Informować / nie informować przedsiębiorców o planowanej kontroli legalności zatrudnienia? Interpelacja posłanek Agnieszki Hanajczyk oraz Ewy Drozd.

04 lutego 2014 | Bez kategorii

Interpelacja  nr  20332  do  Ministra  Gospodarki

w sprawie obowiązku informowania przedsiębiorców o planowanej kontroli legalności zatrudnienia przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

 

Szanowny Panie Ministrze!

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Państwową Inspekcję Pracy obecnie obowiązujące przepisy skutecznie uniemożliwiają ściganie niektórych nadużyć. Problem ten dotyczy między innymi weryfikacji legalności zatrudnienia pracownika. Wynika to z faktu, że zgodnie z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) PIP jest zobowiązana do poinformowania przedsiębiorcy o planowanym zakresie i dacie kontroli. Daje to czas na przygotowanie się do kontroli i zatuszowanie ewentualnych nadużyć. Zgodnie z opinią PIP przepisy stanowiące o konieczności informowania o zamiarze przeprowadzenia kontroli utrudniają wykrywanie pracy w szarej strefie oraz w warunkach bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia. ….

 

W związku z powyższym prosimy Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1. Jakie stanowisko w wyżej opisanej sprawie zajmuje Ministerstwo Gospodarki?

2. Jakie działania będą podjęte, aby zwiększyć wykrywalność zatrudnienia w szarej strefie?

 

Z poważaniem

Posłanki Agnieszka Hanajczyk i Ewa Drozd

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r.

————————————————————————————————————

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 20332 w sprawie obowiązku informowania przedsiębiorców o planowanej kontroli legalności zatrudnienia przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

Szanowna Pani Marszałek!

W odpowiedzi na przesłaną przy piśmie z sierpnia 2013 r. (brak daty dziennej), znak: SPS-023-20332/13, interpelację posłanek Agnieszki Hanajczyk i Ewy Drozd w sprawie obowiązku informowania przedsiębiorców o planowanej kontroli legalności zatrudnienia przez Państwową Inspekcję Pracy uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672), dalej ustawa SDG, w art. 79 ust. 1 ustanowiła zasadę, że organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (ust. 4). Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (ust. 5). Jednocześnie art. 79 określa w ust. 2 katalog wyłączeń stosowania ogólnego trybu kontroli przedsiębiorcy.

 

W zakresie zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli kontrola legalności wykonywania pracy (w tym przez cudzoziemców) nie jest wprost wymieniona w ustawie SDG jako podstawa wyłączenia od ogólnej reguły powiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli. Niemniej kwestie te należy rozpatrywać w kontekście wyłączenia wskazanego w punkcie 1 w ust. 2 w art. 79 ustawy SDG, zgodnie z którym obowiązuje ogólne zwolnienie z obowiązku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli – na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej. Taką umową jest Konwencja nr 81 MOP dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjęta w Genewie dnia 11 lipca 1947 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450).

 

Zgodnie z tą konwencją władza państwowa (każdy członek MOP, którego obowiązuje konwencja) zobowiązana jest do utrzymywania systemu inspekcji pracy. Konwencja szeroko ujmuje pojęcie tego systemu, który powinien w szczególności zapewniać stosowanie przepisów prawnych dotyczących warunków pracy i ochrony pracowników, w tym zatrudnienia, opisując katalog otwarty tego zakresu. Konwencja zezwala swoim członkom na bardziej szczegółowe rozstrzygnięcie, w drodze przepisów ustawodawstwa krajowego, sposobu funkcjonowania i zakresu ww. systemu, jak również na wyłączenie stosowania tej konwencji do ściśle określonych grup przedsiębiorstw lub objęcie stosowaniem konwencji określonych zakładów czy miejsc pracy w tych przypadkach, gdy nie jest pewne, czy postanowienia konwencji mają do nich zastosowanie (vide art. 2 i art. 26 konwencji). Zatem to właściwa władza krajowa rozstrzyga problem zakresu działania systemu inspekcji pracy w zgodzie z celami konwencji i wyznacza organ (inspekcję), który będzie wykonywał funkcje przewidziane w tym systemie. Zagadnienie to zostało przez polskiego ustawodawcę rozstrzygnięte w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404, z późn. zm.), która określa polski system inspekcji pracy, wyznacza organ inspekcji (Państwową Inspekcję Pracy) i zakres jego działania, przesądzając tym samym o zakresie, do którego postanowienia konwencji nr 81 MOP znajdują zastosowanie. Zgodnie z art. 1 ww. ustawy Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, w zakresie określonym w ustawie. Stosownie do szczegółowego zakresu zadań PIP określonego w art. 10 ustawy inspekcji tej zostało powierzone przeprowadzanie kontroli legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez osoby, w tym przez cudzoziemców.

