Interpelacja w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy

 

Interpelacja nr 17216  w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy

 

Zgłaszający: Katarzyna Kotula

 

Data wpływu: 04-01-2021

 

Szanowna Pani Minister,

w sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku (druk sejmowy nr 470 z 29 czerwca 2020 roku) wskazano:

 

„Na skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w zasadniczy sposób wpływa ich właściwe wyposażenie zarówno w rozwiązania prawne, jak i organizacyjne. Uprawnienia, którymi w chwili obecnej dysponują inspektorzy pracy, nie są w pełni dostosowane do realiów kontroli legalności zatrudnienia i nie zawsze pozwalają na osiągnięcie lepszych efektów”.

 

Większość wniosków w tym zakresie, prezentowanych w sprawozdaniu, była już wielokrotnie wskazywana w sprawozdaniach za lata poprzednie, dlatego pytam:

  1. Czy ministerstwo prowadzi prace legislacyjne nad wprowadzeniem obowiązku zgłoszenia do ZUS każdej pracującej osoby fizycznej przed dopuszczeniem jej do pracy?
  2. Czy ministerstwo prowadzi prace legislacyjne mające na celu udostępnienie inspektorom pracy instrumentów usprawniających ich pracę w postaci dostępu w trybie online do:
  • baz danych ZUS – w zakresie danych dotyczących zgłaszania do ubezpieczeń społecznych oraz zaległości w opłacaniu składek na Fundusz Pracy,
  • rejestru bezrobotnych,
  • Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL)?

 

Łączę wyrazy szacunku

 

Katarzyna Kotula
Posłanka na Sejm RP

– – –

 

Odpowiedź na interpelację nr 17216 w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy

 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

 

Warszawa, 19-01-2021

 

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17216 Pani Katarzyny Kotuli w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień pozostających we właściwości resortu rodziny i polityki społecznej.

 

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych obowiązuje zasada powiązania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z zatrudnieniem na terytorium Polski (tzw. zasada terytorialności), przy czym pojęcie zatrudnienie rozumiane jest tu szeroko, jako każda aktywność stanowiąca tytuł do ubezpieczenia. Obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych objęto różne podmioty, takie jak np. pracownicy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

 

Nawiązanie stosunku ubezpieczenia następuje równocześnie z zaistnieniem faktów rodzących obowiązek ubezpieczenia. Takim zdarzeniem jest np. dzień nawiązania stosunku pracy, dzień oznaczony w umowie o pracę nakładczą jako dzień rozpoczęcia pracy nakładczej, czy dzień oznaczony w umowie agencyjnej, umowie zlecenia albo innej umowie o świadczenie usług jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. Zamknięty katalog okresów podlegania obowiązkowi ubezpieczenia w zależności od tytułu do ubezpieczenia został wskazany w art. 13 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Wymaga podkreślenia, że stosunek ubezpieczenia społecznego (emerytalnego i rentowych) nie jest stosunkiem prawnym ukształtowanym w drodze umownej, stąd obowiązek ubezpieczenia społecznego wynika z przepisów prawa i nie jest uzależniony od woli ubezpieczonego, czy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecny stan prawny w sposób kompleksowy reguluje zasady nawiązania stosunku ubezpieczenia (zgłaszania do ubezpieczeń społecznych), stąd obecnie nie przewiduje się prac legislacyjnych, które miałyby zmienić dotychczasowe przepisy.

 

Odnosząc się do kwestii związanej z udostępnieniem inspektorom pracy instrumentów usprawniających ich pracę w postaci dostępu w trybie online do baz danych ZUS – w zakresie danych dotyczących zgłaszania do ubezpieczeń społecznych oraz zaległości w opłacaniu składek na Fundusz Pracy – uprzejmie informuję, że pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawarte zostało Porozumienie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie współdziałania organów Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które przewiduje współpracę pomiędzy PIP a ZUS. Na mocy przedmiotowego porozumienia wprowadzono szereg wspólnych inicjatyw i działań prewencyjnych, jak np. zawiadomienia o stwierdzonych w czasie kontroli przypadkach naruszenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych, w tym dotyczących nieopłacania lub zaniżania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo w ramach obustronnej wymiany danych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia Państwowej Inspekcji Pracy informacje jednostkowe z zasobów informatycznych m.in. w postaci zbiorów danych jednostkowych: o płatnikach składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, czy o płatnikach składających informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenia wypadkowe.

