Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na Fladze RP. Jest to święto stosunkowo młode, bo obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie.

 

Ustanowienie 2 maja dniem flagi państwowej ma swoje podłoże historyczne. Właśnie tego dnia żołnierze polscy z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie, zdobywając miasto przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej. Data ta nawiązuje również do czasów PRL-u, w których, w przed dzień ustanowienia Święta Konstytucji 3 Maja, władze komunistyczne wydały zakaz wywieszania flag państwowych dla upamiętnienia tego wydarzenia.

 

do pobrania – Publikacja Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe

 

źródło:

 

https://www.kalendarzswiat.pl/dzien_flagi/2017

 

http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16049,Czy-wiesz-ze-nie-wszystkie-Bialo-Czerwone-sa-flagami.html


O INSPEKCJĘ PRACY.

 

W dniu dzisiejszym obchodzimy  Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy / Świętego Józefa  Robotnika.  

 

 

 

Z tej okazji proponujemy zapoznanie się z opublikowanym w dzienniku „Robotnik” Nr. 294 (3095) Warszawa, poniedziałek 25 października 1926 r. tekstem: „O inspekcję pracy”. Od tego czasu minęło ponad 90 lat, wiele wątków się zdezaktualizowało, ale jak wiele zagadnień, pytań i wątpliwości jest dla osób zaangażowanych w ochronę pracy w Polsce jak najbardziej aktualnych. Na przykład o zajmowanie czasu inspekcyjnego przez mediacje w sprawach indywidualnych (obecnie skargi i tzw. współpracę), przeprowadzanie kontroli „zza biurka” lub  „w kantorze” czy w końcu (jakież to qui pro quo!) „myślenie o tem, żeby fabrykanta nie drażnić, żeby mu nie sprawić przykrości, kłopotu, nie przyprawić  go o koszta” Pewne pytania zadać można obecnie wręcz odwrócić:  np.   o niedostateczny udział w kadrze inspektorskiej nie prawników (jak wówczas) – lecz inżynierów-specjalistów… A zagadnienie „elastycznego czasu pracy” – jakże to nad wyraz aktualne! ……


Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy / World Day for Safety and Health at Work 2017.

28 kwietnia jest ustanowionym przez Międzynarodową Organizację Pracy Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Jego podstawowym celem jest promowanie na całym świecie zasad profilaktyki wypadków i chorób zawodowych. Jest to przede wszystkim kampania prewencyjna – prowadzona w celu podniesienia świadomości i skupienia uwagi opinii międzynarodowej na aktualnych zagrożeniach i tendencjach w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz na skali urazów, chorób związanych z pracą i  śmiertelnych wypadków związanych z pracą.

 

28 kwietnia ruch związkowy obchodzi także Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W wielu firmach dzień ten obchodzony jest także jako tzw. „SafeDay” – czyli „Dzień Bezpieczeństwa”.

 

Jest o także swego rodzaju święto inspekcji pracy – instytucji zajmującej się w krajach członkowskich MOP nadzorem właśnie nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w środowisku pracy (OSH). Powinien być to także dzień refleksji w samej inspekcji oraz w otoczeniu inspekcji. W jakim punkcie stoimy i dokąd zmierzamy ? Co udało się osiągnąć, a czemu poświęcić powinniśmy najbliższym czasie szczególnie wiele pracy ? …..


Znowu ustawa o swobodzie działalności gospodarczej & nowa ustawa „Prawo Przedsiębiorców”. Minister Rozwoju: PIP ma i będzie miała prawo przeprowadzać kontrolę każdego podmiotu podlegającego systemowi inspekcji pracy w Polsce, bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Problemem funkcjonowania PIP w ostatnich latach była feralna interpretacja przepisów rozdziału V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzona do stosowania wewnątrz urzędu w marcu 2009r. poprzez wytyczne wydane wówczas przez byłego głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca, a uchylona m. in. w wyniku akcji społecznej prowadzonej przez SIPRP –  dopiero w 2016 r. 

