Idzie nowe. Projektowane zmiany w sporach zbiorowych pracy.

 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt (z 11.07.2022 r.) ustawy o sporach zbiorowych pracy (Nr z wykazu UD 408). Projektowana ustawa zastąpić ma ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

W uzasadnieniu  wskazano, że projektowana ustawa ma na celu dostosowanie przepisów prawnych do zmieniającej się sytuacji rynkowej i zapobiegać mają działaniom, które są postrzegane jako godzące w stosunki pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi, reprezentującymi interesy pracowników. Oczekiwanym efektem regulacji będzie zapewnienie w bardziej znaczącym stopniu pokoju społecznego poprzez zagwarantowanie przejrzystych, łatwych w stosowaniu i interpretowaniu, polubownych procedur rozwiązywania sporów zbiorowych i konfliktów społecznych. (…)


Interpelacja w sprawie wzmocnienia działań Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Interpelacja nr 33344 do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzmocnienia działań Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Zgłaszający: Filip Kaczyński

 

Data wpływu: 05-05-2022

 

 

Szanowny Panie Premierze!

 

O potrzebie odbiurokratyzowania oraz wzmocnienia działania Państwowej Inspekcji Pracy, a także zwiększenia skuteczności działających w jej strukturach inspektorów pracy mówi się już od dawna. Kierownictwo PIP formułowało wielokrotnie potrzebę dokonania zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie tego organu. Wydaje się to zasadne z uwagi na wciąż poszerzający się zakres zadań Państwowej Inspekcji Pracy przy zmniejszającej się liczbie osób wykonujących czynności kontrolne.

 

Postulowano m.in. zasadność dokonania zmian polegających na:

– zniesieniu obowiązku przedkładania przez inspektorów upoważnień do kontroli przedsiębiorców,

– ujęciu w ustawie o PIP, że kontrole inspektorów pracy realizowane są z uwzględnieniem postanowień ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, (…)


Czas pracy inspektora pracy – określony wymiarem jego zadań ? Ciąg dalszy petycji SIPRP.

Niniejsza informacja nawiązuje do komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia w dniu 9 maja 2022 r. oraz relacji z posiedzenia Komisji do Spraw Petycji jakie miało miejsce w dniu następnym.

 

Uwzględniając tezy zawarte w opinii Biura Analiz Sejmowych (znak BAS-WAP-598/22) do petycji Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, w części dotyczącej wprowadzenia zadaniowego czasu pracy dla organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy (Sygn. BKSP-144-IX-575/22) oraz uwzględniając korespondującą z przedmiotową opinią argumentację Małgorzaty Dziwińskiej – Zastępcy Głównego Inspektora Pracy zaprezentowaną w dniu 10 maja 2022 r. w trakcie posiedzenia Komisji do Spraw Petycji, jak również podzielając postulaty Sławomira Piechoty – Przewodniczącego Komisji oraz Izabelli Katarzyny Mrzygłockiej – Zastępcy Przewodniczącego Komisji – Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej dokonało autokorekty postulowanej zmiany tj. dodawanego do ustawy o PIP art. 58 a, któremu aktualnie proponuje nadać następujące brzmienie: Czas pracy inspektora pracy zatrudnionego na stanowisku o jakim mowa w art. 38 ust. 2 jest określony wymiarem jego zadań.”

 

W konsekwencji z treści uzasadnienia petycji SIPRP z dnia 3.02.2022 r. wykreślono też drugi od góry akapit z zapisem o odpowiednim stosowaniu przepisów Kodeksu pracy w odniesieniu do art. 58 a ustawy o PIP (4 wersy na stronie 2), pozostałą treść uzasadnienia petycji (jako w pełni aktualną) pozostawiając bez zmian. (…)


Petycja SIPRP w sprawie zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wprowadzenia systemu zadaniowego czasu pracy inspektorów pracy.

Informujemy, iż realizując postulaty zgłaszane przez inspektorów pracy, a także realizując cele statutowe, SIPRP wystąpiło do Komisji ds. Petycji Sejmu RP z petycją z dnia 3 lutego 2022 r. – o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu znowelizowanie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy tak, aby po art. 58 tej ustawy dodać art. 58a w brzmieniu:

Na pisemny wniosek inspektora pracy zatrudnionego na stanowisku określonym w art. 38 ust. 2 – wykonuje on pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. W takim przypadku art. 140, oraz art. 149 § 2 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio”.

