Trzymajmy się Konwencji Nr 81 MOP. Czy Rzecznik Praw Przedsiębiorcy będzie mógł wstrzymać kontrolę inspektora pracy PIP?

Jedną z nowych instytucji „Prawa przedsiębiorców” ma być powoływany  przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra właściwego do spraw gospodarki Rzecznik Praw Przedsiębiorcy – jako organ stojący na straży praworządności i bezpieczeństwa prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

Do uprawnień przyznanych Rzecznikowi w celu ochrony praw przedsiębiorców, należeć ma m.in.:

  • Inicjatywa ustawodawcza,
  • Wniosek o wydanie objaśnień prawa,
  • Informowanie organów państwa o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniach organów,
  • Ocena działania prawa przedsiębiorców oraz projektowanie dla Rady Ministrów prawa dla przedsiębiorców,
  • Żądanie od organów wyjaśnień, dokumentów, informacji, akt,
  • Występowanie do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności wykładni prawa,
  • Żądanie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa,
  • Zlecanie badań, opinii i ekspertyz,
  • Informowanie o barierach i utrudnieniach w prawie przedsiębiorczości.

 

Instytucja, do której wystąpi Rzecznik będzie miała 30 dni na podjęcia działania i odpowiedzi na jego wniosek.

 

Jednym z najważniejszych praw Rzecznika ma być prawo do wstrzymania kontroli przedsiębiorców – jeśli stwierdzi, że odbywa się ona z naruszeniem prawa. Wstrzymanie kontroli będzie możliwe nawet na okres do 6 miesięcy. ….


Nasze/Wasze priorytety A.D.2012. Co się zmieniło przez 5 ostatnich lat ?

Przed 6 już prawie laty, bo 9 września 2012r. na stronie internetowej Stowarzyszenia opublikowaliśmy artykuł pt. „Dyskusja także o naszych priorytetach. Skuteczność i funkcjonalność organów kontroli państwowej tematem posiedzenia Komisji ds. Kontroli Państwowej”, zaś  19 października 2012r. artykuł pt. „Dyskusja o priorytetach (cd.)”.

 

Korzystając  chwil oddechu, na jaki pozwala „wakacyjna kanikuła” – zapraszamy  naszych czytelników do refleksji i dokonania oceny tego na ile problemy którymi wówczas żyliśmy – pozostają i dziś aktualne i ważne

 

 

„(…) System preferuje prowadzenie wielu spraw łatwych, nie zaś zajmowanie się sprawami trudnymi. Woli się łapać przysłowiowych pijanych rowerzystów niż bandytów czy aferzystów.  Widać jak na dłoni, że z anachronicznej struktury wielu urzędów, ale także kryteriów oceniania kierownictw urzędów – wynika powszechny paraliż decyzyjny jeżeli chodzi o możliwość wskazywania spraw najważniejszych i zajmowania się nimi w trybie priorytetowym. Priorytetowym – to znaczy jak rozumiemy przed innymi, a nie równocześnie z innymi, mniej ważnymi, co wiąże się oczywiście z rozproszeniem sił i środków oraz „jakimś tam” załatwieniem wszystkiego. W potopie spraw błahych, toną sprawy ważne, brakuje czasu na refleksję i doprowadzenie spraw, które tego bezwzględnie wymagają do przysłowiowego końca. …..


Prawo przedsiębiorców. Trzymajmy się Konwencji Nr 81 MOP.

Warto sobie uświadomić, iż w najbliższym czasie wejdzie w życie, stanowiąca część konstytucji biznesu, ustawa „Prawo przedsiębiorców”. Zapewne na nowo rozpocznie się akademicka dyskusja, czy inspektorzy pracy maja prawo przeprowadzać kontrole bez wcześniejszego zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli. I być może z tzw. „ostrożności”,  ktoś może sugerować, iż taki obowiązek inspektorów pracy dotyczy.

 

 

OTÓŻ NIE!

 

Obowiązek taki nie dotyczył, nie dotyczy i nie będzie dotyczył kontroli wykonywanych przez inspektorów pracy PIP.

 

Czytelnikom naszej strony internetowej zalecamy uważną lekturę interpelacji posła Tomasza Jaskóły (Kukiz’15) i jasną odpowiedź udzieloną w imieniu ministra rozwoju przez podsekretarza stanu Mariusza Haładyja. ……


Więcej światła ! Posiedzenie naukowe KE PAN oraz PTErg.

Komisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 20 czerwca (wtorek!) o godz. 18.00, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.); z następującym porządkiem dziennym:

– Jakość światła – przedstawi dr hab. inż. Piotr Szymczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, Laboratorium Informatyki w Zarządzaniu).

