach zatrudniania dłużników alimentacyjnych „na czarno” lub wypłacania im wynagrodzenia „pod stołem”. Celem dokonywania przez organy PIP weryfikacji, czy ww. dłużnicy, którzy deklarują brak zatrudnienia nie wykonują pracy „na czarno” – Państwowa Inspekcja Pracy otrzyma dostęp do danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą ograniczenia wolności w postaci dozoru elektronicznego.

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowano właśnie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (nr w wykazie prac UD 390). Projekt ten stanowi realizację tzw. „pakietu alimentacyjnego” zawartego w przyjętym w dniu 4 kwietnia 2017 r. przez Radę Ministrów dokumencie o nazwie „Przegląd systemów wsparcia rodzin”. Projekt ten jest częścią działań zmierzających do poprawy skuteczności egzekucji alimentów wprowadzonych ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. poz. 952), które ustaliły bardziej klarowne i jednoznaczne zasady odpowiedzialności za określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny przestępstwo niealimentacji.

 

Projektodawca podkreśla, iż zobowiązanie rodziców wobec dziecka jest fundamentalne i nie ma możliwości zwolnienia ich z tego obowiązku, wskazuje przy tym na obecną dobrą sytuację na rynku pracy. Coraz łatwiej jest znaleźć pracę, która nie tylko odpowiada kwalifikacjom, ale przede wszystkim jest legalna. Odnotowywany jest stały wzrost wynagrodzeń. Dlatego – jak pisze projektodawca –  trudno jest znaleźć jakiekolwiek usprawiedliwienie dla rodziców, którzy twierdzą, że nie mogą znaleźć legalnego zatrudnienia, a tymczasem faktycznie pracują na czarno i uzyskują nielegalne dochody, aby przerzucić cały ciężar utrzymania dziecka na drugiego rodzica.

 

Projekt ustawy skupia się przede wszystkim na stworzeniu rozwiązań służących poprawie przepływu informacji pomiędzy odpowiednimi służbami i instytucjami a komornikami sądowymi dotyczących dłużników alimentacyjnych, w tym informacji o podjęciu przez nich zatrudnienia. Proponuje się przede wszystkim wprowadzenie przepisów, które pozwolą na elektroniczną wymianę informacji. Możliwe będzie dzięki temu sprawniejsze ustalenie podjęcia pracy przez dłużników alimentacyjnych.

 

Projekt ustawy przewiduje zmiany w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623) nakładające na Państwową Inspekcję Pracy obowiązek zawiadomienia właściwego komornika, prowadzącego postępowanie egzekucyjne wobec danego dłużnika alimentacyjnego, o stwierdzonym przez PIP przypadku zatrudnienia tegoż dłużnika „na czarno”, tj. z naruszeniem przepisów art. 22 § 1^1 i 1^2 oraz art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), a także wypłacania temu dłużnikowi wynagrodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę („pod stołem”), bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Państwowej Inspekcji Pracy zostanie też przyznany dostęp do danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą ograniczenia wolności w postaci dozoru elektronicznego (przez zmiany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. z 2018 r. poz. 652). Celem wprowadzenia tej regulacji jest zapewnienie PIP dodatkowego narzędzia, umożliwiającego weryfikację, czy ww. dłużnicy, którzy deklarują brak zatrudnienia, nie wykonują pracy „na czarno”.

 

Projektodawca podkreśla, iż  projektowana zmiana nie nakłada na inspektorów pracy obowiązku przeprowadzania dodatkowych kontroli, a jedynie zobowiązuje do przekazywania informacji komornikom o stwierdzonych w trakcie rutynowych kontroli przypadkach zatrudniania dłużników alimentacyjnych „na czarno” lub wypłacania im wynagrodzenia „pod stołem”.

 

Wprowadzenie ww. regulacji pozwolić ma  na skuteczną realizację nowej, dodanej projektowaną ustawą do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, sankcji wobec nieuczciwych pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych na czarno.  Otóż proponuje się rozszerzenie odpowiedzialności materialnej pracodawców poprzez wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku zatrudnienia przez pracodawcę osoby figurującej w Krajowym Rejestrze Zadłużonych z powodu uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego z naruszeniem przepisów art. 22 § 11 i 12 oraz art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy, a także w sytuacji, gdy pracodawca w sposób nieuczciwy będzie wypłacał ww. osobie figurującej w Krajowym Rejestrze Zadłużonych z powodu uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracodawca ten będzie ponosił solidarną odpowiedzialność za zobowiązania alimentacyjne do wysokości kwoty rocznych zobowiązań alimentacyjnych ww. osoby.

