Informacja o petycji w sprawie nowelizacji art. 44 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Informujemy, że Pan Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zgodzie z postanowieniami art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o Petycjach przekazał do Głównego Inspektoratu Pracy obywatelską petycję (dane autora zostały zanonimizowane, odczytać można jednak, iż petycja pochodzi z miasta Łódź)  z dnia 6.02.2017 r.  – w sprawie nowelizacji art. 44 ustawy o PIP. W petycji proponuje się rozważenie zmiany art. 44 ustawy z dnia 13.04.2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy poprzez dodanie ust. 2a o treści „ Pracownicy, o których mowa w ust. 1 są zobowiązani do złożenia Okręgowemu Inspektorowi Pracy każdorazowo pisemnej informacji o prowadzonej przez osoby najbliższe w rozumieniu art. 115 11 k.k. działalności gospodarczej , której przedmiot pokrywa się z zakresem działalności kontrolnej prowadzonej przez tych pracowników”. 

 

Tak, jak to się dzieje w przypadku każdej petycji, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 1 ww. ustawy jej skan został zamieszczony w zakładce „Petycje” w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy i jest dostępny pod pozycją „Petycja nr 1 z 17.01.2017 r.”  Po rozpatrzeniu petycji wnioskodawca otrzyma pisemną odpowiedź, której należy udzielić wnoszącemu petycję co do zasady w ciągu 3 miesięcy od dnia jej wpływu do organu. ……..


Może powoli się wyjaśni…(2). Kolejna interpelacja w sprawie omijania przez pracodawców godzinowej stawki płacy minimalnej.

Kontynuując cykl publikacji dotyczących aktualnie najbardziej chyba „gorącego tematu” szeroko rozumianej ochrony pracy w Polsce – powalamy sobie przedstawić P.T. Czytelnikom strony internetowej www. siprp.pl  – kolejną interpelację  poselską w sprawie „omijania przez pracodawców godzinowej stawki płacy minimalnej” oraz odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda. Poprzednią interpelację w tej sprawie omówiliśmy w publikacji na naszej stronie internetowej z dnia 10 marca 2017 r. ( http://www.siprp.pl/moze-powoli-sie-wyjasni-interpelacja-posla-tomasza-kostusia-do-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-omijania-przez-pracodawcow-godzinowej-stawki-minimalnej/)

 

Sprawa jest wysoce doniosła. W walkę o skuteczną egzekucję obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. przepisów wprowadzających godzinową stawkę płacy minimalnej dla osób pracujących na zlecenie czy samozatrudnionych zaangażowany jest – co jest oczywiste – Rząd Rzeczypospolitej. Na szali swój autorytet położył także NSZZ „Solidarność” oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Z problemami związanymi z różnymi, nieraz skomplikowanymi stanami faktycznymi mierzy się na co dzień większość inspektorów pracy.

 

Przypominamy, iż według szeroko rozpropagowanych przez media deklaracji głównego inspektora pracy kontrole w tym zakresie będą totalne, a inspektorzy pracy skutecznie zwalczać będą patologie dotyczące omijania przepisów o płacy minimalnej, ze stosowaniem drastycznych środków sankcyjnych włącznie. Przewiduje się przeprowadzenie przez inspektorów pracy w skali roku kilkudziesięciu tysięcy kontroli obejmujących tę problematykę. Ilość kontroli może być zresztą większa, bo co zasady, każda kontrola u pracodawcy korzystającego z pracy zleceniobiorców i osób samozatrudnionych ma obejmować problematykę przestrzegania przepisów o płacy minimalnej. ……..


Oszukiwanie robotnika polskiego w jego własnym państwie domaga się ingerencji władz. Co na to czynniki miarodajne?

Tak brzmi podtytuł reportażu „Jest jedno takie miasto w Polsce”, zamieszczonego w piśmie „Bunt Młodych” Nr 36, ze stycznia 1933 r., podpisanego inicjałami W.P. Korzystając z okazji, jaką jest zbliżający się jubileusz 100-lecia działalności inspekcji pracy w Polsce zapraszamy czytelników naszej strony internetowej do uważnej lektury tekstu.

