O sprawozdaniu z działalności Inspekcji w Sejmie. Ważą się też losy budżetu PIP na 2018 r.

Informujemy, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dniach 22-24.11.2017r. poza przedstawieniem przez Głównego Inspektora Pracy sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku (druk nr 1703) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1918) oraz wystąpieniami Głównego Inspektora Pracy, Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy posła Janusza Śniadka oraz poseł Ewy Kozaneckiej planowane jest także rozpatrzenie przez Sejm sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk sejmowy nr 1945) – czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. ……


Kwiaty na mogile Mariana Klotta de Heidenfeldt.

 

W dniu Narodowego Święta Niepodległości na mogile Mariana Kotta de Heidenfeldt, Głównego Inspektora Pracy w latach 1920-1939, działacza Polskiej Organizacji Wojskowej i Strzelca, budowniczego zrębów inspekcji pracy w Polsce – w dowód pamięci i wdzięczności – delegacja inspektorów pracy złożyła  kwiaty i zapaliła symboliczne znicze. 

 

 

Był także czas na modlitwę i zadumę nad przemijaniem i wartościami, którym warto poświęcić życie. 

 

Uczciliśmy chwilą ciszy tych, którzy odeszli z naszych szeregów w ostatnim czasie,  w tym Romana Giedrojcia, a także  innych inspektorów pracy z różnych miejsc Polski.


Narodowe Święto Niepodległości’ 2017.

 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada  Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, składa wszystkim inspektorom pracy oraz pozostałym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy życzenia radości na co dzień, a także wielu sukcesów oraz satysfakcji w służbie dla Rzeczypospolitej i jej obywateli.

 

Podobnej treści życzenia, w imieniu członków i sympatyków SIPRP przekazaliśmy Panu Prezydentowi, Pani Premier, Marszałkom Sejmu i Senatu, Ministrowi Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczącemu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz Głównemu Inspektorowi Pracy.

 


# JAWNOŚĆ’ 2017 w Warszawie.

W dniu 6 listopada 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie poświęcone projektowi ustawy o jawności życia publicznego.  Przygotowany przez ministra-koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego projekt zakłada m.in. obowiązek prowadzenia jawnego rejestru umów cywilnoprawnych (nota bene obecnie wiele instytucji państwowych odmawia udzielenia takich informacji nawet parlamentarzystom – co zakrawa na istny skandal),  wprowadza nowy wzór oświadczenia majątkowego, które składać będzie musiała znacznie większa grupa  urzędników i funkcjonariuszy (można to nazwać „powszechną lustracją majątkową”). Kompleksowo uregulowano także funkcjonowanie w organizacjach procedur antykorupcyjnych.   Szczególnie ważna wydaje się też pierwsza w polskim prawie próba uregulowania statusu tzw. „sygnalisty”.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele licznych organizacji społecznych działających na rzecz jawności w życiu publicznym, do których ma zaszczyt zaliczać się także Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.  …..


4 Sympozjum Komisji Ergonomii PAU w Krakowie.

Mamy przyjemność poinformować  PT. Czytelników  www. siprp.pl , i oczywiście zaprosić chętnych do udziału w 4 Sympozjum Komisji Ergonomii PAU, które odbędzie się w Krakowie  w dniach 3 i 4 listopada 2017 r.

 

Temat tegorocznego Sympozjum:  „Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej” ….


„Mrożenie” lub nie ? Ciąg dalszy dyskusji nad budżetem PIP na 2018 r.

W nawiązaniu publikacji z 15.10.2017 r. na temat projektu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 r. informujemy, że na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej (ROP), które miało miejsce w dniu 24.10.2017 r. kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy zaprezentowało dochody oraz wydatki PIP zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r.  Z przekazanych wówczas informacji wynika, że w budżecie zaplanowano 8% wzrost funduszu wynagrodzeń, z czego część zostanie przeznaczone na „nowe etaty”, a 4% ma być przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń już zatrudnionych pracowników PIP. Osoby zainteresowane przebiegiem dyskusji zachęcamy do obejrzenia transmisji z tego posiedzenia. (link do transmisji z posiedzenia ROP http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=795FFE382518662CC12581C2004C1AB6 ).  Rada przyjmie stanowisko w ww. kwestii na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 7.11.2017 r. …


Pytania o Europę: „Wydelegowani”. Debata w Warszawie.

W dniu 19.10.2017 mieliśmy przyjemność przysłuchiwać się kolejnej debacie zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację Eberta w Polsce z cyklu: „Pytania o Europę”, poświęconej tym razem pracownikom delegowanym, czyli osobom zatrudnionym, które zostały wysłane przez pracodawcę, żeby tymczasowo świadczyć usługi w innym kraju członkowskim UE.  Chociaż pracownicy delegowani stanowią małą część rynku pracy w Unii Europejskiej (mniej niż 1% wszystkich zatrudnionych w UE) to plany zmian w dyrektywach regulujących warunki ich zatrudnienia spowodowały burzliwą dyskusję polityczną. ….


Prace nad budżetem Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2018.

Na 49 posiedzeniu Sejmu rozpoczęły się prace parlamentarne nad budżetem państwa na 2018 r., których elementem będzie również uchwalenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.  Oczywiście, jak przez ostatnie lata, tak i w tym roku, z uwagą śledzimy przebieg zdarzeń i starać się będziemy pozytywnie wspierać starania czynione w tej materii  zarówno przez kierownictwo urzędu, jak i przez bardziej lub mniej życzliwych PIP posłów i senatorów.

 

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. (druk sejmowy 1876), w części 12  (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez głównego inspektora pracy śp. Romana Giedrojcia kwotę 347 606 tys. zł  (w poprzednim roku budżetowym było to 323 643 tys. zł). Na wydatki bieżące jednostki budżetowej,  a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe  przewidziano z tego kwotę 338 611 tys. zł. (w roku poprzednim było to 305 098 tys. zł). …..