 

Projektowana ustawa wejść ma w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., przy czym zmiany w Kodeksie pracy oraz zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, mają wejść w życie z dniem 1 lutego 2019 r., tj. wraz z planowanym wejściem w życie projektowanej ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Nie sposób nie zauważyć oczywistego faktu, iż Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, po przejęciu przed 10 laty wszelkich obowiązków w zakresie kontroli legalności zatrudnienia oraz wielu innych zadań, w tym w ostatnim czasie nadzoru nad wypłacaniem wynagrodzenia minimalnego osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilno-prawnych oraz nadzoru nad przestrzeganiem porządku publicznego w zakresie zakazu handlu w niedziele, święta i niektóre inne dni  – konsekwentnie umocni się na pozycji absolutnego lidera Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o zakres powierzonych inspekcji pracy przez władze krajowe zadań.

 

Wielokrotnie już mogliśmy się przekonać, że na inspektorów pracy, co jakiś czas nakładane  są kolejne, nowe obowiązki – wymagające prowadzenia kontroli (w między czasie) na zasadzie „jakoś to będzie”. Prognozować przy tym można, iż po wprowadzeniu nowych regulacji nastąpi lawinowy wzrost liczby skarg (w tym skarg anonimowych) – kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy zarówno przez osoby pokrzywdzone jak i po prostu dobrze poinformowane. Jeżeli nie spowoduje to w skali organizacji konieczności zwiększenia liczby kontroli, to spowoduje zmianę struktury kontroli już realizowanych oraz dalsze zwiększenie obciążenia stałej wszak liczby inspektorów pracy poprzez konieczność prowadzenia kontroli według odpowiedniej metodyki, gwarantującej jej skuteczność. Tego wszak oczekuje od organów PIP ustawodawca, a także społeczeństwo.

 

do pobrania – projekt ustawy

 

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,10011,zmiany-w-egzekucji-alimentow.html

 

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/polityka-rodzinna/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-poprawy-skutecznosci-egzekucji-swiadczen-alimentacyjnych/


Sondaż sportowy (1) – czyli kto wygra Mundial 2018 w Rosji ?

 

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji rozpoczynają się 14 czerwca. Dwudziestą pierwszą edycję mundialu otworzy spotkanie gospodarzy z Arabią Saudyjską. Mecz odbędzie się na Stadionie Łużniki w Moskwie.

 

Finał Mundialu 2018 zaplanowano na 15 lipca. Również odbędzie się on na Łużnikach. Trofeum Henriego Delaunaya będzie bronić reprezentacja Niemiec.

 

Polska pierwszy swój mecz zagra 19 czerwca. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Senegal. Kolejne spotkania odbędą się 24 czerwca z Kolumbią i 28 czerwca z Japonią.

 

Zatem tradycyjnie już i dla rozluźnienia nastroju, między rozważaniami o kontrolach placówek handlowych w niedziele i święta, czy też kontrolach minimalnej stawki z tytułu umowy zlecenia lub o związkach zawodowych (także tych z państwowej inspekcji) –  na początek proponujemy głosowanie w pierwszym sondażu specjalnym „Kto awansuje do ćwierćfinału Mundialu 2018 w Rosji ?

 

Informujemy, że głosować można na nie więcej niż 8 drużyn – do 29 czerwca włącznie. Spróbujmy przewidzieć przyszłość. Trzymamy kciuki.

 

w linku poniżej terminarz meczów i drabinka Mistrzostw Świata w Rosji

(źródło) – https://www.przegladsportowy.pl/pilka-nozna/reprezentacja-polski/mundial-2018-terminarz-meczow-i-drabinka-mistrzostw-swiata-w-rosji/5mm5vlx


Zebranie naukowe – 7 czerwca 2018 r.

Oddział PTErg i Komisji Ergonomicznej O/PAN w Krakowie oraz Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w zebraniu naukowym poświęconym medycznym zdarzeniom niepożądanym, które odbędzie się w dniu 7 czerwca (czwartek), w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28.

 

do pobrania – zebr-PTErg-KE-07-06-18-abstrakt


Interpelacje w sprawach: interpretacji przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni oraz w sprawie opublikowanych przez MRPiPS oraz PIP, a także wyjaśnień związanych ze stosowaniem przepisów wprowadzających zakaz lub ograniczenie prowadzenia handlu.

