Pytania o Europę: „Wydelegowani”. Debata w Warszawie.

W dniu 19.10.2017 mieliśmy przyjemność przysłuchiwać się kolejnej debacie zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację Eberta w Polsce z cyklu: „Pytania o Europę”, poświęconej tym razem pracownikom delegowanym, czyli osobom zatrudnionym, które zostały wysłane przez pracodawcę, żeby tymczasowo świadczyć usługi w innym kraju członkowskim UE.  Chociaż pracownicy delegowani stanowią małą część rynku pracy w Unii Europejskiej (mniej niż 1% wszystkich zatrudnionych w UE) to plany zmian w dyrektywach regulujących warunki ich zatrudnienia spowodowały burzliwą dyskusję polityczną.

 

Zmiany popierane przede wszystkim przez Francję i Niemcy które to państwa motywują  je ochroną rodzimych pracowników i przedsiębiorstw przed tak zwanym dumpingiem socjalnym.

 

Inne stanowisko w tej kwestii zajmuje Polska i niektóre inne „nowe” kraje członkowskie Unii Europejskiej.  Wprowadzenie nowych regulacji oznaczałoby ogromne kłopoty np. dla przedsiębiorstw świadczących usługi w transporcie międzynarodowym czy budownictwie.

 

W trakcie debaty starano się przedstawić m. in. następujące zagadnienia:

  • Na czym polegają obecne regulacje unijne dotyczące delegowania?
    • Jakie są propozycje zmian?
    • Jakie są stanowiska polskich i niemieckich organizacji pracowników i pracodawców wobec proponowanych modyfikacji dyrektyw?
    • Czy dyskusja nad dyrektywą przyczyni się do pogłębienia różnic w obrębie UE?

 

W dyskusji, reprezentując różne punkty widzenia,  udział wzięli:

 

Mirjam Alex – adwokatka w dziale prawnym niemieckiego związku zawodowego ver.di

 

Stefan Schwarz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy

 

Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

 

Debata odbyła się w „Marzyciele i Rzemieślnicy” w Warszawie przy  ul. Brackiej 25.

Ponieważ w mediach masowych trudno znaleźć rzetelne przedstawienie tego złożonego problemu, a przeważają relacje publicystyczne, które w naszej profesji nie powinny być  (a niestety często są) podstawą do kształtowania poglądów na sprawy –  zapraszamy gorąco do zapoznania się z relacją z dyskusji:

 

https://www.facebook.com/events/367806006995685/permalink/371089046667381/

 

Korzystając z okazji, zapraszamy także do zapoznania się z wprowadzającym do dyskusji artykułem autorstwa Artura Nowaka-Fara, dyrektora Instytutu Prawa SGH. Zawiera on ogromny zasób wiadomości, nie przekazywanych na szkoleniach wewnętrznych.

 

 

link – DYREKTYWA O PRACOWNIKACH DELEGOWANYCH –
PROPONOWANE ZMIANY REGULACYJNE I ICH NEGOCJOWANIE


Prace nad budżetem Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2018.

Na 49 posiedzeniu Sejmu rozpoczęły się prace parlamentarne nad budżetem państwa na 2018 r., których elementem będzie również uchwalenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.  Oczywiście, jak przez ostatnie lata, tak i w tym roku, z uwagą śledzimy przebieg zdarzeń i starać się będziemy pozytywnie wspierać starania czynione w tej materii  zarówno przez kierownictwo urzędu, jak i przez bardziej lub mniej życzliwych PIP posłów i senatorów.

 

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. (druk sejmowy 1876), w części 12  (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez głównego inspektora pracy śp. Romana Giedrojcia kwotę 347 606 tys. zł  (w poprzednim roku budżetowym było to 323 643 tys. zł). Na wydatki bieżące jednostki budżetowej,  a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe  przewidziano z tego kwotę 338 611 tys. zł. (w roku poprzednim było to 305 098 tys. zł). …..


Wiesław Łyszczek nowym Głównym Inspektorem Pracy.

Informujemy, iż od 10 października 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy ma nowego szefa. Na to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński powołał inspektora Wiesława Łyszczka.

 

Jesteśmy przekonani, iż  ta dokonana przez Marszałka Sejmu nominacja wiązać się będzie z dalszym zwiększaniem efektywności działań Państwowej Inspekcji Pracy oraz poprawą warunków pracy inspektorów pracy oraz pozostałych pracowników PIP. 

