Warto wiedzieć. Wkrótce kolejne zmiany w systemie zatrudniania nauczycieli.

 

W związku z nieobejmowaniem wielu istotnych dla tzw. rynku pracy zagadnień przez system szkoleń wewnętrznych, uwadze P.T. inspektorów pracy polecamy rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk sejmowy 1837), w którym zawarto również istotne zmiany w systemie zatrudniania nauczycieli.

 

Jakby ktoś się jeszcze nie zdążył zorientować ta bodajże najliczniejsza w Polsce grupa zawodowa od roku funkcjonuje w zupełnie nowym otoczeniu prawnym. Następuje właśnie rewolucyjna zmiana w systemie oświaty, od prawie roku obowiązują przepisy przejściowe (ustawa wprowadzająca Prawo Oświatowe), które w wielu stanach faktycznych zastępują przepisy Karty Nauczyciela. To co się kiedyś usłyszało na okazjonalnych dokształtach aktualnie na pewno już nie wystarcza, a od 1 stycznia 2018 r. nie będzie wystarczało jeszcze bardziej. I stan ten systematycznie będzie się pogłębiał. A że w przyrodzie obowiązuje zasada: radź sobie sam i czekaj na ocenę jakości dokumentacji dokonaną przez jeszcze bardziej zorientowanego w temacie kierownika i sprzyjając tak intensywnie rozwijanej specjalizacji – proponujemy P.T. inspektorom, podinspektorom, a nade wszystko nadinspektorom zapoznanie się z nowymi proponowanymi właśnie zmianami. ….


Opinia SIPRP do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (projekt z 18.08.2017 r.).

 

Informujemy, iż po zebraniu opinii członków oraz innych zainteresowanych osób, Zarząd Główny SIPRP przesłał do Ministra Rozwoju i Finansów  pozytywną opinię w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (projekt z 18.08.2017 r.).  

 

 

Omówienie projektu ww. rozporządzenia znajduje się w zamieszczonym na stronie SIPRP wpisie z dnia 2.09.2017r. (link do wpisu – http://www.siprp.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-i-finansow-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-przy-obsludze-zurawi-konsultacje-spoleczne/).

 

 

Serdecznie dziękujemy koleżankom i kolegom z różnych stron kraju za uwagi i zapraszamy do dalszej współpracy. Tak, jak zwykle w naszym stanowisku staramy się kierować zasadą złotego środka. 

 

 


Skarga, czy wniosek o kontrolę – artykuł dyskusyjny ?

Aktualnie brak jest procedury potwierdzania tożsamości osób składających wnioski o przeprowadzenie kontroli, w tym tzw. „skargi pracownicze”. W praktyce każdy może więc wnieść (np. drogą elektroniczną) skargę na dowolny podmiot, podając np. nie swoje dane osobowe, nie istniejący adres, lub co gorsza adres  i dane osoby trzeciej. Niejednokrotnie  kierowana do wnioskodawcy („skarżącego”) korespondencja jest zwracana do urzędu, najczęściej z adnotacją „adresat nieznany”.  Z praktyki wiemy, że są też przypadki interwencji obywateli, których danymi osobowymi ktoś nieuprawniony się posłużył. ……


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi – konsultacje społeczne.

 

Do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął projekt rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi – w celu wyrażenia opinii.

 

 

Pragniemy nadmienić, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja społeczna (NGO), wielokrotnie wyrażało opinię na temat różnych projektów aktów prawnych. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu konsultacjach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu inspektorów pracy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać głos środowiska,  które wszak współtworzymy. ….


Zmarł Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć.

 

Państwowa Inspekcja Pracy poniosła niespodziewaną i niepowetowaną stratę. W dniu dzisiejszym zmarł w wieku 67 lat Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć…..


Cenna inicjatywa posła Józefa Brynkusa (Kukiz’15): „Może w roku poprzedzającym 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości warto doprowadzić do wprowadzenia jednolitych zasad stosowania elementów symboliki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przez wszystkie instytucje państwowe?”

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie zwracało – w różnych gremiach – uwagę na właściwe uwzględnienie symboliki państwowej w systemach identyfikacji wizualnej różnych instytucji państwowych.

 

Dla niezorientowanych podajemy, że nasza korespondencja pro domo sua w tej sprawie rozpoczęła się  i rozwinęła jeszcze w okresie „słusznie minionym”. Z raczej mizernymi skutkami naszej inicjatywy czytelnicy naszej strony internetowej mogli zapoznawać się na bieżąco.

 

Poniżej zamieszczamy linki do naszych publikacji w tym temacie. ….


Nil novi sub sole. Preponderencja a determinacja pewnych warstw.

 

„W dziedzinie polskiego ustawodawstwa społecznego zaznaczył w się w krótkim okresie dwóch ostatnich lat poważny postęp. Wydany został szereg nowych ustaw, stanowiących znaczny krok naprzód, Ważną jednak kwestją  jest nie tylko rozbudowa istniejącego ustawodawstwa pracy, ale niemniej doniosłą sprawą jest jego należyte wykonywanie. ….


