Interpelacja w sprawie potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy

 

 

Interpelacja nr 36896 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy

 

Zgłaszający: Filip Kaczyński

 

Data wpływu: 29-10-2022

 

Szanowna Pani Minister!

Niejednokrotnie w prasie branżowej poruszana jest tematyka potrąceń z wynagrodzenia osób wykonujących pracę najemną na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych w celu zapewnienia utrzymania lub kiedy uzyskane z nich wynagrodzenie stanowi jedyne źródło dochodu. Spotkać można się ze stanowiskiem, że dokonanie przez zleceniodawcę (na jego rzecz) potrącenia z tytułu nieobecności zleceniobiorcy w pracy, czy też użytkowania przydzielonej mu odzieży lub obuwia roboczego albo z racji „wypożyczenia” sprzętu niezbędnego do wykonania zlecenia – jest dopuszczalne. Nie brakuje jednak twierdzeń przeciwnych, a przynajmniej wskazujących, że obowiązują w tym względzie ograniczenia. Panuje przekonanie, że potrącenia te są dopuszczalne w części przekraczającej minimalną stawkę godzinową – za pisemną zgodą zleceniobiorcy. Wolą ustawodawcy wynagrodzenie zleceniobiorcy nie może być niższe niż wynosi aktualna minimalna stawka godzinowa, a do tego sprowadzałoby się w praktyce pomniejszenie wypłaty o potrącenia takie, jak wyżej wskazano. W świetle obowiązujących obecnie przepisów zleceniobiorca nie może otrzymać mniej niż 19,70 zł brutto za godzinę pracy. Wątpliwości pojawiają się wówczas, gdy umowa nie zawiera regulacji w zakresie potrąceń, czy kar umownych – na rzecz zleceniodawcy, a wynagrodzenie zleceniobiorcy oscyluje w stawce równej minimalnej stawce godzinowej. Wydaje się, że z uwagi na przepis art. 833 § 21 Kodeksu postępowania cywilnego uprawnienia zleceniodawcy w zakresie samodzielnego dokonywania potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorców nie mogą być dalej idące niż funkcjonujących w oparciu o przepisy rangi ustawowej organów egzekucyjnych.

 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 

  1. Jaka jest kwota wolna od potrąceń w przypadku dokonywania ich z wynagrodzenia zleceniobiorcy na rzecz zleceniodawcy?
  2. Czy i ewentualnie pod jakimi warunkami dopuszczalne jest stosowanie przez zleceniodawcę potrąceń (z tytułu np. kar umownych, użytkowania odzieży, obuwia roboczego, czy też nieobecności w pracy) z wynagrodzenia zleceniobiorcy, w tym przy braku odpowiednich regulacji w tym zakresie w treści umowy zlecenia?
  3. Czy dopuszczalne jest stosowanie przez zleceniodawcę, na jego rzecz ww. potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy równego minimalnej stawce godzinowej? (…)


Relacja z Walnego Zebrania Członków SIPRP.

 

Informujemy iż na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w Krakowie w dniu 30 stycznia 2023 r., dokonano m.in. zmiany statutu Stowarzyszenia – przede wszystkim dla ułatwienia uzyskiwania członkostwa w naszym Stowarzyszeniu oraz dla racjonalizacji funkcjonowania SIPRP. Wprowadzone zmiany dotyczą: §7 ust. 2,  §11, §12, §17,  §19, §23 i §27  statutu SIPRP.

 

Prezes Zarządu Głównego SIPRP, kol. Leszek Rymarowicz – przedstawił informacje bieżące dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia, omawiając też niepokojące zjawiska występujące aktualnie w Inspekcji.

 

Ustalono iż zostanie skierowany wspólny apel SIPRP oraz NSZZ SOLIDARNOŚC-80 do Głównej Inspektor Pracy w zakresie stosowania elementów symboliki państwowej w działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy w najważniejszych dokumentach urzędowych inspektorów pracy. Jest to kontynuacja inicjatywy z którą wystąpiliśmy na samym początku działania SIPRP, i która pomimo apeli kierowanych do kolejnych Głównych Inspektorów Pracy, pomimo roku jubileuszowego 100-lecia PIP, do dzisiaj nie doczekała się realizacji. Wpisuje się to – niestety – w postępujący proces uprzedmiotowiania inspektorów pracy w strukturach urzędu i ich nie tylko płacowej prekaryzacji.  (…)


Nowelizacja rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej – konsultacje społeczne.

