Propozycje zmian w przepisach – dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy.

29 sierpnia 2021 | Bez kategorii

 

Do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku, wpłynęły trzy poselskie projekty ustaw dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

 

 

Pierwszy projekt – ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 1134) zgodnie z uzasadnieniem dotyczy  m.in. nadania inspektorom pracy uprawnienia do ustalania w drodze decyzji istnienia stosunku pracy w razie stwierdzenia, że stosunek prawny łączący strony ma – wbrew zawartej między nimi umowie – cechy stosunku pracy. Ponadto projekt ustawy określa tryb postępowania w sprawach odwołań od decyzji o ustaleniu istnienia stosunku pracy. Projektowany art. 11c ustawy o PIP nadaje inspektorom pracy uprawnienie do ustalania istnienia stosunku pracy w razie stwierdzenia, że łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy. Ustalenie to następować ma w drodze decyzji w formie pisemnej wydawanej przez okręgowego inspektora pracy. Projektowany art. 34 ust. 2a określa elementy, jakie zawierać musi decyzja, w tym ustalenie wysokości wynagrodzenia ze wskazaniem składników wynagrodzenia, która zgodnie projektowanym ust. 2b po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonego, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na PIT nie może być niższa niż wysokość wynikającego z dotychczasowej umowy wynagrodzenia tego pracownika po potrąceniu składek i zaliczek na PIT. Decyzja ma wywoływać skutki takie jak wynikające z zawarcia umowy o pracę i być natychmiast wykonalna. Pracodawcy ma przysługiwać odwołanie od decyzji do sądu rejonowego, przy czym wniesienie odwołania nie będzie wstrzymywać wykonania decyzji.Dostępna jest już m.in. opinia GIP do tego projektu.

 

Drugi projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, któremu  nie nadano jeszcze numeru druku sejmowego,  zgodnie z uzasadnieniem dotyczy m.in. zobowiązania pracodawcy do przekazywania właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, na jego żądanie, danych dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie zróżnicowania wynagrodzeń za pracę ze względu na płeć. Projektodawcy proponują również, by poszerzyć katalog środków ochrony pracownika doświadczającego dyskryminacji płacowej ze względu na płeć o kompetencję właściwego inspektora pracy do nakazania pracodawcy ukształtowania wynagrodzenia za pracę w sposób zgodny z zasadą równego traktowania w przypadku, gdy skutkiem jej naruszenia ze względu na płeć pracownika jest niekorzystne ukształtowanie jego wynagrodzenia za pracę. W ten sposób inspektor pracy będzie mógł z urzędu lub na wniosek pracownika, w drodze decyzji administracyjnej, której może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zobowiązać pracodawcę do doprowadzenia (np. w drodze zmiany
regulaminu wynagradzania, wypowiedzenia warunków pracy i płacy lub skierowania do pracownika oferty zawarcia porozumienia zmieniającego), by wynagrodzenie za pracę określonego pracownika było ukształtowane w sposób zgodny z wymogami wynikającymi z rozdziału IIa Kodeksu pracy. Aby ułatwić wykonanie wspomnianego nakazu, inspektor pracy określał będzie w decyzji także prawidłowy sposób ukształtowania wynagrodzenia za pracę i wskaże minimalny zakres zmian wysokości wynagrodzenia za pracę lub zasad jego kształtowania, który pozwoli uznać, że w stosunku do danego pracownika nie występuje już dyskryminacja płacowa ze względu na płeć.

 

Trzeci projekt dotyczy zmiany w ustawie Prawo przedsiębiorców (druk sejmowy nr 1402). Według projektodawców dotyczy on likwidacji sprzeczności między przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców poprzez jednoznaczne wskazanie, że obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli nie zachodzi w przypadku kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy na podstawie ustawy o PIP. Dostępna jest już także opinia GIP do tego projektu. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z tymi propozycjami zmian w przepisach dotyczących Państwowej Inspekcji Pracy i wyrażonymi opiniami.

 

do pobrania: …

 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=77529772503185D2C12586CB00579C96

 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/dok?OpenAgent&9-020-595-2021

 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1402


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.