Inicjatywy

Zakończone sukcesem działania SIPRP o zmianę przyjętej w PIP wykładni podmiotowego zakresu stosowania Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu na zgodną ze stanowiskiem Rządu RP, którego aktualność  potwierdzili: Minister Gospodarki  oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Na wniosek Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, Minister  Pracy i Polityki Społecznej przesłał opinię  z dnia 20.04.2012r. w sprawie podmiotowego zakresu stosowania Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjętej w Genewie 11 lipca 1947r.

Na wniosek Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, Wicepremier – Minister Gospodarki wydał opinię z dnia 6.04.2012r. w sprawie relacji między ustawą z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej SDG), a ustawą z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, z uwzględnieniem postanowień Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Z otrzymanych przez SIPRP pism wynika odpowiednio, że:

 

W Rzeczypospolitej Polskiej przyjęto powszechne stosowanie kontroli i nadzoru inspekcji pracy w stosunku do wszystkich podmiotów, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, a postanowienia Konwencji MOP Nr 81 znajdują zastosowanie do tych wszystkich podmiotów, które podlegają polskiemu systemowi inspekcji pracy. Takie określenie zakresu podmiotowego polskiego systemu inspekcji pracy w świetle postanowień Konwencji MOP Nr 81 zostało zawarte m.in. w stanowisku Rządu do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej  (druk 2739), przekazanym do Marszałka Sejmu RP w dniu 29.04.2010 r. (pismo znak: DSPA-140-23(4)/10). Zgodnie z tym stanowiskiem wyłączenia przysługujące PIP odnoszą się do wszystkich sektorów działalności gospodarczej ze względu na przyjęcie w Polsce powszechnego stosowania kontroli i nadzoru inspekcji pracy w stosunku do wszystkich pracodawców, a także w stosunku do innych podmiotów, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne.

Wobec powyższego do inspektorów pracy PIP nie mają zastosowania przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące: zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 79 ust. 2 pkt 1), przeprowadzania kontroli w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej (art. 80 ust. 2 pkt 1), zakazu równoczesności podejmowania więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy (art. 82 ust. 2 pkt 1) oraz ograniczenia czasu trwania kontroli (art. 83 ust. 2 pkt 1).

Materiały źródłowe są do pobrania z wpisów w Zakładce Aktualności z dnia 4 i 10.05.2012r.

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 15.01.2016r. Iwona Hickiewicz poleciła stosowanie przepisów Konwencji nr 81 do wszystkich kontroli realizowanych przez inspektorów pracy.

 

Zabiegamy o umożliwienie inspektorom pracy posługiwania się w korespondencji urzędowej wizerunkiem orła, ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jednym z głównych problemów którymi zajmuje się nasze Stowarzyszenie, jest przywrócenie symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej do codziennej praktyki sprawowania władzy przez różne organy państwowe. Reprezentując środowisko inspektorów pracy, których jest ponad 1500 pismem z dnia 29.12.2011r. Zarząd Główny SIPRP  wystąpił do Głównego Inspektora Pracy  o rozpatrzenie wniosku w sprawie używania przez inspektorów pracy w korespondencji urzędowej wizerunku orła, ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Podniesione w piśmie argumenty nie przekonały Głównego Inspektora Pracy, który w odpowiedzi z dnia 27.01.2012r. nie przychylił się do wniosku Zarządu Głównego SIPRP w tej sprawie. Po wnikliwym przeanalizowaniu odpowiedzi Głównego Inspektora Pracy pismem z dnia 21.02.2012r.  Zarząd SIPRP we współdziałaniu z organizacjami związkowymi działającymi w Państwowej Inspekcji Pracy zawnioskował do Głównego Inspektora Pracy o ponowne rozpatrzenie tego wniosku wskazując w piśmie dodatkowe argumenty przemawiające za równym traktowaniem pod tym względem wszystkich organów Państwowej Inspekcji Pracy. Również i tym razem Główny Inspektor Pracy negatywnie rozpatrzył nasz wniosek podtrzymując dotychczasowe stanowisko w tej kwestii wyrażając je w piśmie z dnia 5.04.2012r. Z dużą satysfakcją odnotowaliśmy, że Krajowy Zjazd Delegatów ZZPPIP w Łodzi w dniu 11.05.2012r. podjął m.in. uchwałę skierowaną do Głównego Inspektora Pracy dotyczącą umożliwienia inspektorom pracy posługiwania się w  pismach urzędowych kierowanych do obywateli i innych podmiotów prawnych – godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Pełną Korespondencję w niniejszej sprawie opublikowaliśmy w zakładce Aktualności w dniach 14 i 21.02.2012r., 29.04.2012r. oraz 6.12.2015r.

 

Bierzemy czynny udział  w pracach legislacyjnych.