 

Jednocześnie informuję, że adresatem pozostałych pytań zawartych w przedmiotowej interpelacji jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

Z wyrazami szacunku

 

Minister
z up. Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

 

źródło  –

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=898B688A74E95406C1258654004F5641&view=S


Boże Narodzenie’ 2021.

Członkom, Sympatykom naszego Stowarzyszenia,  Przyjaciołom i Adwersarzom oraz wszystkim Gościom naszej strony internetowej życzymy by

 

Dziecię Jezus z Betlejem

Wraz z Maryją i Józefem

Nawiedzali Wasz dom

i Wam błogosławili !

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej


Zmiany w ustawie o emeryturach pomostowych oraz ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy – konsultacje publiczne.

Z kronikarskiego obowiązku informujemy, iż w konsultacjach publicznych  znajduje się zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 2 grudnia 2021 r)

W niniejszej publikacji jedynie sygnalizujemy zmiany mające dotyczyć inspektorów pracy. I tak – nowe brzmienie otrzymać mają m.in. art. 10 ust. 1 pkt 9a oraz art. 11a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 

W projekcie tym zaproponowano m.in. rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy poprzez dokonanie takich zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, które pozwolą temu organowi na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, według kryteriów wskazanych w art. 3 ust. 1–3 ustawy o emeryturach pomostowych. W projektowanej ustawie zaproponowane zostało rozszerzenie zadań PIP o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie przepisu art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych. ……..


Pamięć – (po)listopadowe refleksje.

 

Już prawie miesiąc minął od 11-go listopada – Narodowego Święta Niepodległości, przeżywamy Adwent – czas refleksji, a przed nami najbardziej chyba rodzinne i refleksyjne Święta Bożego Narodzenia.

 

W te listopadowe dni, jak co roku, w imieniu inspektorów pracy złożyliśmy kwiaty oraz zapaliliśmy znicze na mogiłach osób szczególnie zasłużonych dla przedwojennej Państwowej Inspekcji Pracy i Rzeczypospolitej Polskiej, również tej Rzeczypospolitej współczesnej, która jest spadkobierczynią najlepszych tradycji II Rzeczypospolitej. …….


Interpelacja poselska w sprawie stosowania weksli w stosunkach pracy i przy zatrudnieniu cywilnoprawnym.

Interpelacja nr 27297 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie stosowania weksli w stosunkach pracy i przy zatrudnieniu cywilnoprawnym.

 

Zgłaszający: Filip Kaczyński

Data wpływu: 01-10-2021

 

Szanowna Pani Minister!

 

Przepisy Kodeksu pracy nie regulują tematyki związanej ze stosowaniem weksli wobec osób świadczących pracę. Regulacji takich nie zawiera również ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Kodeks pracy w art. 300 pozwala na odpowiednie stosowanie Kodeksu cywilnego, ale jednocześnie nie odsyła do innych pozakodeksowych przepisów prawa cywilnego. Szczegółowe regulacje w przedmiocie weksla znajdują się w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe, a nie w Kodeksie cywilnym. Mając na uwadze brak jednoznacznych zapisów ustawowych, które wprost dopuszczałyby/wyłączałyby stosowanie weksli w stosunkach pracy lub przy zatrudnieniu cywilnoprawnym wydaje się, że pojawiające się w tej kwestii wątpliwości winny zostać rozstrzygnięte na drodze legislacyjnej. ……….


Narodowe Święto Niepodległości’ 2021.

