Propozycje zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – konsultacje społeczne.

 

 

Informujemy, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  otrzymało z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt (z 5.03.2019 r.)  zmian w „tytułowym” rozporządzeniu  – w celu wyrażenia opinii. 

 

W związku z tym, tradycyjnie już zwracamy się do Członków i Sympatyków  SIPRP z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii, co do tego projektu na adres  zarzad@siprp.pl w terminie do 21 marca 2019 r. ……..


Nowelizacja ustawy o PIP – opinia Prezesa Stowarzyszenia Inspektorów Pracy RP dla portalu Prawo.pl i Lex.pl

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowaną w dniu 5.11.2018 r. przez  prestiżowy portal prawny: www. Prawo.pl, oraz udostępnioną profesjonalnym użytkownikom prawa w Polsce przez Internetowy System Informacji Prawnej LEX  – opinię Prezesa SIPRP  dr Leszka Rymarowicza na temat specyficznych oświadczeń, do składania których zobowiązani zostali ostatnio inspektorzy pracy PIP.

 

Niestety, jak się okazało, był to jeden z „głosów wołającego na puszczy” (zresztą w dobrym towarzystwie (bo Biura Legislacyjnego Senatu in corpore ).

 

Ustawa jednak weszła w życie,  inspektorzy pracy z nowego obowiązku, jak zresztą z każdego innego, wzorowo się wywiązali, i niestety, od tego momentu ponoszą odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, na które nie mają żadnego wpływu. I bez jakiegokolwiek zawinienia mogą być pociągani z tego tytułu do drastycznej odpowiedzialności służbowej. Nie za bardzo zmienią to „poszerzające” albo (jak kto woli) „zwężające” wykładnie, przeprowadzane doraźne interpretacje i podejmowane (w zasadzie bez podstawy prawnej) weryfikacje masy informacji gromadzonych na mocy tej nowelizacji ustawy o PIP. ……..


Propozycje zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – konsultacje społeczne.

 

Informujemy, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  otrzymało z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt (z 6.02.2019 r.)  zmian w „tytułowym” rozporządzeniu  – w celu wyrażenia opinii.  ….


Historyczne podziękowania Głównego Inspektora Pracy za wsparcie SIPRP dotyczące budżetu PIP.

W trzecią rocznicę solidarnych niegdyś działań podejmowanych przez kierownictwo PIP i organizacje społeczne działające w naszym Urzędzie – pozwalamy sobie – nie tylko ku pamięci, przytoczyć treść bardzo ważnego dla nas pisma z dnia 22 lutego 2016 r., skierowanego na ręce prezesa SIPRP przez śp. Romana Giedrojcia, szefa naszego Urzędu, który z najwyższą determinacją podjął starania o powstrzymanie pauperyzacji inspektorów pracy, a także innych pracowników PIP.

 

Takie słowa pozwalają ciągle wierzyć w dobro, celowość i słuszność naszej drogi i społecznego zaangażowania, a także pozwalają z dystansem odnieść  się do napotykanych trudności, ale także aktów niezrozumienia, niechęci czy wręcz wrogości. Solidarność– miejmy nadzieję – ciągle jest wspólną naszą wartością, do której wszyscy mamy prawo.

 

Czy coś się w sytuacji opisywanej przez śp. Romana Giedrojcia w 2016 r. zmieniło? Co podziało się w naszym środowisku tak niewiele później? Dlaczego doszło do tak ogromnych i pogłębiających się podziałów, alienacji, nieufności, braku wzajemnego szacunku, aktów wykluczenia?  To pokaże i oceni zapewne już wkrótce Historia, której – nie da się tego ukryć – wszyscy jesteśmy częścią. Jak się w niej zapisujemy? …..


Kontrole przedsiębiorców. Co się (nie)zmieniło w funkcjonowaniu inspektorów pracy PIP od 30.04.2018 r.

 

Od sześciu lat Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej polskiej stara się doprowadzić do uznania – i co najważniejsze – wdrożenia w praktyce funkcjonowania urzędu postanowień ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Nr 81 MOP, która miała pecha przez wiele lat być jakby nie dostrzeżona przez kolejne kierownictwa PIP.

