Ważne dla inspektorów pracy, dyrektorów szkół i nauczycieli uczestniczących w strajku stanowisko Komisji Prawnej GIP.

16 lipca 2019 | Bez kategorii

 

Informujemy o stanowisku Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy z dnia  21 maja 2019 r., w sprawie metody liczenia wynagrodzenia odliczanego za czas nieprzepracowany przez nauczyciela w związku z uczestnictwem w strajku.

 

Stanowisko to stosowane będzie w praktyce inspektorów pracy w trakcie kontroli prawidłowości naliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za pracę. Opinia ta zdaje się kończyć prowadzoną od jakiegoś czasu dyskusję nad prawidłowością postępowania dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły i inne placówki oświatowe.

 

A oto teza stanowiska Komisji Prawnej GIP: „Ustalając wynagrodzenie podlegające odliczeniu w związku z uczestnictwem w strajku, w pierwszej kolejności należy obliczyć miesięczną liczbę godzin do przepracowania przez nauczyciela. W tym celu mnoży się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela przez 4,16, czyli wskaźnik będący średnią liczbą tygodni w miesiącu. Należy przy tym pamiętać, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela może być różny. Przy założeniu, że mamy do czynienia z pensum w wymiarze 18 godzin, daje to w zaokrągleniu 75 godzin (4,16 x 18 = 75). Następnie należy ustalić liczbę godzin z obowiązującego go pensum, których nauczyciel nie przepracował, uczestnicząc w strajku. Kolejnym krokiem jest ustalenie stawki godzinowej, którą uzyskuje się dzieląc wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu. Tak ustaloną stawkę mnoży się przez liczbę godzin, która nie została przez nauczyciela zrealizowana z powodu uczestnictwa w strajku. Otrzymaną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za cały miesiąc.” …..

 

W uzasadnieniu podkreśla się, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 174, z późn. zm.) w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia, i dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia.

 

Odniesiono się także do omawianego w niektórych publikacjach, innego, i chyba bardziej korzystnego sposobu ustalenia wynagrodzenia podlegającego odliczeniu w związku z uczestnictwem w strajku, w którym przyjmuje się nie liczbę godzin, lecz liczbę dni, za które wynagrodzenie nie przysługuje. Proponuje się wówczas przyjęcie,  że jeden dzień to wynik podzielenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela przez 5.

 

Komisja Prawna GIP wskazuje, że z wykładni językowej § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 1996 r. w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych oraz innych należności  przewidzianych w Kodeksie pracy wynika, że należy jednak przyjąć liczbę zaplanowanych godzin pracy.  Przepis ten posługuje się bowiem pojęciem „liczby godzin nieobecności w pracy”, a nie średniej liczby godzin nieobecności w pracy.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.