 

Czytelnicy naszej strony wiedzą, iż relacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do ustawy o PIP, podmiotowy zakres stosowania Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, a także przekonanie decydentów iż Konwencja Nr 81 MOP w Rzeczypospolitej Polskiej bezwzględnie obowiązuje i nie może być mowy o jej uznaniowym stosowaniu – stanowi jeden z głównych obszarów działalności naszego Stowarzyszenia od pięciu (!) lat.

 

Wydawało się, że – co prawda z ogromnym oporem materyi – sprawę udało się już wyjaśnić,  ale ostatnio odnotowujemy coś w rodzaju déjà vu,  i o rzeczach które nie budzą żadnych wątpliwości znów zaczyna się dyskutować. Dodajmy – w zgoła niespodziewanych miejscach i ze szkodą dla sprawy tj.  nie budzących niepotrzebnych wątpliwości pracodawców, jasnych i klarownych procedur kontrolnych inspektorów pracy.

 

Z uzasadnioną satysfakcją przyjęliśmy więc także najświeższe stanowisko dotyczące zakresu stosowania przez organy PIP ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i co jest szczególnie ważne – także nowej, procedowanej dopiero ustawy „Prawo przedsiębiorców”.  Stanowisko Ministerstwa Rozwoju po raz  kolejny potwierdza, iż nasza akcja społeczna miała i ma sens.

 

Zaznaczyć należy, iż  w kwestii „Prawa przedsiębiorców” Ministerstwo Rozwoju jest ministerstwem wiodącym i ta wykładnia procedowanej ustawy, odpowiadające – co jest oczywiste – stanowisku Rządu RP,  traktowana być musi jako tzw. „wykładnia autentyczna”,  bez potrzeby zasięgania opinii  w tej kwestii u mniej lub bardziej poddawanym naciskom różnych lobby teoretyków prawa. 

 

Pozwalamy sobie niniejszym przedstawić wyjaśniającą przedmiotowe zagadnienie po raz n-ty, w dokładnie w taki sam, nie budzący najmniejszych wątpliwości sposób odpowiedź (data jej wpływu do Kancelarii Sejmu 4.04.2017 r.) na interpelację skierowaną przez posła Józefa Brynkusa do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego, której udzielił Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj.

 

Cieszyć musi powtarzalność stanowisk różnych organów i instytucji państwowych w tak ważnej dla systemu ochrony pracy w Polsce  kwestii.  …..


Podsekretarz Stanu w MRPiPS Stanisław Szwed: PIP ma prawo przeprowadzać kontrolę każdego podmiotu podlegającego systemowi inspekcji pracy w Polsce, bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Sprawa wzajemnej relacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o PIP, a także przekonanie decydentów iż Konwencja Nr 81 MOP w Rzeczypospolitej Polskiej bezwzględnie obowiązuje i nie może być mowy o jej uznaniowym stosowaniu – stanowi jeden z głównych obszarów działalności naszego Stowarzyszenia od pięciu (!) lat. Wydawało się, że – co prawda z ogromnym oporem materyi – sprawę udało się już wyjaśnić,  ale ostatnio odnotowujemy coś w rodzaju déjà vu,  i o rzeczach które nie budzą żadnych wątpliwości znów zaczyna się dyskutować. Dodajmy – w zgoła niespodziewanych miejscach i ze szkodą dla sprawy tj.  nie budzących niepotrzebnych wątpliwości pracodawców, jasnych i klarownych procedur kontrolnych inspektorów pracy.

 

Tematyce tej poświęciliśmy wiele publikacji na naszej stronie internetowej www.siprp.pl, (których z powodu braku miejsca nie przywołujemy) np. artykuł z 10.05.2012r. – http://www.siprp.pl/podmiotowy-zakres-stosowania-konwencji-nr-81-mop-dotyczacej-inspekcji-pracy-w-przemysle-i-handlu-w-opinii-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej/

 

Z uzasadnioną satysfakcją przyjęliśmy także zmianę przez byłego Głównego Inspektora Pracy  p. Iwonę Hickiewicz feralnej interpretacji  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stosowanej w PIP na podstawie pisma wydanego przez wcześniej sprawującego funkcję głównego inspektora pracy p. Tadeusza Jana Zająca.