 

 

To że jesteśmy wolni, i możemy dzisiaj z tej wolności korzystać, zawdzięczamy wielu wydarzeniom historycznym. Niektóre z nich przybrały wymiar prawdziwie symboliczny. W takim wymiarze oceniamy obecnie dzień 11 listopada 1918 roku.

 

 

 

I chociaż dzień ten był przełomowym dniem w dziejach całej Europy (w Compiégne podpisano rozejm kończący I wojnę światową), uznajemy go za symboliczny początek odrodzenia Niepodległej po 123 latach niewoli. W tym dniu Rada Regencyjna powierzyła Komendantowi Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną, a wkrótce – także władzę cywilną.

 

Dwadzieścia lat później Sejm RP uznał, że 11 listopada obchodzone będzie Święto Niepodległości „jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny”.

 

Inspektorom pracy Państwowej Inspekcji Pracy, będącej spadkobierczynią tradycji Inspekcji Pracy powołanej dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 3 stycznia 1919 r, a także naszym partnerom i oponentom oraz wszystkim czytelnikom strony internetowej www.siprp.pl

 

WSZYSTKIEGO DOBREGO!

Z  OKAZJI

NARODOWEGO  ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI

życzy

Zarząd  Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej


Zapraszamy do udziału w VIII Sympozjum Komisji Ergonomii PAU w Krakowie: „Po pandemii? – wnioski i zalecenia ergonomiczne”.

 

 

Informujemy,  że w dniach 5-6 listopada 2021 r. odbędzie się VIII Sympozjum Komisji Ergonomii PAU „Po pandemii? – wnioski i zalecenia ergonomiczne”. Komitet naukowy Sympozjum: Przewodniczący Prof. Maciej Złowodzki, Członkowie: Dr hab. Marcin Butlewski, Prof. Tadeusz Juliszewski, Dr hab. Joanna Kałkowska, Prof. Jerzy Lewandowski, Dr hab. Tomasz Kapecki, Prof. Leszek Pacholski, Prof. Ryszard Tadeusiewicz, Prof. Edwin Tytyk, Prof. Jerzy Zagórski.

Pandemia, jak każdy globalny kryzys wydobywa, unaocznia i dotkliwie uświadamia braki, zaniedbania i dotąd niezauważane, ewentualnie niedocenne zagrożenia dla naszego bytowania i aktywności. W sposób dobitny potwierdza się siła globalnych powiązań i zależności, oraz praktyczna niemożność pełnej i skutecznej izolacji w obecnym świecie. Wzmacnia się poczucie koniecznej solidarności, dyscypliny społecznej i współdziałania pomiędzy krajami i związkami państw w przezwyciężaniu zagrożeń. W zakresach zawodowych pojawiają się nowe uwarunkowania działań i konieczności rozbudowy systemów technicznych, ale też nowe sytuacje i relacje społeczne, a także nowe aspekty obciążeń mentalnych. Ergonomia jako nauka kompleksowa i stosowana, dążąca do dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka interesuje się i ogarnia rozeznaniem wszystkie, wieloaspektowe i wielowątkowe nowe sytuacje. Pragnie wyciągnąć wnioski, określić zalecane modyfikacje i konieczne zmiany dla nowych relacji i dla uniknięcia możliwych zagrożeń w przyszłości. Problematyka w tym względzie jest obszerna i trudna do całościowego ujęcia, ale holistyczne spojrzenie ergonomii w jej humanocentrycznyej aksjologii pozwala domniemywać ciekawych, korzystnych wniosków, zgodnie z przekonaniem, że każdy kryzys i każde zagrożenie jest asumptem, a może być i impulsem do zmian prowadzących do rozwoju i do poprawy warunków naszej aktywności.

Miło nam poinformować, iż Prezes naszego Stowarzyszenia, dr Leszek Rymarowicz wygłosi na Sympozjum referat: „Doświadczenie pracy zdalnej a postulaty de lege ferenda dotyczące uregulowań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii”.

