Idea powstania Stowarzyszenia

 

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY INSPEKTORZY PRACY !

 

 

Jesteśmy specyficzną grupą zawodową – pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, ale także, a może przede wszystkim organami instytucji kontrolnej Rzeczypospolitej Polskiej, stojącymi na straży podstawowych praw obywatelskich określonych w Konstytucji, takich jak prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do dni wolnych od pracy, urlopów wypoczynkowych, ograniczonych przez ustawę norm czasu pracy czy prawo do minimalnego wynagrodzenia. Potwierdzeniem znaczenia naszej profesji są zapisy Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy, której ratyfikacja stała się, podobnie jak idea Solidarności, jednym z kamieni milowych na naszej drodze do idei demokratycznego państwa prawa.

 

„Dla nas, inspektorów pracy, będących w wirze nurtujących zagadnień społecznych, nie wystarcza i wystarczać nie może jedynie sucha znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Przecież jest moc zagadnień z którymi stykamy się, zagadnień mających znaczenie nie tylko dla doby obecnej, a posiadających niejednokrotnie wpływ na kształtowanie się stosunków społecznych w przyszłości, a musi je niemal codziennie rozstrzygać w ten lub inny sposób prawie każdy z nas. Musimy wspólnym wysiłkiem zdobywać doświadczenia i umiejętność regulowania tych zagadnień z pożytkiem dla społeczeństwa. Tego nie dadzą żadne instrukcje, ani okólniki, musi to być zdobyte w drodze wspólnych wysiłków” (Inspektor Pracy No 1/1929).

 

Postanowiliśmy powołać [Stowarzyszenie], aby w drodze wymiany myśli i poglądów i wzajemną wymianę doświadczeń doskonalić się, tworzyć jednolite i żywe formy naszej działalności, pragniemy uchronić się od rutyny, prowadzącej do biurokratycznego skostnienia, pragniemy utrwalić w naszej pracy dodatnie jej formy i odrzucić jej formy ujemne (Inspektor Pracy No 1/1929).

 

Wobec wyzwań wieku obecnego, Stowarzyszenie nasze jest także formą budowania zrębów społeczeństwa obywatelskiego i czynnej partycypacji pracowników w funkcjonowaniu urzędu. Należymy do organizacji opartej na wiedzy, i tak naprawdę, to ludzie inspekcji, ich kompetencje, doświadczenie zawodowe, i życiowe, zaangażowanie i odpowiedzialność – są jedynym kapitałem i wartością instytucji, który dla dobra ogółu obywateli należy wszelkimi sposobami chronić i rozwijać. Wspierać chcemy zmiany w naszym urzędzie zbliżające nas do wymogów funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, nie chcemy jednak zatracić poczucia ważnej misji społecznej nałożonej na nasz Urząd przez Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1919 r, a z takim zaangażowaniem rozwijanych przez kilka pokoleń inspektorów pracy budujących zręby i tradycję inspekcji pracy w Polsce.

 

Nasza służba Społeczeństwu powinna być właściwie oceniana i doceniania, a warunki jej pełnienia powinny być bezpieczne i godne – i na tej niwie również chcemy pracować.

 

To jest pobudką do powołania naszego Stowarzyszenia, a sądząc z życzliwości z jaką ogół Koleżanek i Kolegów przyjął naszą inicjatywę, wierzymy że jeżeli nie od razu, to z czasem Stowarzyszenie nasze stanie się naszą wspólną wartością. Pewni jesteśmy Waszej życzliwości , Waszego wsparcia, Waszego zaangażowania w pracę dla wspólnego dobra. Zapraszamy do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. W jedności siła…

 

 

Informujemy Was, iż w dniu 3 sierpnia 2011 roku, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, pod numerem KRS 0000392862, zarejestrował Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Krakowie.

Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.