 

Należy podkreślić, że od czasu uchwalenia ustawy SDG w 2004 r., a więc już 9 lat, obowiązywały najważniejsze z punktu widzenia organów kontroli wyłączenia PIP z ograniczeń ustanowionych w ustawie SDG dla organów kontroli (art. 80 – obecność kontrolowanego, art. 82 – równoczesność kontroli, art. 83 – limit czasu kontroli). Zmiana ustawy SDG w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) rozszerzyła zakres wyłączeń stosowania ustawy SDG w stosunku do kontroli PIP o kwestię braku potrzeby zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 79 ust. 2).

 

W przepisach: art. 79 ust. 2 pkt 1, art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 82 ust. 1 pkt 1 oraz art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy SDG ustanawiających w ogólnych zasadach przeprowadzania kontroli szeroki zakres wyłączeń, z których korzysta PIP, zawarto wyraźne odesłanie do mających pierwszeństwo w stosowaniu ratyfikowanych umów międzynarodowych (w tym przypadku konwencji nr 81 MOP) jako podstawy tych wyłączeń.

 

W świetle powyższego należy stwierdzić, że przepisy ustawy SDG nie utrudniają Państwowej Inspekcji Pracy wykrywania pracy w szarej strefie i ścigania nadużyć w obszarze prawa pracy.

 

Ponadto należy wyjaśnić, że w celu wzmocnienia instrumentów prawnych dla sprawniejszego działania kontrolno-nadzorczego w zakresie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy i innej pracy zarobkowej dodatkowo kompetencje te uzyskała Straż Graniczna, od 1 stycznia 2009 r. Zadanie to określone w art. 1 ust. 2 pkt 13a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zostało dodane przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367).

 

Kwestia obowiązku informowania przez Straż Graniczną oraz Państwową Inspekcję Pracy z wyprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców była dodatkowo przedmiotem analizy na 14. posiedzeniu Zespołu do Spraw Migracji, organu doradczego prezesa Rady Ministrów, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2013 r. Przyjęto ustalenie, że art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy SDG w obecnym brzmieniu przewiduje możliwość kontroli bez uprzedniego zawiadomienia, jeżeli miałoby to zapobiec popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub byłoby niezbędne dla zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. Ponieważ zatrudnienie cudzoziemca wbrew przepisom jest wykroczeniem, jest to wystarczająca podstawa do przeprowadzenia kontroli bez wcześniejszego informowania o niej. Tym samym nie zachodzi potrzeba zmian legislacyjnych.

 

W odniesieniu do działań, jakie mają być podjęte, aby zwiększyć wykrywalność zatrudnienia w szarej strefie, wymagane jest wyjaśnienie, że minister do spraw gospodarki nie ma uprawnień nadzorczych i kontrolnych nad organami kontroli, do których właściwości należą kwestie związane z nielegalnym zatrudnieniem.

 

Niemniej, w ocenie Ministerstwa Gospodarki, w celu zwiększenia wykrywalności zatrudnienia w szarej strefie możliwym rozwiązaniem jest zintensyfikowanie skoordynowanych działań przez wszystkie instytucje kontroli związane z obszarem rynku pracy, w szczególności: Państwową Inspekcję Pracy, Straż Graniczną, ZUS, organy administracji skarbowej, z wzajemnym wykorzystaniem gromadzonych przez te organy danych. Dzięki temu również system doboru podmiotów do kontroli w przedmiotowym zakresie w większym stopniu mógłby opierać się na wynikach systematycznie prowadzonych analiz branżowych, terytorialnych i strukturalnych zjawiska, co zwiększyłoby skuteczność działania poprzez ukierunkowanie prowadzonych kontroli przede wszystkim na obszary objęte największym ryzykiem. Pomocne mogą być także doświadczenia i dobre praktyki organów kontroli z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Pozwoliłoby to lepiej rozpoznać obszary gospodarki charakteryzujące się dużą częstotliwością występowania pracy nierejestrowanej i ukierunkować prowadzone kontrole, zwiększając wykrywalność zatrudnienia w szarej strefie.

 

Z wyrazami szacunku

Podsekretarz stanu

Mariusz Haładyj

Warszawa, dnia 12 września 2013 r.

————————————————————————————————————-

 

Po raz kolejny członkowie obecnej Rady Ministrów konsekwentnie prezentują odmienną niż przyjęto w PIP wykładnię podmiotowego zakresu stosowania Konwencji Nr 81. Uważamy więc, że dalsze stosowanie przez Państwową Inspekcję Pracy, przyjętych w 2009 r. przez poprzedniego Głównego Inspektora Pracy procedur opartych o niezgodne ze stanem prawnym relacje SDG do ustawy o PIP i odosobniony pogląd prezentowany w piśmiennictwie zawarty w artykule L. Florka pt. „Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PiZS, 2008/3/18)” oraz akceptujący ten pogląd wyrok WSA z 20 listopada 2009 r. w sprawie IV SA/GL 973/08. – nie znajduje żadnego dalszego uzasadnienia.