 

do pobrania – Jakość światła – abstrakt


Zadbajmy o swoje zdrowie […].

Nie ma już inspektora, który przy realizacji zadań służbowych nie miałby do czynienia z pracą z użyciem komputera. A taka praca, najczęściej wykonywana w pozycji siedzącej, może stać się bardzo uciążliwa dla organizmu. Długi okres pracy (wielogodzinny, kilkumiesięczny, kilkuletni) z komputerem, wraz z niekorzystnymi czynnikami może powodować poważne dolegliwości zdrowotne.

 

Długotrwałe unieruchomienie organizmu obciąża kręgosłup i mięśnie pleców, a także powoduje spowolnienie procesów fizjologicznych. Dolegliwości układu mięśniowo szkieletowego u osób wykonujących tego typu pracę dotyczą około 35% pracowników. …..


Degeneracja nastąpiła. I upłynie wiele lat, zanim ludzie o niej zapomną.

Na gruncie niezbyt obecnego medialnie wydarzenia, jakim jest wejście w  życie z dniem 1 czerwca nowych zasad korzystania z pracy tymczasowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 962), utrudniających stosowanie powszechnych dotychczas patologicznych mechanizmów zatrudniania kilkuset tysięcy obywateli – zapraszamy do zapoznania się z fragmentami artykułu Andrzeja Andrysiaka „W obronie symetryzmu” opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 5 maja 2017 r. 

 

To co napisał Autor może się nam podobać lub nie, możemy się z Jego poglądami oczywiście nie zgadzać. Ale jest to niezmiernie rzadko spotykana próba syntezy problemu, która nas wszystkich – także inspektorów pracy – dotyczy. Dlatego warto się z nią zapoznać i nad naszym miejscem w czasie i przestrzeni – zastanowić. Szczególnie, iż wiodący wątek dotyczy także pięciu lat żmudnej i niewdzięcznej działalności SIPRP w kwestii przywrócenia normalności w funkcjonowaniu PIP. ….


Rozliczenia minimalnej stawki godzinowej.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.  Z powyższym dniem na inspektorów pracy PIP nałożono też nowy obowiązek, polegający na kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Prawidłowe wywiązywanie się przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków związane jest z wieloma pytaniami i niejasnościami, które odpowiedzialne za wprowadzenie omawianych przepisów organy i instytucje starają się wszechstronnie wyjaśniać. Nowy stan prawny spowodował jednakże lawinowy wzrost liczby pytań  dotyczących obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, kierowanych do inspektorów pracy, ale także bezpośrednio do naszego Stowarzyszenia. …..


Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017r.

 

W ramach współdziałania Stowarzyszenia Inspektorów Pracy z Ministerstwem Rozwoju udostępniamy przekazaną nam broszurę informującą o najistotniejszych zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego stosowanym (jak wiadomo) w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach nieuregulowanych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, bądź przepisach wydanych na jej podstawie albo w przepisach szczególnych.

 

Już niebawem, bo z dniem 1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie przygotowana w Ministerstwie Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Przygotowana w ramach pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” ustawa jest najbardziej obszerną zmianą KPA od kilkudziesięciu lat. ….


Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym.

Komisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 18 maja (czwartek) o godz. 18.00, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.); z następującym porządkiem dziennym:

 

– Zastosowanie wybranych technik sztucznej inteligencji do oceny poziomu wyszkolenia operatorów maszyn i pojazdów rolniczych – przedstawi dr inż. Karolina Trzyniec (Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie),

– dyskusja,  

– sprawy bieżące,

– wolne wnioski.                                                                                

 

Serdecznie zapraszamy

 

do pobrania – zapro KE-PTErg-18-05-2017                           

 

 


Wniosek o wyrażenie przez SIPRP opinii do projektu „rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.

Pani Jadwiga Emilewicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów pismem z dnia 19.04.2017 r. zwróciła się do sześciu imiennie wskazanych podmiotów tj.: Rady Dialogu Społecznego, Krajowej Izby Gospodarczej, Naczelnej Organizacji Technicznej, Zarządu Głównego Związku zakładów Doskonalenia Zawodowego, Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Transportu – z prośbą o wyrażenie opinii  w zakresie projektu (z dnia 10.04.2017 r.) „rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym”. ( PDF pisma przewodniego  ).

 

Z przesłanego do SIPRP pisma wynika, że ww. projekt zastąpi rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650,z późn. zm.).

 

Jest to dla naszego Stowarzyszenia na tej krótkiej liście organizacji obywatelskich pro bono ogromny zaszczyt i niewątpliwe kolejne wyróżnienie. ……


Święto Narodowe Trzeciego Maja.

 

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990 w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 

 

 

Konstytucja 3 Maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów – pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie, a druga po amerykańskiej na świecie,  wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską.  Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja  była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. 