Z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przesłano do  Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej projekt (z daty 27 stycznia 2023 r.) rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 

 

Jak wskazuje wnioskodawca konieczne jest dostosowanie brzmienia Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369) mające na celu uwzględnienie zmian wprowadzonych uchwaloną przez Sejm RP w dniu 1 grudnia 2022 r. ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr: nr druku 2335, 2618, 2890 i 2902), zwaną dalej „nowelizacją Kodeksu pracy”.

 

Przepisy ww. ustawy mają na celu (…)


Bądźmy razem – 31. Finał WOŚP.

Aby pomóc potrzebującym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy właśnie gra po raz 31.

 

31. Finał WOŚP zagra 29 stycznia 2023 roku pod hasłem:

 

Chcemy wygrać z sepsą! (…)


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SIPRP – 30.I.2023

 

Informujemy, iż Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej w zgodzie z postanowieniami § 26, w związku z § 19 Statutu SIPRP, zwołuje na dzień 30.01.2023 r. (godz. 15.05), w Krakowie ul. Św. Tomasza 7, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Program zebrania przewiduje m.in. zmianę Statutu SIPRP, wystąpienie Prezesa oraz Skarbnika SIPRP, ewentualne uzupełnienie władz Stowarzyszenia, podjęcie uchwał w sprawach dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia, a także wolne wnioski oraz dyskusję.

 

Wszystkich członków SIPRP serdecznie zapraszamy do udziału i twórczej dyskusji oraz prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału w Zebraniu kontaktując się z Zarządem.

                                  

 Zarząd Główny SIPRP

 

aktualizacja  – 13.01.2023 r.


Losy budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2023 r.

Czytelników strony internetowej SIPRP informujemy, że  w dniu 12 stycznia 2023 r., Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę uszczuplającą (w poprawce nr 18) budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz m.in. zwiększenia o 26.225 tys. zł wydatków bieżących Państwowej Inspekcji Pracy – z przeznaczeniem ich na realizację zadań Państwowej Inspekcji Pracy oraz na wynagrodzenia dla inspektorów pracy i innych pracowników.

 

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz MOZ Nr 15 NSZZ SOLIDARNOŚC-80 w PIP w dniu 27 grudnia 2022 r. skierowało do senackich komisji wspólny apel o wniesienie poprawki skutkującej odpowiednim zwiększeniem (uszczuplonej przez Sejm RP) kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy – dla umożliwienia wywiązania się Państwowej Inspekcji Pracy z nałożonych zadań. Stosowną poprawkę w tym zakresie w dniu 11 stycznia 2023 r. zgłosili Senatorowie – Jan Filip Libicki oraz Magdalena Kochan odpowiednio – Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Komisja ta przed rozpatrzeniem ustawy budżetowej przez Senat RP opiniuje część budżetu dotyczącą Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

Obecnie budżetem na 2023 r. zajmie się ponownie Sejm, a przedtem poprawkę opiniować będzie Komisja Finansów Publicznych.

 

aktualizacja – 19.01.2023 r.

 

do pobrania:

 

APEL

 

uchwała Senatu RP


Od 17 stycznia 2023 r. następuje zmiana stawek popularnej „kilometrówki”.

 

 

W Dzienniku Ustaw z 2 stycznia 2023 r. pod poz. 5 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 grudnia 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

 

 

Znowelizowany przepis przewiduje, że przedmiotowe stawki nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

  1. a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
  2. b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł;

2) dla motocykla – 0,69 zł;

3) dla motoroweru – 0,42 zł.

 

do pobrania – nowa kilometrówka


Idzie nowe. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa – szykowany jest ogrom nowych obowiązków dla PIP.