 

Przez te sześć lat naszemu Stowarzyszeniu udało się  doprowadzić (przy ogromnym oporze materyji i nieproporcjonalnych stratach w siłach i środkach własnych) do:

  • Formalnego uznania wyższości ratyfikowanej konwencji międzynarodowej nad prawem krajowym (co pozornie wydaje się oczywiste),
  • Uznania, że inspekcja pracy nie powinna, i w większości sytuacji nie musi zawiadamiać podmiotu kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli (co pozornie wydaje się oczywiste)
  • Uznania („wyinterpretowania”), że rzeczona konwencja w polskim systemie prawnym obejmuje także tzw. usługi, wobec tego jednakowe standardy kontroli stosuje się wobec wszystkich przedsiębiorców obejmowanych przez polski system inspekcji pracy  (co pozornie wydaje się oczywiste)
  • Zasiania uzasadnionych wątpliwości co do utrzymywania fikcyjnej w istocie instytucji tzw. „upoważnień do kontroli” (sprawa, po wielu latach została podjęta przez tzw. kręgi decyzyjne). Mimochodem przy tym uznano, że jeżeli chodzi o termin doręczenia przedsiębiorcy tego dokumentu – stosuje się lex specialis, czyli ustawę o PIP.
  • Uznania – co prawda połowicznego – że tzw. „skargi” determinujące system pracy inspekcji pracy w Polsce, w istocie są wnioskami o kontrolę, i w takim trybie winny być rozpatrywane. Konsekwencją tego powinno być, a na razie niestety nie jest,  zredefiniowanie pojęcia tzw.  „tajemnicy skargowej” ograniczającej bezpodstawnie prawa strony postępowania. ……


W 100-lecie PIP – wykład w Muzeum Śląskim w Katowicach: „Od przysięgłych gornych do inspektorów pracy. O tradycjach ochrony pracy na Śląsku”.

W imponującej nowoczesnością podziemnej sali seminaryjnej Muzeum Śląskiego w Katowicach w dniu 22 stycznia 2019 r. (i co warto zaznaczyć poza godzinami pracy zarówno wykładowcy jak i audytorium) – pasjonat historii kultury pracy na Śląsku, mgr Roman Adler  wygłosił wykład: „Od przysięgłych gornych do inspektorów pracy. O tradycjach ochrony pracy na Śląsku”. Wydarzenie to zdaje się wpisywać w obchody przypadającego w bieżącym roku jubileuszu 100-lecia utworzenia PIP. Honory gospodarza pełnił dr Dawid Keller – historyk z Muzeum Śląskiego.

 

Czytelników naszej strony internetowej zapraszamy do zapoznania się ze skrótem tego arcyciekawego wystąpienia (do pobrania na końcu publikacji). Wynika z niego, że tradycje inspekcji pracy w Polsce wywieść można z wieku XIII. W 1517 r. król Zygmunt Stary utworzył dla całego Królestwa Polskiego urząd podkomorzego górniczego,  pierwszą udokumentowaną kontrolę, obejmującą „ogląd dołu co do robót  odbytych i odbyć się mających w celu bezpieczeństwa kopalni” przeprowadzono w 1518 r. Na Śląsku pierwsi państwowi, bo opłacani z kasy książęcej urzędnicy powołani zostali przez ostatniego Piasta opolsko-raciborskiego, Jana II Dobrego w 1528 r. ….


Ciężkie odbiurokratyzowanie biurokracji. Walki z metrykami ciąg dalszy.

 

Od 2012 r. Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi korespondencję z  kilkoma ministerstwami, tj. na początku Administracji i Cyfryzacji, a ostatnio  Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie zniesienia obowiązku prowadzenia metryk spraw administracyjnych w odniesieniu do nakazów wydawanych przez inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Przytoczyliśmy wiele argumentów, od prawnych poczynając, na zdroworozsądkowych i finansowych kończąc. Nie zawahaliśmy się nawet użyć casusu palmy wielkanocnej, czy Kolumny Zygmunta w Warszawie (wpisy: z dnia 16.04.2012r.   z dnia 11.07.2012r. Na pewnym etapie w sprawę włączył się Główny Inspektorat Pracy. ….


Wokół budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2019 – cd. (2)

W dniu 16.01.2019 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalił ustawę budżetową na 2019 r. Nim ustawa ta trafi do Senatu uwagę naszych czytelników chcemy zwrócić  na dwie  poprawki  wniesione na poprzednim posiedzeniu Sejmu (podczas drugiego czytania), dotyczące budżetu Państwowej Inspekcji Pracy, które były głosowane w Sejmie przed jej uchwaleniem.

 

Poprawka nr 22

W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług o kwotę 19.697 tys. zł (dz. 756), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych) na realizację nowych i priorytetowych dla strony społecznej zadań, takich jak nadzór nad realizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, kontrola wypłacania wynagrodzeń w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej.” – zgłoszona przez KP KUKIZ’15. …..


O programie działania PIP na 2019 r., o realnych szansach na wzrost wynagrodzeń i o bieżących problemach inspekcji. Posiedzenie Rady Ochrony Pracy.

