Interpelacja nr 23643 do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie małych i mikroprzedsiębiorstw, które odnotowują straty w wyniku wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele oraz wysokiej składki ZUS.

Interpelacja nr 23643 do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie małych i mikroprzedsiębiorstw, które odnotowują straty w wyniku wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele oraz wysokiej składki ZUS.

 

Zgłaszający: Urszula Pasławska

 

Data wpływu: 03-07-2018

 

Szanowna Pani Minister!

 

Zwracam się z interpelacją w sprawie małych i mikroprzedsiębiorstw, które odnotowują straty w wyniku wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele oraz wysokiej składki ZUS.

 

W związku z ograniczeniem handlu w niedziele, wiele małych i mikroprzedsiębiorstw odnotowuje znaczny spadek sprzedaży – nie do odrobienia w inne dni tygodnia. Duże sieci dostosowały się do zmian w prawie, zintensyfikowały sprzedaż online i w inne dni tygodnia niż niedziela oferują atrakcyjne rabaty i promocje. Na zakazie handlu w niedziele zyskały głównie dyskonty i markety, ponieważ tam Polacy robią zakupy na zapas przed niedzielami wolnymi od handlu. Odbywa się to kosztem małych przedsiębiorstw, których obroty spadają. Również sektory takie jak gastronomia wyraźnie tracą na zamknięciu sąsiadujących z nimi punktów handlowych. Odwołując się do podobnych przypadków – na Węgrzech po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele zbankrutowało aż 5 tysięcy sklepów małopowierzchniowych.

 

Sytuację mikroprzedsiębiorców pogarsza także wysokość składki ZUS. Obecnie, w związku ze zbyt wysokimi składkami masowo likwidują oni działalność, lub rejestrują w innych krajach Unii. Szacunki wskazują, że z powodu zbyt wysokich składek około 50 tysięcy z nich zarejestrowało działalność na Łotwie, Słowacji, Litwie lub działają formalnie jako firmy brytyjskie.

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

 

– Czy ministerstwo planuje zmianę ustawy ograniczającej handel w niedziele?

– Czy ministerstwo planuje dostosowanie wysokości składki ZUS do dochodu przedsiębiorcy?

– Czy zaplanowane są formy wsparcia dla małych i mikroprzedsiębiorców?

 

 

—–

 

Odpowiedź na interpelację nr 23643 w sprawie małych i mikroprzedsiębiorstw, które odnotowują straty w wyniku wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele oraz wysokiej składki ZUS

 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

 

Warszawa, 25-07-2018

 

Odpowiadając na interpelację nr 23643 Pani Poseł Urszuli Pasławskiej w sprawie małych i mikroprzedsiębiorstw, które odnotowują straty w wyniku wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele oraz wysokiej składki ZUS, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Obecnie dokonywana jest wstępna ocena funkcjonowania ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305). Ocena ta jest przeprowadzana na podstawie opinii, uwag i wątpliwości zgłaszanych przez różne podmioty objęte działaniem ustawy, a także na podstawie analizy przestrzegania przepisów ustawy prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy. Należy bowiem wyjaśnić, że kontrolę przestrzegania przepisów ustawy powierzono Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 15c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, do zadań tej Inspekcji należy kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. w zakresie powierzania pracownikom lub zatrudnionym wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych. Powyższa ocena służy zebraniu i przeanalizowaniu wszelkich wątpliwości i niejasności, jakie ujawniły się podczas dotychczasowego stosowania przepisów ustawy, a także w czasie przeprowadzania czynności kontrolnych przez inspektorów pracy. Analizie funkcjonowania przepisów ustawy poświęcone było także spotkanie zorganizowane w dniu 27 czerwca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, z udziałem przedstawicieli partnerów społecznych, a także środowisk zainteresowanych problematyką objętą przepisami ustawy. Zebrany materiał zostanie wykorzystany w przypadku podjęcia ewentualnych prac legislacyjnych zmierzających do doprecyzowania, czy też zmiany niektórych przepisów ustawy.

 

Odnosząc się do kwestii dostosowania składki ZUS do dochodu przedsiębiorcy pragnę wyjaśnić, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i spoczywa na nich obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia prowadzenia działalności w oparciu o zasadę równego traktowania ubezpieczonych. Składki dla takich osób zostały skalkulowane na poziomie gwarantującym ubezpieczonym możliwość otrzymania w przyszłości świadczenia zapewniającego odpowiednie warunki egzystencji.