 

Z niepokojem informujemy, że niebawem na Państwową Inspekcję Pracy (o ile nic się nie zmieni) nałożone zostać mogą nowe, uciążliwe (i naszym zdaniem) dalece wykraczające poza postanowienia art. 3 ust. 1 Konwencji Nr 81 MOP obowiązki wymagające od urzędu permanentnego działania w trybie „pilnym”. Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano najnowszy projekt ustawy  o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa czyli tzw. sygnalistów.

 

 

Z kronikarskiego obowiązku, decydentom, przypominamy treść art. 3 Konwencji nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu. Zgodnie z tym przepisem

 

1. Do zadań systemu inspekcji pracy będzie należało:

 

(a) zapewnianie stosowania przepisów prawnych dotyczących warunków pracy i ochrony pracowników przy wykonywaniu ich zawodu, takich jak postanowienia dotyczące czasu pracy, płac, bezpieczeństwa, zdrowia i warunków socjalnych, zatrudnienia dzieci i młodocianych oraz innych spraw z tym związanych, w takim zakresie, w jakim inspektorzy pracy są zobowiązani do zapewnienia stosowania tych postanowień;

 

(b) dostarczanie informacji i porad technicznych pracodawcom i pracownikom co do najskuteczniejszych sposobów przestrzegania przepisów prawnych;

 

(c) zwracanie uwagi właściwej władzy na uchybienia lub nadużycia nie unormowane szczegółowo w istniejących przepisach prawnych.

 

2. Inspektorom pracy mogą być powierzone jakiekolwiek inne obowiązki tylko pod warunkiem, że nie będą przeszkadzać w skutecznym wykonywaniu ich zadań głównych ani w jakikolwiek sposób naruszać autorytetu i bezstronności, potrzebnych inspektorom w stosunkach z pracodawcami i pracownikami.

 

Aby zapoznać się z istotą problemu – zachęcamy do uważnego zapoznania się z najnowszym projektem ww. ustawy, uzasadnieniem oraz  najnowszymi, krytycznymi  uwagami zgłoszonymi przez Głównego Inspektora Pracy (linki na końcu niniejszej publikacji).

 

 do pobrania:

 

projekt ustawy tj. z 20.12.2022 r. https://www.legislacja.gov.pl/docs//2/12352401/12822867/12822868/dokument594993.pdf

 

uzasadnienie –  https://www.legislacja.gov.pl/docs//2/12352401/12822867/12822868/dokument594992.pdf

 

uwagi GIP do tego projektu –  https://www.legislacja.gov.pl/docs//2/12352401/12822867/12822869/dokument596204.pdf

 

aktualizacja 10.01.2023 r.

 

najnowszy projekt ustawy z 5.01.2023 r. – projekt ustawy z 5.01.2023 r

 

pismo MRiPSpismo MRiPS

 

 


Boże Narodzenie A.D. 2022

 

 

Boże Narodzenie - Ołtarz Wita Stwosza w KrakowieCzłonkom oraz Sympatykom naszego Stowarzyszenia, a także wszystkim Przyjaciołom zaangażowanym w ideę ochrony człowieka w środowisku pracy

 

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym 2023 roku, wraz z podziękowaniami za pracę dla dobra wspólnego, 

 

składa:  

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej


Komisja Finansów Publicznych rekomenduje uszczuplenie budżetu PIP na 2023 r. o 28,42 mln zł.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 - dochody, wydatki, podatki, inflacja, PKB - Infor.plZ kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. (druk sejmowy 2653), w części 12 (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez Głównego Inspektora Pracy kwotę 481 853 tys. zł  (w poprzednim roku budżetowym było to 405 590 tys. zł). Na wydatki bieżące jednostki budżetowej,  w tym na wynagrodzenia osobowe  przewidziano z tego  461 355 tys. zł. (w roku poprzednim było to 393 932 tys. zł).

