Prezes SIPRP, dr Leszek Rymarowicz  – członkiem Rady Ochrony Pracy XII Kadencji

14 marca 2024 | Bez kategorii

Z satysfakcją informujemy, że Marszałek Sejmu zaakceptował kandydaturę Prezesa Zarządu Głównego SIPRP – kol. Leszka Rymarowicza, na członka Rady Ochrony Pracy  XII Kadencji. Podkreślić  należy, iż nominacja ta jest wynikiem przeprowadzonego po raz pierwszy w historii ROP otwartego konkursu – do którego przystąpiło 28 kandydatów reprezentujących organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy i środowisko naukowe.

 

Nominację tę traktujemy zarówno jako wyraz uznania dla dorobku SIPRP w obszarach naszej działalności statutowej, w szczególności w dziedzinie popularyzacji przepisów prawa pracy oraz dla działania na rzecz reform systemu ochrony pracy w Polsce (a w szczególności reform Państwowej Inspekcji Pracy), jak i dla kompetencji oraz zaangażowania  w pracę pro bono kol. Leszka Rymarowicza.

 

Przypominamy, iż Rada Ochrony Pracy działająca przy Sejmie RP – jest organem  nadzoru w  sprawach dotyczących przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy poprzez m.in. wyrażanie stanowisk, w szczególności dotyczących: programów działalności i zadań Państwowej Inspekcji Pracy, okresowych ocen działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen,  problemów ochrony pracy o  zasięgu ogólnokrajowym, a także wyrażanie opinii o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy.

 

W skład Rady wchodzą posłowie i senatorowie, przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów, reprezentatywnych central związkowych i organizacji pracodawców oraz  eksperci, przedstawiciele nauki oraz organizacji społecznych zajmujących się problematyką ochrony pracy (ci wymienieni na końcu wyłonieni w otwartym konkursie).

Po raz pierwszy w historii w składzie ROP zasiądzie więc (do zupełnie niedawna) inspektor pracy z 30-letnim stażem w PIP, znający „od podszewki” wszystkie „dodatnie i ujemne plusy” funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy i wykonywania na „pierwszej linii” zaszczytnego zawodu inspektora pracy – nie będący posłem czy przedstawicielem związków zawodowych, lecz reprezentujący organizację właśnie inspektorów pracy.

 

Ale jak się nam wydaje, oprócz samego zaszczytu najważniejszy jest przedstawiony w postępowaniu konkursowym program naszego kandydata, związany oczywiście ściśle z celami statutowymi naszego Stowarzyszenia, którego zarys poniżej publikujemy: 

 

 1. Reprezentowanie w składzie ROP nie tylko SIPRP, ale także innych – dotychczas praktycznie nie reprezentowanych – szeroko rozumianych instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Wpływanie na transparentność procedur wewnętrznych ROP i jawność jej pracy.
 3. Doprowadzenie do przywrócenia publikowania informacji o planowanych posiedzeniach ROP, przywrócenie transmisji online z obrad ROP.
 4. Doprowadzenie do publikowania corocznych sprawozdań z  działalności ROP.
 5. Przeciwdziałanie praktyce ukrywania części istotnych informacji uzyskanych przez organy czy członków ROP oraz informacji o  podjętych rozstrzygnięciach.
 6. Umożliwienie obywatelom instytucjonalnej możliwości kontaktu z każdym członkiem ROP (np.  poprzez „służbowy” adres mailowy) oraz możliwości uczestniczenia przez obywateli oraz przedstawicieli NGO w części otwartej posiedzeń
 7. Szersze włączenie w prace ROP przedstawicieli środowiska nauki.
 8. Budowanie prestiżu ROP poprzez częstsze zapraszanie na niektóre posiedzenia przedstawicieli organów państwowych, w szczególności coroczny udział w posiedzeniu Marszałka Sejmu (lub jego przedstawiciela).
 9. Uczestniczenie w rzetelnym opiniowaniu kandydatów na stanowiska kierownicze w PIP – w  oparciu wyłącznie o kryteria merytoryczne, a nie wsparcie polityczne czy związkowe.
 10. Wpływanie na rzeczywisty i rzetelny nadzór ROP nad działaniem Państwowej Inspekcji Pracy (wykorzystując dogłębną wiedzę o przepisach dotyczących PIP, procedurach działania PIP, a przede wszystkim o „inspekcyjnej statystyce”  oraz  metodach przetwarzania i  prezentowania Suwerenowi informacji dotyczących działalności tego organu.
 11. Wpływanie na emancypację dwu (z trzech) organów tworzących PIP tj. inspektorów pracy i  okręgowych inspektorów pracy, poprzez zapraszanie ich na obrady ROP, referowanie przez nich tematów dotyczących ich specjalności.
 12. Okresowe omawianie w ROP funkcjonowania poszczególnych Okręgowych Inspektoratów Pracy i Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu – z  udziałem ich przedstawicieli. W perspektywie – także wizytowanie przez przedstawicieli ROP poszczególnych jednostek organizacyjnych PIP.
 13. Doprowadzenie do do wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości i „afer” w działalności PIP z  ostatnich lat, oraz rozliczenia osób odpowiedzialnych za te nieprawidłowości, a także osób odpowiedzialnych za niedopełnienie obowiązku ich wyjaśnienia i podjęcia adekwatnych działań prawnych.  
 14. Inicjowanie koniecznych zmian w ustawie o PIP oraz w przepisach i procedurach „wewnątrzinspekcyjnych” (ze szczególnym uwzględnieniem odbiurokratyzowania i  racjonalizowania procedur oraz wykorzystana doświadczeń innych inspekcji europejskich).

 

Życzymy kol. Prezesowi wielu sukcesów w pracy na tej nowej niwie społecznej i realizacji przedstawionych zamierzeń!

 

Zarząd Główny SIPRP

 

aktualizacja- 16.03.2024 r.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.