 

W systemie ubezpieczeń społecznych funkcjonują już preferencje ułatwiające obywatelom podjęcie działalności gospodarczej. Mając na względzie to, że największe trudności związane z wywiązaniem się z obowiązku opłacania składek mogą wystąpić na początku prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzono w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) przepisy, które umożliwiają wszystkim osobom rozpoczynającym prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych wykonywania tej działalności, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach. Ideą przedmiotowej regulacji było wprowadzenie ułatwień w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej mających na celu ograniczenie kosztów jej prowadzenia i ograniczenie w ten sposób ryzyka związanego z wchodzeniem na rynek i rozwijaniem firmy.

 

Odnosząc się do postulatów dotyczących obniżenia składek do ZUS wskazać należy, że z dniem 30 kwietnia br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646). Zastąpiła ona dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wśród rozwiązań zawartych w tej ustawie jest wprowadzenie dodatkowego zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (tzw. ulga na start), co oznacza wydłużenie okresu preferencyjnego traktowania tych osób fizycznych – o dodatkowe 6 miesięcy. Zgodnie z ustawą osoba fizyczna, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie 60 miesięcy od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Zastrzega się przy tym, że jest to uprawnienie, z którego osoba taka może zrezygnować, dokonując zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Po upływie pierwszych 6 miesięcy działalności osoba fizyczna już jako przedsiębiorca będzie mogła przez kolejne 24 miesiące korzystać z aktualnie obowiązujących preferencji, tzw. małego ZUS, przewidzianych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, co będzie oznaczać możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez pierwsze 2,5 roku na preferencyjnych warunkach bez względu na wiek takiej osoby.

 

Jednocześnie Sejm RP prawie jednogłośnie przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (druk 2675), który przewiduje uzależnienie wysokości podstawy wymiaru składek od osiąganego przychodu dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Warunkiem koniecznym skorzystania z rozwiązania jest m. in. nieprzekraczanie limitu rocznego przychodu w wysokości 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Odnosząc się do kwestii form wsparcia dla małych i mikroprzedsiębiorców należy wyjaśnić, że akt prawny, wyznaczający ramy funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, tj. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149) przewiduje kilka instrumentów, bezpośrednio wspierających pracodawców zainteresowanych pozyskaniem/posiadaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

 

Wsparcie to polega albo na sfinansowaniu kosztów szkolenia/kształcenia osób bezrobotnych w zakresie odpowiadającym potrzebom rynku pracy, w szczególności ściśle dopasowanym do potrzeb pracodawcy, celem umożliwienia podjęcia zatrudnienia u danego pracodawcy, albo na dofinansowaniu kosztów szkoleń/kształcenia pracowników wskazanych przez pracodawcę, w zakresie odpowiadającym potrzebom firmy.

 

Do pierwszej kategorii wsparcia należą szkolenia bezrobotnych, w tym realizowane w ramach tzw. trójstronnych umów szkoleniowych oraz przygotowanie zawodowe dorosłych, zaś do drugiej kategorii – wsparcie środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) kształcenia ustawicznego osób pracujących oraz wsparcie środkami Funduszu Pracy kształcenia zawodowego pracowników młodocianych.

 

Ponadto, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oferuje wsparcie dla małych i mikroprzedsiębiorców polegające na refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, a także na udzieleniu pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

 

Refundację może otrzymać pracodawca, który zobowiąże się do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy lub poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, przez okres co najmniej 24 miesięcy. Starosta z Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy (w ramach programu pożyczkowego „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie”) udzielane są ze środków Funduszu Pracy, w maksymalnej kwocie 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z pożyczki mogą skorzystać pożyczkobiorcy korzystający z pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, producenci rolni, a także niepubliczne szkoły i przedszkola. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy redyskonta weksli NBP, tj. 0,44% w skali roku. Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 3 lata. Wymagany okres zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy wynosi 12 miesięcy. Osoby korzystające z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, które w ramach pożyczki na utworzenie miejsca pracy utworzą stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez urząd pracy i utrzymają to stanowisko przez co najmniej rok, mogą liczyć na umorzenie pożyczki w wysokości pozostałej do spłaty.

 

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia uzna Pan za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

 

 

źródło

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=164517FE&view=S

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B32HRU&view=S

 


Zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach. Konsultacje publiczne.

 

Informujemy, iż do konsultacji publicznych  trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach (z 18 lipca 2018 r. ). Wniesienie uwag w tym zakresie możliwe jest do 8 sierpnia 2018 r.

 

Projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 125 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290).