 

 

Od 1933 r. minęło wiele czasu, i wszystko się wielokrotnie zmieniło. Nie ma już tak naprawdę miasta z którego pochodzi relacja, nie ma też dzikiego kapitalizmu, traktującego pracownika wyłącznie jako siłę roboczą, konflikty społeczne mają zupełnie inny wymiar i przebieg…   Ale czy na pewno jest to tylko tekst historyczny? Większość sytuacji da się przetransponować do współczesnej rzeczywistości, większość mniej lub bardziej zakamuflowanych sposobów oszukiwania ludzi którzy pracę wykonują – funkcjonuje w najlepsze i obecnie. I w tym znaczeniu jest to tekst uniwersalny: o charakterze ludzkim, o pogoni za zyskiem za wszelką cenę, o rozpaczy najsłabszych…

 
I to samo pytanie, które postawiono w tytule przedstawionego tekstu nadal zadaje sobie codziennie wiele osób. I w różny sposób sobie na nie odpowiada. Czy współcześnie instytucje państwowe i „czynniki miarodajne” zrobiły wszystko co można i co zrobić należało? Czy uda się skutecznie zawalczyć opisywane wówczas, ale obecne i teraz tylko w nieco tylko zmienionej formie patologie w sferze pracy najemnej? To wyzwania z którymi inspektorzy pracy, zarówno współcześni, jak i ci z przeszłości – na co dzień musieliśmy się i musimy nadal się mierzyć. ……


Wniosek Ministra Mariusza Zielenieckiego o wyrażenie przez SIPRP opinii do projektu „ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych”.

Pan Mariusz Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 7.03.2017 r. zwrócił się do sześciu imiennie wskazanych podmiotów: Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Głównego Inspektora Pracy, Głównego Inspektora Sanitarnego, Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej – z prośbą o wyrażenie opinii w zakresie projektu (z dnia 21.02.2017 r.) ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

 

Jest to dla naszego Stowarzyszenia – wszak jedynej na tej krótkiej liście organizacji obywatelskiej pro bono ogromny zaszczyt i niewątpliwe wyróżnienie.  Przed zajęciem stanowiska przez Zarząd SIPRP, tradycyjnie już prosimy o opinie naszych członków,  a także czytelników strony www. siprp.pl. …..


Opinia SIPRP o projekcie ustawy „Prawo przedsiębiorców”.

 

Jak już informowaliśmy we wpisie z 23.02.2017 r., stosownie do § 36 ust. Regulaminu pracy Rady Ministrów, Pan Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów przekazał do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej m.in. projekt ustawy – Prawo Przedsiębiorców (nr UD195 w wykazie prac RM) – w celu wyrażenia opinii.

 

Akt ten jest szczególnie ważny dla  funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy – ponieważ zastąpić ma budzącą wiele kontrowersji co do zakresu jej stosowania w działalności kontrolnej PIP ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (uosdg).

 

Sprawa przyjęcia właściwej wykładni relacji ustawy o PIP, uosdg oraz Konwencji NR 81  MOP stanowi jeden z kluczowych  obszarów aktywności Stowarzyszenia Inspektorów Pracy RP – podejmowanej od samego początku istnienia naszego stowarzyszenia.

 

Z uwagi na fakt, że w ramach uzgodnień międzyresortowych projekt ten trafił także do Głównego Inspektora Pracy zwróciliśmy się do szefa urzędu z prośbą o poinformowanie SIPRP (do 3.03.2017 r.) o uwagach jakie zostaną zaprezentowane w ramach uzgodnień międzyresortowych, by w sprawie tak istotnej dla środowiska inspektorów pracy mówić jednym głosem i wesprzeć działanie urzędu. Pan Dariusz Mińkowski – zastępca głównego inspektora pracy, w dniu 7.03.2017 r. poinformował SIPRP drogą mailową, że uwagi takie GIP zgłosi do Ministerstwa Rozwoju w terminie określonym dla podmiotów uczestniczących w uzgodnieniach międzyresortowych.  …..


