Idzie nowe. Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym – sporo nowych obowiązków dla PIP.

12 czerwca 2023 | Bez kategorii

Z niepokojem informujemy, że niebawem na Państwową Inspekcję Pracy nałożone zostaną nowe, uciążliwe obowiązki. Na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano właśnie rządowy projekt ustawy  o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (druk sejmowy 3320).

 

 

Nowych obowiązków (realizowanych w praktyce przede wszystkim przez inspektorów pracy) wynikających z poszczególnych postanowień tej ustawy będzie sporo. Za sprawą art. 41 tej ustawy dojdzie także do zmian w dotychczasowej treści ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, które przytaczamy in ekstenso. (…)

 

 

Art. 41. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1614) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w art. 10 w ust. 1 po pkt 14a dodaje się pkt 14aa w brzmieniu:

 

14aa) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia …. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym;”;

 

2) w art. 13 po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

 

4a) przewoźnicy drogowi delegujący kierowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz delegowani kierowcy, w zakresie określonym w ustawie z dnia ….. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym,

 

4b) przewoźnicy drogowi z państwa trzeciego delegujący kierowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierowcy delegowani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, w zakresie określonym w ustawie z dnia ….. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym,”;

 

3) w art. 23 w ust. 1 po pkt 5a dodaje się pkt 5b i 5c w brzmieniu:

 

5b) żądania od przewoźnika drogowego delegującego kierowcę lub osoby działającej w jego imieniu, informacji lub dokumentów, o których mowa w ustawie z dnia ….. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym;

 

5c) żądania od przewoźnika drogowego z państwa trzeciego delegującego kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby działającej w jego imieniu, informacji lub dokumentów, o których mowa w ustawie z dnia ….. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym;”

 

 W dniu 9 czerwca 2023 r. projekt ten został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

 

Aby zapoznać się z istotą problemu – zachęcamy do uważnego zapoznania się z projektem ww. ustawy i uzasadnieniem (linki na końcu niniejszej publikacji).

 

 

 do pobrania:

 

projekt – https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/88CDED20D9166818C12589C90036DC32/%24File/3320-ustawa.docx

 

uzasadnienie – https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/88CDED20D9166818C12589C90036DC32/%24File/3320-uzas.docx


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.