 

Pozwalamy sobie niniejszym przedstawić wyjaśniającą przedmiotowe zagadnienie na nowo,  w dokładnie w taki sam, nie budzący najmniejszych wątpliwości sposób odpowiedź (z dnia 31.03.2017 r.) na interpelację skierowaną przez posła Józefa Brynkusa do Prezesa Rady Ministrów, której udzielił Podsekretarz Stanu Stanisław Szwed. ……


Zmarł Mirosław Feldmann – jedna z osób tworzących historię współczesnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 14 kwietnia 2017 r. zmarł

 

dr MIROSŁAW FELDMANN

 

długoletni Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu

były zastępca Głównego Inspektora Pracy

wykładowca akademicki …….


ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO’ 2017.

 

Wszystkim członkom oraz sympatykom Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwu i pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy – życzymy zdrowych, radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Obyśmy zostali dotknięci dłonią Zmartwychwstałego, doświadczyli Jego bliskości i mocy, aby nie było w nas lęku i małoduszności. Cieszmy się i radujmy. Zmartwychwstał Pan! Alleluja!


Wniosek Ministra Stanisława Szweda o wyrażenie przez SIPRP opinii do projektu „rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów dokumentów dotyczących agencji zatrudnienia”.

Pan Stanisław Szwed – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 14.03.2017 r. zwrócił się do liderów dziewięciu imiennie wskazanych podmiotów: Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Prezesa Związku Powiatów Polskich, Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezesa Zarządu Związku Byłych Pracowników PGR, Prezesa Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Prezesa Związku Pracodawców Mediów Publicznych, Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej – z prośbą o wyrażenie opinii  w zakresie projektu (z dnia 6.03.2017 r.) „rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie (wzorów dokumentów dotyczących) agencji zatrudnienia”. ( PDF – pisma Ministra Stanisława Szweda )

 

Jest to dla naszego Stowarzyszenia na tej krótkiej liście organizacji obywatelskich pro bono ogromny zaszczyt i niewątpliwe kolejne wyróżnienie. ……


Informacja o petycji w sprawie nowelizacji art. 44 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Informujemy, że Pan Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zgodzie z postanowieniami art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o Petycjach przekazał do Głównego Inspektoratu Pracy obywatelską petycję (dane autora zostały zanonimizowane, odczytać można jednak, iż petycja pochodzi z miasta Łódź)  z dnia 6.02.2017 r.  – w sprawie nowelizacji art. 44 ustawy o PIP. W petycji proponuje się rozważenie zmiany art. 44 ustawy z dnia 13.04.2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy poprzez dodanie ust. 2a o treści „ Pracownicy, o których mowa w ust. 1 są zobowiązani do złożenia Okręgowemu Inspektorowi Pracy każdorazowo pisemnej informacji o prowadzonej przez osoby najbliższe w rozumieniu art. 115 11 k.k. działalności gospodarczej , której przedmiot pokrywa się z zakresem działalności kontrolnej prowadzonej przez tych pracowników”. 

 

Tak, jak to się dzieje w przypadku każdej petycji, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 1 ww. ustawy jej skan został zamieszczony w zakładce „Petycje” w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy i jest dostępny pod pozycją „Petycja nr 1 z 17.01.2017 r.”  Po rozpatrzeniu petycji wnioskodawca otrzyma pisemną odpowiedź, której należy udzielić wnoszącemu petycję co do zasady w ciągu 3 miesięcy od dnia jej wpływu do organu. ……..


Może powoli się wyjaśni…(2). Kolejna interpelacja w sprawie omijania przez pracodawców godzinowej stawki płacy minimalnej.

Kontynuując cykl publikacji dotyczących aktualnie najbardziej chyba „gorącego tematu” szeroko rozumianej ochrony pracy w Polsce – powalamy sobie przedstawić P.T. Czytelnikom strony internetowej www. siprp.pl  – kolejną interpelację  poselską w sprawie „omijania przez pracodawców godzinowej stawki płacy minimalnej” oraz odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda. Poprzednią interpelację w tej sprawie omówiliśmy w publikacji na naszej stronie internetowej z dnia 10 marca 2017 r. ( http://www.siprp.pl/moze-powoli-sie-wyjasni-interpelacja-posla-tomasza-kostusia-do-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-omijania-przez-pracodawcow-godzinowej-stawki-minimalnej/)

 

Sprawa jest wysoce doniosła. W walkę o skuteczną egzekucję obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. przepisów wprowadzających godzinową stawkę płacy minimalnej dla osób pracujących na zlecenie czy samozatrudnionych zaangażowany jest – co jest oczywiste – Rząd Rzeczypospolitej. Na szali swój autorytet położył także NSZZ „Solidarność” oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Z problemami związanymi z różnymi, nieraz skomplikowanymi stanami faktycznymi mierzy się na co dzień większość inspektorów pracy.