Może powoli się wyjaśni… Interpelacja Posła Tomasza Kostusia do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie omijania przez pracodawców godzinowej stawki minimalnej.

Poniżej przytaczamy świeżą interpelację  Posła Tomasza Kostusia  oraz odpowiedź Stanisława Szweda – Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponieważ sprawa dotyczy jednej z podstawowych i  powszechnie kontrolowanych przez inspektorów pracy PIP kwestii – warto z tymi dokumentami się zapoznać.

 

Interpelacja nr 9857

do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

w sprawie omijania przez pracodawców godzinowej stawki minimalnej

 

Zgłaszający: Tomasz Kostuś

Data wpływu: 02-02-2017

 

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zapowiada kontrole i kary dla nierzetelnych pracodawców. Do omijania godzinowej stawki minimalnej dochodzi najczęściej w branży ochroniarskiej i budowlanej. Nie każdy pracodawca chce płacić obowiązujące od tego roku co najmniej 13 złotych na godzinę. Dlatego niektórzy z nich obchodzą przepisy każąc pracownikom płacić np. 5-6 złotych na godzinę za wynajem munduru, albo narzędzi.

,,Pozorne działanie w kategoriach opłacania za mundur, za narzędzia, za korzystanie z energii elektrycznej w pomieszczeniu, gdzie się dozoruje. To nie wchodzi w rachunek. I za to będą solidne mandaty” – mówi Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć.

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo dostaje sygnały o problemie nieuczciwych pracodawców, którzy nie wprowadzili obowiązującej minimalnej stawki godzinowej?
  2. Czy Ministerstwo ma pomysł by pracodawcy nie mogli obchodzić wspomnianej minimalnej stawki?
  3. Czy resort posiada dane na temat jaki wpływ miało podniesienie stawki minimalnej na zatrudnienie w sektorach branży ochroniarskiej oraz budowlanej? Jak to wygląda w innych sektorach?
  4. Czy Ministerstwo pracuje aktualnie nad przepisami, które miałyby w jakikolwiek sposób zwiększyć ochronę prawną pracowników?

 

Odpowiedź na interpelację nr 9857

w sprawie omijania przez pracodawców godzinowej stawki minimalnej

 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

Warszawa, 01-03-2017

 

W związku z wystąpieniem Pana Marszałka z dnia 10 lutego br., znak: K8INT9857, dotyczącym interpelacji Pana Posła Tomasza Kostusia w sprawie omijania przez pracodawców godzinowej stawki minimalnej, uprzejmie przedstawiam następujące informacje. ……


Zaproszenie.

PTEpan.imagesKomisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 9 marca (czwartek) o godz. 18.00, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.); z następującym porządkiem dziennym:
Nowoczesne biuro – standard polski na tle zachodnioeuropejskich tendencji – przedstawi dr inż. arch., mgr sztuki Anna Taczalska (Katedra Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji, Instytut Projektowania Architektonicznego, Politechnika Krakowska)


Dariusz Mińkowski powołany na stanowisko zastępcy głównego inspektora pracy.

 

Po zasięgnięciu w dniu 7.02.2017r. opinii Rady Ochrony Pracy, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński powołał z dniem 24.02.2017 r. Dariusza Mińkowskiego na stanowisko zastępcy głównego inspektora pracy.