 

Póki co na nic zdają się postulaty kierowane do Parlamentarzystów zarówno przez Kierownictwo Urzędu, Radę Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Komisję do Spraw Kontroli Państwowej, jak również organizacje związkowe zrzeszające pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, czy też nasze Stowarzyszenie. W dniu 1 grudnia 2022 r. Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę do ustawy budżetowej na 2023 r., która po przyjęciu przez Sejm uszczupli procedowany wciąż budżet Państwowej Inspekcji Pracy na 2023 r. o 28,42 mln zł w stosunku do propozycji zaproponowanej przez Głównego Inspektora Pracy.  Drugie czytanie ustawy budżetowej na 2023 r. zaplanowane zostało na posiedzenie Sejmu w dniach 13, 14 grudnia 2022 r.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej chcąc wesprzeć prowadzone na wielu frontach działania występuje z inicjatywą „wyślij maila do Sejmu” – co jak najbardziej odpowiada pryncypiom demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.

 

Odpowiedz uczciwie na pytanie co TY zrobiłeś w naszej wspólnej sprawie ?  Nie czekaj, daj też coś od siebie…

Zmobilizuj się i wyślij w ciągu najbliższego tygodnia maile do poszczególnych Klubów  i Kół Parlamentarnych, bo to od ich ewentualnych poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu zależeć będzie, czy w 2023 r. będziemy mogli być bardziej godnie i sprawiedliwie wynagradzani. Niezbędne dane kontaktowe znajdują się na stronie Sejmu pod linkiem https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/kluby.xsp

 

 

 

Niech każdy napisze co uważa. Wystarczy może jedno zdanie:

 

„Szanowni Państwo. Proszę o wniesienie w zakresie procedowanej ustawy budżetowej na 2023 r. (druk sejmowy 2653), poprawki mającej na celu zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2023 r., zgodnie z rekomendacją Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.”


Uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – konsultacje społeczne.

Pani Olga Semeniuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii zwróciła się do  Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej o zaopiniowanie projektu (z daty 14  listopada 2022 r.) ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (nr UD240 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

 

W uzasadnieniu projektu wskazano m.in., że (…) Przedmiotowy projekt ustawy uwzględnia dotychczasowe przepisy § 23–26 ww. rozporządzenia z dnia 20 września 2001 r. oraz przewiduje uzupełninie w zakresie zidentyfikowanych w okresie stosowania tych przepisów braków.

 

Projekt przewiduje uregulowanie aktem normatywnym rangi ustawy następujących kwestii:

 

1) wymagania w stosunku do osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne wykorzystywane do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;

 

2) zasady nabywania kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń technicznych i prowadzenia szkoleń w tym zakresie;

 

3) zasady sprawdzania kwalifikacji i potwierdzania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych;

 

4) obowiązki związane z prowadzeniem wykazu uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych. 

 

W przepisach przejściowych wskazano, że dotychczas wydane uprawnienia m.in. w formie książki operatora maszyn roboczych z wpisem określającym zakres obsługiwanych maszyn lub urządzeń technicznych uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność w zakresie i na okres na jaki zostały wydane (art. 37 ustawy).

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy  do lektury zamieszczonego na końcu niniejszego artykułu projektu oraz uzasadnienia. Zachęcamy też do przekazywania do 10 grudnia 2022 r. swoich opinii lub uwag odnoszących się do załączonego projektu, najlepiej drogą mailową na adres zarzad@siprp.pl, albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

 

do pobrania

  

PROJEKThttps://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12366453/12930416/12930417/dokument587739.pdf

 

załącznik – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12366453/12930416/12930417/dokument587742.pdf

 

 

UZASADNIENIEhttps://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12366453/12930416/12930417/dokument587741.pdf

 

PISMO – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12366453/12930416/12930418/dokument587747.pdf


W Sejmie właśnie ważą się losy budżetu PIP na 2023 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 - dochody, wydatki, podatki, inflacja, PKB - Infor.pl

 

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. (druk sejmowy 2653), w części 12 (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez Głównego Inspektora Pracy kwotę 481 853 tys. zł  (w poprzednim roku budżetowym było to 405 590 tys. zł). Na wydatki bieżące jednostki budżetowej,  a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe  przewidziano z tego kwotę 461 355 tys. zł. (w roku poprzednim było to 393 932 tys. zł).

Zaplanowany został wzrost funduszu wynagrodzeń o 15,8 % pomimo, że (co do zasady) w planowanym budżecie państwa na 2023 r. w państwowej sferze budżetowej przyjęto wzrost wynagrodzeń na poziomie 7,8 %.