 

Interpelacja nr 21624 do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie interpretacji przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.

 

Zgłaszający: Prof. Krystyna Pawłowicz

Data wpływu: 16-04-2018

Mińsk Mazowiecki, 16.04.2018 r.

 

Szanowna Pani Minister,

 

do mojego biura poselskiego zgłosili się przedstawiciele polskich przedsiębiorców prowadzących mało i średnio formatowe sklepy detaliczne z prośbą o pomoc w sprawie nieprecyzyjnych zapisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni.

 

W/w przedsiębiorcy popierają ograniczenie handlu w niedzielę i święta i stosują się do zapisów ustawy. W swoim liście do mnie wskazali jednak na luki w ustawie.

 

W związku z tym, zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania, którą będę mogła przesłać przedsiębiorcom:

  1. Czy ustawowy zakaz handlu obejmuje otwarcie sklepu czy tylko dokonywanie transakcji kupna sprzedaży? Polscy drobni przedsiębiorcy obawiają się, że chcąc ominąć ustawowe ograniczenia, niektóre podmioty będą w wolne dni funkcjonować na zasadzie „show room”, czyli powierzchni wystawienniczych, gdzie klienci będą mogli przyjść obejrzeć i przymierzyć wybrany towar, przy czym sama transakcja nastąpi już drogą online.
  2. Czy zakaz handlu, który nie obowiązuje na stacjach benzynowych, dotyczy całej powierzchni obiektu? Czy dobudowanie sklepu do stacji benzynowej, lub stacji benzynowej do istniejącego sklepu spowoduje ominięcie ustawowego ograniczenia?
  3. Czy zakaz handlu obowiązuje galerie handlowe, które są połączone z dworcami PKP, jak np. w Warszawie czy Krakowie?
  4. Wystawy i festiwale – ustawa dopuszcza handel w placówkach mieszczących się w obiektach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu i oświaty. Co w sytuacji, gdy centrum handlowe zorganizuje wystawę, koncert lub zawody sportowe?
  5. Polem do nadużyć może być również zwolnienie z ograniczeń kwiaciarni, jeśli przeważająca działalność polega na handlu kwiatami. Uchylenie zakazu zależy od wpisu odpowiedniego PKD do rejestru, a nie faktycznej sprzedaży.

 

Zwracam się do Pani Minister z prośbą o odpowiedź i ewentualne podjęcie działań w celu doprecyzowania przepisów w/w ustawy.

 

Z wyrazami szacunku

Krystyna Pawłowicz

 

– – –

 

Odpowiedź na interpelację nr 21624 w sprawie interpretacji przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni

 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

 

Warszawa, 09-05-2018

 

 

Odpowiadając na interpelację nr 21624 Pani Poseł Krystyny Pawłowicz w sprawie interpretacji przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni – pragnę uprzejmie wyjaśnić, że ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305) została uchwalona z przedłożenia obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870).

 

 

Odnosząc się do ww. interpelacji mogę zatem jedynie wyrazić pogląd w sprawach poruszonych w tym wystąpieniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni – w niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także zakazane jest powierzanie pracownikom lub zatrudnionym wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem (art. 5 ww. ustawy). Od powyższego zakazu ustawa przewiduje wyjątki określone w przepisach art. 6 i 7, a także dla okresu przejściowego – w art. 16.

 

I tak, do końca 2018 r. – zakaz nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Z kolei w 2019 r. – zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Natomiast od 2020 r. – zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. W przypadkach określonych w art. 6 ww. ustawy zakaz nie obowiązuje we wszystkie niedziele i święta.

 

Odnosząc się do kwestii funkcjonowania podmiotów na zasadzie „show room” należy wyjaśnić, że zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy – zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także zakaz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – nie obowiązują w sklepach internetowych. Sprzedaż w sklepach internetowych powinna polegać na dokonaniu transakcji za pośrednictwem Internetu, co zakłada że proces sprzedaży odbywa się nie bezpośrednio w kontakcie z klientem, lecz na odległość. Za obejście przepisów należałoby zatem uznać przypadek, w którym klient ogląda towary w sklepie tradycyjnym, a zakupu dokonuje przez Internet (tzw. show room); jest to bowiem w efekcie pozorowanie sprzedaży internetowej.

