Wielkanocne życzenia.

Aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią, będące przesłaniem nadchodzących Świąt Wielkanocnych, stało się źródłem radości i nadziei.

 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom Inspektorom Pracy oraz  pozostałym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy, a także wszystkim Przyjaciołom zaangażowanym w ideę ochrony człowieka w środowisku pracy życzymy zdrowych, radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Alleluja !

 

 

Zarząd Główny  SIPRP

 


Stan epidemii a Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Z dniem 20 marca 2020 r. minister zdrowia Łukasz Szumowski uchylił obowiązujący od 14 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego wprowadzając z tym dniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii. Wiążą się z tym m.in. ograniczenia funkcjonowania wielu instytucji i podmiotów, co zostało szczegółowo opisane w rozporządzeniu do którego link zamieszczamy na końcu niniejszej publikacji. Ograniczenia wynikające z tego rozporządzenia obejmują także Państwową Inspekcję Pracy.  

 

 

 

Już wcześniej, na mocy polecenia głównego inspektora pracy z dnia 16 marca 2020 r. inspekcja zredukowała drastycznie swoje działania, od 17 marca większość pracowników PIP (w tym inspektorzy pracy) świadczy pracy zdalnie, a kontrole zostały ograniczone do przypadków bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia oraz badania wypadków przy pracy. Ufamy, że ci działający na pierwszej linii inspektorzy zostaną wyposażeni w środki ochrony indywidualnej adekwatne także do zagrożeń powodowanych przez SARS-CoV-2 (co znalazło odzwierciedlenie w apelu skierowanym do kierownictwa PIP przez Związek Zawodowy Pracowników PIP). Niestety nie uda się, bez spowodowania całkowitego paraliżu całej instytucji – wyeliminować konieczności okresowego stawiania się inspektorów pracy w siedzibach jednostek organizacyjnych PIP i spotykania się z osobami mogącymi być potencjalnymi roznosicielami wirusa. Okazuje się bowiem, że zakupione kilka lat temu za poważne kwoty systemy informatyczne mające służyć pracownikom mobilnym do obsługi spraw – właśnie taką mobilność („zdalność”) uniemożliwiają.  I coś się z tym zrobić pilnie należy. Nie wiemy jak długo ta nadzwyczajna sytuacja będzie trwała, i czy jest to kryzys jednorazowy. ….


Opinia SIPRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, iż po zebraniu opinii członków oraz innych zainteresowanych osób, Zarząd Główny SIPRP w dniu 25.02.2020 r. przesłał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  opinię (z uwagami) o tym projekcie. Omówienie projektu  ustawy znajduje się w zamieszczonym na stronie SIPRP wpisie z dnia 3 lutego 2020 r. (link do wpisu – http://www.siprp.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-delegowaniu-pracownikow-w-ramach-swiadczenia-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw-konsultacje-spoleczne/)  

 

Po zebraniu, w toku konsultacji społecznych opinii inspektorów pracy, SIPRP  postuluje, by w art. 3 projektowanej ustawy dotyczącym zmian w art. 17 par. 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wyrazy „oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy” zastąpić wyrazami „oskarżycielem publicznym jest Państwowa Inspekcja Pracy”.

 

W opinii SIPRP wskazało m.in., że: aktualnie oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej jest inspektor pracy – organ pierwszej instancji PIP, a  proponowane rozwiązanie pozwoli zwiększyć potencjał PIP przez umożliwienie przeznaczenia przez inspektorów pracy większej ilości czasu na prowadzenie czynności kontrolnych – do czego są powołani, jak również bardziej efektywnie wykorzystać wiedzę i doświadczenie licznej grupy pozostałych wyspecjalizowanych pracowników PIP.