 

 

Dariusz Mińkowski ur. 1 grudnia 1974 r. legitymuje się wyższym wykształceniem prawniczym. W 1998 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uzyskując tytuł magistra prawa. Od 19 lat pracuje w Państwowej Inspekcji Pracy. Od 1 stycznia 2008 r. do 30 listopada 2013 r. pełnił funkcję zastępcy okręgowego inspektora pracy w Warszawie. Po odwołaniu z tego stanowiska pracował w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie na stanowisku starszego inspektora pracy – specjalisty wykonującego czynności kontrolne głównie w zakładach opieki zdrowotnej oraz innych dużych zakładach. W latach 2009 – 2014 uczestniczył w pracach Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. W 2015 r. został powołany w skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej działającej przy Głównym Inspektorze Pracy – pełnił m.in. funkcję zastępcy przewodniczącego. 12 maja 2016 r. został powołany przez Głównego Inspektora Pracy na rzecznika dyscyplinarnego w Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Zarząd Główny SIPRP składa serdeczne gratulacje.

 

źródło – www.pip.gov.pl , rop.sejm.gov.pl


Podziękowania posłów dla Państwowej Inspekcji Pracy. W Sejmie „Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 roku”.

R.Giedrojć. Źródło-GazetaPrawnaNa 36 posiedzeniu Sejmu RP, w dniu 24 lutego 2017r., w 31 punkcie porządku dziennego posłowie rozpatrzyli „Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 roku” (druk nr 707) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 800). Komisje wniosły o przyjęcie ww. sprawozdania i po wysłuchaniu głosów posłów, wobec braku sprzeciwu Sejm sprawozdanie przyjął.

 

Z wielką uwagą wysłuchaliśmy wystąpienia Romana Giedrojcia – głównego inspektora pracy, posła Janusza Śniadka – Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy oraz posłanki Ewy Kozaneckiej, która przedstawiła sprawozdanie połączonych Komisji Sejmowych, a także stanowisk przedstawicieli poszczególnych klubów parlamentarnych i kół poselskich.

 

 

Podkreślić należy złożone w toku wystąpień posłów wszystkich chyba opcji wyrazy uznania i podziękowania dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności dla inspektorów pracy, za zaangażowanie i efekty podejmowanych działań.

 

Z niejaką satysfakcją odnotować należy, że w toku wystąpień zarówno głównego inspektora pracy jak i posłów pojawiły się spostrzeżenia  i wnioski dotyczące m.in. odbiurokratyzowania pracy inspektorów pracy i uczynienia naszej działalności bardziej skuteczną – w znacznej części odpowiadające postulatom formułowanym od wielu lat przez nasze Stowarzyszenie.

 

expose-cloudGłówny Inspektor Pracy odniósł się także do szeregu pytań zadawanych w trakcie debaty  przez posłów. Między innymi zadeklarował,  że  w 2017 r. wynagrodzenia pracowników PIP wzrosną w podobnym stopniu jak w roku poprzednim, oprogramowanie SEOD dostosowane będzie do potrzeb inspektorów pracy, oraz że zostanie przeprowadzony konkurs otwarty na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy (w Katowicach). Pojawiły się oczywiście także „żelazne” kwestie każdej dyskusji jak: zmiana podporządkowania PIP, możliwość wydawania decyzji przez inspektorów pracy w kwestii istnienia stosunku pracy czy skomplikowane relacje międzyludzkie w niektórych jednostkach organizacyjnych inspekcji. …….


Bardzo ważne! Konsultacje społeczne projektu ustawy „Prawo przedsiębiorców”.

konsultacje społeczne

Informujemy, iż stosownie do § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, w ramach konsultacji publicznych, Pan Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów przekazał do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej m.in. projekt ustawy – Prawo Przedsiębiorców (nr UD195 w wykazie prac RM) – w celu wyrażenia opinii.

 

Ustawa ta zastąpić ma budzącą wiele kontrowersji co do zakresu jej stosowania w działalności kontrolnej PIP ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nadmieniamy, że w ramach uzgodnień międzyresortowych projekt ten trafił także do Głównego Inspektora Pracy – celem wyrażenia opinii.

 

uwaga ważnePo wstępnej analizie projektu niepokoić może to, że brak w nim wyłączenia stosowania rozdziału V tej ustawy w odniesieniu do kontroli realizowanych przez inspektorów pracy, czy choćby wyłączeń wynikających z postanowień art. 12 i 16 ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Nr 81 MOP,  mającej na podstawie art. 91, w związku z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP – pierwszeństwo w stosowaniu przed przepisami ustaw krajowych. Przypomnijmy, że o stosowaniu postanowień tej Konwencji do wszystkich kontroli realizowanych przez PIP rozstrzygnął  NSA w wyroku z dnia 26.02.2015 r,  sygn. II GSK 10/14.

