Prezes SIPRP członkiem Komisji Ergonomicznej Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Jakoś nam umknęło, że  Prezes naszego Stowarzyszenia, kol. Leszek Rymarowicz został powołany na członka Komisji Ergonomicznej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na kadencję 2019-2022.

 

 

Oprócz działalności społecznej w naszym NGO, kolegę Prezesa poznać można z kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzujących historię nauki i techniki oraz dokumentujących dzieje życia społecznego i gospodarczego Galicji i II Rzeczypospolitej.

 

Przykładem jest chociażby zamieszczony na naszej stronie internetowej artykuł o najwyżej położonym polskim zakładzie pracy – Obserwatorium Meteorologiczno-Astronomicznym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Popie Iwanie w Czarnohorze.

 

Życzymy koledze Prezesowi wielu sukcesów – również na niwie naukowej i popularyzatorskiej ….


Projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Konsultacje społeczne.

Do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej przesłany został projekt autorstwa Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (z daty 28  stycznia 2020 r.) ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

 

Projekt ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 173 z 9.07.2018 r., str. 16), której termin transpozycji mija w dniu 30 lipca 2020 r. (zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. dyrektywy) ……


W Sejmie właśnie ważą się losy budżetu PIP na 2020 r.

Informujemy, że w imieniu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy reprezentowanych przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Międzyzakładową Organizację Związkową Nr 15 NSZZ „Solidarność – 80” w Państwowej Inspekcji Pracy oraz Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej na ręce Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Henryka Kowalczyka został skierowany apel o skuteczne poparcie w toku prac Wysokiej Komisji rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk sejmowy nr 112) w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy. Projekt ten uprzednio pozytywnie zaopiniowany został przez Radę Ochrony Pracy oraz Komisję do Spraw Kontroli Państwowej.

 

W apelu tym podnieśliśmy m.in, że tylko w 2017 i 2018 i 2019 r. na inspektorów pracy nałożono pięć nowych zadań, i tak:

 

  1. kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – weszła w życie 1 stycznia 2017r.
  2. kontrola prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 19fa, art. 19ga, art. 85 ust. 2 i art. 85a tej ustawy – weszła w życie 1 czerwca 2017 r.
  3. kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – weszła w życie 1 marca 2018 r.
  4. kontrola spełniania przez wyroby wymagań bezpieczeństwa w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku – w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania u pracodawców – weszła w życie od 19 lipca 2018 r.
  5. kontrola spełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, dokonywania wpłat do PPK i ścigania wykroczeń, o których mowa w art. 106 i art. 107 tej ustawy – weszła w życie od 1 stycznia 2019 r. …..


Uroczystość powołania przez Marszałek Sejmu nowych członków Rady Ochrony Pracy.

– Wasze stanowiska, wasze zdanie i opinie w wielu kwestiach, dotyczące prawa pracy w ogóle, są niezwykle ważne. Życzę Państwu, żebyście dokładali staranności i dużej rzetelności w codziennej pracy – powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas odbywającej się 20 stycznia w Sejmie uroczystości powołania nowych członków Rady Ochrony Pracy XI kadencji. W wydarzeniu udział wzięli m.in. wicemarszałkowie Sejmu Ryszard Terlecki i Włodzimierz Czarzasty.   

 

Marszałek Witek podczas uroczystości podkreśliła, że Rada Ochrony Pracy to wyjątkowa instytucja, która pełni funkcje kontrolne i nadzorcze nad wszystkimi sprawami dotyczącymi prawa i bezpieczeństwa pracy oraz legalności zatrudnienia. Nowo powołanym członkom Rady pogratulowała również wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha, która zaznaczyła, że pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy w Polsce i niskiego bezrobocia jest wiele do zrobienia w zakresie warunków pracy. – Jestem przekonana, że dzięki również pracy ROP, warunki pracy, bezpieczeństwo pracy, będą się nadal poprawiać, a rynek pracy będzie coraz bardziej przyjazny pracownikom, a przede wszystkim rodzicom – powiedziała wiceminister Socha.