Szczegółowe informacje oraz program Seminarium poniżej.

 

PAU.PROGRAM

 

Po_pandemii_KErgonomii_2021_11_5-6_plakatPo_pandemii_KErgonomii_2021_11_5-6_plakat


SIPRP, a symbole Rzeczypospolitej Polskiej w funkcjonowaniu organów państwowych instytucji kontrolnych (ciąg dalszy).

 

 

Informujemy, iż po zebraniu opinii członków oraz innych zainteresowanych osób, Zarząd Główny SIPRP w dniu 13 października 2021 r. przesłał do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu stanowisko zawierające uwagi SIPRP w zakresie projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czytelnicy naszej strony internetowej zapewne pamiętają, że SIPRP już od niemal 10 lat  konsekwentnie zabiega, aby zarządzeniem głównego inspektora pracy odpowiednie elementy symboliki państwowej znalazły się przynajmniej w najważniejszych dokumentach urzędowych i pismach sporządzanych przez organy PIP – inspektorów pracy, tak jak ma to miejsce w przypadku pism sporządzanych przez pozostałe organy PIP: tj. głównego inspektora pracy i okręgowych inspektorów pracy.

Niestety postulat ten był konsekwentnie – ale co należy zauważyć także arbitralnie – odrzucany przez wszystkich kolejnych głównych inspektorów pracy sprawujących tę funkcje przez ostatnie 10 lat.

 

Z niejakim ubolewaniem zauważyć również należy, że Państwowa Inspekcja Pracy to chyba jedyna podległa Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej państwowa instytucja kontrolna, która na swojej stronie internetowej konsekwentnie nie eksponuje Godła RP.

 

Niestety pomimo apeli SIPRP, a nawet petycji Związku Zawodowego Pracowników PIP – stan ten przez ostatnie lata nie uległ żadnej zmianie.

 

Pewną nadzieję stwarza procedowana właśnie ustawa o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na fakt, że skierowany do uzgodnień i opiniowania projekt tejże ustawy (numer z wykazu UD219) – również  nie odnosi się wprost do organów kontroli państwowej oraz organów państwowych instytucji kontrolnych, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej postuluje, aby art. 6 ust. 1 pkt 1 procedowanej ustawy nadać brzmienie „organy władzy państwowej i organy państwowych instytucji kontrolnych”. Alternatywnie można po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu „organy państwowych instytucji kontrolnych”. …


Interpelacja w sprawie limitu zarobków przy wypłacaniu środków z funduszu alimentacyjnego.

 

Interpelacja nr 26657 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie limitu zarobków przy wypłacaniu środków z funduszu alimentacyjnego

 

Zgłaszający: Paweł Lisiecki

 

Data wpływu: 30-08-2021 

 

Warszawa, dnia 25.08.2021 r.

 

Zwracam się z interpelacją w sprawie wypłacania alimentów na dzieci z funduszu alimentacyjnego. Obecnie system pozwala na wypłacanie nie więcej niż 500 zł na dziecko, ale pod warunkiem, że rodzic, który zajmuje się dzieckiem, zarabia nie więcej niż 900 zł na osobę w rodzinie. Jeżeli zarabia ponad 900 zł na osobę w rodzinie, to wypłata z funduszu alimentacyjnego jest proporcjonalnie zmniejszana.

 

Zwracam się w związku z tym z pytaniem: Czy możliwe jest zniesienie albo podniesienie limitu zarobków dla rodziców, którzy na swoje dzieci pobierają środki z funduszu alimentacyjnego? Limity te ograniczają możliwość zarobkowania, w związku z czym wielu rodziców stara się tak ograniczać zarobki, aby zmieścić się pod limitem.