 

W uzasadnieniu wskazaliśmy, iż aktualnie obowiązujące postanowienia ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nie dają możliwości wykonywania pracy przez inspektorów pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, pomimo tego, że zarówno rodzaj pracy jak i jej organizacja, a także miejsce wykonywania pracy – spełniają kryteria systemu zadaniowego czasu pracy (…)


Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Konstytucji 3 Maja.

Tradycyjnie już na naszej stronie internetowej szczególnie zachęcamy do celebrowania Dnia Flagi – które wypada w dniu 2 maja. Jest to stosunkowo nowa tradycja, a datę tego święta w Polsce wybrano ze względu na bliskie sąsiedztwo dwóch innych uroczystości, czyli Święta Pracy (1 maja) i Święta Konstytucji (3 maja). Podobne święta celebruje się również w innych krajach, choć oczywiście w innych terminach.

 

Dzień Flagi stanowi rodzaj hołdu dla jednego z najważniejszych symboli narodowych i został wprowadzony w celu propagowania wartości patriotycznych. Od czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego utrwalił się ponadto zwyczaj noszenia biało-czerwonej kokardy na ubraniu. Symbol ten znany jest polskiej kulturze od czasów uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r, a szczególne znaczenie miał w okresie powstań narodowych, zwłaszcza w czasie powstania listopadowego i styczniowego oraz manifestacji narodowych w XIX i XX w.

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990 w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. (…)


Wielkanocne życzenia.

 

 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

Koleżankom i Kolegom – pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy, a także wszystkim Przyjaciołom zaangażowanym w ideę ochrony człowieka w środowisku pracy życzymy zdrowych, radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Błogosławieństwa Bożego.

 
 
Zarząd Główny SIPRP

Zmiany dotyczące emerytur pomostowych i związanych z tym uprawnień kontrolnych inspektorów pracy.

4 kwietnia 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Celem ww. ustawy było wprowadzenie zmian uelastyczniających warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej. Ustawa ta wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a związane z nią zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy – z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

W ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy ustawa ta wprowadza zmiany, na podstawie których poszerzono zadania Inspekcji o kontrolę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, oraz kontrolę ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Ponadto właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy uzyskają uprawnienie do nakazania pracodawcy:

 

1) umieszczenia stanowiska pracy, na którym są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w wykazie stanowisk pracy, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, wykreślenia go z wykazu oraz sporządzenia korekty wpisu dokonanego w tym wykazie;

 

2) umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, wykreślenia go z ewidencji oraz sporządzenia korekty wpisu dokonanego w tej ewidencji.

 

Osoby zainteresowane szerszym zakresem informacji w tematyce emerytur pomostowych odsyłamy do lektury materiałów udostępnionych poniżej.

 

źródło

 

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-marcu-2022-r,51724

 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/dok?OpenAgent&2037_u

 


Zaproszenie na posiedzenie naukowe Oddziału PAN w Krakowie

Komisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu 5 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 17.00. – na którym dr hab. inż. Florian Adamczyk wygłosi referat Projektowanie maszyn rolniczych i spożywczych z uwzględnieniem zasad ergonomii i bezpieczeństwa

 

Obrady odbędą się w formie wirtualnej (online), za pośrednictwem platformy komunikacyjnej ZOOM.

 

Link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/88267689771?pwd=RTdvZmMwQm8wRVJrUkF6NjdhcnJDUT09

 

Dodatkowych informacji co do udziału udziela członek KE O/PAN w Krakowie – dr Leszek Rymarowicz – Prezes Zarządu SIPRP.


Opinia SIPRP w zakresie kwalifikacji energetycznych.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej zgłosiło uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, znajdującego się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska pod poz. 734 – pełna opinia SIPRP do pobrania na końcu niniejszej publikacji.

 

 

Zmiana rozporządzenia, którą postuluje SIPRP – porządkuje stan prawny, stwierdzając wprost iż inspektorzy pracy uprawnieni są (w ramach swoich ustawowych uprawnień) do stwierdzania, czy osoba zajmująca się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. Zapis ten jest logiczną konsekwencją zapisu art. 54 ust. 1b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.), który uprawnia inspektora pracy do wnioskowania o powtórzenie sprawdzenia spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przez osobę prowadzącą eksploatację urządzeń, instalacji lub sieci w sposób niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji. Jednym z oczywistych przypadków takiego właśnie naruszenia jest prowadzenie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci przez osobę nie posiadającą odpowiedniego świadectwa, do czego zobowiązana jest na mocy art. 54 ust. 1 ww. ustawy.