 

Nadmieniamy, że zwróciliśmy się do Głównego Inspektora Pracy z prośbą o przekazanie Stowarzyszeniu uwag GIP jakie  zostaną zaprezentowane w odniesieniu do tego projektu w ramach uzgodnień międzyresortowych. …..


Warto znać. Nowy przewodnik Komisji Europejskiej w obszarze BHP dla każdego przedsiębiorcy i nie tylko.

BlobServletNie samym chlebem żyje człowiek. W gąszczu faktycznych i pozornych zmian, przeróżnych kadrowych karuzeli i medialnych doniesień,  warto od czasu do czasu rozglądnąć się dookoła i stwierdzić, że w dziedzinie ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy   (a przypomnieć wypada, iż generalnie inspekcje pracy w Europie tym się zajmują) świat idzie nieustannie do przodu, i dużo się w tym obszarze dzieje. Kto nie idzie do przodu ten niestety się cofa. Jest to wiadomość niewątpliwie bardzo optymistyczna.

 

Podobnie optymistyczną  wiadomością jest to, iż poprzez stronę internetową SIPRP mamy zaszczyt jako pierwsi udostępnić P.T. polskiej publiczności wydany przed dwoma miesiącami przewodnik Komisji Europejskiej „Health and safety at work is everybody’s business. Practical guidance for employers”.

 

MarianeThyssenJest to publikacja bardzo ciekawa i niewątpliwie użyteczna. Wskazuje też na europejskie trendy w ochronie pracy, którym – czy się to komuś podoba czy nie – również podlegamy. Wstępem  publikację tę opatrzyła Marianne Thyssen – Komisarz KE odpowiedzialna  za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników. I poniżej ten wstęp in extenso przytaczamy, zachęcając do lektury całości, stosowania w praktyce oraz przekazywania publikacji wszystkim innym zainteresowanym osobom. Dostępna jest ona w domenie publicznej Komisji Europejskiej. ……


Główny Inspektor Pracy uchylił kontrowersyjne zarządzenie w sprawie tzw. „ocen bieżących”.

SIPRP - logo

 

Z satysfakcją odnotowujemy, iż zgodnie z wyrażanymi wcześniej deklaracjami, Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć  Zarządzeniem nr 8/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. uchylił  zarządzenie  nr 25/13 GIP w sprawie ustalenia zasad, trybu i terminów dokonywania bieżących ocen pracowników okręgowych inspektoratów pracy wykonujących czynności kontrolne  (dotyczące  tzw. „ocen bieżących” inspektorów pracy).

 

 

Decyzja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i postulatom środowiska inspektorów pracy, wyrażanym nie tylko przez SIPRP, ale także przez wszystkie trzy ogólnopolskie organizacje związkowe działające  w Państwowej Inspekcji Pracy. Panu Głównemu Inspektorowi Pracy za tę oczekiwaną decyzję dziękujemy.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej od samego początku, tj. jeszcze  w trakcie pracy nad feralnym zarządzeniem apelowało – bez skutku – do ówczesnego kierownictwa GIP, przynajmniej o wstrzymanie wprowadzenia w życie tego aktu, do czasu usunięcia jego podstawowych wad w obszarze merytorycznym, prawnym i racjonalności wydatkowania środków publicznych .

