Obowiązek zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych. Nowy obszar kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

09 stycznia 2017 | Bez kategorii

investigation-indeks

 

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 1265) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U poz. 1456).

 

Jednym z obszarów regulowanych przez ww. akt prawny – i to jest absolutna nowość w polskim systemie szeroko rozumianego prawa pracy – jest gwarantowana minimalna stawka godzinowa  (13 zł) dla określonych umów cywilnoprawnych.

 

Informujemy, iż od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca nałożył także na inspektorów pracy PIP nowy obowiązek, polegający na kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). W obszarze tym właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej.  Ustawa wprowadziła nowy przepis sankcyjny: „ Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.”  Oskarżycielem publicznych w tych sprawach jest inspektor pracy.

 

Prawidłowe wywiązywanie się przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków związane jest z wieloma pytaniami i niejasnościami, które odpowiedzialne za wprowadzenie omawianych przepisów organy i instytucje starają się wszechstronnie wyjaśniać. Nowy stan prawny spowodował jednakże lawinowy wzrost liczby pytań  dotyczących obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, kierowanych do inspektorów pracy, ale także bezpośrednio do naszego Stowarzyszenia.

 

Życie oczywiście pokaże, jak funkcjonować będą nowe przepisy i jak efektywny i skuteczny będzie nadzór nad ich przestrzeganiem. Myślimy, że nie raz zagadnienie to omawiane będzie na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy, i także nie raz na stronie Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Włączając się w niezbędną jak się wydaje akcję informacyjną, czytelników naszej strony internetowej zapraszamy do zapoznania się z artykułem inspektora pracy kol. Łukasza Paronia (Wiceprezesa SIPRP ) – „Prawo do minimalnej stawki godzinowej”, zamieszczonym w miesięczniku „Inspektor Pracy” Nr 1/2017 (str.8-14). Publikacja ta zamieszczona została w domenie publicznej i dostępna na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.

link do publikacji: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/167085/IP-1-2017.pdf

 

PDF omawianego aktu prawnego


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.