 

Proponowane rozwiązanie zmierza również do pełnej realizacji zapisu art. 3 ust. 2 ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu: „Inspektorom pracy mogą być powierzone jakiekolwiek inne obowiązki tylko pod warunkiem, że nie będą przeszkadzać w skutecznym wykonywaniu ich zadań głównych […]

 

Serdecznie dziękujemy koleżankom i kolegom z różnych stron kraju za przekazane uwagi i zapraszamy do dalszej współpracy. Tak, jak zwykle w naszym stanowisku staramy się kierować zasadą złotego środka. 

 

do pobrania- opinia SIPRP 25.02.2020


Senat zwiększył budżet PIP na 2020 r. o 5 mln zł.

 

 

Informujemy czytelników strony internetowej SIPRP, że  w dniu 27.02.2020 r., Senat Rzeczypospolitej Polskiej,  podjął uchwałę zwiększającą m.in. o 5 000 tys zł budżet Państwowej Inspekcji Pracy kosztem  ogólnej rezerwy budżetowej.

 

Zgodnie z poprawką środki te przeznaczono na  zwiększenie:  świadczeń na rzecz osób fizycznych o 165 tys. zł, wydatków bieżących jednostek budżetowych o 2.635 tys. zł oraz wydatków majątkowych o 2.200 tys. zł.

 

Obecnie budżetem na 2020 r. zajmie się ponownie Sejm na jednym z najbliższych posiedzeń w marcu 2020 r. 


Budżet PIP na 2020 r. – Prace w komisjach senackich.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP zapoznała się z opiniami pozostałych komisji senackich, które analizowały poszczególne części ustawy budżetowej na rok 2020, i przyjęła część zaproponowanych przez nie poprawek. Poparcie uzyskały zmiany zwiększające: o 1 mld 950 mln zł środki na leczenie chorób nowotworowych (poprawka Komisji Zdrowia); o 4 mld 605 mln zł subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego (poprawka Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej); o 75 mln zł budżet Ministerstwa Spraw Zagranicznych na pomoc rozwojową (poprawka Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej); o 3 mln zł dotację dla Europejskiego Centrum Solidarności (poprawka Komisji Kultury i Środków Przekazu). Komisja zaakceptowała też wnioski o przywrócenie środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w budżecie Kancelarii Senatu w wysokości 110 mln 500 tys. zł oraz zwiększenie budżetu Kancelarii Senatu o 7 mln 440 tys. zł, a także budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich o 6 mln zł (poprawki Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich). Komisja poparła ponadto poprawkę senatora Kazimierza Kleiny zwiększającą o 5 mln zł budżet Państwowej Inspekcji Pracy na realizację zadań i wynagrodzenia dla inspektorów pracy. Przyjęte zostały też zmiany zaproponowane przez senatorów Zygmunta Frankiewicza i Jadwigę Rotnicką. Pierwsza ma na celu przyznawanie dodatkowych środków finansowych gminom, których co najmniej 50% powierzchni zajmują parki narodowe lub rezerwaty przyrody, druga zaś utworzenie rezerwy celowej w wysokości 1 mld zł na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i walkę ze smogiem.

 

Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy (bo także i tym razem zapewne trudno będzie znaleźć tę informację w oficjalnych komunikatorach), że zbliżoną do zgłoszonej poprawki propozycję skierowało w formie apelu do Komisji Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP nasze Stowarzyszenie a także Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Niestety, akceptacji komisji budżetu nie uzyskały propozycje Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zwiększenia budżetu Urzędu Regulacji Energetyki o 2,8 mln zł i Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wzrostu o 12 mln 659 tys. zł budżetu Państwowej Inspekcji Pracy. Piąte Posiedzenie Senatu odbędzie się 25–27 lutego 2020 r. i wówczas  Izba rozpatrzy m.in. ustawę budżetową na 2020 r.. 

 

Jakie będą losy budżetu PIP na 2020 r. okaże się więc po najbliższym posiedzeniu Senatu (i tu z dużym prawdopodobieństwem rezultat głosowania można przewidzieć) oraz po kolejnym posiedzeniu Sejmu (i tu również z dużym prawdopodobieństwem rezultat głosowania niestety można przewidzieć).