 

W wyniku dyskusji zainicjowanej na pierwszej (i jak się potem okazało ostatniej) naradzie Kierownictwa PIP na które zaproszony został przedstawiciel SIPRP,  udało się  nam wraz z ówczesnym Przewodniczącym MKK NSZZ „Solidarność” w PIP kol. Romanem Giedrojciem  w  ostatniej chwili „obronić wszystkich przed wszystkimi”  czyli  usunąć z feralnego zarządzenia liczący parę ładnych stron  moduł odnoszący się do etyki i moralności, będący oczywistą „puszką Pandory”,  generujący morze konfliktów i stwarzający możliwość nadmiernej ingerencji w niezależność inspektorów pracy. ……


Ważne stanowiska Rady Ochrony Pracy.

Sejm RP - źródło - http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAE35gVnOMVuZ69gWgTWk0kcUY6nr_xFF3SlQELACx-aVvFUy4

 

Informujemy, że w dniu 7.02.2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym tematem posiedzenia była tematyka chorób zawodowych i chorób związanych z pracą.

Posiedzenie to zostało jednak zdominowane przez dyskusję na tematy nie tyle personalne, co obejmujące szeroko rozumiane funkcjonowanie PIP.

 

Z żalem dowiedzieliśmy się o złożonej z przyczyn rodzinnych i osobistych rezygnacji Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Zbigniewa Ryfki. Rada w związku z tą decyzją – pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zamiaru odwołania Zbigniewa Ryfki ze stanowiska Zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Zbigniewowi Ryfce za zaangażowanie podziękował Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć oraz Przewodniczący ROP, poseł Janusz Śniadek.

 

Również my – Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP – dziękujemy Panu Inspektorowi. W tych trudnych  i nerwowych czasach był Pan prawdziwą ostoją spokoju, profesjonalizmu, i jakże nam wszystkim potrzebnego dystansu do tego, z czym się na co dzień zmagamy.

 

Rada Ochrony Pracy zaopiniowała natomiast negatywnie (co jest ewenementem w dotychczasowych pracach tego gremium) kandydaturę Dariusza Mińkowskiego na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Zaznaczyć przy tym należy, iż Marszałek Sejmu tym stanowiskiem Rady nie jest związany.

 

Po ożywionej dyskusji Rada Ochrony Pracy również negatywnie zaopiniowała wnioski Głównego Inspektora Pracy o zamiarze odwołania (na jej prośbę) Małgorzaty Porażyńskiej ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy oraz Mariana Szyszko ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Szczecinie (z uwagi stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w kierowaniu OIP w Szczecinie i związaną z tym na utratą zaufania kierownictwa PIP).

 

Osoby zainteresowane przebiegiem posiedzenia Rady Ochrony Pracy, gdzie podczas  dyskusji sformułowano wiele godnych refleksji i autorefleksji  tez – zapraszamy do obejrzenia transmisji do której link zamieszczamy na końcu niniejszej publikacji.

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=D4D3418BD7A19D50C12580C0002A36D0


O potrzebie reform.

reforma prawa

 

W ostatnim okresie mamy do czynienia z wieloma zmianami w prawie, w tym również w obszarze bliskim zainteresowania Członków Stowarzyszenia, tj. w prawie pracy.

 

 

Wystarczy przypomnieć wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, zmiany w minimalnym wynagrodzeniu za pracę, modyfikację zasad wydawania świadectw pracy, albo zmiany w regulacji regulaminów pracy czy wynagradzania. Realizacja tychże zmian jest niewątpliwie odpowiedzią na potrzeby napływające ze zmieniającego się rynku pracy. Ciekawym kierunkiem są formułowane koncepcje dotyczące formy elektronicznej dokumentacji osobowej prowadzonej przez pracodawców. Wydaje się, że obrany kierunek zmian jest właściwy i powinien stanowić początek szerszej refleksji nad stosowaniem prawa pracy i przeprowadzanych analiz.

 

Interesującym kierunkiem przeprowadzania analiz prawa pracy jest zwrócenie uwagi na postulaty formułowane przez pracodawców i ich organizacje, związki zawodowe, stowarzyszenia, a także instytucje zajmujące się rynkiem pracy, jak np. Państwowa Inspekcja Pracy czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

SIPRP - logoSIPRP stoi na stanowisku, że reformy są potrzebne i to w wielu obszarach, w tym także w zakresie funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa.