 

Jak wielokrotnie informowaliśmy zagadnienie podmiotowego zakresu stosowania Konwencji nr 81 MOP jest jednym  z głównych obszarów aktywności naszego Stowarzyszenia. Uzyskaliśmy w tym zakresie, a także opublikowaliśmy na stronie internetowej Stowarzyszenia stanowiska i opinie m.in.: stanowisko Rządu do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej  (druk 2739), przekazane do Marszałka Sejmu RP w dniu 29.04.2010 r. ( pismo znak: DSPA-140-23(4)/10), opinie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej, opinie Wicepremiera-Ministra Gospodarki, wydawane w toku prac legislacyjnych oraz odpowiedzi na interpelacje poselskie w tej kwestii. Dokumenty źródłowe upubliczniliśmy na naszej stronie internetowej np. we wpisach z dnia: 4.05.2012 r., 10.05.2012 r., 13.06.2012 r, 27.11.2012r., 13.01.2013r., 31.01.2013r., 26.04.2013r., 30.05.2013r., 30.09.2013r., 17.11.2013r.

 

Uważamy też, że nie powinny funkcjonować w obiegu prawnym wzajemnie wykluczające się stanowiska różnych organów państwa, a prawidłowe odczytanie ww. Konwencji, jak również  dostosowanie wykładni PIP w powyższym zakresie do ww. stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej  i rezygnacja z wielu procedur, które są zbędne i utrudniają osiągnięcie celów stawianych przed Państwową Inspekcją Pracy przez ustawodawcę, pozwolą na zwiększenie efektywności i sprawności działania organu kontrolnego i spowodują  racjonalizację kosztów, czyli odciążenie budżetu zadaniowego Państwowej Inspekcji Pracy.

Ciekawe tylko ile jeszcze wody musi upłynąć w Wiśle zanim problem ten zostanie ostatecznie rozwiązany?

 

do pobrania ze strony Sejmu RP:

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=00FCB5A9&view=S

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6CD50294&view=S

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 11 do wpisu “Informować / nie informować przedsiębiorców o planowanej kontroli legalności zatrudnienia? Interpelacja posłanek Agnieszki Hanajczyk oraz Ewy Drozd.”

 • 1 elka napisał(a):

  Ile % IP stosuje się do „zasady” tzn. czeka 7 dni i dopiera rozpoczyna kontrolę? Na moje oko może z 1 % „legalistów” 🙂
  Ci koledzy/koleżanki na studiach chyba mieli problemy z takim przedmiotem jak logika.

  Jeszcze raz powtarzam. Każdy IP powinien rozpoczynać kontrolę od rozpoznania zagrożeń dla życia i zdrowia oraz od legalności zatrudnienia – potem można bawić się w „ankietki”.

  Praca „na czarno”? – każdy pracownik/zleceniobiorca powinien zostać dopuszczony do pracy dopiero po zgłoszeniu go do ubezpieczenia społecznego, tak jak np. na Słowacji – (wszystko w rekach polityków).

 • 2 Legalista napisał(a):

  Czegoś tu nie rozumiem: z jednej strony jednoznaczne stanowisko Rządu z 29.04.2010r., a także Ministrów poprzedniej i obecnej Rady Ministrów, wedle których inspektorzy nie muszą uprzedzać o kontroli, ani przestrzegać innych ograniczeń rozdziału V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z uwagi na postanowienia art 12 i 16 Konwencji mającej zastosowanie do wszystkich podmiotów podlegających polskiemu systemowi inspekcji pracy, a z drugiej strony Główny Inspektor Pracy zupełnie odmiennie niż członkowie Rządu z Premierem na czele rozumiejący od 03.2009r. zakres podmiotowy Konwencji Nr 81, a opierający się z tego co można znaleźć w sieci jedynie na odosobnionej opinii Profesora Florka pt. „Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PiZS, 2008/3/18)” i jednym wyroku WSA z 20 listopada 2009 r. w sprawie IV SA/GL 973/08. Najwyraźniej ktoś w tej sprawie nie ma racji.
  Kieruję więc 2 pytania do tych co wiedzą więcej licząc na merytoryczne odpowiedzi:
  1. które z powyższych stanowisk jest poprawne?
  2. czy w świetle powyższego naruszeniem prawa jest stosowanie przez inspektorów pracy w działalności kontrolnej przepisów rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czy też nie stosowanie tych przepisów?