 

aktualizacja – 23.02.2020 r.


Niejasne losy budżetu PIP na 2020 r.  Kolejny apel organizacji społecznych – tym razem do Senatu RP .

Informujemy P.T. Czytelników naszej strony internetowej (bo w oficjalnych komunikatorach o to trudno), iż  na skutek poprawki zgłoszonej w toku prac Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP przez przewodniczącego Komisji posła Henryka Kowalczyka (PiS) – Sejm najpierw zmniejszył zaproponowany przez Głównego Inspektora Pracy budżet PIP na 2020 r. o 13 659 tys. zł, z czego o 11 294 tys. zł przeznaczonych na wydatki bieżące (w tym  6 252 tys. zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe).

 

Następnie, za sprawą poprawki tegoż Klubu Parlamentarnego PiS, wniesionej w trakcie drugiego czytania ustawy – zwiększono ów zmniejszony budżet PIP na 2020 r. o 1 000 tys. zł, z przeznaczeniem tych środków na wydatki bieżące, w tym 843 tys. zł na wynagrodzenia osobowe. Powodem tej autopoprawki był zapewne list przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS.

 

Nadmienić wypada że do suwerena z apelami w tej sprawie zwracał się także Związek Zawodowy Pracowników PIP oraz skromnie nasze (Wasze) Stowarzyszenie.

 

Summa summarum nie wygląda to za dobrze. Budżet Państwowej Inspekcji Pracy planowany na potencjalne zwiększenie wynagrodzeń pracowników PIP został zmniejszony w stosunku do projektowanego o 5 252 tys. zł, co w znacznym stopniu utrudnić może, a nawet ograniczyć możliwości wywiązywania się PIP z zadań które ustawodawca na inspekcję regularnie nakłada. Nie mówiąc już o rosnącej inflacji. …..


Prezes SIPRP członkiem Komisji Ergonomicznej Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Jakoś nam umknęło, że  Prezes naszego Stowarzyszenia, kol. Leszek Rymarowicz został powołany na członka Komisji Ergonomicznej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na kadencję 2019-2022.

 

 

Oprócz działalności społecznej w naszym NGO, kolegę Prezesa poznać można z kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzujących historię nauki i techniki oraz dokumentujących dzieje życia społecznego i gospodarczego Galicji i II Rzeczypospolitej.

 

Przykładem jest chociażby zamieszczony na naszej stronie internetowej artykuł o najwyżej położonym polskim zakładzie pracy – Obserwatorium Meteorologiczno-Astronomicznym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Popie Iwanie w Czarnohorze.

 

Życzymy koledze Prezesowi wielu sukcesów – również na niwie naukowej i popularyzatorskiej ….


Projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Konsultacje społeczne.

Do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej przesłany został projekt autorstwa Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (z daty 28  stycznia 2020 r.) ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

 

Projekt ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 173 z 9.07.2018 r., str. 16), której termin transpozycji mija w dniu 30 lipca 2020 r. (zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. dyrektywy) ……


W Sejmie właśnie ważą się losy budżetu PIP na 2020 r.

Informujemy, że w imieniu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy reprezentowanych przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Międzyzakładową Organizację Związkową Nr 15 NSZZ „Solidarność – 80” w Państwowej Inspekcji Pracy oraz Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej na ręce Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Henryka Kowalczyka został skierowany apel o skuteczne poparcie w toku prac Wysokiej Komisji rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk sejmowy nr 112) w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy. Projekt ten uprzednio pozytywnie zaopiniowany został przez Radę Ochrony Pracy oraz Komisję do Spraw Kontroli Państwowej.