 

Zgodnie z ww. upoważnieniem, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, z uwzględnieniem w szczególności warunków pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, w tym w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych oraz w czasie zajęć z wychowania fizycznego, w czasie zawodów sportowych i wycieczek turystycznych, oraz postępowanie w sprawach wypadków uczniów.

 

Projektowane rozporządzenie zastąpi dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).

 

W związku z tym, zachęcamy Członków i Sympatyków  Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej do zapoznania się z treścią projektu oraz uzasadnienia oraz do zgłaszania ewentualnych uwag lub opinii w tym zakresie  przesyłając je na adres elektroniczny Zarządu Głównego SIPRP do dnia 6 sierpnia 2018 r. 

 

projekt – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12314251/12524151/12524152/dokument351584.pdf

 

uzasadnienie – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12314251/12524151/12524152/dokument351585.pdf

 

 

 

 

 


Interpelacja nr 21214 do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyłudzania wiz pracowniczych i pracy na czarno przez cudzoziemców.

 

Interpelacja nr 21214 do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyłudzania wiz pracowniczych i pracy na czarno przez cudzoziemców.

 

Zgłaszający: Bożena Kamińska

 

Data wpływu: 29-03-2018

 

Szanowna Pani Minister,

 

jak wynika z rejestru zatrudnienia cudzoziemców prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 240 tys. oświadczeń o chęci zatrudniania cudzoziemca (głównie z Ukrainy i w niewielkiej części z Białorusi) złożonych przez polskie firmy w tym roku tylko 74 tys. osób podjęło pracę.

 

Widać więc wyraźnie, że problem wyłudzania wiz pracowniczych do strefy Schengen i pracy na czarno wciąż jest bardzo poważny. I to pomimo zaostrzenia kryteriów wobec pracodawców (pod karą grzywny muszą informować urząd pracy, że zatrudnili cudzoziemca) i uzyskania dostępu do ewidencji oświadczeń przez konsula. Kontrola Straży Granicznej wykazała, że 72% obcokrajowców, którzy deklarowali podjęcie pracy i dzięki temu przekroczyli granicę w ogóle nie podjęło pracy.

 

Potwierdza to również raport NIK zgodnie, z którym 90% z zagranicznych pracowników, którzy mieli podjąć u nas legalną pracę nie zostało zgłoszonych do ZUS.

 

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem do Pani Minister:

 

  1. Jak zamierza Pani zachęcić cudzoziemców do podejmowania legalnej pracy u nas w Polsce, tak aby jak najmniej było przypadków wyłudzania wiz pracowniczych?
  2. W jaki sposób kierowane przez Panią ministerstwo ma zamiar walczyć z rosnącą szarą strefą wśród cudzoziemców w Polsce?
  3. Czy będzie wprowadzony system nieuchronności kar wobec cudzoziemców dopuszczających się wyłudzania wiz i pracy na czarno?
  4. Czy wobec tych porażających danych, którymi Pani resort zresztą dysponuje planowane są jakieś konkretne środki zaradcze i mające na celu poprawienie sytuacji w możliwie najkrótszym czasie? Wiadomym jest przecież, że sytuacja demograficzna naszego kraju powoduje, że wielu pracodawców zatrudnia lub zamierza zatrudnić cudzoziemców.
  5. W kontekście przedstawionych danych czy nie obawia się Pani, że Polska stanie się w niedługim czasie krajem stanowiącym kanał przerzutowy dla pracowników ze Wschodu, którzy stwierdzą, że nie opłaca się im pracować w Polsce wobec tego co będą im oferować pracodawcy na Zachodzie Europy?

– – – –

 

Odpowiedź na interpelację nr 21214 w sprawie wyłudzania wiz pracowniczych i pracy na czarno przez cudzoziemców

 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

 

Warszawa, 26-04-2018

 

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 21214 Pani Bożeny Kamińskiej z dnia 6 kwietnia br. w sprawie wyłudzania wiz pracowniczych i pracy na czarno przez cudzoziemców, przesyłam odpowiedzi na zawarte w niej zagadnienia.

 

1. Jak zamierza Pani zachęcić cudzoziemców do podejmowania legalnej pracy u nas w Polsce, tak aby jak najmniej było przypadków wyłudzania wiz pracowniczych?

 

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2017 r., m.in. w związku z licznymi sygnałami o procederze wyłudzania wiz w celu wykonywania pracy, wprowadziła nowe przepisy, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., mające na celu zapobieganie takim nadużyciom.