 

Natomiast Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wyraził przekonanie, że kwalifikacje i doświadczenie zawodowe członków ROP są „gwarancją realizacji działań stojących przed tym ciałem”. – Wypracowane przez członków Rady stanowiska oraz cenne wnioski i opinie stanowią duże wsparcie dla pracy PIP, ponieważ trafnie definiują i wskazują potrzeby społeczne i kierunki rozwoju działań – zaznaczył.

 

Na koniec uroczystości przewodniczący ROP Janusz Śniadek przypomniał, że misją Rady oraz Państwowej Inspekcji Pracy, nad którą ROP sprawuje nadzór, jest budowanie poczucia bezpieczeństwa ochrony zdrowia pracowników. Ocenił, że ochrona pracy jest nieustannie ważna, m.in. w związku ze zmieniającymi się technologiami.

 

Marszałek Sejmu powołał ROP XI kadencji (2020 – 2024) w następującym składzie:

 

Przewodniczący: Janusz Śniadek – poseł.

 

Zastępcy przewodniczącego: Zbigniew Janowski – zgłoszony przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Danuta Koradecka – zgłoszona przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Izabela Katarzyna Mrzygłocka – poseł, Zbigniew Żurek – zgłoszony przez Związek Pracodawców Business Centre Club.

 

Sekretarz: Bożena Borys-Szopa – poseł.

 

Członkowie: Paweł Bejda – poseł, Karol Bielski – zgłoszony przez Zrzeszenie Prawników Polskich, Elżbieta Bożejewicz – zgłoszona przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Anita Czerwińska – poseł, Krzysztof Gadowski – poseł, Renata Górna – zgłoszona przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Cezary Kaźmierczak – zgłoszony przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Kazimierz Kimso – zgłoszony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Kazimierz Kleina – senator, Janusz Kowalski – zgłoszony przez Związek Rzemiosła Polskiego, Jacek Męcina – zgłoszony przez Konfederację Lewiatan, Krzysztof Michałkiewicz – zgłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Mieczysław Morawski – zgłoszony przez Prezesa Rady Ministrów, Bogusław Motowidełko – zgłoszony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Jan Przywoźny – zgłoszony przez Forum Związków Zawodowych, Urszula Rusecka – poseł, Michał Seweryński – senator, Wojciech Szarama – poseł, Ryszard Terlecki – poseł, Dariusz Trzcionka – zgłoszony przez Forum Związków Zawodowych, Jan Wojtyła – zgłoszony przez Prezesa Rady Ministrów, Magdalena Wróbel – zgłoszona przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Adrian Zandberg – poseł, Wiktor Marek Zawieska – zgłoszony przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną. (…)

 

źródło – http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=6E7FD1191037F9EFC12584F500479776


Prace nad budżetem Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2020.

 

Na 3 posiedzeniu Sejmu rozpoczęły się prace parlamentarne nad budżetem państwa na 2020 r., których elementem będzie również uchwalenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

Z uwagą śledzimy więc przebieg zdarzeń i chcieć będziemy pozytywnie wspierać starania czynione w tej materii  zarówno przez kierownictwo urzędu, jak i przez posłów i senatorów.

 

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. (druk sejmowy 112, autopoprawka – druk 112A), w części 12  (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez głównego inspektora pracy kwotę 374 946 tys. zł  (w poprzednim roku budżetowym było to 338 863 tys. zł). Na wydatki bieżące jednostki budżetowej,  a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe  przewidziano z tego kwotę 365 040 tys. zł. (w roku poprzednim było to 331 822 tys. zł) – planowany wzrost funduszu wynagrodzeń o 9,5% z czego 8,6 % z przeznaczeniem na dotychczasowe etaty, a reszta dodatkowych środków na 32 nowe etaty. Na wynagrodzenia i pochodne w roku obecnym zaplanowano  o 27 242 tys zł więcej niż na 2019 r.

 

Z uzasadnienia projektu ustawy budżetowej wynika iż w planowanym budżecie państwa na 2020 r. w państwowej sferze budżetowej przyjęto wzrost wynagrodzeń (co do zasady) na poziomie 6%.