 

W apelu tym podnieśliśmy m.in, że tylko w 2017 i 2018 i 2019 r. na inspektorów pracy nałożono pięć nowych zadań, i tak:

 

  1. kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – weszła w życie 1 stycznia 2017r.
  2. kontrola prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 19fa, art. 19ga, art. 85 ust. 2 i art. 85a tej ustawy – weszła w życie 1 czerwca 2017 r.
  3. kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – weszła w życie 1 marca 2018 r.
  4. kontrola spełniania przez wyroby wymagań bezpieczeństwa w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku – w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania u pracodawców – weszła w życie od 19 lipca 2018 r.
  5. kontrola spełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, dokonywania wpłat do PPK i ścigania wykroczeń, o których mowa w art. 106 i art. 107 tej ustawy – weszła w życie od 1 stycznia 2019 r. …..


Uroczystość powołania przez Marszałek Sejmu nowych członków Rady Ochrony Pracy.

– Wasze stanowiska, wasze zdanie i opinie w wielu kwestiach, dotyczące prawa pracy w ogóle, są niezwykle ważne. Życzę Państwu, żebyście dokładali staranności i dużej rzetelności w codziennej pracy – powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas odbywającej się 20 stycznia w Sejmie uroczystości powołania nowych członków Rady Ochrony Pracy XI kadencji. W wydarzeniu udział wzięli m.in. wicemarszałkowie Sejmu Ryszard Terlecki i Włodzimierz Czarzasty.   

 

Marszałek Witek podczas uroczystości podkreśliła, że Rada Ochrony Pracy to wyjątkowa instytucja, która pełni funkcje kontrolne i nadzorcze nad wszystkimi sprawami dotyczącymi prawa i bezpieczeństwa pracy oraz legalności zatrudnienia. Nowo powołanym członkom Rady pogratulowała również wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha, która zaznaczyła, że pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy w Polsce i niskiego bezrobocia jest wiele do zrobienia w zakresie warunków pracy. – Jestem przekonana, że dzięki również pracy ROP, warunki pracy, bezpieczeństwo pracy, będą się nadal poprawiać, a rynek pracy będzie coraz bardziej przyjazny pracownikom, a przede wszystkim rodzicom – powiedziała wiceminister Socha.

 

Natomiast Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wyraził przekonanie, że kwalifikacje i doświadczenie zawodowe członków ROP są „gwarancją realizacji działań stojących przed tym ciałem”. – Wypracowane przez członków Rady stanowiska oraz cenne wnioski i opinie stanowią duże wsparcie dla pracy PIP, ponieważ trafnie definiują i wskazują potrzeby społeczne i kierunki rozwoju działań – zaznaczył.

 

Na koniec uroczystości przewodniczący ROP Janusz Śniadek przypomniał, że misją Rady oraz Państwowej Inspekcji Pracy, nad którą ROP sprawuje nadzór, jest budowanie poczucia bezpieczeństwa ochrony zdrowia pracowników. Ocenił, że ochrona pracy jest nieustannie ważna, m.in. w związku ze zmieniającymi się technologiami.

 

Marszałek Sejmu powołał ROP XI kadencji (2020 – 2024) w następującym składzie:

 

Przewodniczący: Janusz Śniadek – poseł.

 

Zastępcy przewodniczącego: Zbigniew Janowski – zgłoszony przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Danuta Koradecka – zgłoszona przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Izabela Katarzyna Mrzygłocka – poseł, Zbigniew Żurek – zgłoszony przez Związek Pracodawców Business Centre Club.

 

Sekretarz: Bożena Borys-Szopa – poseł.