 

Przypominamy, iż według szeroko rozpropagowanych przez media deklaracji głównego inspektora pracy kontrole w tym zakresie będą totalne, a inspektorzy pracy skutecznie zwalczać będą patologie dotyczące omijania przepisów o płacy minimalnej, ze stosowaniem drastycznych środków sankcyjnych włącznie. Przewiduje się przeprowadzenie przez inspektorów pracy w skali roku kilkudziesięciu tysięcy kontroli obejmujących tę problematykę. Ilość kontroli może być zresztą większa, bo co zasady, każda kontrola u pracodawcy korzystającego z pracy zleceniobiorców i osób samozatrudnionych ma obejmować problematykę przestrzegania przepisów o płacy minimalnej. ……..


Oszukiwanie robotnika polskiego w jego własnym państwie domaga się ingerencji władz. Co na to czynniki miarodajne?

Tak brzmi podtytuł reportażu „Jest jedno takie miasto w Polsce”, zamieszczonego w piśmie „Bunt Młodych” Nr 36, ze stycznia 1933 r., podpisanego inicjałami W.P. Korzystając z okazji, jaką jest zbliżający się jubileusz 100-lecia działalności inspekcji pracy w Polsce zapraszamy czytelników naszej strony internetowej do uważnej lektury tekstu.

 

 

Od 1933 r. minęło wiele czasu, i wszystko się wielokrotnie zmieniło. Nie ma już tak naprawdę miasta z którego pochodzi relacja, nie ma też dzikiego kapitalizmu, traktującego pracownika wyłącznie jako siłę roboczą, konflikty społeczne mają zupełnie inny wymiar i przebieg…   Ale czy na pewno jest to tylko tekst historyczny? Większość sytuacji da się przetransponować do współczesnej rzeczywistości, większość mniej lub bardziej zakamuflowanych sposobów oszukiwania ludzi którzy pracę wykonują – funkcjonuje w najlepsze i obecnie. I w tym znaczeniu jest to tekst uniwersalny: o charakterze ludzkim, o pogoni za zyskiem za wszelką cenę, o rozpaczy najsłabszych…

 
I to samo pytanie, które postawiono w tytule przedstawionego tekstu nadal zadaje sobie codziennie wiele osób. I w różny sposób sobie na nie odpowiada. Czy współcześnie instytucje państwowe i „czynniki miarodajne” zrobiły wszystko co można i co zrobić należało? Czy uda się skutecznie zawalczyć opisywane wówczas, ale obecne i teraz tylko w nieco tylko zmienionej formie patologie w sferze pracy najemnej? To wyzwania z którymi inspektorzy pracy, zarówno współcześni, jak i ci z przeszłości – na co dzień musieliśmy się i musimy nadal się mierzyć. ……


Wniosek Ministra Mariusza Zielenieckiego o wyrażenie przez SIPRP opinii do projektu „ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych”.

Pan Mariusz Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 7.03.2017 r. zwrócił się do sześciu imiennie wskazanych podmiotów: Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Głównego Inspektora Pracy, Głównego Inspektora Sanitarnego, Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej – z prośbą o wyrażenie opinii w zakresie projektu (z dnia 21.02.2017 r.) ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

 

Jest to dla naszego Stowarzyszenia – wszak jedynej na tej krótkiej liście organizacji obywatelskiej pro bono ogromny zaszczyt i niewątpliwe wyróżnienie.  Przed zajęciem stanowiska przez Zarząd SIPRP, tradycyjnie już prosimy o opinie naszych członków,  a także czytelników strony www. siprp.pl. …..


Opinia SIPRP o projekcie ustawy „Prawo przedsiębiorców”.