 

 

W imieniu inspektorów pracy, członków i sympatyków Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, nowemu Głównemu Inspektorowi Pracy życzymy samych sukcesów  w wypełnianiu powierzonej Mu misji.

 

link – https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/kierownictwo/83541,glowny-inspektor-pracy-wieslaw-lyszczek.html


Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku tematem posiedzenia Komisji Sejmowych. Wkrótce debata nad budżetem państwa na 2018 r.

Informujemy, że 12 października 2017, o godz. 15:00 odbędzie się wspólne posiedzenie połączonych Komisji Sejmowych tj. Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku (druk nr 1703) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. ….


Zmiany w przepisach dotyczących szkoleń bhp i służby bhp. Konsultacje publiczne.

Informujemy, iż Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  otrzymało od Pani Jadwigi Emilewicz,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (UD 278) –  do zaopiniowania  w ramach konsultacji publicznych.


Pozytywna opinia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o kandydaturze Pana Wiesława Łyszczka na Głównego Inspektora Pracy.

Na dzisiejszym posiedzeniu sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, na wniosek Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wyraziła opinię o kandydaturze Pana Wiesława Łyszczka, p.o. okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie na stanowisko głównego inspektora pracy. …


Rada Ochrony Pracy zaopiniowała kandydaturę Pana Wiesława Łyszczka na Głównego Inspektora Pracy.

 

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy realizując drugi punkt porządku obrad, na wniosek Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wyraziła opinię o kandydaturze Pana Wiesława Łyszczka, p.o. okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie na stanowisko głównego inspektora pracy. …


Warto wiedzieć. Wkrótce kolejne zmiany w systemie zatrudniania nauczycieli.

 

W związku z nieobejmowaniem wielu istotnych dla tzw. rynku pracy zagadnień przez system szkoleń wewnętrznych, uwadze P.T. inspektorów pracy polecamy rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk sejmowy 1837), w którym zawarto również istotne zmiany w systemie zatrudniania nauczycieli.

 

Jakby ktoś się jeszcze nie zdążył zorientować ta bodajże najliczniejsza w Polsce grupa zawodowa od roku funkcjonuje w zupełnie nowym otoczeniu prawnym. Następuje właśnie rewolucyjna zmiana w systemie oświaty, od prawie roku obowiązują przepisy przejściowe (ustawa wprowadzająca Prawo Oświatowe), które w wielu stanach faktycznych zastępują przepisy Karty Nauczyciela. To co się kiedyś usłyszało na okazjonalnych dokształtach aktualnie na pewno już nie wystarcza, a od 1 stycznia 2018 r. nie będzie wystarczało jeszcze bardziej. I stan ten systematycznie będzie się pogłębiał. A że w przyrodzie obowiązuje zasada: radź sobie sam i czekaj na ocenę jakości dokumentacji dokonaną przez jeszcze bardziej zorientowanego w temacie kierownika i sprzyjając tak intensywnie rozwijanej specjalizacji – proponujemy P.T. inspektorom, podinspektorom, a nade wszystko nadinspektorom zapoznanie się z nowymi proponowanymi właśnie zmianami. ….


Opinia SIPRP do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (projekt z 18.08.2017 r.).

 

Informujemy, iż po zebraniu opinii członków oraz innych zainteresowanych osób, Zarząd Główny SIPRP przesłał do Ministra Rozwoju i Finansów  pozytywną opinię w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (projekt z 18.08.2017 r.).  

 

 

Omówienie projektu ww. rozporządzenia znajduje się w zamieszczonym na stronie SIPRP wpisie z dnia 2.09.2017r. (link do wpisu – http://www.siprp.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-i-finansow-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-przy-obsludze-zurawi-konsultacje-spoleczne/).

 

 

Serdecznie dziękujemy koleżankom i kolegom z różnych stron kraju za uwagi i zapraszamy do dalszej współpracy. Tak, jak zwykle w naszym stanowisku staramy się kierować zasadą złotego środka. 

 

 


Skarga, czy wniosek o kontrolę – artykuł dyskusyjny ?