 

Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w tym czasie Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, które były rozwinięciem jej postanowień. Sejm grodzieński (1793r), aktem oblatowanym w Grodnie 23 listopada 1793 roku uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.  Przed uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, termin konstytucja służył na określenie wszelkich ustaw uchwalanych na Sejmie. Dopiero po 3 maja 1791 pojęcie konstytucja nabrało swojego nowoczesnego znaczenia, określając podstawowy akt prawny, ustawę zasadniczą. ….


Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na Fladze RP. Jest to święto stosunkowo młode, bo obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie.

 

Ustanowienie 2 maja dniem flagi państwowej ma swoje podłoże historyczne. Właśnie tego dnia żołnierze polscy z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie, zdobywając miasto przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej. Data ta nawiązuje również do czasów PRL-u, w których, w przed dzień ustanowienia Święta Konstytucji 3 Maja, władze komunistyczne wydały zakaz wywieszania flag państwowych dla upamiętnienia tego wydarzenia.

 

do pobrania – Publikacja Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe

 

źródło:

 

https://www.kalendarzswiat.pl/dzien_flagi/2017

 

http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16049,Czy-wiesz-ze-nie-wszystkie-Bialo-Czerwone-sa-flagami.html


O INSPEKCJĘ PRACY.

 

W dniu dzisiejszym obchodzimy  Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy / Świętego Józefa  Robotnika.  

 

 

 

Z tej okazji proponujemy zapoznanie się z opublikowanym w dzienniku „Robotnik” Nr. 294 (3095) Warszawa, poniedziałek 25 października 1926 r. tekstem: „O inspekcję pracy”. Od tego czasu minęło ponad 90 lat, wiele wątków się zdezaktualizowało, ale jak wiele zagadnień, pytań i wątpliwości jest dla osób zaangażowanych w ochronę pracy w Polsce jak najbardziej aktualnych. Na przykład o zajmowanie czasu inspekcyjnego przez mediacje w sprawach indywidualnych (obecnie skargi i tzw. współpracę), przeprowadzanie kontroli „zza biurka” lub  „w kantorze” czy w końcu (jakież to qui pro quo!) „myślenie o tem, żeby fabrykanta nie drażnić, żeby mu nie sprawić przykrości, kłopotu, nie przyprawić  go o koszta” Pewne pytania zadać można obecnie wręcz odwrócić:  np.   o niedostateczny udział w kadrze inspektorskiej nie prawników (jak wówczas) – lecz inżynierów-specjalistów… A zagadnienie „elastycznego czasu pracy” – jakże to nad wyraz aktualne! ……


Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy / World Day for Safety and Health at Work 2017.

28 kwietnia jest ustanowionym przez Międzynarodową Organizację Pracy Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Jego podstawowym celem jest promowanie na całym świecie zasad profilaktyki wypadków i chorób zawodowych. Jest to przede wszystkim kampania prewencyjna – prowadzona w celu podniesienia świadomości i skupienia uwagi opinii międzynarodowej na aktualnych zagrożeniach i tendencjach w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz na skali urazów, chorób związanych z pracą i  śmiertelnych wypadków związanych z pracą.

 

28 kwietnia ruch związkowy obchodzi także Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W wielu firmach dzień ten obchodzony jest także jako tzw. „SafeDay” – czyli „Dzień Bezpieczeństwa”.

 

Jest o także swego rodzaju święto inspekcji pracy – instytucji zajmującej się w krajach członkowskich MOP nadzorem właśnie nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w środowisku pracy (OSH). Powinien być to także dzień refleksji w samej inspekcji oraz w otoczeniu inspekcji. W jakim punkcie stoimy i dokąd zmierzamy ? Co udało się osiągnąć, a czemu poświęcić powinniśmy najbliższym czasie szczególnie wiele pracy ? …..


Znowu ustawa o swobodzie działalności gospodarczej & nowa ustawa „Prawo Przedsiębiorców”. Minister Rozwoju: PIP ma i będzie miała prawo przeprowadzać kontrolę każdego podmiotu podlegającego systemowi inspekcji pracy w Polsce, bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Problemem funkcjonowania PIP w ostatnich latach była feralna interpretacja przepisów rozdziału V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzona do stosowania wewnątrz urzędu w marcu 2009r. poprzez wytyczne wydane wówczas przez byłego głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca, a uchylona m. in. w wyniku akcji społecznej prowadzonej przez SIPRP –  dopiero w 2016 r. 

 

Czytelnicy naszej strony wiedzą, iż relacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do ustawy o PIP, podmiotowy zakres stosowania Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, a także przekonanie decydentów iż Konwencja Nr 81 MOP w Rzeczypospolitej Polskiej bezwzględnie obowiązuje i nie może być mowy o jej uznaniowym stosowaniu – stanowi jeden z głównych obszarów działalności naszego Stowarzyszenia od pięciu (!) lat.