 

W kwestii nieobowiązywania zakazu handlu na stacjach paliw płynnych należy zauważyć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy powyższy przepis dotyczy placówek handlowych na stacjach paliw płynnych nie zaś takich placówek zlokalizowanych przy stacjach paliw płynnych. Tym samym, jeżeli sklep stanowi część stacji paliw to jest wyłączony spod zakazu handlu. Trzeba także dodać, że ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. definiuje stację paliw płynnych jako obiekt budowlany, spełniający warunki przewidziane w obowiązujących przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, w obrębie którego dokonywana jest sprzedaż produktów naftowych na podstawie ważnej koncesji udzielonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Uruchomienie stacji paliw płynnych wymaga zatem spełnienia szeregu warunków technicznych określonych w przepisach, a także uzyskania koncesji na sprzedaż produktów naftowych. Nie każdy zatem obiekt może być uznany za stację paliw płynnych. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r., formułując wyjątek od zakazu handlu w niedziele i święta na stacjach paliw płynnych, nie przewiduje natomiast żadnych dodatkowych kryteriów dotyczących tych stacji, jak np. powierzchnia handlowo-eksploatacyjna, lokalizacja czy też oferowany asortyment towarów.

 

Odnosząc się do objęcia placówek handlowych na dworcach wyłączeniem spod zakazu handlu w niedziele i święta pragnę wyjaśnić, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy, zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także zakaz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – nie obowiązuje w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie drogowym, dworzec jest to miejsce przeznaczone do odprawy pasażerów, w którym znajdują się w szczególności: przystanki komunikacyjne, punkt sprzedaży biletów oraz punkt informacji dla podróżnych. Przy stosowaniu wyłączenia z art. 6 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. należałoby kierować się przede wszystkim funkcją jaką pełni dworzec, którą jest obsługa podróżnych. Ponadto należy dodać, że trzeba spełnić szereg wymagań technicznych i prawnych, by dany obiekt mógł być uznany za dworzec kolejowy. Jednostronna deklaracja użytkownika, czy właściciela obiektu, że jego obiekt jest dworcem z funkcją handlowo-usługową służącą bezpośredniej obsłudze podróżnych nie jest wystarczająca, by obiekt uznać za dworzec.

 

W kwestii wystaw i festiwali należy zauważyć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także zakaz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – nie obowiązuje w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku. Odrębną natomiast kwestią jest zorganizowanie na terenie centrum handlowego/galerii handlowej wystawy czy festiwalu. Należy wyjaśnić, że centrum handlowe/galeria handlowa nie są w dosłownym znaczeniu placówką handlową w rozumieniu ww. ustawy, lecz miejscem gdzie zlokalizowane są poszczególne pojedyncze placówki handlowe oraz usługowe. Do takich właśnie placówek handlowych, umiejscowionych w centrum handlowym/galerii handlowej zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. Nie ma natomiast przeszkód prawnych, aby w centrum handlowym/galerii handlowej była prowadzona w niedziele i święta inna działalność, np. były organizowane wystawy.

 

W odniesieniu do kwiaciarni należy wskazać, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r., zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także zakaz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – nie obowiązuje w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami. Poprzez przeważającą działalność należy rozumieć rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (art. 6 ust. 2 ww. ustawy). Inspektor pracy, oceniając rodzaj przeważającej działalności gospodarczej może poprzestać na informacji z rejestru, a w razie wątpliwości zażądać do wglądu wniosku o wpis. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, że dany rodzaj działalności wynikający z wpisu do rejestru w ogóle nie jest wykonywany w danej placówce, podmiot nie może korzystać z wyłączenia. Zatem przeważająca działalność powinna być faktycznie prowadzona w placówce handlowej i pokrywać się z danymi z rejestru. Biorąc pod uwagę powyższe, placówka handlowa, której przeważająca działalność wskazana we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oznaczona jest kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 47.76.Z „Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach” może korzystać z wyłączenia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Zaznaczyć przy tym należy, że ww. podklasa PKD nie ogranicza placówki handlowej, której przeważająca działalność polega na handlu kwiatami wyłącznie do handlu kwiatami. Ponadto trzeba zauważyć, że wśród kodów PKD znajduje się również kod 46.22.Z obejmujący sprzedaż hurtową kwiatów i roślin, a co za tym idzie także cebulek kwiatów i roślin, zatem podklasa 47.76.Z nie jest jedyną, która dotyczy handlu kwiatami.