 

W dniu 9 stycznia 2020 r. Sejm większością głosów skierował projekt ustawy budżetowej do Komisji Finansów Publicznych z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do 31 stycznia 2020 r. Zanim jednak Komisja ta przedstawia Sejmowi sprawozdanie, projekt ten w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy opiniuje Rada Ochrony Pracy oraz Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

 

Informujemy, że Rada Ochrony Pracy w dniu 19 listopada 2019 r., a Komisja do Spraw Kontroli Państwowej w dniu 15 stycznia 2020 r. wyraziły pozytywne opinie o projekcie budżetu PIP na 2020 r. – link do transmisji  ww. posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (od godz. 15.55 http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=E05BAFE384118FEAC12584EB00385258#

Ponieważ jak co roku miejscem gdzie zapadną (prawie ostateczne) decyzje co wysokości budżetu PIP będzie sejmowa  Komisja Finansów Publicznych, jak co roku apelujemy o zaangażowanie się w aktywny lobbing, by tym samym aktywnie wesprzeć głównego inspektora pracy w staraniach o zatwierdzenie zaproponowanego budżetu Państwowej Inspekcji Pracy. W perspektywie pozwoli to na stopniowe odwracanie skutków bezprecedensowego dobrowolnego zrzeczenia się podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PIP  w czasach słusznie minionych oraz  zapewnienie godnych wynagrodzeń dla realizujących z roku na rok szerszy zakres zadań pracowników PIP .  

 

 

W kolejną rocznicę solidarnych niegdyś działań podejmowanych przez kierownictwo PIP i organizacje społeczne działające w naszym Urzędzie – pozwalamy sobie – nie tylko ku pamięci, przytoczyć treść bardzo ważnego dla nas pisma z dnia 22 lutego 2016 r., skierowanego na ręce prezesa SIPRP przez śp. Romana Giedrojcia, szefa naszego Urzędu, który z najwyższą determinacją podjął starania o powstrzymanie pauperyzacji inspektorów pracy, a także innych pracowników PIP.

 

Takie słowa pozwalają ciągle wierzyć w dobro, celowość i słuszność naszej drogi i społecznego zaangażowania, a także pozwalają z dystansem odnieść  się do napotykanych trudności, ale także aktów niezrozumienia, niechęci czy wręcz wrogości niektórych osób wobec Zarządu SIPRP za działalność Stowarzyszenia realizowaną na rzecz inspektorów pracy. Solidarność – miejmy nadzieję – ciągle jest wspólną naszą wartością, do której wszyscy mamy prawo.

 

Czy coś się w sytuacji opisywanej przez śp. Romana Giedrojcia w 2016 r. zmieniło? Co podziało się w naszym środowisku tak niewiele później? Dlaczego doszło do tak ogromnych i pogłębiających się podziałów, alienacji, nieufności, braku wzajemnego szacunku, aktów wykluczenia? 

 

To oceni zapewne już wkrótce Historia, której – nie da się tego ukryć – wszyscy jesteśmy częścią. Jak się w niej zapisujemy?

Szanowny Panie Prezesie,

 

Serdecznie dziękuję za wystosowany przez Państwa  apel do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy budżetowej na 2016 r.

 

Dotychczasowe, ale także planowane w bieżącym roku zmiany w prawie pracy pociągają za sobą nowe i ważne obowiązki dla Państwowej Inspekcji Pracy, znacznie poszerzając obszar zadań  naszego Urzędu. […] Wszystko to wymaga jednak skutecznego oraz systematycznego  wsparcia i wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Kształt ustawy budżetowej na 2016 r. w części stanowiącej o wynagrodzeniach osobowych Państwowej Inspekcji Pracy  nie jest adekwatny do powierzonych zadań

 

Niezwykle ważne w realizacji planowanych działań naszego Urzędu jest wzmocnienie  przekazu poprzez głos organizacji społecznej jaką jest Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dlatego jeszcze raz dziękuję za słowa wsparcia dotyczące budżetu  naszej Instytucji, jakie w ostatnim czasie  zostały przez Państwa sformułowane i  przekazane  do Marszałka Izby Wyższej Parlamentu RP.