 

Jednocześnie zwracam się z pytaniem o skuteczność ściągania alimentów od osób zobowiązanych do ich płacenia. Jakie rząd ma pomysły, aby zwiększyć ściągalność alimentów? …


Propozycje zmian w przepisach – dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku, wpłynęły trzy poselskie projekty ustaw dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

 

 

Pierwszy projekt – ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 1134) zgodnie z uzasadnieniem dotyczy  m.in. nadania inspektorom pracy uprawnienia do ustalania w drodze decyzji istnienia stosunku pracy w razie stwierdzenia, że stosunek prawny łączący strony ma – wbrew zawartej między nimi umowie – cechy stosunku pracy. Ponadto projekt ustawy określa tryb postępowania w sprawach odwołań od decyzji o ustaleniu istnienia stosunku pracy. Projektowany art. 11c ustawy o PIP nadaje inspektorom pracy uprawnienie do ustalania istnienia stosunku pracy w razie stwierdzenia, że łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy. Ustalenie to następować ma w drodze decyzji w formie pisemnej wydawanej przez okręgowego inspektora pracy. Projektowany art. 34 ust. 2a określa elementy, jakie zawierać musi decyzja, w tym ustalenie wysokości wynagrodzenia ze wskazaniem składników wynagrodzenia, która zgodnie projektowanym ust. 2b po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonego, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na PIT nie może być niższa niż wysokość wynikającego z dotychczasowej umowy wynagrodzenia tego pracownika po potrąceniu składek i zaliczek na PIT. Decyzja ma wywoływać skutki takie jak wynikające z zawarcia umowy o pracę i być natychmiast wykonalna. Pracodawcy ma przysługiwać odwołanie od decyzji do sądu rejonowego, przy czym wniesienie odwołania nie będzie wstrzymywać wykonania decyzji.Dostępna jest już m.in. opinia GIP do tego projektu.

 

Drugi projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, któremu  nie nadano jeszcze numeru druku sejmowego,  zgodnie z uzasadnieniem dotyczy m.in. zobowiązania pracodawcy do przekazywania właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, na jego żądanie, danych dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie zróżnicowania wynagrodzeń za pracę ze względu na płeć. Projektodawcy proponują również, by poszerzyć katalog środków ochrony pracownika doświadczającego dyskryminacji płacowej ze względu na płeć o kompetencję właściwego inspektora pracy do nakazania pracodawcy ukształtowania wynagrodzenia za pracę w sposób zgodny z zasadą równego traktowania w przypadku, gdy skutkiem jej naruszenia ze względu na płeć pracownika jest niekorzystne ukształtowanie jego wynagrodzenia za pracę. W ten sposób inspektor pracy będzie mógł z urzędu lub na wniosek pracownika, w drodze decyzji administracyjnej, której może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zobowiązać pracodawcę do doprowadzenia (np. w drodze zmiany
regulaminu wynagradzania, wypowiedzenia warunków pracy i płacy lub skierowania do pracownika oferty zawarcia porozumienia zmieniającego), by wynagrodzenie za pracę określonego pracownika było ukształtowane w sposób zgodny z wymogami wynikającymi z rozdziału IIa Kodeksu pracy. Aby ułatwić wykonanie wspomnianego nakazu, inspektor pracy określał będzie w decyzji także prawidłowy sposób ukształtowania wynagrodzenia za pracę i wskaże minimalny zakres zmian wysokości wynagrodzenia za pracę lub zasad jego kształtowania, który pozwoli uznać, że w stosunku do danego pracownika nie występuje już dyskryminacja płacowa ze względu na płeć.

 

Trzeci projekt dotyczy zmiany w ustawie Prawo przedsiębiorców (druk sejmowy nr 1402). Według projektodawców dotyczy on likwidacji sprzeczności między przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców poprzez jednoznaczne wskazanie, że obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli nie zachodzi w przypadku kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy na podstawie ustawy o PIP. Dostępna jest już także opinia GIP do tego projektu. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z tymi propozycjami zmian w przepisach dotyczących Państwowej Inspekcji Pracy i wyrażonymi opiniami.

