Relacja z Walnego Zebrania Członków SIPRP.

16 lutego 2023 | Bez kategorii

 

Informujemy iż na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w Krakowie w dniu 30 stycznia 2023 r., dokonano m.in. zmiany statutu Stowarzyszenia – przede wszystkim dla ułatwienia uzyskiwania członkostwa w naszym Stowarzyszeniu oraz dla racjonalizacji funkcjonowania SIPRP. Wprowadzone zmiany dotyczą: §7 ust. 2,  §11, §12, §17,  §19, §23 i §27  statutu SIPRP.

 

Prezes Zarządu Głównego SIPRP, kol. Leszek Rymarowicz – przedstawił informacje bieżące dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia, omawiając też niepokojące zjawiska występujące aktualnie w Inspekcji.

 

Ustalono iż zostanie skierowany wspólny apel SIPRP oraz NSZZ SOLIDARNOŚC-80 do Głównej Inspektor Pracy w zakresie stosowania elementów symboliki państwowej w działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy w najważniejszych dokumentach urzędowych inspektorów pracy. Jest to kontynuacja inicjatywy z którą wystąpiliśmy na samym początku działania SIPRP, i która pomimo apeli kierowanych do kolejnych Głównych Inspektorów Pracy, pomimo roku jubileuszowego 100-lecia PIP, do dzisiaj nie doczekała się realizacji. Wpisuje się to – niestety – w postępujący proces uprzedmiotowiania inspektorów pracy w strukturach urzędu i ich nie tylko płacowej prekaryzacji.  (…)

 

Skarbnik SIPRP omówił kwestie finansowe związane z funkcjonowaniem rachunku bankowego, księgowości oraz strony internetowej w szczególności przedstawił kwestie terminowego opłacania składek członkowskich.

 

Wobec docierających do SIPRP sygnałów o wydawaniu przez kierownictwo GIP, nie mających żadnego obiektywnego uzasadnienia decyzji odmawiających inspektorom pracy zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych (w granicach dopuszczonych przez ustawę o PIP) – Walne Zebranie Członków SIPRP zobowiązało stosowną uchwałą Prezesa do skierowania do Sejmu RP petycji o zmianę obecnego art. 48 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 

W toku dyskusji omówiono także  bulwersujący temat zobowiązywania inspektorów pracy w OIP Kraków do wykonywania czynności administracyjnych nie należących do ustawowych zadań  tego organu PIP, co wykracza poza postanowienia art. 3 ust. 1 Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu i odbija się na realizacji podstawowych zadań inspektorów pracy. Prezes Zarządu został zobligowany do wystosowania w tym zakresie adekwatnego apelu do Głównej Inspektor Pracy.

 

Zarząd Główny SIPRP


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.