 

Łączę wyrazy szacunku,

 

 Roman Giedrojć

 

do pobrania:  Podziękowania z 22.02.2016

 


Bądźmy razem – 28. Finał WOŚP !!!

 

Aby pomóc potrzebującym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy właśnie gra po raz 28. W całej Polsce odbywają się imprezy, koncerty, festyny, licytacje i zabawy, podczas których zebrane zostaną pieniądze na rzecz dziecięcej medycyny zabiegowej.

 

W tym roku zbierać będziemy środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji w takich dziedzinach medycyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia. Cel tegorocznego Finału obejmuje także zakup wyposażenia dla oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej.

 

To jeden z niewielu dni w roku, kiedy można zobaczyć, że można być razem. Włączmy się do tej szczytnej akcji !!!

 

Zarząd Główny SIPRP


Chwała i duma. O najwyżej położonym zakładzie pracy II Rzeczypospolitej.

 

Ostatni dzień starego roku oraz pierwszy dzień nowego roku sprzyja zarówno refleksji jak i życzeniom, a także  wzajemnemu obdarowywaniu się.

 

W pierwszym dniu 2020 r. postanowiliśmy więc podzielić się z Koleżankami i Kolegami inspektorami pracy oraz wszystkimi czytelnikami naszej strony internetowej przepięknym filmem, poświęconym budowie, krótkiej historii funkcjonowania i współczesności Obserwatorium Meteorologiczno-Astronomicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Popie Iwanie (2022 m. npm.) w Czarnohorze.

 

Obiekt ten był najwyżej położonym  miejscem pracy w II Rzeczypospolitej. Jako zakład pracy podlegał więc właściwości miejscowej inspektora pracy 52 obwodu Inspekcji Pracy. ….


Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie relacji ustawy – Prawo przedsiębiorców do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Wobec braku ostatecznego i jasnego stanowiska wyrażonego przez naszą instytucję – informujemy o aktualnym stanowisku Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie obowiązków inspektorów pracy PIP wynikających z ustawy „Prawo przedsiębiorców”. Nadmienić należy, że stanowisko to jest tożsame z aktualnym stanowiskiem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. To tak dla własnego bezpieczeństwa – do przyswojenia i praktycznego stosowania.

 

Informujemy również, że gdyby ktoś miał w dalszym ciągu dylemat w nierozwiązywalnej kwestii terminu doręczenia tzw. upoważnienia do kontroli – to według  MRPiPS maksymalny termin do doręczenia przez inspektora pracy upoważnienia do kontroli wynosi 7 dni, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 

A oto zakres, w jakim według  MRPiPS, postanowienia zawarte w rozdziale 5 Prawa przedsiębiorców znajdują zastosowanie do kontroli przedsiębiorców prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy: …..


Życzenia na Boże Narodzenie 2019.

Członkom, Sympatykom naszego Stowarzyszenia,  Przyjaciołom i Adwersarzom oraz wszystkim Gościom naszej strony internetowej życzymy by  …

 

Dziecię Jezus z Betlejem

Wraz z Maryją i Józefem

Nawiedzali Wasz dom

i Wam błogosławili !

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej


Zaduma w 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

W przeddzień 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego delegacja Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej tradycyjnie już odwiedziła miejsce, które jest symbolem ofiary poniesionej przez społeczeństwo polskie w obronie wolności i solidarności – Krzyż Katyński w Krakowie. W imieniu środowiska inspektorów pracy reprezentowanego przez SIPRP ofiary stanu wojennego uczciliśmy chwilą ciszy i zapaleniem symbolicznego płomienia pamięci.

 

13 grudnia 1981 r. komunistyczne władze PRL wprowadziły w Polsce stan wojenny. Była to jedna z ostatnich prób zatrzymania procesu odzyskiwania przez Polaków wolności i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Stan wojenny przyniósł tysiącom Polaków ogromne cierpienia. Tysiące osób zostało internowanych, uwięzionych, pozbawionych pracy. Wiele osób poniosło śmierć.