Stawiamy sprawę jasno. Wypowiedź Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

 

Czytelników naszej strony internetowej zachęcamy do zapoznania się z wywiadem, którego udzielił główny inspektor pracy Roman Giedrojć red. Łukaszowi Guzie. Wywiad opublikowano w DGP w dniu 3.08.2017 r.

 

W publikacji jest mowa m.in. o mieszaniu prawa pracy i cywilnego, patologiach w zatrudnianiu młodych pracowników w okresie wakacji, konieczności zmian w przepisach dotyczących zatrudniania młodocianych,  funkcjonowaniu przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej, możliwości zmiany przepisów dotyczących zgłaszaniu zatrudnionych do ubezpieczenia społecznego, czy też o perspektywie zmian w ustawie o PIP.

 

Poniżej pozwalamy sobie  zmieścić in extenso kilka bardziej znaczących cytatów dotyczących bezpośrednio działalności inspektorów pracy. Dla przyswojenia i … refleksji. …..


Koniec obowiązku tworzenia przez inspektorów pracy tzw. „metryk spraw administracyjnych”. Biurokracja chyba jest jednak reformowalna.

 

Z satysfakcją informujemy członków, sympatyków a nade wszystko krytyków naszego Stowarzyszenia, że trwająca pięć lat akcja SIPRP (a także kierownictwa GIP), dotycząca wyłączenia inspektorów pracy PIP ze zbędnego biurokratycznego obowiązku tworzenia tzw. „metryk spraw administracyjnych” – spowodowała pozytywną reakcję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji…….


Wystąpienie inspektora pracy PIP – A.D. 2017. „Wnioski profilaktyczne” w teorii i … w praktyce.

 

Blisko dwa  lata temu na naszej stronie internetowej sygnalizowaliśmy problem nieuregulowania w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy dość powszechnie stosowanych w praktyce inspektorskiej wniosków w wystąpieniu – o charakterze profilaktycznym.

 

 

Przed spodziewanymi zmianami w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy pragniemy przypomnieć naszym czytelnikom tą tematykę. Być może stanie się to przyczynkiem do innego niż obecnie uregulowania wystąpień w treści ustawy o PIP. …..


BHP vs. ROK 2017.

 

Bój się, Haruj, Przestrzegaj. Pod takim tytułem w „Dzienniku Gazecie Prawnej” z dn. 30.06-2.07 2017 r. nr 125 (4524) ukazał się artykuł Joanny Pasztelańskiej – będący próbą całościowego spojrzenia na tzw. „behape” w realiach polskiej gospodarki, a może przede wszystkim – w realiach polskiego społeczeństwa, a po trosze i w realiach instytucji tymże „behape” się zajmujących.

 

Pominąwszy wielość rubasznych anegdot, które z „behape” wszak zwyczajowo muszą się kojarzyć  (np. definicja trucizny: „substancja  działająca na organizm człowieka  w sposób mniej lub bardziej śmiertelny”) – w publikacji przytoczonych jest szereg wypowiedzi  osób w tematyce zorientowanych, a także danych  statystycznych pochodzących ze sprawozdań GUS, PIP, CIOP, Koalicji Bezpieczni w Pracy i  in.

 

W prawie dwustronicowym artykule występuje oczywiście także Państwowa Inspekcja Pracy. Fragment te pozwalamy sobie przytoczyć „in extenso”:

Z bhp można się śmiać, ale po pierwszej  kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) trzy czwarte polskich pracodawców  może mieć kłopoty. Okazuje się, że nie tylko zawartość apteczek woła o pomstę do nieba, ale to samo dotyczy gaśnic, wyjść ewakuacyjnych  oraz bezpiecznych stanowisk pracy[…] ……


Trzymajmy się Konwencji Nr 81 MOP. Czy Rzecznik Praw Przedsiębiorcy będzie mógł wstrzymać kontrolę inspektora pracy PIP?

Jedną z nowych instytucji „Prawa przedsiębiorców” ma być powoływany  przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra właściwego do spraw gospodarki Rzecznik Praw Przedsiębiorcy – jako organ stojący na straży praworządności i bezpieczeństwa prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

Do uprawnień przyznanych Rzecznikowi w celu ochrony praw przedsiębiorców, należeć ma m.in.:

  • Inicjatywa ustawodawcza,
  • Wniosek o wydanie objaśnień prawa,
  • Informowanie organów państwa o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniach organów,
  • Ocena działania prawa przedsiębiorców oraz projektowanie dla Rady Ministrów prawa dla przedsiębiorców,
  • Żądanie od organów wyjaśnień, dokumentów, informacji, akt,
  • Występowanie do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności wykładni prawa,
  • Żądanie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa,
  • Zlecanie badań, opinii i ekspertyz,
  • Informowanie o barierach i utrudnieniach w prawie przedsiębiorczości.

 

Instytucja, do której wystąpi Rzecznik będzie miała 30 dni na podjęcia działania i odpowiedzi na jego wniosek.

 

Jednym z najważniejszych praw Rzecznika ma być prawo do wstrzymania kontroli przedsiębiorców – jeśli stwierdzi, że odbywa się ona z naruszeniem prawa. Wstrzymanie kontroli będzie możliwe nawet na okres do 6 miesięcy. ….