 

W obecnym stanie prawnym brak jest wyraźnego wskazania organów, które uprawnione są do stwierdzania, czy osoby prowadzące eksploatację urządzeń, instalacji lub sieci posiadają stosowne zaświadczenia – czego skutkiem są uzasadnione wątpliwości co do możliwości wywiązywania się inspektorów pracy oraz innych wskazanych we wskazanym przepisie organów z obowiązku nałożonego na nie przez art. 54 ust. 1b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.).

 

Czytelników strony zachęcamy do zapoznania się z projektem ww. rozporządzenia oraz uwagami jakie zostały wniesione przez SIPRP.

 

do pobrania

 

projekt – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//574/12356753/12856205/12856206/dokument543882.docx

 

opinia SIPRP


Дорогі друзі – українці.

Дорогі друзі – українці.

 

Ми солідарні з вами в боротьбі з тоталітаризмом на захисті Батьківщини. Сьогодні ми всі українці…

 

Наша Асоціація Інспекторів Праці Республіки Польща заявляє про всю можливу допомогу громадянам України, які потребують такої допомоги в Польщі. Ми можемо порадити вам, як вийти на ринок праці в Польщі, а також отримати допомогу та інформацію в різних офісах та організаціях Польщі. Пишіть на адресу електронної пошти: zarzad@siprp.pl, siprp@onet.pl ; messenger: Leszek Rymarowicz. Ми зв’яжемося з вами українською мовою.

 

Ми з вами…

 

Правління Асоціації Інспекторів Праці Республіки Польща

 

Д-р Лешек Римаровіч

 

– – –

 

Drodzy Przyjaciele – Ukraińcy.

 

Solidaryzujemy się z Wami w walce z totalitaryzmem w obronie Ojczyzny. Dziś wszyscy jesteśmy Ukraińcami…

 

Nasze Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje wszelką możliwą pomoc obywatelom Ukrainy,  którzy takiej pomocy na terenie Polski potrzebują.

 

Możemy poradzić jak znaleźć się na rynku pracy w Polsce, jaj uzyskać pomoc i informację w różnych urzędach i organizacjach w Polsce.

 

Piszcie na adres mailowy zarzad@siprp.pl, siprp@onet.pl ; messenger: Leszek Rymarowicz. Skontaktujemy się w języku ukraińskim.

 

Jesteśmy z Wami…

 

Zarząd Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

dr Leszek Rymarowicz

 

Inspektorzy pracy, członkowie i sympatycy SIPRP. Prosimy o dołączenie jako woluntariusze do akcji wsparcia. Szczególnie zwracamy się do koleżanek i kolegów władających językiem ukraińskim. Zgłoszenia na adres:  zarzad@siprp.pl, siprp@onet.pl


Interpelacja w sprawie uzgodnienia zasad podziału środków przeznaczonych na nagrody lub podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej

 

Interpelacja  nr 28793 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie uzgodnienia zasad podziału środków przeznaczonych na nagrody lub podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej

 

Zgłaszający: Filip Kaczyński

 

Data wpływu: 28-11-2021

 

Szanowna Pani Minister!

 

Zgodnie z postanowieniami art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych: „Regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej”. Wydaje się, że użyte w tym przepisie sformułowanie „w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową” oznacza, iż wykonanie tej kompetencji przez pracodawcę uzależnione jest od przeprowadzenia rokowań z organizacją związkową bądź organizacjami związkowymi, w wyniku których wszyscy uczestnicy rokowań zaaprobują treść wypracowanego wspólnie rozstrzygnięcia.

 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy i ewentualnie na jakich zasadach winno być realizowane uzgadnianie zasad podziału środków na nagrody lub podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej w przypadku, gdy w danej jednostce sfery budżetowej:

– pracownicy nie są zrzeszeni w związku zawodowym,
– działa jedna organizacja związkowa,
– działa kilka organizacji związkowych?

 

  1. Czy oraz ewentualnie w jakich sytuacjach sprzeciw jednej spośród kilku organizacji związkowych działających u pracodawcy lub zgłoszenie przez nią zdania odrębnego, przy aprobacie poczynionych ustaleń przez pozostałe organizacje związkowe i pracodawcę, oznaczać może uzgodnienie środków na nagrody lub podwyżki wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej, o jakim mowa w art. 27 ust. 3 ww. ustawy – konieczne do przyznania i „uruchomienia” przez pracodawcę nagród lub podwyżek? ….


Bądźmy razem – 30. Finał WOŚP. „Przejrzyj na oczy”

 

Aby pomóc potrzebującym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy właśnie gra po raz 30. Podczas tegorocznej akcji pod hasłem „Przejrzyj na oczy” pieniądze będą zbierane na sprzęt, który ma zapewnić najwyższe standardy diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 

 

 

 

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na:

– angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka – najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci,
– oftalmoskopy do badania dna oka,
– lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka,
– tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki),
– synoptofory do pomiaru kąta zeza,
– urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń,
– tomografy dna oka,
– mikroskopy,
– stoły operacyjne

 

Włączmy się do tej szczytnej akcji !!!