 

Obecnie wojewoda może odmówić wydania zezwolenia na pracę, jeżeli z okoliczności wynika, że wniosek o wydanie zezwolenia na pracę został złożony dla pozoru, zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom. Z takich samych powodów starosta może odmówić wydania zezwolenia na pracę sezonową lub wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

 

W opinii MRPiPS, obecnie jest jeszcze zbyt wcześnie by dokładnie ocenić skutki wprowadzonych zmian. Funkcjonowanie nowych przepisów ustawy zostanie ocenione w 2019 r. na podstawie zebranych doświadczeń – w razie potrzeby wprowadzone zostaną niezbędne korekty.

 

Mając na celu bardziej efektywne zaspakajanie zapotrzebowania na pracę cudzoziemców w Polsce, w II połowie 2017 r. MRPiPS rozpoczęło prace nad wprowadzeniem ułatwień dla pracodawców poszukujących migrantów do prac w najbardziej pożądanych zawodach. Projekt rozporządzenia dot. zwolnienia dla wybranych zawodów z konieczności przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy obecnie jest na etapie konsultacji wewnątrzresortowych. Wśród wyłonionych zawodów (analizy oparte m.in. o konsultacje z partnerami społecznymi) znalazły się m.in. zawody: kierowca samochodu ciężarowego, pielęgniarka, zawody informatyczne (analityk systemów komputerowych, programista, projektant baz danych), spawacz, ślusarz, murarz, elektryk, technik elektronik.

 

Ponadto, należy zauważyć, że większość migrantów zarobkowych w Polsce to pracownicy krótkoterminowi, wiemy jednak, że rynek pracy w coraz większym stopniu potrzebuje pracowników na dłuższy okres. Stąd bardzo ważne jest wypracowanie zachęt by migranci, w szczególności ci najbardziej pożądani na rynku pracy zostawali w Polsce na dłużej. Coraz wyraźniej widać także, że zaspokojenie potrzeb polskiego rynku pracy będzie wymagało otwarcia się na inne niż do tej pory kierunki migracji.

 

Obecnie trwają w rządzie prace nad stworzeniem koncepcji polityki migracyjnej, która odpowie na powyższe wyzwania uwzględniając także m.in. kwestie bezpieczeństwa. Pomysły dotyczące ewentualnych ułatwień dla cudzoziemców będą dyskutowane i analizowane m.in. w ramach międzyresortowych prac nad kształtem przyszłej polityki migracyjnej. Należy podkreślić, że resortem odpowiedzialnym i koordynującym tworzenie polityki migracyjnej jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

2. W jaki sposób kierowane przez Panią Ministerstwo ma zamiar walczyć z rosnącą szarą strefą wśród cudzoziemców w Polsce?

 

Skala nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców jest trudna do oszacowania, gdyż Państwowa Inspekcja Pracy nie jest w stanie skontrolować każdego przedsiębiorstwa zatrudniającego cudzoziemców. W 2017 r. powierzenie nielegalnego wykonywania pracy wykazano wobec 5 385 cudzoziemców z państw trzecich, tj. 12% objętych kontrolą (w 2016 r. – 5 186 cudzoziemców, 18% objętych kontrolą). Największą grupę cudzoziemców, którym powierzono nielegalne wykonywanie pracy stanowili obywatele Ukrainy – 5 043 osoby (13% obywateli tego kraju objętych kontrolą) – co stanowi 94% ogółu cudzoziemców, odnośnie których stwierdzono powierzenie nielegalnego wykonywania pracy.

 

Rozwiązania przyjęte we wspomnianej wcześniej ustawie odpowiadały na postulaty między innymi właściwych służb kontrolnych (Najwyższa Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna) dotyczących ograniczenia występujących nadużyć, w tym m.in. składania oświadczeń lub wniosków o wydanie zezwolenia dla pozoru i wykorzystywania polskich dokumentów niezgodnie z ich celem (np. jako przepustki do obszaru Schengen).
Ww. ustawą wprowadzone zostały też rozwiązania zachęcające do zawierania umów o pracę, np. poprzez ułatwienie kontynuacji zatrudnienia cudzoziemca. Zmiany te były pozytywnie oceniane przez znaczną część przedsiębiorców, dla których pracodawcy zatrudniający cudzoziemców nielegalnie stanowią nieuczciwą konkurencję.

 

Poza tym, intencją zmian było również sprawniejsze zarządzanie migracjami zarobkowymi oraz poprawa standardów zatrudniania cudzoziemców. Aktualnie trwają też prace nad modernizacją systemów teleinformatycznych obsługujących procedury dot. zatrudniania cudzoziemców, co m.in. pozwala na wymianę danych z innymi instytucjami.