Aktualnie brak jest procedury potwierdzania tożsamości osób składających wnioski o przeprowadzenie kontroli, w tym tzw. „skargi pracownicze”. W praktyce każdy może więc wnieść (np. drogą elektroniczną) skargę na dowolny podmiot, podając np. nie swoje dane osobowe, nie istniejący adres, lub co gorsza adres  i dane osoby trzeciej. Niejednokrotnie  kierowana do wnioskodawcy („skarżącego”) korespondencja jest zwracana do urzędu, najczęściej z adnotacją „adresat nieznany”.  Z praktyki wiemy, że są też przypadki interwencji obywateli, których danymi osobowymi ktoś nieuprawniony się posłużył. ……


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi – konsultacje społeczne.

 

Do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął projekt rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi – w celu wyrażenia opinii.

 

 

Pragniemy nadmienić, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja społeczna (NGO), wielokrotnie wyrażało opinię na temat różnych projektów aktów prawnych. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu konsultacjach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu inspektorów pracy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać głos środowiska,  które wszak współtworzymy. ….


Zmarł Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć.

 

Państwowa Inspekcja Pracy poniosła niespodziewaną i niepowetowaną stratę. W dniu dzisiejszym zmarł w wieku 67 lat Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć…..


Cenna inicjatywa posła Józefa Brynkusa (Kukiz’15): „Może w roku poprzedzającym 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości warto doprowadzić do wprowadzenia jednolitych zasad stosowania elementów symboliki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przez wszystkie instytucje państwowe?”

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie zwracało – w różnych gremiach – uwagę na właściwe uwzględnienie symboliki państwowej w systemach identyfikacji wizualnej różnych instytucji państwowych.

 

Dla niezorientowanych podajemy, że nasza korespondencja pro domo sua w tej sprawie rozpoczęła się  i rozwinęła jeszcze w okresie „słusznie minionym”. Z raczej mizernymi skutkami naszej inicjatywy czytelnicy naszej strony internetowej mogli zapoznawać się na bieżąco.

 

Poniżej zamieszczamy linki do naszych publikacji w tym temacie. ….


Nil novi sub sole. Preponderencja a determinacja pewnych warstw.

 

„W dziedzinie polskiego ustawodawstwa społecznego zaznaczył w się w krótkim okresie dwóch ostatnich lat poważny postęp. Wydany został szereg nowych ustaw, stanowiących znaczny krok naprzód, Ważną jednak kwestją  jest nie tylko rozbudowa istniejącego ustawodawstwa pracy, ale niemniej doniosłą sprawą jest jego należyte wykonywanie. ….


Stawiamy sprawę jasno. Wypowiedź Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

 

Czytelników naszej strony internetowej zachęcamy do zapoznania się z wywiadem, którego udzielił główny inspektor pracy Roman Giedrojć red. Łukaszowi Guzie. Wywiad opublikowano w DGP w dniu 3.08.2017 r.

 

W publikacji jest mowa m.in. o mieszaniu prawa pracy i cywilnego, patologiach w zatrudnianiu młodych pracowników w okresie wakacji, konieczności zmian w przepisach dotyczących zatrudniania młodocianych,  funkcjonowaniu przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej, możliwości zmiany przepisów dotyczących zgłaszaniu zatrudnionych do ubezpieczenia społecznego, czy też o perspektywie zmian w ustawie o PIP.

 

Poniżej pozwalamy sobie  zmieścić in extenso kilka bardziej znaczących cytatów dotyczących bezpośrednio działalności inspektorów pracy. Dla przyswojenia i … refleksji. …..


Koniec obowiązku tworzenia przez inspektorów pracy tzw. „metryk spraw administracyjnych”. Biurokracja chyba jest jednak reformowalna.

 

Z satysfakcją informujemy członków, sympatyków a nade wszystko krytyków naszego Stowarzyszenia, że trwająca pięć lat akcja SIPRP (a także kierownictwa GIP), dotycząca wyłączenia inspektorów pracy PIP ze zbędnego biurokratycznego obowiązku tworzenia tzw. „metryk spraw administracyjnych” – spowodowała pozytywną reakcję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji…….


Wystąpienie inspektora pracy PIP – A.D. 2017. „Wnioski profilaktyczne” w teorii i … w praktyce.

 

Blisko dwa  lata temu na naszej stronie internetowej sygnalizowaliśmy problem nieuregulowania w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy dość powszechnie stosowanych w praktyce inspektorskiej wniosków w wystąpieniu – o charakterze profilaktycznym.

 

 

Przed spodziewanymi zmianami w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy pragniemy przypomnieć naszym czytelnikom tą tematykę. Być może stanie się to przyczynkiem do innego niż obecnie uregulowania wystąpień w treści ustawy o PIP. …..