 

Przedstawiając powyższe, jestem zdania, że obecnie przedwczesne jest dokonywanie oceny, na ile rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. wymagają zmiany. Dokonanie takiej oceny będzie możliwe po określonym czasie obowiązywania ustawy, zwłaszcza w oparciu o analizę przestrzegania jej przepisów przez przedsiębiorców dokonaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Należy bowiem wyjaśnić, że kontrolę przestrzegania przepisów ww. ustawy powierzono Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 15c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, do zadań tej Inspekcji należy kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. w zakresie powierzania pracownikom lub zatrudnionym wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych.

 

Pragnę także dodać, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została stworzona zakładka „Handel w niedziele”, w której zamieszczono pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Także na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy w zakładce „prawo pracy” znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące ww. ustawy.

 

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia uzna Pan za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

 

źródło – http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=0634ADE819B878C3C1258272004AC362

 

– – –

 

Interpelacja nr 20996 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie opublikowanych przez MRPiPS oraz PIP wyjaśnień związanych ze stosowaniem przepisów wprowadzających zakaz lub ograniczenie prowadzenia handlu.

 

Zgłaszający: Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Urszula Augustyn, Magdalena Kochan, Sławomir Jan Piechota, Maria Małgorzata Janyska

 

Data wpływu: 21-03-2018

Szanowna Pani Minister!

 

 

Niczym bumerang powraca temat ustawy ograniczającej handel w niedziele. O tym, że wspomniana ustawa stanowi bubel legislacyjny, mówiliśmy wiele razy. Pomimo szeregu naszych uwag weszła ona w życie 1 marca tego roku. Niestety ponownie zmuszeni jesteśmy powrócić do tematu, tym razem w kontekście samego dokumentu i wyjaśnień związanych z zastosowaniem ustawy.

 

 

 

Tymczasem na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/handel-w-niedziele/ ) oraz na stronie Państwowej Inspekcji Pracy https://www.pip.gov.pl/pl/prawo-pracy/86983,ustawa-o-ograniczeniu-handlu-w-niedziele-i-swieta.html) opublikowane zostały wyjaśnienia związane ze stosowaniem przepisów wprowadzających zakaz lub ograniczenie prowadzenia handlu. Przygotowane informacje są jednak nieprecyzyjne, a w niektórych miejscach nawet sprzeczne z przepisami ustawy. Wiele problematycznych kwestii związanych z ustawą nie zostało wyjaśnionych, ponadto opublikowane wyjaśnienia budzą dodatkowe wątpliwości. Uwzględniając powszechnie obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, że przedmiotowe wyjaśnienia nie posiadają mocy wiążącej, bowiem Państwowa Inspekcja Pracy nie jest upoważniona do dokonywania generalnej wykładni przepisów prawa. Co istotne, zastosowanie się przedsiębiorców do przedstawionej przez PIP wykładni, która może stać w sprzeczności z przepisami objaśnianej ustawy, może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, w tym odpowiedzialnością przewidzianą w ustawie.

 

Powyższe oznacza, że jakkolwiek stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy zawarte w wyjaśnieniach mogą stanowić pewnego rodzaju wskazówki, dodatkowe wyjaśnienia przepisów dla przedsiębiorców, w stosunku do których znajdzie zastosowania ustawa, to Państwowa Inspekcja Pracy nie powinna powoływać się w wydawanych przez siebie rozstrzygnięciach na treść wytycznych. Decyzje te powinny być wydane w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiednio skonkretyzowane na potrzeby danej sprawy.

 

Biorąc pod uwagę, że formułowanie nieprecyzyjnych i budzących jeszcze większe wątpliwości propozycji interpretacji przepisów ustawy pogłębi chaos prawny i utrudni przedsiębiorcom prawidłowe zastosowanie się do wprowadzonych ograniczeń prowadzenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele, święta oraz w niektóre inne dni, prosimy o odpowiedź:

 

Jaki był cel publikowania przedmiotowych informacji, skoro wprowadza w błąd przedsiębiorców?

 

Czy ministerstwo zamierza wycofać opublikowane wyjaśnienia, które utrudniają przedsiębiorcom prawidłowe zastosowanie nowych przepisów ?

 

– – –

 

Odpowiedź na interpelację nr 20996 w sprawie opublikowanych przez MRPiPS oraz PIP wyjaśnień związanych ze stosowaniem przepisów wprowadzających zakaz lub ograniczenie prowadzenia handlu.

 

 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

Warszawa, 20-04-2018

 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni (interpretacji) przepisów prawa ani nie ma podstaw aby przypisywać mu takie uprawnienia.