 

Członkowie: Paweł Bejda – poseł, Karol Bielski – zgłoszony przez Zrzeszenie Prawników Polskich, Elżbieta Bożejewicz – zgłoszona przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Anita Czerwińska – poseł, Krzysztof Gadowski – poseł, Renata Górna – zgłoszona przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Cezary Kaźmierczak – zgłoszony przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Kazimierz Kimso – zgłoszony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Kazimierz Kleina – senator, Janusz Kowalski – zgłoszony przez Związek Rzemiosła Polskiego, Jacek Męcina – zgłoszony przez Konfederację Lewiatan, Krzysztof Michałkiewicz – zgłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Mieczysław Morawski – zgłoszony przez Prezesa Rady Ministrów, Bogusław Motowidełko – zgłoszony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Jan Przywoźny – zgłoszony przez Forum Związków Zawodowych, Urszula Rusecka – poseł, Michał Seweryński – senator, Wojciech Szarama – poseł, Ryszard Terlecki – poseł, Dariusz Trzcionka – zgłoszony przez Forum Związków Zawodowych, Jan Wojtyła – zgłoszony przez Prezesa Rady Ministrów, Magdalena Wróbel – zgłoszona przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Adrian Zandberg – poseł, Wiktor Marek Zawieska – zgłoszony przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną. (…)

 

źródło – http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=6E7FD1191037F9EFC12584F500479776


Prace nad budżetem Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2020.

 

Na 3 posiedzeniu Sejmu rozpoczęły się prace parlamentarne nad budżetem państwa na 2020 r., których elementem będzie również uchwalenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

Z uwagą śledzimy więc przebieg zdarzeń i chcieć będziemy pozytywnie wspierać starania czynione w tej materii  zarówno przez kierownictwo urzędu, jak i przez posłów i senatorów.

 

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. (druk sejmowy 112, autopoprawka – druk 112A), w części 12  (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez głównego inspektora pracy kwotę 374 946 tys. zł  (w poprzednim roku budżetowym było to 338 863 tys. zł). Na wydatki bieżące jednostki budżetowej,  a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe  przewidziano z tego kwotę 365 040 tys. zł. (w roku poprzednim było to 331 822 tys. zł) – planowany wzrost funduszu wynagrodzeń o 9,5% z czego 8,6 % z przeznaczeniem na dotychczasowe etaty, a reszta dodatkowych środków na 32 nowe etaty. Na wynagrodzenia i pochodne w roku obecnym zaplanowano  o 27 242 tys zł więcej niż na 2019 r.

 

Z uzasadnienia projektu ustawy budżetowej wynika iż w planowanym budżecie państwa na 2020 r. w państwowej sferze budżetowej przyjęto wzrost wynagrodzeń (co do zasady) na poziomie 6%.

 

W dniu 9 stycznia 2020 r. Sejm większością głosów skierował projekt ustawy budżetowej do Komisji Finansów Publicznych z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do 31 stycznia 2020 r. Zanim jednak Komisja ta przedstawia Sejmowi sprawozdanie, projekt ten w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy opiniuje Rada Ochrony Pracy oraz Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

 

Informujemy, że Rada Ochrony Pracy w dniu 19 listopada 2019 r., a Komisja do Spraw Kontroli Państwowej w dniu 15 stycznia 2020 r. wyraziły pozytywne opinie o projekcie budżetu PIP na 2020 r. – link do transmisji  ww. posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (od godz. 15.55 http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=E05BAFE384118FEAC12584EB00385258#

Ponieważ jak co roku miejscem gdzie zapadną (prawie ostateczne) decyzje co wysokości budżetu PIP będzie sejmowa  Komisja Finansów Publicznych, jak co roku apelujemy o zaangażowanie się w aktywny lobbing, by tym samym aktywnie wesprzeć głównego inspektora pracy w staraniach o zatwierdzenie zaproponowanego budżetu Państwowej Inspekcji Pracy. W perspektywie pozwoli to na stopniowe odwracanie skutków bezprecedensowego dobrowolnego zrzeczenia się podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PIP  w czasach słusznie minionych oraz  zapewnienie godnych wynagrodzeń dla realizujących z roku na rok szerszy zakres zadań pracowników PIP .  