 

W dniu 7 października 2022 r. Sejm większością głosów skierował projekt ustawy budżetowej do Komisji Finansów Publicznych z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do 2 grudnia 2022 r. Zanim jednak Komisja ta przedstawia Sejmowi sprawozdanie, projekt ten w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy opiniuje Rada Ochrony Pracy oraz Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. Informujemy, że Rada Ochrony Pracy w dniu 18 października 2022 r., a Komisja do Spraw Kontroli Państwowej w dniu 25 października 2022 r. wyraziły pozytywne opinie o projekcie budżetu PIP na 2023 r. Opinia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w sprawie budżetu PIP  na 2023 r. ma zostać przedstawiona Komisji Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2022 r.

Ponieważ jak co roku miejscem gdzie zapadną (prawie ostateczne) decyzje co wysokości budżetu PIP będzie sejmowa  Komisja Finansów Publicznych, jak co roku apelujemy o zaangażowanie się w aktywny lobbing, by tym samym aktywnie wesprzeć Głównego Inspektora Pracy w staraniach o zatwierdzenie zaproponowanego budżetu Państwowej Inspekcji Pracy. W perspektywie pozwoli to na stopniowe odwracanie skutków bezprecedensowego dobrowolnego zrzeczenia się podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PIP  w czasach słusznie minionych oraz  zapewnienie godnych wynagrodzeń dla realizujących z roku na rok szerszy zakres zadań pracowników PIP.  Apel SIPRP do pobrania na końcu publikacji.

 

Wysokość zarobków inspektora pracy wykonującego czynności kontrolne w pojedynkę, w coraz bardziej złożonym otoczeniu zewnętrznym jest ciągle znacząco mniejsza od wysokości zarobków kontrolera Najwyższej Izby Kontroli, pomimo że zarówno PIP, jak i NIK to organy kontroli państwowej podlegają Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, i podobnie pełnią służbę na rzecz Państwa Polskiego oraz jego obywateli. Wspomnieć należy przy tym, iż statystyczna średnia wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy nie odzwierciedla wysokości wynagrodzenia większości „terenowych” pracowników PIP, a możliwość podjęcia dodatkowego zatrudnienia przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy jest drastycznie ograniczona zarówno przez przepisy prawa stanowionego, jak i praktykę stosowaną wewnątrz Inspekcji. Z ustawy o PIP wynika, że odpowiednie i godne wynagradzanie pracownika PIP jest zobowiązaniem Państwa. Z tym ustawowym zobowiązaniem Państwa związana jest profilaktyka antykorupcyjna, której wyrazem jest godziwe wynagrodzenie urzędnika podejmującego decyzje w ważnych dla obywateli sprawach.

 

Wierzymy w celowość i słuszność naszej drogi i społecznego zaangażowania i z dystansem odnosimy się do napotykanych trudności, ale także aktów niezrozumienia, niechęci czy wręcz wrogości niektórych osób wobec Zarządu SIPRP za działalność Stowarzyszenia realizowaną na rzecz inspektorów pracy. Solidarność – miejmy nadzieję – ciągle jest wspólną naszą wartością, do której wszyscy mamy prawo.

 

 

do pobrania  –   Apel SIPRP

 

 


Narodowe Święto Niepodległości A.D. 2022

 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzymy wszystkim Koleżankom i Kolegom inspektorom pracy radości na co dzień, a także wielu sukcesów oraz satysfakcji w służbie dla Rzeczypospolitej i jej obywateli

 

Zarząd Główny SIPRP

 

 

Myśmy się porywali „z motyką na słońce”,

dmuchali przeciwko wichurze nieufności,

pogardy dla tych, co się ważą na takie szalone czyny.

 

Józef Piłsudski, 29 marca 1916


Opinia SIPRP do projektu rozporządzenia MKiŚ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach konsultacji publicznych, przeanalizowało projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (nr 419 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska) i zgłosiło uwagi do §3 pkt 2 , §12, §25 i §28 – wnosząc o ich uwzględnienie.

 

Czytelników strony zachęcamy do zapoznania się z projektem ww. rozporządzenia oraz uwagami jakie zostały wniesione przez SIPRP.