 

 

Ministerstwo przedstawia swoje stanowiska zawierające opinie (poglądy) dotyczące stosowania określonych przepisów, które jednak nie mają charakteru wiążącego dla stron stosunku pracy, organizacji pracodawców i pracowników, Państwowej Inspekcji Pracy jak i dla sądów pracy. Stanowiska te mają stanowić pomoc oraz wskazówkę dla odbiorców norm prawnych w stosowaniu określonych przepisów oraz ukształtowaniu w tym zakresie, w miarę możliwości, jednolitej praktyki.

 

Pragnę wyjaśnić, że w związku z wątpliwościami dotyczącymi regulacji zawartych w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni została podjęta inicjatywa zajęcia w sprawie tych wątpliwości wspólnego stanowiska przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwową Inspekcję Pracy. Wspólne stanowisko ma na celu wypracowanie jednolitego rozumienia najbardziej istotnych zagadnień związanych z zakazem handlu w niedziele, które stanowiłoby pomoc dla przedsiębiorców w tym zakresie, tak aby ich działania nie były sprzeczne z przepisami ustawy. Należy bowiem wyjaśnić, że kontrolę przestrzegania przepisów ustawy powierzono Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 15c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, do zadań tej Inspekcji należy kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – w zakresie powierzania pracownikom lub zatrudnionym wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych.

 

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia uzna Pan za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

 

źródło – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=4A32BBE45D42BE27C1258259004FA4FE

 

 


Specjalizacja inspektorów pracy – formalność, czy też wciąż aktualne wyzwanie dla PIP ?

Pomimo obowiązującego od wielu lat w PIP teoretycznego modelu „inspektora uniwersalnego” – życie i wymogi tzw. „klienta zewnętrznego” wskazują, że inspektorzy pracy specjalizują się w pewnych obszarach działania Państwowej Inspekcji Pracy, co przejawia się w tym, że przeprowadzają kontrole częściej w pewnych dziedzinach prawa pracy aniżeli w innych. Wydaje się, że najwyższa pora podjąć dyskusję, i rozstrzygnąć na poziomie organizacji iż inspektorzy powinni realizować zadania wskazane stosownie do ich kompetencji, doświadczenia, i obszarów w których radzą sobie oni najlepiej. ……


Alfred Bujara: „Gołym okiem widać, że bez zwiększenia środków finansowych PIP nie jest w stanie w pełni realizować swoich nowych zadań…”

 

Jak informuje na swoim głównym portalu internetowym NSZZ Solidarność, związek ten chce wzmocnienia kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze obejmowanym przez ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele.

 

 

W tym celu handlowa Solidarność zwróciła się z pismem ( link ) do głównego inspektora pracy o zintensyfikowanie kontroli w sklepach, które obchodzą zapisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. …..


Wyrok sygn. 6/15 Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień SIP, a realizacja ustawowych obowiązków inspektora pracy PIP.

Tuż przed wielkim świętowaniem, w czwartek 26 kwietnia Trybunał Konstytucyjny w składzie 5 sędziów rozpatrzył skargę na niektóre postanowienia ustawy o społecznej inspekcji pracy wniesioną przez  Konfederację Pracodawców Polskich Lewiatan. 

 

Zarówno sentencja wyroku jak i tezy uzasadnienia wpłynąć musza zarówno na funkcjonowanie społecznych inspektorów pracy jak i na procedury (nigdy niestety nie zdefiniowane) tzw. współdziałania inspektorów pracy PIP ze społecznymi inspektorami pracy.

 

Jak się wydaje, sprawa jest szczególnie ważna i pilna w kontekście wprowadzania obostrzeń w sferze ochrony danych osobowych (RODO). Naruszenie nowych uregulowań skutkować może dla organu kontrolnego odpowiedzialnością karną…..


„Wiwat Król kochany! Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!”

Chciałbym, żeby wszyscy do końca tego roku, roku 100-lecia odzyskania niepodległości widzieli, że Polska jest biało-czerwona. Mam nadzieję, że pod tą biało-czerwoną do końca 2018 roku i później uda nam się osiągnąć wiele sukcesów. (-) Prezydent RP Andrzej Duda.

