Mała rzecz a cieszy. Zmiany w polskim sprawozdaniu Committe on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW).

07 października 2012 | Bez kategorii

W marcu bieżącego roku Stowarzyszeniu Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej przekazana została informacja o konsultacji społecznej  projektu sprawozdania Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania: projekt VII i VIII Sprawozdania okresowego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z wykonania postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet (CEDAW), obejmujący okres od 1 czerwca 2002 r. do 31 maja 2010 r.

Po zapoznaniu się z projektem, ze zdziwieniem stwierdziliśmy iż brak jest w nim jakiegokolwiek zapisu dotyczącego działań podejmowanych w obszarze antydyskryminacyjnym przez Państwową Inspekcją Pracy. A przecież PIP  jest jedną z niewielu instytucji, która problematyką tą zajmuje się systematycznie od wielu lat, szczególnie po włączeniu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu do Kodeksu pracy. Prawo pracy zaś do niedawna było jedyną dziedziną prawa w Polsce, w której skonkretyzowano obowiązek  przeciwdziałania nierównemu traktowaniu. Uznaliśmy, że odzwierciedlająca działania PIP  informacja powinna się niewątpliwie w ww. sprawozdaniu znaleźć, oraz że stanowić to może jeden z ważnych elementów budowania prestiżu Państwowej Inspekcji Pracy, również na arenie międzynarodowej.  Jest to bowiem obszar, w który nasza instytucja rzeczywiście ma się czym pochwalić.

Na naszej stronie internetowej stworzyliśmy możliwość zgłaszania uzupełnień do projektu. Przede wszystkim zaś zwróciliśmy się o podjęcie działań do Głównego Inspektora Pracy. Jak się okazuje, działania Głównego  Inspektoratu Pracy oraz korespondencja kierowana przez SIPRP do Pani Rzecznik – okazały się skuteczne.

W dniu 7 września 2012 r. Rada Ministrów przyjęła  sprawozdanie okresowe Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z wykonania postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet […].  W finalnym tekście sprawozdania zwrócono uwagę na kontrolę realizacji uprawnień pracowniczych sprawowaną przez Państwowa Inspekcję Pracy.

W sprawozdaniu zapisano m.in. iż w ramach rutynowych kontroli pt. „Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” każdorazowo ocenie przez inspektora pracy poddawane jest przestrzeganie przez agencje zatrudnienia zasady zakazu dyskryminacji, m.in. ze względu na płeć osób, dla których agencja poszukuje zatrudnienia lub innej pracy. W trakcie kontroli inspektor pracy obowiązany jest zbadać treść ogłoszeń o pracy i innych dokumentów, pod kątem zamieszczania w nich kryteriów dyskryminujących. Przy kontroli tego problemu inspektor opiera się także na zeznaniach osoby, której agencja odmówiła poszukiwania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Przestrzeganie zasad równego traktowania w procesie rekrutacji prowadzonym przez inne podmioty niż agencje zatrudnienia (pracodawców, przedsiębiorców itd.) badane jest przez inspektora pracy w ramach kontroli tematycznych, obejmujących zagadnienia dotyczące legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. W zakresie dotyczącym dyskryminacji kontrole te polegają na ujawnianiu przypadków wykroczeń określonych w art. 123 ustawy o promocji zatrudnienia (…), polegających na odmowie zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego m. in. ze względu na płeć. Inspektorzy pracy kontrolują to zagadnienie tylko w sytuacji, gdy – w szczególności na podstawie skarg czy ogłoszeń o pracy zawierających kryteria dyskryminacyjne – powezmą wiadomość o przypadkach odmowy zatrudnienia ze względu na jedno lub więcej kryteriów wyszczególnionych w powyższym przepisie.

Ta drobna sprawa jest jakimś sukcesem naszego Stowarzyszenia. Udało się  coś pozytywnego dla nas wszystkich zrobić i zwrócić uwagę na pozytywną działalność Państwowej Inspekcji Pracy.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Mała rzecz a cieszy. Zmiany w polskim sprawozdaniu Committe on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW).”

  • 1 obs.2 napisał(a):

    Cały ten CEDAW to bardzo dziwna sprawa. Czy mnie oczy nie mylą, ale USA mają na ten temat swoje zdanie. Może w tej sprawie powinniśmy mieć własne zdanie. Nawet opinie wśród polityków partii rządzącej są podzielone.
    A może całe pojęcie ochrony pracy kobiet powinno pójść już do lamusa.