Najwyższa pora na refleksję. Porażające uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

24 maja 2015 | Bez kategorii

paradox.libra_.inbalance-200x133

 

Problemowi burzącej porządek prawny wykładni zakresu podmiotowego stosowania Konwencji Nr 81 MOP wprowadzonej przez byłego głównego inspektora pracy i stosowanej w PIP do dzisiaj – zajmujemy się od prawie czterech lat. Z mizernym skutkiem.

 

 

W dalszym ciągu, ze szkodą dla systemu ochrony pracy w Polsce i wbrew stanowisku Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz wszystkich pozostałych organów RP, z Radą Ministrów i Premierem oraz Radą Ochrony Pracy na czele – utrzymywane jest w PIP kuriozalne stanowisko Tadeusza Jana Zająca, które w skutkach porównać się daje jedynie do publicznie wytykanego, dobrowolnego zrzeczenia się przez szefa urzędu podwyżek dla pracowników PIP. ……

 

Bez echa pozostał nawet prawomocny i bardzo świeży wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26.02.2015 r,  sygn. II GSK 10/14, który rozstrzygnął m.in.: „Odstępstwa od stosowania niektórych postanowień ustawy o swobodzie działalności gospodarczej muszą więc dotyczyć jednakowo wszystkich podmiotów objętych kontrolą PIP, w stosunku do których sprawowana jest inspekcja pracy i znajduje tym samym zastosowanie Konwencja MOP Nr 81.” (…).

 

I co ? I nic !. Staraliśmy się zrozumieć oponentów, że: trzeba poczekać na uzasadnienie, bo może sąd miął na myśli co innego niż w sentencji wyroku, że … „kierunki wykładniowe”, że … wątpliwości, że … przeczytany wiele lat temu artykuł w popularnym piśmie dla kadrowców, że … były szef może wrócić…. , że na uzasadnienie wyroku NSA trzeba czekać nieraz długie miesiące.

 

Ale, uzasadnienie już jest! I jego lektura powinna, a nawet musi spowodować refleksję organu, którego rozstrzygnięcia pozostają pod kontrolą tego najwyższego organu władzy sądowniczej.

 

Uzasadnienie obala wszelkie rzeczywiste i wyimaginowane wątpliwości. Poniżej przytaczamy jedynie niektóre tezy obszernego uzasadnienia wyroku NSA. A wyrok ten jest doniosły – rozstrzyga m.in. o relacji przepisów ustawy o PIP do kontroli zagadnień zawartych w dyrektywach socjalnych UE, przepisach szczególnych ustawy o transporcie drogowym, które mogą być traktowane jako nie należące do zakresu prawa pracy. Analogii w zakresie działania inspektorów pracy jest wiele. Wiele ustaw nakładających obowiązki na organa PIP – może być traktowana przez interesariuszy jako nie należące do przepisów prawa pracy.

 

 1. …zgodnie z [art. 2 ust. 1 Konwencji Nr 81 MOP – przyp. red.] system inspekcji pracy w zakładach przemysłowych ma zastosowanie do wszystkich zakładów, dla których inspektorzy pracy powołani są do zapewnienia stosowania przepisów prawnych, dotyczących warunków pracy i ochrony pracowników przy wykonywaniu ich zawodu. …
 2. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672) organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, jednakże zgodnie z wyjątkiem określonym w ust. 2 pkt 1 tego przepisu – zawiadomienia nie dokonuje się, w przypadku gdy kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, jaka jest powyższa Konwencja, daje organowi Państwowej Inspekcji Pracy prawo do kontroli przedsiębiorstwa transportowego [w więc w dodatku tzw. „usług” – przyp. red.]. Oznacza to, że do kontroli […] znajdował wyjątek określony w wyżej wymienionym art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym organ kontroli nie miał obowiązku zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.
 3. Powołany[…]wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 listopada 2009 r., sygn. akt IV SA/GL 973/08 nie ma wprost odniesienia do realiów niniejszej sprawy, gdyż został w nim wyrażony pogląd, zgodnie z którym ratyfikowana przez Polskę Konwencja nr 81 nie ma zastosowania do sektora usług pozahandlowych. Stanowisko wyrażone w tym wyroku ma charakter jednostkowy i nie prezentuje ugruntowanej linii orzecznictwa…
 4. …odstępstwa od stosowania niektórych postanowień ustawy o swobodzie działalności gospodarczej muszą więc dotyczyć jednakowo wszystkich podmiotów objętych kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy, w stosunku do których sprawowana jest inspekcja pracy.
 5. Odwołanie się kasatora do wyłączenia wynikającego z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie odniesienia się do limitu czasu trwania kontroli, nie ma zastosowania i nie znajduje także uzasadnienia.[…]. Zgodnie z art. 16 Konwencji przedsiębiorstwa będę kontrolowane tak często i tak starannie, jak to jest konieczne dla zapewnienia skutecznego zastosowania odpowiednich przepisów prawnych.

 

 

Należałoby się spodziewać i oczekiwać (co niniejszym robimy), że w demokratycznym państwie prawa wszystkie organa administracji, w ramach kontroli zarządczej dostosowują swoje procedury do ugruntowanego orzecznictwa i wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, zmniejszając przy tym podstawowe ryzyka prowadzenia przez nie działalności ustawowej.