 

Biało-czerwona flaga ma łączyć wszystkich ponad podziałami i ponad poglądami […] biało-czerwona flaga nie jest ani lewicowa, ani prawicowa, a barwy narodowe zawsze powinny nas łączyć, bo Polska jest jedna. […] ta biel i czerwień wyznaczają nie tylko naszą przeszłość, teraźniejszość, ale również naszą przyszłość. Chcę, żeby polska flaga zawsze taka była, żebyśmy dla realizacji naszej racji stanu po prostu wszyscy działali pod tą flagą [….] dzisiaj wywieszamy nasze flagi i będą one wisieć do końca obchodów tego jubileuszowego roku niepodległości. (-) Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

3Majmy się !!! –  radosnego świętowania majowych świąt! Tego życzymy inspektorom pracy i wszystkim czytelnikom strony internetowej Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarząd Główny SIPRP.


2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2 maja, na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lutego 2004 r., obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Polska flaga jest złożona z dwóch poziomych pasów: białego i czerwonego. Jej kolorystyka oparta jest o barwy godła polskiego – białego orła w czerwonym polu.

 

W czasie m.in. drugiej wojny światowej kolory te były symbolem niezłomności narodu i woli zwycięstwa, budziły nadzieję na wolność. Polskie barwy narodowe po raz pierwszy zostały uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r., ale historia flagi sięga aż dynastii Piastów.

 

Zgodnie z Konstytucją barwy narodowe podlegają ochronie prawnej. Fladze państwowej należny jest szacunek – powinna być zawsze zadbana, a najbardziej godnym sposobem jej eksponowania jest umieszczenie na drzewcu lub maszcie. Na terenie kraju polska flaga ma pierwszeństwo przed każdą inną.

 

źródło – www.sejm.gov.pl


Koniec pewnej fikcji. Nowe zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców.

Z satysfakcją informujemy, że po prawie 9 latach obowiązywania i ponad 6 latach prowadzonej przez SIPRP z pełną determinacją akcji społecznej – jak się wydaje – ostatecznie do tzw. lamusa historii odchodzi kuriozalna interpretacja przepisów rozdziału V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (aktualnie: Prawo przedsiębiorców) i zakresu stosowania w PIP konwencji nr 81 MOP wprowadzona do stosowania wewnątrz urzędu przez byłego głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca.

 

Gwoli prawdy historycznej wspomnieć należy, iż pierwszy krok w tym kierunku wykonała pismem wewnętrznym z dnia 15.01.2016 r. była główna inspektor pracy Iwona Hickiewicz – która poleciła stosowanie przepisów Konwencji nr 81 do wszystkich kontroli realizowanych przez inspektorów pracy. ….


Zaproszenie na zebranie naukowe Oddziału PTErg i Komisji Ergonomicznej O/PAN w Krakowie oraz Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności

 

Oddział PTErg i Komisji Ergonomicznej O/PAN w Krakowie oraz Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w zebraniu naukowym poświęconym zmienności percepcji obrazu przestrzeni roboczej operatora harwestera, które odbędzie się w dniu 26 maja (czwartek), w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28;

 

do pobrania – zebr-PTErg-KE-26-04-18-abstrakt


Kontrole przedsiębiorców po okazaniu legitymacji i upoważnienia. Co się (nie)zmieniło/(nie)zmieni w funkcjonowaniu inspektorów pracy PIP od 30.04.2018 r.

 

Interpelacja nr 19777  do prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy

 

Zgłaszający: Józef Brynkus –

Data wpływu: 15-02-2018

 

 

Szanowny Panie Premierze!

 

Co jakiś czas w mediach publikowane są informacje o potrzebie odbiurokratyzowania oraz wzmocnienia działania Państwowej Inspekcji Pracy, a także zwiększenia skuteczności działających w jej strukturach inspektorów pracy. Również kierownictwo PIP formułowało wielokrotnie potrzebę dokonania zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie tego organu. Wydaje się, że jest to konieczne z uwagi na wciąż poszerzany zakres zadań PIP przy niezwiększanym budżecie na ich realizację i zmniejszającej się liczbie osób wykonujących czynności kontrolne. …….


O najwyżej położonym zakładzie pracy II Rzeczypospolitej.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość Jubileuszu 80-lecia Obserwatorium Meteorologicznego – Astronomiczno LOPP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na szczycie Pop Iwan w Czarnohorze (obecnie Ukraina). Przypominamy, iż obiekt ten położony jest na wysokości 2022 m. n.p.m., i zbudowany został ze składek społecznych w latach 1935 – 1938. Budowa, z uwagi na warunki górskie i oddalenie od cywilizacji stanowiła wielkie wyzwanie organizacyjne i technologiczne. …..