 

do pobrania

 

Projekt rozp. ws. BHP gospodarki leśnej

 

Opinia SIPRP (uwagi)

 

Tabela uwag SIPRP


Komisja do Spraw Petycji poparła petycję SIPRP dotyczącą zniesienia upoważnień do kontroli.

Na posiedzeniu w dniu 25 października 2022 r. Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła petycję Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  w sprawie uchylenia w art. 24 ust.  3-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251 ze zm.) (BKSP-144-IX-626/22). Petycję przedstawił Poseł Robert Warwas. W imieniu Państwowej Inspekcji Pracy poparcie dla tej inicjatywy wyraziła Pani Małgorzata Dziemińska  – Zastępca Głównego Inspektora Pracy postulując dodatkowo, by poszło to w parze z jednoznacznym wyłączeniem  Państwowej Inspekcji Pracy ze stosowania przepisów Prawo Przedsiębiorców poprzez odpowiednią modyfikację art. 65 tej ustawy.

 

Następnie Pan Krzysztof Pater –  doradca Komisji, a po nim poseł sprawozdawca także opowiedzieli się za podjęciem stosownej inicjatywy ustawodawczej. Przy braku głosów odmiennych Komisja przychyliła się do tych rekomendacji.

 

Mamy nadzieję, że przy życzliwym wsparciu ze strony Głównego Inspektora Pracy oraz Komisji Sejmowych niebawem dojdzie do wprowadzenia w życie postulowanego przez SIPRP zniesienia upoważnień do kontroli przedsiębiorców.

 

Niniejszym wyrażamy podziękowanie zarówno Kierownictwu Państwowej Inspekcji Pracy, jak i Wysokiej Komisji  za poparcie tej petycji SIPRP.

 

Wszystkich zainteresowanych prezentowanymi w dyskusji argumentami odsyłamy do transmisji (od godz. 14.35), do której link zamieszczamy na końcu niniejszej publikacji.

 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=474B0A662CBDF502C12588E0004954C5#

 

 


Zmiana stawek popularnej „kilometrówki” w konsultacjach społecznych.

Z kronikarskiego obowiązku informujemy, iż w konsultacjach społecznych  znajduje się zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (projekt z dnia 11 października 2022 r)

 

Ze względu na wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, spowodowane m.in. wzrastającymi cenami paliwa, do Ministerstwa Infrastruktury były kierowane liczne petycje i monity, dotyczące konieczności podwyższenia maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych do celów służbowych.

 

 

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę brzmienia § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z późn. zm.), poprzez zmianę wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych.

 

Nowelizowany przepis w swoim obecnym brzmieniu przewiduje, że przedmiotowe

stawki nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

  1. a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
  2. b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł;

2) dla motocykla – 0,2302 zł;

3) dla motoroweru – 0,1382 zł.

 

Projektowana zmiana przewiduje, że maksymalna wysokość powyższych stawek

będzie wynosić:

1) dla samochodu osobowego:

  1. a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
  2. b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł;

2) dla motocykla – 0,69 zł;

3) dla motoroweru – 0,42 zł.

 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. W opinii projektodawcy taki termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia ułatwi zarówno rozliczanie należnych ryczałtów przez pracowników, którym taki ryczałt będzie przysługiwał jak i przez pracodawców, którzy będą taki ryczałt wypłacać pracownikom.

 

projekt rozporządzenia – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12365200/12919558/12919559/dokument580664.pdf

 

uzasadnienie – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12365200/12919558/12919559/dokument580666.pdf

  


Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym – konsultacje publiczne

Pani Olga Semeniuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w ramach konsultacji publicznych, skierowała do  Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej projekt (z daty 23  września 2022 r.)  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym – celem zaopiniowania i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 

 

Zgodnie z treścią uzasadnienia celem projektowanego rozporządzenia jest regulacja zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym. Projektowany akt docelowo ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. poz. 156). Opracowanie projektowanego aktu wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do postępu technicznego w procesach czyszczenia powierzchni, malowania natryskowego, napylania i natryskiwania cieplnego, jak również uaktualnienia powołanych w jego treści aktów prawnych. (…)