 

Jak już informowaliśmy we wpisie z 23.02.2017 r., stosownie do § 36 ust. Regulaminu pracy Rady Ministrów, Pan Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów przekazał do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej m.in. projekt ustawy – Prawo Przedsiębiorców (nr UD195 w wykazie prac RM) – w celu wyrażenia opinii.

 

Akt ten jest szczególnie ważny dla  funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy – ponieważ zastąpić ma budzącą wiele kontrowersji co do zakresu jej stosowania w działalności kontrolnej PIP ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (uosdg).

 

Sprawa przyjęcia właściwej wykładni relacji ustawy o PIP, uosdg oraz Konwencji NR 81  MOP stanowi jeden z kluczowych  obszarów aktywności Stowarzyszenia Inspektorów Pracy RP – podejmowanej od samego początku istnienia naszego stowarzyszenia.

 

Z uwagi na fakt, że w ramach uzgodnień międzyresortowych projekt ten trafił także do Głównego Inspektora Pracy zwróciliśmy się do szefa urzędu z prośbą o poinformowanie SIPRP (do 3.03.2017 r.) o uwagach jakie zostaną zaprezentowane w ramach uzgodnień międzyresortowych, by w sprawie tak istotnej dla środowiska inspektorów pracy mówić jednym głosem i wesprzeć działanie urzędu. Pan Dariusz Mińkowski – zastępca głównego inspektora pracy, w dniu 7.03.2017 r. poinformował SIPRP drogą mailową, że uwagi takie GIP zgłosi do Ministerstwa Rozwoju w terminie określonym dla podmiotów uczestniczących w uzgodnieniach międzyresortowych.  …..


Może powoli się wyjaśni… Interpelacja Posła Tomasza Kostusia do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie omijania przez pracodawców godzinowej stawki minimalnej.

Poniżej przytaczamy świeżą interpelację  Posła Tomasza Kostusia  oraz odpowiedź Stanisława Szweda – Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponieważ sprawa dotyczy jednej z podstawowych i  powszechnie kontrolowanych przez inspektorów pracy PIP kwestii – warto z tymi dokumentami się zapoznać.

 

Interpelacja nr 9857

do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

w sprawie omijania przez pracodawców godzinowej stawki minimalnej

 

Zgłaszający: Tomasz Kostuś

Data wpływu: 02-02-2017

 

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zapowiada kontrole i kary dla nierzetelnych pracodawców. Do omijania godzinowej stawki minimalnej dochodzi najczęściej w branży ochroniarskiej i budowlanej. Nie każdy pracodawca chce płacić obowiązujące od tego roku co najmniej 13 złotych na godzinę. Dlatego niektórzy z nich obchodzą przepisy każąc pracownikom płacić np. 5-6 złotych na godzinę za wynajem munduru, albo narzędzi.

,,Pozorne działanie w kategoriach opłacania za mundur, za narzędzia, za korzystanie z energii elektrycznej w pomieszczeniu, gdzie się dozoruje. To nie wchodzi w rachunek. I za to będą solidne mandaty” – mówi Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć.

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo dostaje sygnały o problemie nieuczciwych pracodawców, którzy nie wprowadzili obowiązującej minimalnej stawki godzinowej?
  2. Czy Ministerstwo ma pomysł by pracodawcy nie mogli obchodzić wspomnianej minimalnej stawki?
  3. Czy resort posiada dane na temat jaki wpływ miało podniesienie stawki minimalnej na zatrudnienie w sektorach branży ochroniarskiej oraz budowlanej? Jak to wygląda w innych sektorach?
  4. Czy Ministerstwo pracuje aktualnie nad przepisami, które miałyby w jakikolwiek sposób zwiększyć ochronę prawną pracowników?

 

Odpowiedź na interpelację nr 9857

w sprawie omijania przez pracodawców godzinowej stawki minimalnej

 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

Warszawa, 01-03-2017

 

W związku z wystąpieniem Pana Marszałka z dnia 10 lutego br., znak: K8INT9857, dotyczącym interpelacji Pana Posła Tomasza Kostusia w sprawie omijania przez pracodawców godzinowej stawki minimalnej, uprzejmie przedstawiam następujące informacje. ……


Zaproszenie.