 

Po zebraniu opinii środowiska, Zarząd Główny SIPRP opracował i przesłał do: Prezydium Sejmu, Przewodniczącego Komisji ds. Kontroli Państwowej, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, a także posłów sprawozdawców  opinie w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk  sejmowy 511)  oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę . Opinia SIPRP odnośnie pierwszego z wymienionych projektów ustaw w dniu  05-07.2012r została zamieszczona na oficjalnej stronie Sejmu. W dniu 13.07.2012r.  Sejm skierował pierwszy z ww. projektów do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz do Komisji ds. Kontroli Państwowej celem dalszego procedowania. Tym samym pojawia się możliwość poprawy i dopracowania zmienianych ustaw w toku dalszych prac sejmowych prowadzonych teraz w ww. komisjach i odpowiedniego uregulowania kwestii kontrowersyjnych. Będziemy zabiegać, aby członkowie komisji  sejmowych w toku procedowania uwzględnili uwagi i propozycje SIPRP, których przyjęcie w naszym przekonaniu służyłoby  lepszej egzekucji  obowiązujących przepisów prawa pracy i poprawiłoby skuteczność kontroli w zakresie legalności zatrudnienia prowadzonych przez inspektorów pracy.

 

Wystąpiliśmy z wnioskiem o zniesienie obowiązku tworzenia tzw. metryk spraw prowadzonych przez inspektorów pracy.

 

Wspierając działania podjęte przez Głównego Inspektora Pracy, pismem z dnia 16.04.2012r. Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wystąpiło do Ministra Administracji i Cyfryzacji – Pana Michała Boniego z wnioskiem o pilne znowelizowanie wydanego przez Niego  rozporządzenia, tak aby znieść obowiązek zakładania i aktualizacji metryk dla decyzji administracyjnych wydawanych przez inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy (szczegóły i pismo do pobrania we wpisie z dnia 16.04.2012r. w zakładce Aktualności).

 

 

 

System Informacji Prawnej LEX w Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Z informacji przekazywanych do Zarządu Stowarzyszenia wynika, że Państwowa Inspekcja Pracy aktualnie wykupiła jedynie kilkadziesiąt „dostępów” do Systemu Informacji Prawnej LEX (poprzez płyty DVD lub on-line). Wydaje się to ilością daleko nie wystarczającą w odniesieniu do liczby inspektorów pracy wykonujących swoje obowiązki poza siedzibami jednostek organizacyjnych PIP.

Czujemy się więc zobowiązani do rozpoznania zagadnienia i przekazania wyczerpujących informacji członkom SIPRP.

Prosimy więc o przekazywanie do Zarządu Głównego SIPRP informacji oraz uwag czy sugestii dotyczących tego zagadnienia najlepiej na adres mailowy zarzad@siprp.pl  lub korzystając z zakładki „Kontakt” na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

Oceń z nami  Navigatora.

 

Rozpoczynamy prace nad przeprowadzeniem  oceny pod kątem ergonomii, stanowiącego podstawowe narzędzie naszej pracy oprogramowania  („NAVIGATOR”). Podstawą będą mające status Polskiej Normy:

  • PN-EN ISO 9241-110:2006 Ergonomics of human-system interaction – Part 110: Dialogue principles. Ergonomia interakcji człowieka i systemu – Część 110: Zasady dialogu.
  • PN-EN ISO 9241-171:2008 Ergonomics of human-system interaction – Part 171: Guidance on software  accessibility. Ergonomia interakcji człowieka  i systemu – Część 171: Wytyczne dotyczące  przystępności oprogramowania.

 

Wszystkie koleżanki i  kolegów zainteresowanych praktycznym zastosowaniem powyższych norm ergonomicznych, a także obowiązujących norm prawnych  – serdecznie zapraszamy do współpracy.  Obok wyartykułowanego w licznych mailach oczywistego celu utylitarnego potraktujmy to jako możliwość dokształcenia się w zakresie zagadnień obejmowanych przez naszą profesję.

Prosimy o kontakt z Zarządem SIPRP osoby chętne do pracy nad implementacją listy kontrolnej ISO 9241-171:2008 (E): Annex C „Sample procedure for assessing applicability and conformance” i procedury zgodnej z: Annex F „Accessibility and usability”, a także użytkowników oprogramowania, chętnych do wypełnienia listy kontrolnej oraz przeprowadzenia samooceny stopnia zmęczenia wzroku oraz warunków pracy wzrokowej (prawdopodobnie z użyciem programu diagnostycznego opracowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB). Z  satysfakcją odnotowaliśmy, że Krajowy Zjazd Delegatów ZZPPIP w Łodzi w dniu 11.05.2012r. podjął m.in. uchwałę skierowaną do Głównego Inspektora Pracy dotyczącą dokonania pod względem ergonomicznym oceny oprogramowania „Navigator”

Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.