 

3. Czy będzie wprowadzony system nieuchronności kar wobec cudzoziemców dopuszczających się wyłudzania wiz i pracy na czarno?

 

Wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. obowiązku informacyjnego dla pracodawcy o stawieniu się cudzoziemca do pracy (art. 88p ust. 7, art. 88z ust. 13 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz podstawy prawnej do pozyskiwania danych przez właściwe instytucje za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w tym odpowiedzialne za kontrolę legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców, tj. Straż Graniczną, Państwową Inspekcją Pracy, Policją (art. 90c i 90e), ma właśnie na celu m.in. zwiększenie skuteczności organów kontrolnych, a w konsekwencji wyższą wykrywalność nadużyć i zwiększenie nieuchronności kary.

 

Przepisy dotyczące sankcji za nielegalne wykonywanie pracy w Polsce są określone m.in. we wspomnianej ustawie o promocji i instytucjach rynku pracy (art. 120). Regulacje odnośnie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych stosuje się w przypadku cudzoziemców te sam jak w przypadku obywateli polskich. W niektórych przypadkach wyłudzania wiz będą miały zastosowanie także art. 264 i 264a Kodeksu karnego.

 

4. Czy wobec tych porażających danych, którymi Pani resort zresztą dysponuje planowane są jakieś konkretne środki zaradcze i mające na celu poprawienie sytuacji w możliwie najkrótszym czasie? Wiadomym jest przecież, że sytuacja demograficzna naszego kraju powoduje, że wielu pracodawców zatrudnia lub zamierza zatrudnić cudzoziemców.

 

Należy zauważyć, że Informacja NIK o wynikach kontroli opublikowana w marcu 2018 r.[1] dotyczy oświadczeń i wiz wydanych w latach 2014 – 2016, jak również wyników kontroli SG i PIP przeprowadzonych w tych latach, a zatem na podstawie starych przepisów, które nie przewidywały obowiązku zgłaszania przez pracodawcę faktu podjęcia bądź niepodjęcia pracy przez cudzoziemca. Między innymi właśnie ze względu na odnotowywane nieprawidłowości w stosowaniu procedury oświadczeniowej wprowadzone zostały zmiany z dniem 1 stycznia 2018 r., w tym ww. obowiązek informacyjny.

 

Ponadto, w celu prawidłowej interpretacji wyników wymienionych przez Panią Poseł wyników, należy wziąć pod uwagę poniższe wyjaśnienia:

 

  1. Obowiązek informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca dotyczy jedynie dokumentów wydanych po 1 stycznia 2018 r., tj. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Nie dotyczy natomiast oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, które były rejestrowane do końca 2017 r.
  2. Pracodawcy często wnioskują o dokumenty z wyprzedzeniem, nawet kilkumiesięcznym terminu rozpoczęcia pracy wskazanego w oświadczeniu. Jest to konieczne wobec potrzeby ubiegania się o wizę przez cudzoziemca w konsulacie za granicą. Zatem proste wnioskowanie z zestawienia danych o liczbie wydanych dokumentów i zgłoszeń podjęcia pracy z krótkiego okresu obarczone są sporym błędem.
  3. Wniosek o wizę na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w 2017 r. może być złożony w konsulacie do 31 października 2018 r. (art. 13 ustawy z 20 lipca 2017 r. Dz. U. poz. 1543).
  4. Rok 2018 r. jest szczególnie pod tym względem trudnym do prostego wnioskowania, bowiem jest możliwość wykorzystania zarówno oświadczeń zarejestrowanych przez powiatowe urzędy pracy w ubiegłym roku z terminem pracy w 2018 r. (nie dotyczy ich obowiązek informowania o podjęciu pracy przez cudzoziemca), jak i oświadczeń z 2018 r. co oznacza, że część pracodawców może rejestrować na początku roku 2018 oświadczenia, które zostaną wykorzystane dopiero w dalszej części 2018 roku. Według wstępnych danych dotyczy to ok. 1/3 wpisanych do ewidencji oświadczeń do połowy marca 2018.

 

Na podstawie danych posiadanych przez MRPiPS za trzy pierwsze miesiące 2018 r., przewiduje się, że liczba cudzoziemców, którzy przyjadą do Polski w br. w celu podjęcia pracy przynajmniej utrzyma się na tym samym poziomie, prawdopodobny jest jednak dalszy wzrost z uwagi m.in. na zmniejszające się bezrobocie i sytuację na rynku pracy.