PTEpan.imagesKomisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 9 marca (czwartek) o godz. 18.00, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.); z następującym porządkiem dziennym:
Nowoczesne biuro – standard polski na tle zachodnioeuropejskich tendencji – przedstawi dr inż. arch., mgr sztuki Anna Taczalska (Katedra Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji, Instytut Projektowania Architektonicznego, Politechnika Krakowska)


Dariusz Mińkowski powołany na stanowisko zastępcy głównego inspektora pracy.

 

Po zasięgnięciu w dniu 7.02.2017r. opinii Rady Ochrony Pracy, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński powołał z dniem 24.02.2017 r. Dariusza Mińkowskiego na stanowisko zastępcy głównego inspektora pracy.

 

 

Dariusz Mińkowski ur. 1 grudnia 1974 r. legitymuje się wyższym wykształceniem prawniczym. W 1998 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uzyskując tytuł magistra prawa. Od 19 lat pracuje w Państwowej Inspekcji Pracy. Od 1 stycznia 2008 r. do 30 listopada 2013 r. pełnił funkcję zastępcy okręgowego inspektora pracy w Warszawie. Po odwołaniu z tego stanowiska pracował w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie na stanowisku starszego inspektora pracy – specjalisty wykonującego czynności kontrolne głównie w zakładach opieki zdrowotnej oraz innych dużych zakładach. W latach 2009 – 2014 uczestniczył w pracach Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. W 2015 r. został powołany w skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej działającej przy Głównym Inspektorze Pracy – pełnił m.in. funkcję zastępcy przewodniczącego. 12 maja 2016 r. został powołany przez Głównego Inspektora Pracy na rzecznika dyscyplinarnego w Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Zarząd Główny SIPRP składa serdeczne gratulacje.

 

źródło – www.pip.gov.pl , rop.sejm.gov.pl


Podziękowania posłów dla Państwowej Inspekcji Pracy. W Sejmie „Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 roku”.

R.Giedrojć. Źródło-GazetaPrawnaNa 36 posiedzeniu Sejmu RP, w dniu 24 lutego 2017r., w 31 punkcie porządku dziennego posłowie rozpatrzyli „Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 roku” (druk nr 707) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 800). Komisje wniosły o przyjęcie ww. sprawozdania i po wysłuchaniu głosów posłów, wobec braku sprzeciwu Sejm sprawozdanie przyjął.

 

Z wielką uwagą wysłuchaliśmy wystąpienia Romana Giedrojcia – głównego inspektora pracy, posła Janusza Śniadka – Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy oraz posłanki Ewy Kozaneckiej, która przedstawiła sprawozdanie połączonych Komisji Sejmowych, a także stanowisk przedstawicieli poszczególnych klubów parlamentarnych i kół poselskich.

 

 

Podkreślić należy złożone w toku wystąpień posłów wszystkich chyba opcji wyrazy uznania i podziękowania dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności dla inspektorów pracy, za zaangażowanie i efekty podejmowanych działań.

 

Z niejaką satysfakcją odnotować należy, że w toku wystąpień zarówno głównego inspektora pracy jak i posłów pojawiły się spostrzeżenia  i wnioski dotyczące m.in. odbiurokratyzowania pracy inspektorów pracy i uczynienia naszej działalności bardziej skuteczną – w znacznej części odpowiadające postulatom formułowanym od wielu lat przez nasze Stowarzyszenie.

 

expose-cloudGłówny Inspektor Pracy odniósł się także do szeregu pytań zadawanych w trakcie debaty  przez posłów. Między innymi zadeklarował,  że  w 2017 r. wynagrodzenia pracowników PIP wzrosną w podobnym stopniu jak w roku poprzednim, oprogramowanie SEOD dostosowane będzie do potrzeb inspektorów pracy, oraz że zostanie przeprowadzony konkurs otwarty na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy (w Katowicach). Pojawiły się oczywiście także „żelazne” kwestie każdej dyskusji jak: zmiana podporządkowania PIP, możliwość wydawania decyzji przez inspektorów pracy w kwestii istnienia stosunku pracy czy skomplikowane relacje międzyludzkie w niektórych jednostkach organizacyjnych inspekcji. …….