 

Wydawało się, że – co prawda z ogromnym oporem materyi – sprawę udało się już wyjaśnić,  ale ostatnio odnotowujemy coś w rodzaju déjà vu,  i o rzeczach które nie budzą żadnych wątpliwości znów zaczyna się dyskutować. Dodajmy – w zgoła niespodziewanych miejscach i ze szkodą dla sprawy tj.  nie budzących niepotrzebnych wątpliwości pracodawców, jasnych i klarownych procedur kontrolnych inspektorów pracy.

 

Z uzasadnioną satysfakcją przyjęliśmy więc także najświeższe stanowisko dotyczące zakresu stosowania przez organy PIP ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i co jest szczególnie ważne – także nowej, procedowanej dopiero ustawy „Prawo przedsiębiorców”.  Stanowisko Ministerstwa Rozwoju po raz  kolejny potwierdza, iż nasza akcja społeczna miała i ma sens.

 

Zaznaczyć należy, iż  w kwestii „Prawa przedsiębiorców” Ministerstwo Rozwoju jest ministerstwem wiodącym i ta wykładnia procedowanej ustawy, odpowiadające – co jest oczywiste – stanowisku Rządu RP,  traktowana być musi jako tzw. „wykładnia autentyczna”,  bez potrzeby zasięgania opinii  w tej kwestii u mniej lub bardziej poddawanym naciskom różnych lobby teoretyków prawa. 

 

Pozwalamy sobie niniejszym przedstawić wyjaśniającą przedmiotowe zagadnienie po raz n-ty, w dokładnie w taki sam, nie budzący najmniejszych wątpliwości sposób odpowiedź (data jej wpływu do Kancelarii Sejmu 4.04.2017 r.) na interpelację skierowaną przez posła Józefa Brynkusa do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego, której udzielił Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj.

 

Cieszyć musi powtarzalność stanowisk różnych organów i instytucji państwowych w tak ważnej dla systemu ochrony pracy w Polsce  kwestii.  …..


Podsekretarz Stanu w MRPiPS Stanisław Szwed: PIP ma prawo przeprowadzać kontrolę każdego podmiotu podlegającego systemowi inspekcji pracy w Polsce, bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Sprawa wzajemnej relacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o PIP, a także przekonanie decydentów iż Konwencja Nr 81 MOP w Rzeczypospolitej Polskiej bezwzględnie obowiązuje i nie może być mowy o jej uznaniowym stosowaniu – stanowi jeden z głównych obszarów działalności naszego Stowarzyszenia od pięciu (!) lat. Wydawało się, że – co prawda z ogromnym oporem materyi – sprawę udało się już wyjaśnić,  ale ostatnio odnotowujemy coś w rodzaju déjà vu,  i o rzeczach które nie budzą żadnych wątpliwości znów zaczyna się dyskutować. Dodajmy – w zgoła niespodziewanych miejscach i ze szkodą dla sprawy tj.  nie budzących niepotrzebnych wątpliwości pracodawców, jasnych i klarownych procedur kontrolnych inspektorów pracy.

 

Tematyce tej poświęciliśmy wiele publikacji na naszej stronie internetowej www.siprp.pl, (których z powodu braku miejsca nie przywołujemy) np. artykuł z 10.05.2012r. – http://www.siprp.pl/podmiotowy-zakres-stosowania-konwencji-nr-81-mop-dotyczacej-inspekcji-pracy-w-przemysle-i-handlu-w-opinii-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej/

 

Z uzasadnioną satysfakcją przyjęliśmy także zmianę przez byłego Głównego Inspektora Pracy  p. Iwonę Hickiewicz feralnej interpretacji  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stosowanej w PIP na podstawie pisma wydanego przez wcześniej sprawującego funkcję głównego inspektora pracy p. Tadeusza Jana Zająca.

 

Pozwalamy sobie niniejszym przedstawić wyjaśniającą przedmiotowe zagadnienie na nowo,  w dokładnie w taki sam, nie budzący najmniejszych wątpliwości sposób odpowiedź (z dnia 31.03.2017 r.) na interpelację skierowaną przez posła Józefa Brynkusa do Prezesa Rady Ministrów, której udzielił Podsekretarz Stanu Stanisław Szwed. ……


Zmarł Mirosław Feldmann – jedna z osób tworzących historię współczesnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 14 kwietnia 2017 r. zmarł

 

dr MIROSŁAW FELDMANN

 

długoletni Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu

były zastępca Głównego Inspektora Pracy

wykładowca akademicki …….