Wiesław Łyszczek nowym Głównym Inspektorem Pracy.

Informujemy, iż od 10 października 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy ma nowego szefa. Na to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński powołał inspektora Wiesława Łyszczka.

 

Jesteśmy przekonani, iż  ta dokonana przez Marszałka Sejmu nominacja wiązać się będzie z dalszym zwiększaniem efektywności działań Państwowej Inspekcji Pracy oraz poprawą warunków pracy inspektorów pracy oraz pozostałych pracowników PIP. 

 

 

W imieniu inspektorów pracy, członków i sympatyków Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, nowemu Głównemu Inspektorowi Pracy życzymy samych sukcesów  w wypełnianiu powierzonej Mu misji.

 

link – https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/kierownictwo/83541,glowny-inspektor-pracy-wieslaw-lyszczek.html


Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku tematem posiedzenia Komisji Sejmowych. Wkrótce debata nad budżetem państwa na 2018 r.

Informujemy, że 12 października 2017, o godz. 15:00 odbędzie się wspólne posiedzenie połączonych Komisji Sejmowych tj. Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku (druk nr 1703) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. ….


Zmiany w przepisach dotyczących szkoleń bhp i służby bhp. Konsultacje publiczne.

Informujemy, iż Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  otrzymało od Pani Jadwigi Emilewicz,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (UD 278) –  do zaopiniowania  w ramach konsultacji publicznych.


Pozytywna opinia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o kandydaturze Pana Wiesława Łyszczka na Głównego Inspektora Pracy.

Na dzisiejszym posiedzeniu sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, na wniosek Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wyraziła opinię o kandydaturze Pana Wiesława Łyszczka, p.o. okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie na stanowisko głównego inspektora pracy. …


Rada Ochrony Pracy zaopiniowała kandydaturę Pana Wiesława Łyszczka na Głównego Inspektora Pracy.

 

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy realizując drugi punkt porządku obrad, na wniosek Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wyraziła opinię o kandydaturze Pana Wiesława Łyszczka, p.o. okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie na stanowisko głównego inspektora pracy. …


Warto wiedzieć. Wkrótce kolejne zmiany w systemie zatrudniania nauczycieli.

 

W związku z nieobejmowaniem wielu istotnych dla tzw. rynku pracy zagadnień przez system szkoleń wewnętrznych, uwadze P.T. inspektorów pracy polecamy rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk sejmowy 1837), w którym zawarto również istotne zmiany w systemie zatrudniania nauczycieli.

 

Jakby ktoś się jeszcze nie zdążył zorientować ta bodajże najliczniejsza w Polsce grupa zawodowa od roku funkcjonuje w zupełnie nowym otoczeniu prawnym. Następuje właśnie rewolucyjna zmiana w systemie oświaty, od prawie roku obowiązują przepisy przejściowe (ustawa wprowadzająca Prawo Oświatowe), które w wielu stanach faktycznych zastępują przepisy Karty Nauczyciela. To co się kiedyś usłyszało na okazjonalnych dokształtach aktualnie na pewno już nie wystarcza, a od 1 stycznia 2018 r. nie będzie wystarczało jeszcze bardziej. I stan ten systematycznie będzie się pogłębiał. A że w przyrodzie obowiązuje zasada: radź sobie sam i czekaj na ocenę jakości dokumentacji dokonaną przez jeszcze bardziej zorientowanego w temacie kierownika i sprzyjając tak intensywnie rozwijanej specjalizacji – proponujemy P.T. inspektorom, podinspektorom, a nade wszystko nadinspektorom zapoznanie się z nowymi proponowanymi właśnie zmianami. ….


Opinia SIPRP do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (projekt z 18.08.2017 r.).

 

Informujemy, iż po zebraniu opinii członków oraz innych zainteresowanych osób, Zarząd Główny SIPRP przesłał do Ministra Rozwoju i Finansów  pozytywną opinię w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (projekt z 18.08.2017 r.).  

 

 

Omówienie projektu ww. rozporządzenia znajduje się w zamieszczonym na stronie SIPRP wpisie z dnia 2.09.2017r. (link do wpisu – http://www.siprp.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-i-finansow-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-przy-obsludze-zurawi-konsultacje-spoleczne/).

 

 

Serdecznie dziękujemy koleżankom i kolegom z różnych stron kraju za uwagi i zapraszamy do dalszej współpracy. Tak, jak zwykle w naszym stanowisku staramy się kierować zasadą złotego środka. 

 

 


Skarga, czy wniosek o kontrolę – artykuł dyskusyjny ?

Aktualnie brak jest procedury potwierdzania tożsamości osób składających wnioski o przeprowadzenie kontroli, w tym tzw. „skargi pracownicze”. W praktyce każdy może więc wnieść (np. drogą elektroniczną) skargę na dowolny podmiot, podając np. nie swoje dane osobowe, nie istniejący adres, lub co gorsza adres  i dane osoby trzeciej. Niejednokrotnie  kierowana do wnioskodawcy („skarżącego”) korespondencja jest zwracana do urzędu, najczęściej z adnotacją „adresat nieznany”.  Z praktyki wiemy, że są też przypadki interwencji obywateli, których danymi osobowymi ktoś nieuprawniony się posłużył. ……


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi – konsultacje społeczne.

 

Do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął projekt rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi – w celu wyrażenia opinii.

 

 

Pragniemy nadmienić, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja społeczna (NGO), wielokrotnie wyrażało opinię na temat różnych projektów aktów prawnych. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu konsultacjach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu inspektorów pracy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać głos środowiska,  które wszak współtworzymy. ….