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej


Losy budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 r.

Informujemy czytelników strony internetowej SIPRP, że  w dniu 12 stycznia 2022 r., Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę zwiększającą m.in. o 10 858 tys. zł budżet Państwowej Inspekcji Pracy kosztem ogólnej i celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem ich na wydatki bieżące.

 

Poprawkę w tym zakresie zgłosili Senatorowie – Jan Filip Libicki oraz Magdalena Kochan odpowiednio – Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Komisja ta przed rozpatrzeniem ustawy budżetowej przez Senat RP opiniuje część budżetu dotyczącą Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Obecnie budżetem na 2022 r. zajmie się ponownie Sejm na najbliższym posiedzeniu rozpoczynającym się w 26 stycznia 2022 r., a 19 stycznia poprawkę opiniować będzie Komisja Finansów Publicznych.

 

Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy tylko, że Główny Inspektor Pracy – Katarzyna Łażewska-Hrycko wnioskowała, aby budżet Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 r. zawierał plan wydatków – 416 448 tys. zł, z czego: 3 528 tys. zł wydatki na rzecz osób fizycznych, oraz 404 790 tys. zł – wydatki bieżące oraz 8 120 tys. zł – wydatki majątkowe oraz 10 tys. zł – wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  W trakcie prac parlamentarnych po pracach w Komisji Finansów Publicznych Sejm zmniejszył budżet PIP do wartości odpowiednio: 405 590 tys. zł, 3 528 tys. zł, 393 932 tys. zł, 8 120 tys. zł i 10 tys. zł.

 

Niezależnie od tego jaki ostatecznie będzie los ww. senackiej poprawki, w tych trudnych czasach szczerze życzymy kierownictwu Państwowej Inspekcji Pracy sukcesów na polu niezbędnego reformowania i racjonalizowania funkcjonowania instytucji w tym trudnym dla całego społeczeństwa, a także dla Państwowej Inspekcji Pracy okresie, w tym także w odbudowaniu relacji społecznych wewnątrz instytucji – przez ostatnie lata także systematycznie demontowanych. O szacunku i wzajemnym zaufaniu nie wspominając.

 

 

do pobrania:

 

https://av8.senat.pl/10KRPSS931

 

https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/przebieg,568,1.html


Interpelacja w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy

 

Interpelacja nr 17216  w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy

 

Zgłaszający: Katarzyna Kotula

 

Data wpływu: 04-01-2021

 

Szanowna Pani Minister,

w sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku (druk sejmowy nr 470 z 29 czerwca 2020 roku) wskazano:

 

„Na skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w zasadniczy sposób wpływa ich właściwe wyposażenie zarówno w rozwiązania prawne, jak i organizacyjne. Uprawnienia, którymi w chwili obecnej dysponują inspektorzy pracy, nie są w pełni dostosowane do realiów kontroli legalności zatrudnienia i nie zawsze pozwalają na osiągnięcie lepszych efektów”.

 

Większość wniosków w tym zakresie, prezentowanych w sprawozdaniu, była już wielokrotnie wskazywana w sprawozdaniach za lata poprzednie, dlatego pytam:

  1. Czy ministerstwo prowadzi prace legislacyjne nad wprowadzeniem obowiązku zgłoszenia do ZUS każdej pracującej osoby fizycznej przed dopuszczeniem jej do pracy?
  2. Czy ministerstwo prowadzi prace legislacyjne mające na celu udostępnienie inspektorom pracy instrumentów usprawniających ich pracę w postaci dostępu w trybie online do:
  • baz danych ZUS – w zakresie danych dotyczących zgłaszania do ubezpieczeń społecznych oraz zaległości w opłacaniu składek na Fundusz Pracy,
  • rejestru bezrobotnych,
  • Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL)?

 

Łączę wyrazy szacunku

 

Katarzyna Kotula
Posłanka na Sejm RP

– – –

 

Odpowiedź na interpelację nr 17216 w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy

 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

 

Warszawa, 19-01-2021

 

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17216 Pani Katarzyny Kotuli w sprawie narzędzi wpływających na większą skuteczność organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień pozostających we właściwości resortu rodziny i polityki społecznej.