 

Rozwiązano większość organizacji społecznych, stowarzyszeń a także związki zawodowe.  Stan wojenny zahamował także proces tworzenia się niezależnego od działaczy partyjnych i ówczesnych związków zawodowych urzędu  – Państwowej Inspekcji Pracy, a także  ratyfikowania przez Polskę Konwencji  Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy i pełnego wdrożenia jej zapisów. …….


Zaproszenie na posiedzenie naukowe PTErg, KE O/PAN oraz KE PAU.

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne Oddział w Krakowie, Komisja Ergonomiczna O/PAN w Krakowie oraz Komisja Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym, które odbędzie się w dniu 12 grudnia (czwartek) o godz. 18.00, w siedzibie PAN w Krakowie, przy ul. św. Jana 28 – pokój nr 4 (I. piętro).

 

Na posiedzeniu tym mgr Katarzyna Kukułka i mgr Katarzyna Ogińska-Bruchal (Lekta, Artificial Intelligence) przedstawią referat pt. „Jak projektować boty? Badanie doświadczenia użytkownika – nowa odsłona ergonomii”.

 

do pobrania – zebr-PTErg-KE-12-12-19-abstrakt


Ostre słowa Wiesława Łyszczka- głównego inspektora pracy oraz Janusza Śniadka – przewodniczącego ROP na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w dniu 19 listopada 2019 r.

Z kronikarskiego obowiązku (bowiem nie sposób wątku tego znaleźć w oficjalnym przekazie medialnym zarówno na stronie ROP jak i PIP) i wobec wagi sprawy – pozwalamy sobie przytoczyć, in extenso i bez jakiegokolwiek komentarza – wypowiedzi głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka i przewodniczącego ROP posła Janusza Śniadka, odnoszące się do kolejnych pytań zadawanych kierownictwu PIP przez członkinię ROP – poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką.

 

Pytania posłanki Mrzygłockiej dotyczyły tym razem:  …….


Kolejna interpelacja do głównego inspektora pracy w sprawie braku symboliki państwowej w systemie identyfikacji wizualnej PIP.

Być może Narodowe Święto Niepodległości z okazji którego instytucje państwowe, ale także różne inne instytucje i po prostu obywatele Rzeczypospolitej Polskiej z czcią i dumą eksponują barwy i symbole narodowe nie jest najlepszym momentem na informowanie o kolejnej interpelacji do głównego inspektora pracy skierowanej w sprawie tak oczywistej, jak brak symboliki państwowej w systemie identyfikacji wizualnej PIP.

 

Ale sytuacja jest szczególna, kończy się właśnie VIII kadencja Sejmu, któremu PIP podlega, a już nazajutrz odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji oraz Senatu X kadencji. W ciągu najbliższych miesięcy spodziewać się można wejścia Państwowej Inspekcji Pracy w sferę zainteresowań nowych posłów, także w składzie nadzorującej PIP sejmowej Rady Ochrony Pracy również zajść muszą istotne zmiany. ……


Narodowe Święto Niepodległości A.D. 2019

 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzymy wszystkim Koleżankom i Kolegom inspektorom pracy radości na co dzień, a także wielu sukcesów oraz satysfakcji w służbie dla Rzeczypospolitej i jej obywateli

 

Zarząd Główny SIPRP

 

 

Myśmy się porywali „z motyką na słońce”,

dmuchali przeciwko wichurze nieufności,

pogardy dla tych, co się ważą na takie szalone czyny.

 

Józef Piłsudski, 29 marca 1916

 

 

Zapraszamy do odsłuchania jednego z nielicznych zachowanych nagrań głosu Marszałka – www.youtube.com/watch?v=oOcBRyQtb_w

 


„Bizancjum” w centrali PIP.  Kolejne publikacje DGP podważające powagę naszego urzędu. 