 

Nieśmiało jedynie nadmieniamy, iż mające szansę na uchwalenie jeszcze przed jesiennymi wyborami nowe Prawo o Działalności Gospodarczej, którego projektodawcą jest Rząd RP bazuje na właśnie takim jak powyższe rozumieniu kompetencji organów PIP w kontrolach przedsiębiorców. Grozi to kolejnym paraliżem: nowa ustawa vs. stare przyzwyczajenia. Zostało więc niewiele czasu na to by obecny Główny Inspektor Pracy przed uchwaleniem nowego prawa naprawił błędną decyzję swojego poprzednika.

 

do pobrania

 

II GSK 10_14 – Wyrok NSA z 2015-02-26


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 12 do wpisu “Najwyższa pora na refleksję. Porażające uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.”

 • 1 bryan napisał(a):

  Chyba w tej kuriozalnej sytuacji należałoby powiadomić Prokuratora Generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez organa GIP. Przecież działają na szkodę państwa, które utrzymuje urząd i na wymierna szkodę pracowników. Chyba tylko takie jest wyjście z tej sytuacji. Nie będę już wspominał kosztownych seminariów kierownictwa PIP; nie będę wspominał mizernej odpowiedzi jedenego z dyrektorów GIP.

 • 2 Dociekliwy napisał(a):

  Z tym powiadomieniem Prokuratury to z pewnością przesada, ale faktycznie chyba już dłużej dotychczasowego stanowiska w sprawie Konwencji Nr 81 MOP przyjętego 6 lat temu w PIP utrzymać się nie da. Trudno uznać, że wszyscy tj. Rząd, Ministrowie, WSA, NSA, ROP, MOP tkwią w błędzie, a rację w tej sprawie ma GIP. Wygląda na to że GIP nie wie jak z tej sytuacji wybrnąć „z twarzą”, a chyba lepsza okazja niż ów wyrok NSA się nie mogła zdarzyć. Trwanie przy dotychczasowym stanowisku w obecnej – nowej sytuacji w kraju to dla Kierownictwa PIP chyba najgorsze rozwiązanie.

 • 3 Karol napisał(a):

  Ignorancja i nic więcej. Gorsza od tego jest tylko głupota a i takich na korytarzach GIP ci dostatek.

 • 4 Ciekawy napisał(a):

  A może warto by podpowiedzieć Kierownictwu PIP jak zmienić podejście do tego tematu albo do zmiany tego podejścia jakoś GIP zdopingować?

 • 5 Ziuta napisał(a):

  Z przymrużeniem oka upór/opór kierownictwa PIP w tej kwestii można by przypasować do stwierdzenia „Sąd – sądem, ale racja musi być po naszej stronie”, zas tolerowaniu tego stanu rzeczy przez Rade Ochrony Pracy zdaje sie odpowiada haslo „Róbta co chceta”.

 • 6 karol napisał(a):

  Dajcie spokój żadnych zmian w tym obszarze nie będzie. Trzeba spokojnie zaczekać do jesiennych wyborów parlamentarnych. Miejmy nadzieję, ze również zmianie ulegnie nasze kierownictwo. Należy mieć nadzieję, że z nową centralą uda się bardziej współpracować w sprawach istotnych dla inspektorów pracy.

 • 7 ip napisał(a):

  Czekać tak tylko obecna władza wywiera ślad na instytucji, grzech zaniechania będzie trudny do odrobienia, dzisiaj z pracy odszedł z okręgu w centrum kolega inspektor z 20-letnim doświadczeniem doskonały fachowiec. Niestety kierownictwo OIP i GIP chcemy czy nie może wiele zmienić oby na lepsze, lecz czy w to wierzymy ?

 • 8 kkk napisał(a):

  Czy ktoś może racjonalnie wytłumaczyć dlaczego Rada Ochrony Pracy wybrana na kadencję 2010-2014 nadal w najlepsze sobie „rządzi”. A jest już połowa 2015 r.!!!!!!!

 • 9 do dociekliwego napisał(a):

  jaka przesada. Normalne działanie. Rażąca niegospodarność środkami poprzez błedne decyzje. Zmarnowany czas o gigantycznej ilości roboczogodzin. Zakupy niepotrzebnego sprzętu, serwerów drukarek i fura niepotrzebnych informatycznych etatów i oprogramowania. To są potężne środki publiczne zmarnowane.

 • 10 Ziuta napisał(a):

  Skoro przy obecnemu podporządkowaniu PIP Sejmowi RP Kierownictwu naszej instytucji jakoś nie po drodze ze zmianą błędnej wykładni Konwencji Nr 81 to może trzeba zawnioskować by przenieść PIP pod Prezydenta RP.

 • 11 Do Ziuty napisał(a):

  Raczej do Ministra Pracy

 • 12 mały Kaziu napisał(a):

  Raczej to Ziuta ma rację: przenieść pod Prezydenta RP. Pozwala na to art. 66 Konstytucji RP w powiązaniu z art. 126 ust. 2, z którego wynika, że to Prezydent czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji. Główny Inspektor Pracy powinien być ministrem w Kancelarii Prezydenta RP.
  Inna opcja, to powrót do sytuacji z lat 80-tych, gdy nadzór nad PIP sprawował Prezes NIK. Biorąc pod uwagę kadencyjność obu urzędów: Prezydenta RP i Prezesa NIK, może to być dobre usytuowanie. Wyższa rangę ma jednak Prezydent. Natomiast patrząc od strony budżetowej – większy budżet niż Kancelaria Prezydenta ma NIK. Rozważając ten hipotetyczny dylemat – dla sprawności działania PIP lepszy by chyba był wyższy budżet niż wyższa ranga. Przy dzisiejszej kulturze społecznej liczą się dochody, a nie urzędowa ranga.