Ocena funkcjonowania rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – konsultacje społeczne.

31 maja 2023 | Bez kategorii

Pani Olga Semeniuk-Patkowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, pismem z dnia 25 maja 2023 r., zwróciła się do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej o ocenę funkcjonowania rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących.

 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. weszło w życie 16 lutego 2019 roku. Od tego momentu wydany na podstawie Kodeksu pracy (art. 237^15 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974) przedmiotowy dokument dał możliwość kontroli przestrzegania przepisów dotyczących warunków pracy przy obsłudze tego typu urządzeń przyczyniając się jednocześnie do poprawy bezpieczeństwa pracy operatorów żurawi. (…)

 

Nie mniej jednak obowiązujące od ponad 4 lat przepisy uwzględniające specyfikę wykonywanego przez operatorów żurawi wieżowych zawodu wymagają pogłębionej analizy. Dlatego na podstawie zgłoszonych uwag zostanie podjęta decyzja o ew. nowelizacji rozporządzenia.

 

 

W dniu 25 maja 2023 r. do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął także  projekt (z daty 19 maja 2023 r.) rozporządzenia Minister Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag.

 

Według wnioskodawców projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie brzmienia rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 973) do zmian technologicznych, które nastąpiły od czasu jego wydania. W szczególności rozporządzenie to musi uwzględniać możliwość organizacji stanowisk pracy z wykorzystaniem systemów przenośnych (m.in. laptopów). Ponadto analizy dotyczące obowiązujących ponad 20-letnich rozwiązań doprowadziły do wniosku, że obecnie konieczne jest umożliwienie pracodawcom pewnej swobody w organizacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ergonomii na stanowisku pracy. W związku z powyższym, w projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie zmian zarówno w treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe poprzez doprecyzowanie i uaktualnienie poszczególnych definicji, jak również wprowadza się zmiany w szczegółowych wymaganiach zawartych w załączniku.

 

Jak wskazuje wnioskodawca zmiany w stosunku do obowiązujących obecnie regulacji będą polegały m.in. na:

  • modyfikacji definicji pojęcia stanowiska pracy w celu jej uaktualnienia i uporządkowania, w szczególności poprzez usunięcie z tej definicji nieużywanych obecnie stacji dyskietek i trackball,
  • rezygnacji z definicji pojęcia systemu komputerowego, gdyż pojęcie to jest powszechnie znane i nie budzi wątpliwości, stąd nie ma potrzeby pozostawienia jego definicji,
  • wprowadzeniu wymagań dotyczących stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, w szczególności laptopów (konieczność wyposażenia stanowiska pracy w monitor stacjonarny lub podstawę oraz dodatkową klawiaturę i mysz),
  • doprecyzowaniu i uaktualnieniu wymagań, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, w szczególności w zakresie ustawienia monitora i innych elementów wyposażenia, takich jak klawiatura, stół czy krzesło, tak aby spełniały one warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 

Zmiany mają na celu organizację stanowisk pracy tak, aby były zgodne z wymaganiami ergonomii oraz wpływały na jak najmniejsze obciążenia pracowników, szczególnie na układ mięśniowo – szkieletowy oraz wzrok.

 

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników, przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Stąd niezbędne stało się uregulowanie kwestii dotyczącej pracy w przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

 

Z uwagi na fakt, iż szczegółowe kwestie dotyczące wykonywania pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe są przedmiotem regulacji rozporządzenia w tej sprawie, niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych i nie jest możliwe osiągnięcie ww. celu rozporządzenia za pomocą innych środków.

 

Projekt zawiera przepis przejściowy, który nakłada na pracodawców obowiązek dostosowania w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w załączniku do tego rozporządzenia. W opinii projektodawcy 3-miesięczny okres jest wystarczającym czasem na spełnienie tego obowiązku.

 

Proponuje się, aby projektowane zmiany weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

Zapraszamy  do lektury. Ewentualne uwagi, opinie   w ww. zakresie prosimy przesyłać na adres  zarzad@siprp.pl  w terminie do 15 czerwca 2023 r. 

 

do pobrania:

 

oceniane rozporządzenie (żurawie wieżowe)- https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7gaGp8J3_AhXNtYsKHQGAALYQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fisap.sejm.gov.pl%2Fisap.nsf%2FDocDetails.xsp%3Fid%3DWDU20180002147&usg=AOvVaw1QKGPq34_nPzyGnxU3AAqr

 

projekt rozporządzenia (monitory ekranowe)-  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//575/12372802/12976704/12976705/dokument622999.DOCX

 

uzasadnienie – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//575/12372802/12976704/12976705/dokument623001.DOCX

 

OSR – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//575/12372802/12976704/12976705/dokument623003.DOCX


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.