 • 3 Olo napisał(a):

  To najlepszy przykład na to jak można sobie życie skomplikować na własne życzenie. Nie jestem pewien, czy wydawanie publicznych pieniądzy z budżetu PIP na wysyłkę (wychodzi na to, że niepotrzebnych) zawiadowmień o kontroli w sytuacji, gdy Sądy, Rząd oraz Ministrowie od kiku lat twierdzą, że PIP-u to nie dotyczy naprawdę są wydawane racjonalnie?

 • 4 malina napisał(a):

  Czy ja nie wytrzeźwiałam po sylwestrze czy raczej kierownictwo GIP chodzi na bani i nie dociera do niego wiele interpretacji, ONI ciągle swoje, trwają na ustalenia śp GIP Anny Hintz której zagrożono że jak chce nadal być GIP-em to musi się zgodzić na upoważnienia. Oczywiście to jest żart ale dlaczego nienawidzi się inspektorów tych co chodzą w teren którzy dają urobek sprzedawany przez rządzących.
  Kolejna może mniej ważna sprawa zamieszczania orła na urzędowych pismach ip. Dlaczego ?
  Chciałam pogadać we Wrocławiu lecz GIP i Z-cy jadają na zapleczu.
  Nie ma dobrej komunikacji i słuchania ze zrozumieniem ip.

 • 5 Pleban napisał(a):

  Nie słuchają Premiera, nie słuchają Ministrów – czas interweniować w Rzymie.

 • 6 Info napisał(a):

  z życia wzięte – http://www.elblag24.pl/86761-panstwowa-inspekcja-pracy-fakty-i-mity-zanim-skontroluja-informuja.html oraz http://www.elblag24.pl/86765-pip-odpowiada-naszemu-czytelnikowi-kontrole-sa-zapowiadane-ale-sa-wyjatki.html

 • 7 Info napisał(a):

  z orzecznictwa NSA – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A739D06A12

 • 8 Poszukiwacz napisał(a):

  znalezione w sieci – odpowiedź na inną interpelację poselską – http://bip.mg.gov.pl/files/upload/9881/Interpelacja_Rydzon.pdf

 • 9 elka napisał(a):

  Ustawa ” o swobodzie” tyczy się Przedsiębiorców. My nie kontrolujemy działalności gospodarczej tylko przestrzeganie przepisów czytaj: Art. 1. Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie.

 • 10 07 zgłoś się napisał(a):

  Poczytajcie sobie komentarze pod artykułami odnośnie inspekcji pracy Głównie negatywne , inspekcja do likwidacji itp…
  Może wreszcie jakiś GIP otrzeźwieje i zaczniemy przeprowadzać mało ale szczegółowych kontroli. Bo faktycznie duża cześć naszych kontroli to jedna wielka żenada. Ja sam przeprowadzając kontrolę skupiam się tylko na skardze i kończę … dlaczego bo nie mam czasu badać innych zagadnień gdyż już czeka kilka lub kilkanaście innych skarg do rozpatrzenia a terminy lecą … Niech się Warszawa ( GIP ) uczy od innych organów kontrolnych … mało ale bardzo dokładnych kontroli które następnie potrafią sprzedać mediom jako sukces a my… żenada . Czy naprawdę musimy rozpatrywać te tysiące skarg przecież jesteśmy do diaska organem kontrolnym a nie osobami do załatwiania prywatnych roszczeń pojedynczych pracowników … od tego są Sądy . Jak Cię widzą tak Cię piszą a kontrole skargowe są szybkie i płytkie i dlatego nie dziwcie się że społeczeństwo odbiera nas jako instytucję nieudolną. Uczcie się włodarze z W-wy od swoich kolegów z krajów UE zobaczycie jak powinna wyglądać kontrola ( tam się w skargi nie bawią od tego mają Sądy )

 • 11 Poszukiwacz napisał(a):

  „Do organów kontroli PIP nie mają zastosowania przepisy dotyczące zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli.” – a pytali o to Ministrów Poseł Stanisław Rydzoń oraz Poseł Stanisław Szwed. Po otrzymaniu odpowiedzi na interpelacje Posłowie już wiedzą jak to jest z uprzedzaniem o kontroli przez PIP – wychodzi na to, że chyba tylko GIP jeszcze nie wie. Do poczytania dla chętnych – http://sejm.e-prawnik.pl/vi-kadencja/interpelacje/1409.html
  oraz http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/7602D4FB , ( Do Ministra Gospodarki – http://bip.mg.gov.pl/files/upload/9881/Interpelacja_Rydzon.pdf ), a także http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0875DC42 , oraz http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=66D2601C , a ponadto http://sejmometr.pl/sejm_interpelacje/2959?t=5813