 

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych obowiązuje zasada powiązania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z zatrudnieniem na terytorium Polski (tzw. zasada terytorialności), przy czym pojęcie zatrudnienie rozumiane jest tu szeroko, jako każda aktywność stanowiąca tytuł do ubezpieczenia. Obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych objęto różne podmioty, takie jak np. pracownicy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

 

Nawiązanie stosunku ubezpieczenia następuje równocześnie z zaistnieniem faktów rodzących obowiązek ubezpieczenia. Takim zdarzeniem jest np. dzień nawiązania stosunku pracy, dzień oznaczony w umowie o pracę nakładczą jako dzień rozpoczęcia pracy nakładczej, czy dzień oznaczony w umowie agencyjnej, umowie zlecenia albo innej umowie o świadczenie usług jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. Zamknięty katalog okresów podlegania obowiązkowi ubezpieczenia w zależności od tytułu do ubezpieczenia został wskazany w art. 13 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Wymaga podkreślenia, że stosunek ubezpieczenia społecznego (emerytalnego i rentowych) nie jest stosunkiem prawnym ukształtowanym w drodze umownej, stąd obowiązek ubezpieczenia społecznego wynika z przepisów prawa i nie jest uzależniony od woli ubezpieczonego, czy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecny stan prawny w sposób kompleksowy reguluje zasady nawiązania stosunku ubezpieczenia (zgłaszania do ubezpieczeń społecznych), stąd obecnie nie przewiduje się prac legislacyjnych, które miałyby zmienić dotychczasowe przepisy.

 

Odnosząc się do kwestii związanej z udostępnieniem inspektorom pracy instrumentów usprawniających ich pracę w postaci dostępu w trybie online do baz danych ZUS – w zakresie danych dotyczących zgłaszania do ubezpieczeń społecznych oraz zaległości w opłacaniu składek na Fundusz Pracy – uprzejmie informuję, że pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawarte zostało Porozumienie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie współdziałania organów Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które przewiduje współpracę pomiędzy PIP a ZUS. Na mocy przedmiotowego porozumienia wprowadzono szereg wspólnych inicjatyw i działań prewencyjnych, jak np. zawiadomienia o stwierdzonych w czasie kontroli przypadkach naruszenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych, w tym dotyczących nieopłacania lub zaniżania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo w ramach obustronnej wymiany danych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia Państwowej Inspekcji Pracy informacje jednostkowe z zasobów informatycznych m.in. w postaci zbiorów danych jednostkowych: o płatnikach składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, czy o płatnikach składających informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenia wypadkowe.

 

Jednocześnie informuję, że adresatem pozostałych pytań zawartych w przedmiotowej interpelacji jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

Z wyrazami szacunku

 

Minister
z up. Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

 

źródło  –

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=898B688A74E95406C1258654004F5641&view=S


Boże Narodzenie’ 2021.

Członkom, Sympatykom naszego Stowarzyszenia,  Przyjaciołom i Adwersarzom oraz wszystkim Gościom naszej strony internetowej życzymy by

 

Dziecię Jezus z Betlejem

Wraz z Maryją i Józefem

Nawiedzali Wasz dom

i Wam błogosławili !

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej


Zmiany w ustawie o emeryturach pomostowych oraz ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy – konsultacje publiczne.

Z kronikarskiego obowiązku informujemy, iż w konsultacjach publicznych  znajduje się zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 2 grudnia 2021 r)

W niniejszej publikacji jedynie sygnalizujemy zmiany mające dotyczyć inspektorów pracy. I tak – nowe brzmienie otrzymać mają m.in. art. 10 ust. 1 pkt 9a oraz art. 11a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 

W projekcie tym zaproponowano m.in. rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy poprzez dokonanie takich zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, które pozwolą temu organowi na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, według kryteriów wskazanych w art. 3 ust. 1–3 ustawy o emeryturach pomostowych. W projektowanej ustawie zaproponowane zostało rozszerzenie zadań PIP o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie przepisu art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych. ……..


Pamięć – (po)listopadowe refleksje.

 

Już prawie miesiąc minął od 11-go listopada – Narodowego Święta Niepodległości, przeżywamy Adwent – czas refleksji, a przed nami najbardziej chyba rodzinne i refleksyjne Święta Bożego Narodzenia.

 

W te listopadowe dni, jak co roku, w imieniu inspektorów pracy złożyliśmy kwiaty oraz zapaliliśmy znicze na mogiłach osób szczególnie zasłużonych dla przedwojennej Państwowej Inspekcji Pracy i Rzeczypospolitej Polskiej, również tej Rzeczypospolitej współczesnej, która jest spadkobierczynią najlepszych tradycji II Rzeczypospolitej. …….