 

Doskonałym przykładem jest ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ciągłe pytania o sposób rozumienia kryterium socjalnego i tryb postępowania przy jego badaniu.

 

Innym źródłem wielu wątpliwości jest ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pomimo ostatniej nowelizacji (bardzo potrzebnej w zakresie dodatku za pracę w porze nocnej) nadal otwartym jest np. problem wliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku stażowego, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy dodatku za pracę nadliczbową.

 

Zaprezentowane dwa przykłady to tylko – właśnie przykłady – tego co powinno być zmienione. Warto uczynić z prawa pracy prawo zrozumiałe i wywołujące zrozumienie dla wszystkich.

 

Prawo powinno służyć ludziom.


Propozycje zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych – konsultacje społeczne.

konsultacje społeczne

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłało do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  projekt (z 17.01.2017 r.)  zmian w „tytułowym” rozporządzeniu  – w celu wyrażenia opinii.

 

 

Pragniemy nadmienić, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja społeczna (NGO), wielokrotnie wyrażało opinię na temat różnych projektów aktów prawnych. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu konsultacjach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu inspektorów pracy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać głos środowiska,  które wszak współtworzymy.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy obecnie do lektury projektu z 17.01.2017 r. wraz z uzasadnieniem – zamieszczonych na końcu niniejszego artykułu. Czasu na zajęcie stanowiska zostało niewiele dlatego zachęcamy do przekazywania do 06.02.2017r. swoich opinii i uwag odnoszących się do załączonego projektu, najlepiej drogą mailową na adres  zarzad@siprp.pl , albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

 

Opinia naszego Stowarzyszenia w zakresie ww. projektu zostanie przesłana do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Prawa Pracy, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa oraz opublikowana na www.siprp.pl

 

do pobrania:

 

projekt rozporządzenia  –http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12294450/12408258/12408259/dokument269665.pdf

 

uzasadnienie –  http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12294450/12408258/12408259/dokument269666.pdf

 

pismo kierujące projekt do konsultacji – http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12294450/12408258/12408260/dokument269668.pdf

 


Zaproszeni na posiedzenie naukowe KE O.PAN oraz PTErg.

PTEKomisja Ergonomiczna Oddziału PAN w krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 26.01.2017r. (czwartek) o godz. 18.00, w budynku PAN, ul. Św. Jana 18, pokój 4 )I. p); z następującym porzadkiem dziennym:pan.images

 

– Architecture Recovery nowe spojrzenie na przyszłość architektury – przedstawi dr inż. arch. Bogdan Siedlecki (Zakład Technik Budowlanych, Instytut Projektowania Budowlanego, Politechnika Krakowska).

 

do pobrania – zebr-PTErg-Krk-26-01-17-abstrakt


Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn […] do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

logo_plJuż tylko na podpis Ministra Rozwoju i Finansów czeka projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Ostateczny tekst przepisu możliwy do pobrania pod linkiem – http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12286504/12359063/dokument268056.pdf

 

W obowiązującym rozporządzeniu  wprowadza się następujące zmiany:

– ograniczenie liczby klas uprawnień dla 15 maszyn,

– usunięcie z wykazu 24 maszyn,

– zastosowanie wyłączeń dla 7 maszyn,

– zmiana nazewnictwa dla 9 maszyn,

– rozszerzenie zakresu uprawnień dla 2 maszyn o inne maszyny będące w wykazie.

Termin wejścia w życie projektowanych zmian – 1.04.2017r.

SIPRP - logo

 

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, w odpowiedzi na prośbę Ministerstwa brało aktywny udział w pracach nad nowelizacją tego rozporządzenia.

 

 

Opinię SIPRP  wyrażoną w toku prac nowelizacyjnych przedstawiliśmy we wpisie z 10.07.2016r. – http://www.siprp.pl/opinia-siprp-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-bhp-podczas-eksploatacji-maszyn-do-robot-ziemnych-budowlanych-i-drogowych/