Konferencja w Krakowie „Rynek pracy – Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn”.

18 listopada 2012 | Bez kategorii

Kilkakrotnie mieliśmy już przyjemność przekazywać zaproszenia na konferencje organizowane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Panią Minister Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. Tym razem zamieszczamy relację z konferencji, która odbyła się w Krakowie w dniu 5 listopada 2012r.
Otwierając konferencję Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz stwierdziła, że zagadnienie godzenia ról jest największym wyzwaniem i zadaniem dla polityki demograficznej i równościowej. Podkreśliła, że konflikt między rodziną a pracą, który powstaje w momencie pojawienia się dziecka jest obecnie rozwiązywany w ten sposób, że to kobieta 20 razy częściej niż mężczyzna podejmuje decyzję o ograniczeniu bądź całkowitej rezygnacji z pracy…. W wystąpieniu inauguracyjnym głos zabrały również posłanki Dorota Niedziela oraz Jagna Marczułajtis-Walczak, a także przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej Grzegorz Baczewski. Przedstawiono prezentacje obejmujące zagadnienia związane z sytuacją kobiet na rynku pracy, dobre praktyki oraz wyniki badań: Jacqueline Kacprzak z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Moniki Zakrzewskiej z PKPP Lewiatan, Patrycji Antosz z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Małgorzaty Druciarek i Aleksandry Niżyńskiej z Instytutu Spraw Publicznych.

Dyskusja panelowa dotyczyła m.in. związku między rynkiem pracy, stereotypami dotyczącymi płci a zmieniającym się modelem rodziny. Poruszano m.in. zagadnienie nierównych płac kobiet i mężczyzn, nieodpłatnej pracy kobiet na rzecz gospodarstwa domowego oraz rozwiązań w zakresie opieki instytucjonalnej, z której mogą skorzystać rodzice małych dzieci. Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zwróciła uwagę na negatywną rolę stereotypów dotyczących ról płciowych, których funkcjonowanie przyczynia się do istnienia niesprawiedliwości społecznej oraz niepełnego wykorzystania potencjału kobiet i mężczyzn. Podkreśliła również, że niesprawiedliwe dzielenie obowiązków wynikające z powszechnie przypisywanych płciom ról jest groźne dla państwa. Dużo miejsca w dyskusji poświęcone zostało modelowi rodziny oraz czynników mających wpływ na jego zmiany. Dr Anna Kurowska podkreślała aspekt ekonomiczny będący realnym bodźcem dla wyboru modelu rodziny dokonywanym przez rodziców. Dyrektor Baczewski podkreślił wpływ zmian demograficznych na kształt przyszłego rynku pracy. Dr Michał Polakowski zwrócił natomiast uwagę na fakt, że w obszarze polityki społecznej Państwo może nie tylko odwzorowywać rozwiązania, ale również je kształtować. Podkreślił, że koszty związane z inwestycją w dzieci należy postrzegać w długofalowej perspektywie jako korzyści, a nie straty. Anna Dryjańska poruszając zagadnienie stereotypów dotyczących płci zwróciła uwagę, że w trakcie kryzysu, gdy zwiększa się bezrobocie niekorzystne zjawiska na rynku pracy dotyczą w głównej mierze kobiet. W trakcie dyskusji nad kształtem urlopu ojcowskiego, urlopu macierzyńskiego oraz nowych propozycji wprowadzenia urlopu rodzicielskiego omawiano korzyści i zagrożenia płynące z zastosowania radykalnych i miękkich mechanizmów w polityce społecznej.
Podsumowując dyskusję Minister Agnieszka Kozłowska–Rajewicz podkreśliła, że należy niwelować napięcie między rodziną i pracą, zarówno poprzez rozwiązania legislacyjne, jak i szeroko zakrojone działania świadomościowe. Podkreśliła rolę edukacji w procesie kształtowania postaw społecznych i eliminacji stereotypów dotyczących płci.

 

Omówienia wystąpień można znaleźć na stronie www.rownetraktowanie.gov.pl.

 

Najbliższe konferencje organizowane przez pełnomocnika:
26.11.2012r.  Warszawa – Hotel Gromada Dom Chłopa
10.12.2012r. Gdańsk – Hotel Dom Muzyka


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.