 

5. W kontekście przedstawionych danych czy nie obawia się Pani, że Polska stanie się w niedługim czasie krajem stanowiącym kanał przerzutowy dla pracowników ze Wschodu, którzy stwierdzą, że nie opłaca się im pracować w Polsce wobec tego co będą im oferować pracodawcy na Zachodzie Europy?

 

Dzięki korzystnym zmianom zachodzącym na rynku pracy w Polsce, dystans Polski do średniej w UE w zakresie głównych wskaźników opisujących sytuację na rynku z roku na rok jest coraz mniejszy. Tym samym, wynagrodzenia oferowane na polskim rynku pracy stają się coraz bardziej konkurencyjne.

 

W związku z wprowadzeniem ruchu bezwizowego dla Ukrainy w obszarze Schengen (w czerwcu 2017 r.) pojawiły się obawy dot. niekontrolowanego napływu migrantów z tego kraju na terytorium Polski i UE oraz nielegalnego zatrudnienia. Dostępne dane dot. konsekwencji liberalizacji wizowej dla obywateli Ukrainy nie potwierdziły jak dotąd takiego scenariusza. Możliwość przemieszczania się w ramach ruchu bezwizowego dotyczy tylko posiadaczy paszportów biometrycznych i nie jest (wbrew dość częstej opinii) równoznaczna z możliwością legalnego podjęcia pracy w większości państw obszaru Schengen. Nie można jednak wykluczyć, że z czasem nastąpi stopniowe przeorientowanie przepływów migracyjnych z Polski na rzecz krajów prowadzących dotychczas bardziej restrykcyjną politykę wizową i migracyjną, takich jak np. Czechy czy Niemcy . W powyższym kontekście rysuje się istotna potrzeba stworzenia rozwiązań przyczyniających się do umocnienia atrakcyjności Polski jako państwa docelowego migracji zarobkowej obywateli Ukrainy – także długoterminowej. Także w tym duchu toczą się obecnie międzyresortowe prace nad kształtem przyszłej polityki migracyjnej odpowiadającej na wyzwania wynikające z sytuacji demograficznej i jej konsekwencji m.in. dla rynku pracy.

 

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia uzna Pan Marszałek za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

 

[1] https://www.nik.gov.pl/plik/id,16205,vp,18729.pdf

 

źródło

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=CDAB02C36D5CB149C12582670036AB3F&view=S

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=9C371518FD970289C125827C0047767C&view=S

 


Inicjatywa legislacyjna w sprawie urlopu dodatkowego dla inspektorów pracy przyjęta przez Komisję do Spraw Petycji.

Z satysfakcją informujemy czytelników strony internetowej Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, że w dniu 17 lipca 2018 r. Komisja do Spraw Petycji przyjęła odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 106 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Petycja Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy dotyczyła dodania po art. 52 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy art. 52a w brzmieniu: „Pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy po 10 latach pracy w charakterze wykonującego czynności kontrolne przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy jako wykonujący czynności kontrolne – w wymiarze 12 dni roboczych.

 

Następnie wobec pozytywnej rekomendacji ze strony Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Pracy, Komisja do Spraw Petycji podjęła inicjatywę legislacyjną w przedmiocie znowelizowania ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – w zakresie dotyczącym zapewnienia pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy wykonującym czynności kontrolne dodatkowego urlopu wypoczynkowego, na analogicznych zasadach, jak dla kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.

 

Tym samym projekt zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – w powyższym zakresie będzie obecnie przedmiotem dalszych prac legislacyjnych w Sejmie.

 

Autorom petycji, którą nasze Stowarzyszenie miało  także zaszczyt formalnie poprzeć serdecznie gratulujemy. Gratulujemy zarówno inicjatywy jak i niewątpliwej odwagi, bo o dziwo, w niektórych kręgach najbliższych Inspekcji autorów inicjatywy odsądzano od czci i wiary. ….


Pozytywna opinia MRPiPS w sprawie postulatu zawartego w petycji ZZ PPIP.

 

Jak już informowaliśmy naszych czytelników we wpisach z 11.03.2018 r. i 15.04.2018 r.   Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy skierował do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obywatelską petycję, w zakresie dotyczącym zapewnienia pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy wykonującym czynności kontrolne dodatkowego urlopu wypoczynkowego, na analogicznych zasadach, jak dla kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.

 

 

W petycji Związek proponuje dodanie po art. 52 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dodanie art. 52a w brzmieniu: „Pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy po 10 latach pracy w charakterze wykonującego czynności kontrolne przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy jako wykonujący czynności kontrolne – w wymiarze 12 dni roboczych.” ….


Projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Czytelników strony internetowej SIPRP informujemy, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (projekt z 21.05.2018 r.). Ma ono wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Pragniemy przypomnieć, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja społeczna (NGO), wielokrotnie wyrażało opinię na temat różnych projektów aktów prawnych. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu konsultacjach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu inspektorów pracy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać głos środowiska,  które wszak współtworzymy. ….


Inspektorzy pracy staną się ważnym elementem walki z tzw. „alimenciarzami” i wspomagającymi ich pracodawcami.

Kolejnym dowodem znanego powszechnie doceniania przez władze państwowe szczególnej roli i kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy (inspektorów pracy)  oraz wielokrotnie, na przestrzeni ostatnich miesięcy, wyrażanego szczególnego zaufania i uznania dla  Kierownictwa PIP – jest planowane od lutego 2019 r. powierzenie organom Państwowej Inspekcji Pracy do realizacji kolejnego zadania – tym razem obowiązku przekazywania informacji komornikom o przypadkach zatrudniania dłużników alimentacyjnych „na czarno” lub wypłacania im wynagrodzenia „pod stołem”. Celem dokonywania przez organy PIP weryfikacji, czy ww. dłużnicy, którzy deklarują brak zatrudnienia nie wykonują pracy „na czarno” – Państwowa Inspekcja Pracy otrzyma dostęp do danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą ograniczenia wolności w postaci dozoru elektronicznego.

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowano właśnie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (nr w wykazie prac UD 390). ….


Sondaż sportowy (1) – czyli kto wygra Mundial 2018 w Rosji ?

 

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji rozpoczynają się 14 czerwca. Dwudziestą pierwszą edycję mundialu otworzy spotkanie gospodarzy z Arabią Saudyjską. Mecz odbędzie się na Stadionie Łużniki w Moskwie.

 

Finał Mundialu 2018 zaplanowano na 15 lipca. Również odbędzie się on na Łużnikach. Trofeum Henriego Delaunaya będzie bronić reprezentacja Niemiec. ….


Zebranie naukowe – 7 czerwca 2018 r.

Oddział PTErg i Komisji Ergonomicznej O/PAN w Krakowie oraz Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w zebraniu naukowym poświęconym medycznym zdarzeniom niepożądanym, które odbędzie się w dniu 7 czerwca (czwartek), w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28.

 

do pobrania – zebr-PTErg-KE-07-06-18-abstrakt


Interpelacje w sprawach: interpretacji przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni oraz w sprawie opublikowanych przez MRPiPS oraz PIP, a także wyjaśnień związanych ze stosowaniem przepisów wprowadzających zakaz lub ograniczenie prowadzenia handlu.

 

Interpelacja nr 21624 do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie interpretacji przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.

 

Zgłaszający: Prof. Krystyna Pawłowicz

Data wpływu: 16-04-2018

Mińsk Mazowiecki, 16.04.2018 r.

 

Szanowna Pani Minister,

 

do mojego biura poselskiego zgłosili się przedstawiciele polskich przedsiębiorców prowadzących mało i średnio formatowe sklepy detaliczne z prośbą o pomoc w sprawie nieprecyzyjnych zapisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni. …


Specjalizacja inspektorów pracy – formalność, czy też wciąż aktualne wyzwanie dla PIP ?

Pomimo obowiązującego od wielu lat w PIP teoretycznego modelu „inspektora uniwersalnego” – życie i wymogi tzw. „klienta zewnętrznego” wskazują, że inspektorzy pracy specjalizują się w pewnych obszarach działania Państwowej Inspekcji Pracy, co przejawia się w tym, że przeprowadzają kontrole częściej w pewnych dziedzinach prawa pracy aniżeli w innych. Wydaje się, że najwyższa pora podjąć dyskusję, i rozstrzygnąć na poziomie organizacji iż inspektorzy powinni realizować zadania wskazane stosownie do ich kompetencji, doświadczenia, i obszarów w których radzą sobie oni najlepiej. ……


Alfred Bujara: „Gołym okiem widać, że bez zwiększenia środków finansowych PIP nie jest w stanie w pełni realizować swoich nowych zadań…”

 

Jak informuje na swoim głównym portalu internetowym NSZZ Solidarność, związek ten chce wzmocnienia kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze obejmowanym przez ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele.

 

 

W tym celu handlowa Solidarność zwróciła się z pismem ( link ) do głównego inspektora pracy o zintensyfikowanie kontroli w sklepach, które obchodzą zapisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. …..