 

do pobrania: …


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla wieloletnich inspektorów pracy.

 

Już tylko podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz publikacja w Dzienniku Ustaw dzieli nas od nowego uprawnienia jakie wynika z dodanego do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy art. 52a. Zgodnie z tym przepisem „Inspektorowi pracy zatrudnionemu w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku określonym w art. 38 ust. 2 przez okres nie krótszy niż 10 lat przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni roboczych.” ….


Podsumowanie sondażu specjalnego „Kto wygra EURO 2020?”

Głosowanie odbywało się  w okresie  1-11.07.2021 r. i zakończone zostało przed rozpoczęciem meczu finałowego EURO 2020. Głosy oddane na poszczególne zespoły rozłożyły się następująco: Anglia (33,3%), Włochy (66,7%). Zatem także i tym razem, większości osób, które wzięły udział w sondażu udało się trafnie wytypować zwycięzcę turnieju. Szkoda tylko, że zespół z białymi orłami na koszulkach zakończył rywalizację na początkowym etapie turnieju. 

 


Podsumowanie sondażu specjalnego „Kto awansuje do ćwierćfinału EURO 2020 ?” i nowy sondaż.

Losowanie odbywało się  w okresie  11-25.06.2021 r. i zakończone zostało przed rozpoczęciem trzeciej kolejki w rozgrywkach grupowych uczestników EURO 2020. Głosy oddane na poszczególne zespoły rozłożyły się następująco: Francja (13 %), Anglia (11%), Walia (0%), Słowacja (0%), Niemcy (11 %), Ukraina (0 %), Polska (0 %), Szkocja (5 %), Hiszpania (9 %), Czechy (5 %), Turcja (2,5 %), Chorwacja (0 %), Belgia (9 %), Włochy (9 %), Szwecja (4,5 %), Portugalia (9 %), Austria (2,5 %), Węgry (2,5 %), Macedonia Północna  (2,5 %), Austria (2,5 %), Holandia (9 %), Rosja (0 %), Dania (0 %), Szwajcaria (2,5 %).

 

Faworyci naszego sondażu Francja i Niemcy – nie weszli do ćwierćfinału. Uczestnikom sondażu udało się jednak trafnie wytypować 4 drużyny, które awansowały do (…)


EURO 2020

 

Dla rozluźnienia nastroju –  proponujemy głosowanie w sondażu specjalnym „Kto awansuje do ćwierćfinału EURO 2020?” Nasz sondaż w czasie poprzedniego EURO cieszył się dużą popularnością. Mamy nadzieję, że obecnie będzie przynajmniej tak samo. Informujemy, że głosować można na nie więcej niż 8 drużyn, do 25 czerwca włącznie. A więc: do dzieła!

 


Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Konsultacje społeczne.

Pani Iwona Michałek – Skretarz Stanu w Ministrstwie Rozwoju, Pracy i Technologii skierowała do  Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej projekt (z daty 18  maja 2021 r.) ustawy  o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – celem zgłoszenia ewentualnych uwag  lub opinii.

 

W uzasadnieniu projektu wskazano m.in., że (…)


Interpelacja w sprawie udzielania pierwszej pomocy

https://orka.sejm.gov.pl/Poslowie7.nsf/0/B8A18D404A38FD94C1257EBA003F0D88/$File/514.jpg

Interpelacja nr 22404 do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  w sprawie udzielania pierwszej pomocy

 

Zgłaszający: Filip Kaczyński

Data wpływu: 11-04-2021

 

Szanowny Panie Premierze!

Wymóg wyznaczenia przez pracodawcę odpowiednio przeszkolonych pracowników do udzielania pierwszej pomocy czy też do obsługi apteczek wynika odpowiednio z (…)


Święto Narodowe Trzeciego Maja.

 

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990 w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

 

 

Konstytucja 3 Maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów – pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie, a druga po amerykańskiej na świecie,  wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. 

 

Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja  była (…)