Nasze/Wasze priorytety A.D.2012. Co się zmieniło przez 5 ostatnich lat ?

Przed 6 już prawie laty, bo 9 września 2012r. na stronie internetowej Stowarzyszenia opublikowaliśmy artykuł pt. „Dyskusja także o naszych priorytetach. Skuteczność i funkcjonalność organów kontroli państwowej tematem posiedzenia Komisji ds. Kontroli Państwowej”, zaś  19 października 2012r. artykuł pt. „Dyskusja o priorytetach (cd.)”.

 

Korzystając  chwil oddechu, na jaki pozwala „wakacyjna kanikuła” – zapraszamy  naszych czytelników do refleksji i dokonania oceny tego na ile problemy którymi wówczas żyliśmy – pozostają i dziś aktualne i ważne

 

 

„(…) System preferuje prowadzenie wielu spraw łatwych, nie zaś zajmowanie się sprawami trudnymi. Woli się łapać przysłowiowych pijanych rowerzystów niż bandytów czy aferzystów.  Widać jak na dłoni, że z anachronicznej struktury wielu urzędów, ale także kryteriów oceniania kierownictw urzędów – wynika powszechny paraliż decyzyjny jeżeli chodzi o możliwość wskazywania spraw najważniejszych i zajmowania się nimi w trybie priorytetowym. Priorytetowym – to znaczy jak rozumiemy przed innymi, a nie równocześnie z innymi, mniej ważnymi, co wiąże się oczywiście z rozproszeniem sił i środków oraz „jakimś tam” załatwieniem wszystkiego. W potopie spraw błahych, toną sprawy ważne, brakuje czasu na refleksję i doprowadzenie spraw, które tego bezwzględnie wymagają do przysłowiowego końca. …..


Prawo przedsiębiorców. Trzymajmy się Konwencji Nr 81 MOP.

Warto sobie uświadomić, iż w najbliższym czasie wejdzie w życie, stanowiąca część konstytucji biznesu, ustawa „Prawo przedsiębiorców”. Zapewne na nowo rozpocznie się akademicka dyskusja, czy inspektorzy pracy maja prawo przeprowadzać kontrole bez wcześniejszego zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli. I być może z tzw. „ostrożności”,  ktoś może sugerować, iż taki obowiązek inspektorów pracy dotyczy.

 

 

OTÓŻ NIE!

 

Obowiązek taki nie dotyczył, nie dotyczy i nie będzie dotyczył kontroli wykonywanych przez inspektorów pracy PIP.

 

Czytelnikom naszej strony internetowej zalecamy uważną lekturę interpelacji posła Tomasza Jaskóły (Kukiz’15) i jasną odpowiedź udzieloną w imieniu ministra rozwoju przez podsekretarza stanu Mariusza Haładyja. ……


Więcej światła ! Posiedzenie naukowe KE PAN oraz PTErg.

Komisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 20 czerwca (wtorek!) o godz. 18.00, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.); z następującym porządkiem dziennym:

– Jakość światła – przedstawi dr hab. inż. Piotr Szymczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, Laboratorium Informatyki w Zarządzaniu).

 

do pobrania – Jakość światła – abstrakt


Zadbajmy o swoje zdrowie […].

Nie ma już inspektora, który przy realizacji zadań służbowych nie miałby do czynienia z pracą z użyciem komputera. A taka praca, najczęściej wykonywana w pozycji siedzącej, może stać się bardzo uciążliwa dla organizmu. Długi okres pracy (wielogodzinny, kilkumiesięczny, kilkuletni) z komputerem, wraz z niekorzystnymi czynnikami może powodować poważne dolegliwości zdrowotne.

 

Długotrwałe unieruchomienie organizmu obciąża kręgosłup i mięśnie pleców, a także powoduje spowolnienie procesów fizjologicznych. Dolegliwości układu mięśniowo szkieletowego u osób wykonujących tego typu pracę dotyczą około 35% pracowników. …..


Degeneracja nastąpiła. I upłynie wiele lat, zanim ludzie o niej zapomną.

Na gruncie niezbyt obecnego medialnie wydarzenia, jakim jest wejście w  życie z dniem 1 czerwca nowych zasad korzystania z pracy tymczasowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 962), utrudniających stosowanie powszechnych dotychczas patologicznych mechanizmów zatrudniania kilkuset tysięcy obywateli – zapraszamy do zapoznania się z fragmentami artykułu Andrzeja Andrysiaka „W obronie symetryzmu” opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 5 maja 2017 r. 

 

To co napisał Autor może się nam podobać lub nie, możemy się z Jego poglądami oczywiście nie zgadzać. Ale jest to niezmiernie rzadko spotykana próba syntezy problemu, która nas wszystkich – także inspektorów pracy – dotyczy. Dlatego warto się z nią zapoznać i nad naszym miejscem w czasie i przestrzeni – zastanowić. Szczególnie, iż wiodący wątek dotyczy także pięciu lat żmudnej i niewdzięcznej działalności SIPRP w kwestii przywrócenia normalności w funkcjonowaniu PIP. ….