Wyrok sygn. 6/15 Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień SIP, a realizacja ustawowych obowiązków inspektora pracy PIP.

Tuż przed wielkim świętowaniem, w czwartek 26 kwietnia Trybunał Konstytucyjny w składzie 5 sędziów rozpatrzył skargę na niektóre postanowienia ustawy o społecznej inspekcji pracy wniesioną przez  Konfederację Pracodawców Polskich Lewiatan. 

 

Zarówno sentencja wyroku jak i tezy uzasadnienia wpłynąć musza zarówno na funkcjonowanie społecznych inspektorów pracy jak i na procedury (nigdy niestety nie zdefiniowane) tzw. współdziałania inspektorów pracy PIP ze społecznymi inspektorami pracy.

 

Jak się wydaje, sprawa jest szczególnie ważna i pilna w kontekście wprowadzania obostrzeń w sferze ochrony danych osobowych (RODO). Naruszenie nowych uregulowań skutkować może dla organu kontrolnego odpowiedzialnością karną…..


„Wiwat Król kochany! Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!”

Chciałbym, żeby wszyscy do końca tego roku, roku 100-lecia odzyskania niepodległości widzieli, że Polska jest biało-czerwona. Mam nadzieję, że pod tą biało-czerwoną do końca 2018 roku i później uda nam się osiągnąć wiele sukcesów. (-) Prezydent RP Andrzej Duda.

 

Biało-czerwona flaga ma łączyć wszystkich ponad podziałami i ponad poglądami […] biało-czerwona flaga nie jest ani lewicowa, ani prawicowa, a barwy narodowe zawsze powinny nas łączyć, bo Polska jest jedna. […] ta biel i czerwień wyznaczają nie tylko naszą przeszłość, teraźniejszość, ale również naszą przyszłość. Chcę, żeby polska flaga zawsze taka była, żebyśmy dla realizacji naszej racji stanu po prostu wszyscy działali pod tą flagą [….] dzisiaj wywieszamy nasze flagi i będą one wisieć do końca obchodów tego jubileuszowego roku niepodległości. (-) Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

3Majmy się !!! –  radosnego świętowania majowych świąt! Tego życzymy inspektorom pracy i wszystkim czytelnikom strony internetowej Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarząd Główny SIPRP.


2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2 maja, na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lutego 2004 r., obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Polska flaga jest złożona z dwóch poziomych pasów: białego i czerwonego. Jej kolorystyka oparta jest o barwy godła polskiego – białego orła w czerwonym polu.

 

W czasie m.in. drugiej wojny światowej kolory te były symbolem niezłomności narodu i woli zwycięstwa, budziły nadzieję na wolność. Polskie barwy narodowe po raz pierwszy zostały uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r., ale historia flagi sięga aż dynastii Piastów.

 

Zgodnie z Konstytucją barwy narodowe podlegają ochronie prawnej. Fladze państwowej należny jest szacunek – powinna być zawsze zadbana, a najbardziej godnym sposobem jej eksponowania jest umieszczenie na drzewcu lub maszcie. Na terenie kraju polska flaga ma pierwszeństwo przed każdą inną.

 

źródło – www.sejm.gov.pl


Koniec pewnej fikcji. Nowe zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców.

Z satysfakcją informujemy, że po prawie 9 latach obowiązywania i ponad 6 latach prowadzonej przez SIPRP z pełną determinacją akcji społecznej – jak się wydaje – ostatecznie do tzw. lamusa historii odchodzi kuriozalna interpretacja przepisów rozdziału V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (aktualnie: Prawo przedsiębiorców) i zakresu stosowania w PIP konwencji nr 81 MOP wprowadzona do stosowania wewnątrz urzędu przez byłego głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca.

 

Gwoli prawdy historycznej wspomnieć należy, iż pierwszy krok w tym kierunku wykonała pismem wewnętrznym z dnia 15.01.2016 r. była główna inspektor pracy Iwona Hickiewicz – która poleciła stosowanie przepisów Konwencji nr 81 do wszystkich kontroli realizowanych przez inspektorów pracy. ….


Zaproszenie na zebranie naukowe Oddziału PTErg i Komisji Ergonomicznej O/PAN w Krakowie oraz Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności

 

Oddział PTErg i Komisji Ergonomicznej O/PAN w Krakowie oraz Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w zebraniu naukowym poświęconym zmienności percepcji obrazu przestrzeni roboczej operatora harwestera, które odbędzie się w dniu 26 maja (czwartek), w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28;

 

do pobrania – zebr-PTErg-KE-26-04-18-abstrakt