Uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – konsultacje społeczne.

25 listopada 2022 | Bez kategorii

Pani Olga Semeniuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii zwróciła się do  Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej o zaopiniowanie projektu (z daty 14  listopada 2022 r.) ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (nr UD240 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

 

W uzasadnieniu projektu wskazano m.in., że (…) Przedmiotowy projekt ustawy uwzględnia dotychczasowe przepisy § 23–26 ww. rozporządzenia z dnia 20 września 2001 r. oraz przewiduje uzupełninie w zakresie zidentyfikowanych w okresie stosowania tych przepisów braków.

 

Projekt przewiduje uregulowanie aktem normatywnym rangi ustawy następujących kwestii:

 

1) wymagania w stosunku do osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne wykorzystywane do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;

 

2) zasady nabywania kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń technicznych i prowadzenia szkoleń w tym zakresie;

 

3) zasady sprawdzania kwalifikacji i potwierdzania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych;

 

4) obowiązki związane z prowadzeniem wykazu uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych. 

 

W przepisach przejściowych wskazano, że dotychczas wydane uprawnienia m.in. w formie książki operatora maszyn roboczych z wpisem określającym zakres obsługiwanych maszyn lub urządzeń technicznych uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność w zakresie i na okres na jaki zostały wydane (art. 37 ustawy).

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy  do lektury zamieszczonego na końcu niniejszego artykułu projektu oraz uzasadnienia. Zachęcamy też do przekazywania do 10 grudnia 2022 r. swoich opinii lub uwag odnoszących się do załączonego projektu, najlepiej drogą mailową na adres zarzad@siprp.pl, albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

 

do pobrania

  

PROJEKThttps://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12366453/12930416/12930417/dokument587739.pdf

 

załącznik – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12366453/12930416/12930417/dokument587742.pdf

 

 

UZASADNIENIEhttps://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12366453/12930416/12930417/dokument587741.pdf

 

PISMO – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12366453/12930416/12930418/dokument587747.pdf


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.