Profilaktyczne badania lekarskie po nowemu – od 1.04.2015r.

25 marca 2015 | Bez kategorii

lekarz-jpg-360x288Jak może nie wszystkim jeszcze wiadomo ustawa z dnia 7 listopada 2014r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej została opublikowana już 20 dni później w Dz. U poz. 1662 i w przeważającym zakresie obowiązuje od 1 stycznia 2015r., to jednak w zakresie dotyczącym profilaktycznych badań lekarskich zmiany te dopiero wejdą w życie. Informujemy zatem, iż dopiero z dniem 1 kwietnia 2015r. zaczną obowiązywać art. 1, 32 i 33 tej ustawy, których treść cytujemy poniżej.

 

Z uwagi na fakt iż publikacja ta jest kierowana przede wszystkim do grona inspektorów pracy – praktycznie od początku swojej działalności zawodowej zajmujących się tą tematyką nie uznajemy za celowe szczegółowe omawianie tych zagadnień za jednym wyjątkiem. Pragniemy zwrócić  uwagę na postanowienia art. 32 tej ustawy, gdyż z przekazywanych do SIPRP z terenu całego kraju sygnałów wynika iż część pracodawców uważa że: po pierwsze znowelizowane przepisy już obowiązują, a po drugie, że przepis art. 229 §1 1 pkt 2 w brzmieniu po nowelizacji stosuje się nie uwzględniając przepisów przejściowych zawartych w art. 32 tej ustawy. Jest to oczywiście postępowanie ze wszech miar błędne, gdyż z przepisu art. 32 wynika wprost iż znowelizowane brzmienie art. 229 Kodeksu pracy będzie miało zastosowanie co do zasady do zaświadczeń lekarskich wydanych po 1.04.2015r.  …….

 

Art. 1 tej ustawy zmieniono treść art. 229 §§1, 4 i 8 Kodeksu pracy i dodano w nim §1 1 , §1 2 oraz §4a, pozostałe dwa art. to przepisy przejściowe.

Art. 229 otrzymał więc brzmienie:

 

  • 1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 11, podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy;

2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.”;

  • 11. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

  • 12. Przepis § 11 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

 

  • 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.”;
  • 4a. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

 

  • 8. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i zakres badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz częstotliwość badań okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli badań lekarskich,

2) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w niniejszej ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie,

3) zakres informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem lekarskim, a także wzory tych dokumentów,

4) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie,

5) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną, o której mowa w § 6 zdanie drugie – uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu i kompleksowości badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie, a także informacji umożliwiających

porównanie warunków pracy u pracodawcy oraz ochrony danych osobowych osób poddanych badaniom.

 

Zgodnie z postanowieniami art. 32 ww. ustawy „Przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy, wydanych przed dniem wejścia w życie art. 1. Do skierowań na badania lekarskie wydanych przed dniem wejścia w życie art. 1 oraz do badań lekarskich rozpoczętych

przed dniem wejścia w życie art. 1 stosuje się przepisy dotychczasowe.”

 

W myśl postanowień art. 33 ww. ustawy Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 229 § 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 229 § 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Zachowany w mocy akt wykonawczy, o którym mowa w ust. 1, może być zmieniany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w granicach określonych w art. 229 § 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.

 

 

 

 

do pobrania

 

treść ww. ustawy powodującej zmianę w zakresie profilaktycznych badań lekarskich

 

znowelizowane  rozporządzenie w sprawie … profilaktycznych badań lekarskich –  http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12269353/12276430/dokument156412.pdf

 

aktualizacja – 28.03.2015r. oraz 02.04.2015r.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Profilaktyczne badania lekarskie po nowemu – od 1.04.2015r.”

  • 1 leleń napisał(a):

    A co z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, któr też miało być „znowelizowane”?