W dniu 15 stycznia odbyło się posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy, na którym Rada m. in. przyjęła pozytywne stanowisko w sprawie programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2019 r. Znaczącym akcentem w obradach była troska o wzmocnienie PIP, także poprzez zwiększenie budżetu w części obejmującej wynagrodzenia. Odpowiada to postulatom środowiska, artykułowanym od kilku lat przez inspekcyjne związki zawodowe, a także przez nasze Stowarzyszenie, które miało zaszczyt pierwsze wprowadzić ten problem w debatę publiczną i wyliczyć owe 40+ zadań ustawowych realizowanych przez inspektorów pracy. Z oficjalnym sprawozdaniem z obrad ROP można zapoznać się tu: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/100341,akceptacja-programu-dzialania.html

 

W toku posiedzenia poseł Janusz Śniadek – Przewodniczący Rady poinformował zebranych m. in, że  „(…) ma być w tej chwili realizowana  poprawka przywracająca znaczną część tej kwoty – 8 mln zł zostało wynegocjowane i to ma być przywrócone i adresowane na płace (…)”. Trzymamy kciuki, aby plan ten doczekał się realizacji. Jak co roku, także i w tym braliśmy aktywny udział w lobbingu na rzecz zniwelowania, a przynajmniej zmniejszenia dokonanego w Sejmie uszczuplenia  zaproponowanego przez głównego inspektora pracy budżetu PIP. ….


27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Kolejny, już 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się 13 stycznia 2019 roku. Jego celem jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju.

 

W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.

 

Jak co roku całym sercem przyłączamy się do tej szlachetnej i jednoczącej społeczeństwo „od morza do Tatr” a także „od lewicy do prawicy” akcji. I apelujemy do P.T. Członków i Sympatyków SIPRP: Okażmy  Serce !

 

POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

 

aktualizacja 14.01.2019 r.

 


„Bene de patria meritus”

W dniu 3. stycznia 2019 r. przypadła okrągła, stuletnia rocznica podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu tymczasowego o urządzeniu i działalności inspekcji pracy, który został opublikowany w Dziennik Praw Państwa Polskiego nr 5, z datą 13. stycznia 1919 r.

 

Pomimo tego że dekret ten obejmował tylko b. zabór rosyjski, a droga do objęcia nadzorem inspekcji pracy całego terytorium Rzeczypospolitej była bardzo daleka (w Poznaniu wybucha właśnie Powstanie Wielkopolskie, inspektorzy przemysłowi z Galicji zostaną włączeni w struktury PIP na początku lat 20-tych, a inspektorzy śląscy aż za 10 lat) – właśnie ten dzień 3. stycznia umownie przyjmujemy za datę jubileuszową współczesnej Państwowej Inspekcji Pracy, która pomimo zerwania ciągłości historycznej z tamtą instytucją, jest spadkobiercą tradycji  Inspekcji Pracy II Rzeczypospolitej.

 

Uznając historię przedwojennej Inspekcji Pracy za jeden z kamieni węgielnych naszej codziennej służby, w Waszym imieniu przedstawiciele SIPRP oraz obu współdziałających z nami organizacji związkowych działających w Państwowej Inspekcji Pracy – w przeddzień oraz w sam dzień jubileuszu PIP, złożyliśmy, jako dowód pamięci i czci, skromne wiązanki kwiatów na mogiłach osób zasłużonych dla powstania i działania przedwojennej Państwowej Inspekcji Pracy: ……


Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2019! Podsumowanie siódmego roku działania Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

Kończy się rok 2018 – siódmy już rok działalności Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. O najważniejszych działaniach podejmowanych w Waszym imieniu przez Zarząd Główny staraliśmy się  informować Was na bieżąco.

  

Staramy się rzetelnie informować o najważniejszych dla naszego środowiska sprawach, a także, nieraz z przymrużeniem oka komentować je na stronie internetowej. Codziennie odwiedza ją od kilkudziesięciu do kilkuset osób, również z tak zwanych kręgów opiniotwórczych i decyzyjnych. Fragmenty naszych publikacji odnajdujemy w artykułach prasowych, materiałach parlamentarnych, wystąpieniach posłów i senatorów wygłaszanych z trybuny sejmowej czy senackiej, gdyż od kilku już lat nasze stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa (NGO), reprezentująca środowisko inspektorów pracy, jest postrzegane jako poważny partner, nie tylko przez liczące się w Polsce organizacje pozarządowe, ale także przez parlamentarzystów, urzędy i różne gremia decyzyjne.

 

O uważnej lekturze naszych publikacji świadczyć może kierowana do Zarządu korespondencja. Z różnych stron Polski kierowane są do nas różne sygnały i informacje, również (niestety) listy anonimowe. Nie mamy ani prawa, ani ambicji większością tych spraw się zajmować. Działamy społecznie, a ramy naszego funkcjonowania określa prawo i statut Stowarzyszenia.  Kolejny rok zdaje się potwierdzać, że paradoksalnie, najtrudniej jest być prorokiem we własnym kraju, czyli działać w najbliższym naszym otoczeniu i w kręgach zajmujących się zawodowo ochroną pracy w Polsce. ….