 

 

W kolejną rocznicę solidarnych niegdyś działań podejmowanych przez kierownictwo PIP i organizacje społeczne działające w naszym Urzędzie – pozwalamy sobie – nie tylko ku pamięci, przytoczyć treść bardzo ważnego dla nas pisma z dnia 22 lutego 2016 r., skierowanego na ręce prezesa SIPRP przez śp. Romana Giedrojcia, szefa naszego Urzędu, który z najwyższą determinacją podjął starania o powstrzymanie pauperyzacji inspektorów pracy, a także innych pracowników PIP.

 

Takie słowa pozwalają ciągle wierzyć w dobro, celowość i słuszność naszej drogi i społecznego zaangażowania, a także pozwalają z dystansem odnieść  się do napotykanych trudności, ale także aktów niezrozumienia, niechęci czy wręcz wrogości niektórych osób wobec Zarządu SIPRP za działalność Stowarzyszenia realizowaną na rzecz inspektorów pracy. Solidarność – miejmy nadzieję – ciągle jest wspólną naszą wartością, do której wszyscy mamy prawo.

 

Czy coś się w sytuacji opisywanej przez śp. Romana Giedrojcia w 2016 r. zmieniło? Co podziało się w naszym środowisku tak niewiele później? Dlaczego doszło do tak ogromnych i pogłębiających się podziałów, alienacji, nieufności, braku wzajemnego szacunku, aktów wykluczenia? 

 

To oceni zapewne już wkrótce Historia, której – nie da się tego ukryć – wszyscy jesteśmy częścią. Jak się w niej zapisujemy?

Szanowny Panie Prezesie,

 

Serdecznie dziękuję za wystosowany przez Państwa  apel do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy budżetowej na 2016 r.

 

Dotychczasowe, ale także planowane w bieżącym roku zmiany w prawie pracy pociągają za sobą nowe i ważne obowiązki dla Państwowej Inspekcji Pracy, znacznie poszerzając obszar zadań  naszego Urzędu. […] Wszystko to wymaga jednak skutecznego oraz systematycznego  wsparcia i wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Kształt ustawy budżetowej na 2016 r. w części stanowiącej o wynagrodzeniach osobowych Państwowej Inspekcji Pracy  nie jest adekwatny do powierzonych zadań

 

Niezwykle ważne w realizacji planowanych działań naszego Urzędu jest wzmocnienie  przekazu poprzez głos organizacji społecznej jaką jest Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dlatego jeszcze raz dziękuję za słowa wsparcia dotyczące budżetu  naszej Instytucji, jakie w ostatnim czasie  zostały przez Państwa sformułowane i  przekazane  do Marszałka Izby Wyższej Parlamentu RP.

 

Łączę wyrazy szacunku,

 

 Roman Giedrojć

 

do pobrania:  Podziękowania z 22.02.2016

 


Bądźmy razem – 28. Finał WOŚP !!!

 

Aby pomóc potrzebującym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy właśnie gra po raz 28. W całej Polsce odbywają się imprezy, koncerty, festyny, licytacje i zabawy, podczas których zebrane zostaną pieniądze na rzecz dziecięcej medycyny zabiegowej.

 

W tym roku zbierać będziemy środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji w takich dziedzinach medycyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia. Cel tegorocznego Finału obejmuje także zakup wyposażenia dla oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej.

 

To jeden z niewielu dni w roku, kiedy można zobaczyć, że można być razem. Włączmy się do tej szczytnej akcji !!!

 

Zarząd Główny SIPRP


Chwała i duma. O najwyżej położonym zakładzie pracy II Rzeczypospolitej.

 

Ostatni dzień starego roku oraz pierwszy dzień nowego roku sprzyja zarówno refleksji jak i życzeniom, a także  wzajemnemu obdarowywaniu się.

