Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – konsultacje publiczne.

21 listopada 2020 | Bez kategorii

 

Informujemy, iż w konsultacjach publicznych  znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (projekt z dnia 17 listopada 2020 r)

  

 

Zgodnie z treścią uzasadnienia projekt rozporządzenia Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286, z późn. zm.), został opracowany w związku z koniecznością wdrożenia do prawa krajowego przepisów zawartych w: …

  • dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (dalej: dyrektywa 2019/130), której termin transpozycji wyznaczono do dnia
    20 lutego 2021 r.;
  • dyrektywie Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego oraz zmieniającej dyrektywę Komisji 2000/39/WE (dalej: dyrektywa 2019/1831), której termin transpozycji wyznaczono do dnia 20 maja 2021 r.

 

 

Przyjęcie w projekcie rozporządzenia terminu wejścia w życie w dniu 20 lutego 2021 r., wynika z terminu wdrożenia przez państwa członkowskie przepisów wykonujących postanowienia dyrektywy 2019/130. Niezależnie od powyższej daty, projekt uwzględnia
w § 2, szczegółowe terminy wejścia w życie normatywów:

  • od dnia 20 maja 2021 r. dla: 3-metylobutano-1-olu, trichlorku fosforylu,  4-aminotoluenu, zgodnie z terminem transpozycji dyrektywy 2019/1831;
  • od dnia 21 lutego 2023 r. dla spalin silników Diesla, zgodnie z okresem przejściowym zastosowanym w dyrektywie 2019/130;
  • od dnia 21 lutego 2026 r. dla spalin silników Diesla dla sektora górnictwa i budowy tuneli, zgodnie z okresem przejściowym zastosowanym w dyrektywie 2019/130.

 

Zainteresowanych tego typu tematyką Członków i Sympatyków Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu oraz uzasadnienia, do których to linki zamieszczamy poniżej.

 

 

projekt rozporządzenia – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//573/12340510/12740303/12740304/dokument475469.pdf

 

uzasadnienie projektu rozporządzenia – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//573/12340510/12740303/12740304/dokument475471.pdf

 

link do strony RCL – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340510/katalog/12740303#12740303


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.