Boże Narodzenie.

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Członkom oraz Sympatykom naszego Stowarzyszenia, a także wszystkim Przyjaciołom zaangażowanym w ideę ochrony człowieka w środowisku pracy Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym 2019 roku, wraz z podziękowaniami za pracę dla dobra wspólnego, 

 

składa:  

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej


Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – konsultacje społeczne.

 

 

W ramach konsultacji publicznych, z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przesłano do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wraz z uzasadnieniem, z prośbą o wyrażenie opinii.

 

W obecnym stanie prawnym pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymując łączne wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może otrzymywać niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy), wykonująca jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. W praktyce sytuacja taka powoduje niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników z dłuższym stażem pracy, których wynagrodzenie zasadnicze bywa niższe niż wynagrodzenie osób dopiero rozpoczynających pracę zawodową. W takich przypadkach tzw. dodatek stażowy przestaje pełnić rolę formy uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe związane z długotrwałym zatrudnieniem.

 

Projekt ustawy zakłada zmianę brzmienia art. 6 ust. 5 ustawy przez dodanie pkt 5 w brzmieniu: „dodatku do wynagrodzenia przysługującego za staż pracy”. Celem wprowadzenia ww. zmiany jest zapewnienie bardziej przejrzystego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zakłada się, że wejście w życie projektowanej nowelizacji ustawy przyczyni się do bardziej sprawiedliwego sposobu wynagradzania pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie, poprawy ich sytuacji dochodowej, a także przywróci odpowiednią funkcję dodatkowi do wynagrodzenia przysługującemu za staż pracy.

 

Po raz kolejny inspektorzy pracy, działający jako organy państwowej instytucji kontrolnej, reprezentowani przez Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej – mają więc możliwość wyrazić swoją opinię o proponowanych zmianach, z punktu widzenia  praktyków i ekspertów. ….


37 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO.

13 grudnia 1981 r. komunistyczne władze PRL wprowadziły w Polsce stan wojenny. Była to jedna z ostatnich prób zatrzymania procesu odzyskiwania przez Polaków wewnętrznej wolności i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Stan wojenny przyniósł tysiącom Polaków ogromne cierpienia. Tysiące osób zostało internowanych, uwięzionych, pozbawionych pracy. Wiele osób poniosło śmierć.

 

Rozwiązano większość organizacji społecznych, stowarzyszeń a także związki zawodowe.  Stan wojenny na długie lata zahamował także proces tworzenia się Państwowej Inspekcji Pracy w duchu uchwalonej w atmosferze zrywu sierpniowego ustawy o PIP a także ratyfikowania przez Polskę Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy i pełnego wdrożenia jej zapisów.

 

Solidarności, patriotyzmu i wiary Polaków nie udało się jednak zdławić. …..


Wokół budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2019 – cd.

 

Jak już informowaliśmy, na 69. posiedzeniu Sejmu rozpoczęły się prace parlamentarne nad budżetem państwa na 2019 r., których elementem będzie również uchwalenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.  Z uwagą śledzimy więc przebieg zdarzeń i staramy się wspierać starania czynione w tej materii  zarówno przez kierownictwo urzędu, związki zawodowe obejmujące swoim działaniem PIP, jak i przez bardziej lub mniej życzliwych PIP posłów i senatorów.

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. (druk sejmowy 2864), w części 12  (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez głównego inspektora pracy kwotę 350 560 tys. zł  (w poprzednim roku budżetowym było to 324 621 tys. zł). Na wydatki bieżące jednostki budżetowej,  a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe  przewidziano z tego kwotę 343 235 tys. zł., (w roku poprzednim było to 315 626 tys. zł). ….


Hołd ofiarom Wielkiego Głodu na Ukrainie.

W dniu 24 listopada, w symbolicznym dniu pamięci o Wielkim Głodzie, jednej z największych tragedii w historii narodu ukraińskiego – wspólnie z Ukraińcami oddaliśmy hołd milionom ofiar tej zbrodni systemu totalitarnego.

 

Szacuje się że w latach 1932-1933, w wyniku wywołanej  sztucznie klęski głodu oraz fali represji na Ukrainie zginęło ponad 4 miliony ludzi, w tym także kilkadziesiąt tysięcy Polaków.

 

W uroczystości, która odbyła się przy symbolicznej tablicy w Krakowie udział wziął przewodniczący Komisji Kultury i Duchowości Rady Najwyższej Ukrainy, pan Mykoła Kniażycki. ….