Ważą się losy petycji ZZ PPIP dotyczącej dodatkowego urlopu dla inspektorów pracy.

 

Nawiązując do informacji zamieszczonej na stronie internetowej SIPRP w dniu 11.03.2018 r. informujemy czytelników, że w dniu 12.04.2018 r. Komisja do Spraw Petycji omówiła petycję Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, której przedmiotem jest nadanie pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy wykonującym czynności kontrolne prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, na zasadach analogicznych, jak kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli.

 

 

Przypomnijmy, że ZZ PPIP proponuje dodanie do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy art. 52a w brzmieniu : „Pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy po 10 latach pracy w charakterze wykonującego czynności kontrolne przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy jako wykonujący czynności kontrolne – w wymiarze 12 dni roboczych.” …….


Możebne ograniczenie handlu w niedziele. Próba podsumowania.

Z medialnych wydarzeń dni ostatnich wnioskować można, iż świeża ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i inne dni – to najważniejsze zagadnienie dla systemu ochrony pracy w Polsce, przynajmniej w okresie od wprowadzenia Kodeksu pracy (co dla przypomnienia miało miejsce w 1974 r!).  A nadzór nad jej funkcjonowaniem, to jakaś kampania wojenna wymierzona w zorganizowaną armię osób pokroju pochodzącego z tej samej epoki „szpiega z krainy deszczowców”, które nie marzą o niczym innym jak tylko o ominięciu nowych przepisów i zysku kosztem współobywateli.  

 

 

Ale tak się złożyło, co nie wszyscy zdołali zauważyć, że od owego 1974 r. świadomość przypadkowego społeczeństwa w kwestii szacunku dla prawa i identyfikowania się z demokratycznym systemem państwa niepostrzeżenie się zmieniła. Szanujemy pracę , szanujemy współobywateli, szanujemy swoje dobre imię (dla niektórych „image”). Jak się okazuje na przykładzie trzech już „niehandlowych” niedziel  – nie ma powodów, aby zakładać, że każdy otwarty w niedzielę sklep to hipotetyczne miejsce popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, a fakt odsłonięcia witryny nie musi automatycznie ściągać wizyty kontrolera. To bardzo ważne i optymistyczne dla nas wszystkich wnioski. …..


Zaproszenie na seminarium – Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. Potrzeby, standardy i propozycje.

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza 6 kwietnia 2018 r. na seminarium Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. Potrzeby, standardy i propozycje. Już w listopadzie ubiegłego roku w ramach konsultacji projektu ustawy o jawności, Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytut Spraw Publicznych przedstawiły roboczą wersję projektu ustawy o ochronie sygnalistów.

 

W ostatnim czasie dyskusja o sygnalistach rozgorzała przy okazji ogłoszenia rządowego projektu ustawy o jawności życia publicznego. Zawiera on przepisy dotyczące sygnalistów, które w ocenie wielu organizacji społecznych i ekspertów są niezgodne z międzynarodowymi standardami i nie zapewnią sygnalistom rzeczywistej ochrony.

 

W trakcie konferencji zaprezentowana będzie pełna wersja obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów w celu rozpoczęcia dyskusji wokół tego projektu. Jednocześnie udział międzynarodowych gości pozwoli spojrzeć zarówno na projekt obywatelski jaki i propozycje rządowe z perspektywy standardów międzynarodowych i krajów, w których przepisy chroniące sygnalistów już zostały przyjęte.

 

Przewidywany czas spotkania: 11.00 – 14.00,

 

Miejsce: Fundacja im. Stefana Batorego, Sapieżyńska 10a, Warszawa

 

Pełna treść zaproszenia w załączniku – Zaproszenie – Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce

 

 


Opinia SIPRP do projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 r.

 

 

Pismem znak DRP.IV.40013.9.2018.MJ z dnia 15.03.2018 r., Pan Stanisław Szwed – Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwrócił się do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, z prośbą, o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia  na 2018 r.

 

W dniu 30.03.2018 r. Zarząd Główny SIPRP, przesłał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opinię w sprawie ww. projektu – w części dotyczącej zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy.  

 

Panu Ministrowi serdecznie dziękujemy, a osoby zainteresowane bliższymi informacjami w tym zakresie zachęcamy do zapoznania się z dokumentami źródłowymi.

 

 do pobrania:

 

–   Projekt Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 

 

opinia SIPRP