Niestety, z kronikarskiego obowiązku informujemy, że w dniu 3.11.2019 r.  na portalu FORSAL.PL zamieszczono artykuł Łukasza Guzy „Ponad 737 tys. zł dla 20 osób. Drugie pensje w PIP”  https://forsal.pl/artykuly/1437882,ponad-737-tys-zl-dla-20-osob-drugie-pensje-w-pip.html , a w dniu 4.11.2019 r. w „Dzienniku Gazecie Prawnej”  kolejny artykuł pt. „Hojne nagrody dla dyrektorów w PIPhttps://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1437903,nagrody-dla-dyrektorow-w-pip.html .

 

Jeżeli ktoś ma ochotę na lekturę i po raz kolejny pokona naturalne uczucie zażenowania, to po zapoznaniu się z treścią publikacji zapewne stwierdzi, że nie ma w niej nic odkrywczego. Opisane mechanizmy są znane od wielu lat, i pomimo regularnego powracania  tematu na łamy prasy – nic nie wskazuje na to że w tej materii może się cokolwiek zmienić. Oczywiście, jeżeli w końcu „najwyższe czynniki polityczne” nie dojdą do wniosku, że sytuacja ta kładzie się cieniem na odbiorze społecznym wysiłków podejmowanych przez obóz dobrej zmiany dla stworzenia sprawnej, kompetentnej oraz cokolwiek by to znaczyło cechującej się skromnością  służby państwowej.

 

Nowością publikacji jest to, że tym razem podkreślono, że w PIP od ponad roku trwa spór zbiorowy (pierwszy w historii inspekcji), a jednym z powodów jego wszczęcia był niewłaściwy podział środków na płace w 2018 r., w tym zbyt duża kwota do rozdysponowania bezpośrednio przez centralę PIP. ……


Związek Zawodowy Pracowników PIP stawia pytania w bulwersującej sprawie.

 

Na stronie internetowej Związku Zawodowego Pracowników PIP – najliczniejszej reprezentacji pracowników PIP –  zamieszczono komentarz do artykułu red. Łukasza Guzy opublikowanego  w Dzienniku Gazecie Prawnej  w dniu 24 października 2019 r. „Nielegalna inwigilacja w PIP. Zajrzała do zarobków swojego pracownika”

 

Sprawa dotyczyć może każdego pracownika PIP, i pominąwszy jej rzeczywiście bulwersujący charakter, stwierdzić należy, iż wpisuje się ona (niestety!) w prowadzony od kilku lat proces budowania drastycznych podziałów wewnątrz PIP (na swoich i nieswoich, kierownictwo i pracowników, zaufanych i niezaufanych, centrala i teren  itp.). Prowadzić to musi – i prowadzi – do ostatecznego demontażu  autorytetu działających w terenie inspektorów pracy, na co dzień reprezentujących PIP wobec pracodawców i pracobiorców. Akurat tej, budowanej żmudnie przez rzeszę inspektorów pracy wartości  niestety nie da się zastąpić wartościami innymi, szczególnie tymi zadekretowanymi odgórnie.

 

Sprawa ta pojawiła się także w końcowej części ostatniego posiedzenia Rady Ochrony Pracy ( http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=EDE3A8352FCEEE44C125848F0043BBEC ), a próby jej wyjaśnienia trudno uznać za satysfakcjonujące kogokolwiek. Czyżby zakładano, że „jakoś to będzie…”? 

 

Nie bronimy osób postępujących nieetycznie, niezależnie od stanowisk jakie zajmują i ich przynależności związkowej. Czyny takie należy publicznie piętnować. Osoby takie za swoje czyny odpowiadać jednak powinny  na podstawie prawa i w jego granicach. Żaden, nawet „wyższy” cel tej zasady naruszać nie może. …..


Interpelacja w sprawie ustalenia praw emerytów i rencistów do korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad przeznaczania środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Interpelacja nr 32074 do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia praw emerytów i rencistów do korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad przeznaczania środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Zgłaszający: Krzysztof Szulowski

 

Puławy, dn. 14.06.2019 r.

 

Treść interpelacji dotyczy poniższych aktów prawnych:

1. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, z późn. zm. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1316);

 

2. ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589) – art. 1.

 

Szanowna Pani Minister, ……