 

W pierwszym dniu 2020 r. postanowiliśmy więc podzielić się z Koleżankami i Kolegami inspektorami pracy oraz wszystkimi czytelnikami naszej strony internetowej przepięknym filmem, poświęconym budowie, krótkiej historii funkcjonowania i współczesności Obserwatorium Meteorologiczno-Astronomicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Popie Iwanie (2022 m. npm.) w Czarnohorze.

 

Obiekt ten był najwyżej położonym  miejscem pracy w II Rzeczypospolitej. Jako zakład pracy podlegał więc właściwości miejscowej inspektora pracy 52 obwodu Inspekcji Pracy. ….


Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie relacji ustawy – Prawo przedsiębiorców do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Wobec braku ostatecznego i jasnego stanowiska wyrażonego przez naszą instytucję – informujemy o aktualnym stanowisku Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie obowiązków inspektorów pracy PIP wynikających z ustawy „Prawo przedsiębiorców”. Nadmienić należy, że stanowisko to jest tożsame z aktualnym stanowiskiem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. To tak dla własnego bezpieczeństwa – do przyswojenia i praktycznego stosowania.

 

Informujemy również, że gdyby ktoś miał w dalszym ciągu dylemat w nierozwiązywalnej kwestii terminu doręczenia tzw. upoważnienia do kontroli – to według  MRPiPS maksymalny termin do doręczenia przez inspektora pracy upoważnienia do kontroli wynosi 7 dni, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 

A oto zakres, w jakim według  MRPiPS, postanowienia zawarte w rozdziale 5 Prawa przedsiębiorców znajdują zastosowanie do kontroli przedsiębiorców prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy: …..


Życzenia na Boże Narodzenie 2019.

Członkom, Sympatykom naszego Stowarzyszenia,  Przyjaciołom i Adwersarzom oraz wszystkim Gościom naszej strony internetowej życzymy by  …

 

Dziecię Jezus z Betlejem

Wraz z Maryją i Józefem

Nawiedzali Wasz dom

i Wam błogosławili !

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej


Zaduma w 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

W przeddzień 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego delegacja Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej tradycyjnie już odwiedziła miejsce, które jest symbolem ofiary poniesionej przez społeczeństwo polskie w obronie wolności i solidarności – Krzyż Katyński w Krakowie. W imieniu środowiska inspektorów pracy reprezentowanego przez SIPRP ofiary stanu wojennego uczciliśmy chwilą ciszy i zapaleniem symbolicznego płomienia pamięci.

 

13 grudnia 1981 r. komunistyczne władze PRL wprowadziły w Polsce stan wojenny. Była to jedna z ostatnich prób zatrzymania procesu odzyskiwania przez Polaków wolności i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Stan wojenny przyniósł tysiącom Polaków ogromne cierpienia. Tysiące osób zostało internowanych, uwięzionych, pozbawionych pracy. Wiele osób poniosło śmierć.

 

Rozwiązano większość organizacji społecznych, stowarzyszeń a także związki zawodowe.  Stan wojenny zahamował także proces tworzenia się niezależnego od działaczy partyjnych i ówczesnych związków zawodowych urzędu  – Państwowej Inspekcji Pracy, a także  ratyfikowania przez Polskę Konwencji  Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy i pełnego wdrożenia jej zapisów. …….


Zaproszenie na posiedzenie naukowe PTErg, KE O/PAN oraz KE PAU.

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne Oddział w Krakowie, Komisja Ergonomiczna O/PAN w Krakowie oraz Komisja Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 12 grudnia (czwartek) o godz. 18.00, w siedzibie PAN w Krakowie, przy ul. św. Jana 28 – pokój nr 4 (I. piętro).

 

Na posiedzeniu tym mgr Katarzyna Kukułka i mgr Katarzyna Ogińska-Bruchal (Lekta, Artificial Intelligence) przedstawią referat pt. „Jak projektować boty? Badanie doświadczenia użytkownika – nowa odsłona ergonomii”.

 

do pobrania – zebr-PTErg-KE-12-12-19-abstrakt