Prawo przedsiębiorców. Trzymajmy się Konwencji Nr 81 MOP.

26 czerwca 2017 | Bez kategorii

Warto sobie uświadomić, iż w najbliższym czasie wejdzie w życie, stanowiąca część konstytucji biznesu, ustawa „Prawo przedsiębiorców”. Zapewne na nowo rozpocznie się akademicka dyskusja, czy inspektorzy pracy maja prawo przeprowadzać kontrole bez wcześniejszego zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli. I być może z tzw. „ostrożności”,  ktoś może sugerować, iż taki obowiązek inspektorów pracy dotyczy.

 

 

OTÓŻ NIE!

 

Obowiązek taki nie dotyczył, nie dotyczy i nie będzie dotyczył kontroli wykonywanych przez inspektorów pracy PIP.

 

Czytelnikom naszej strony internetowej zalecamy uważną lekturę interpelacji posła Tomasza Jaskóły (Kukiz’15) i jasną odpowiedź udzieloną w imieniu ministra rozwoju przez podsekretarza stanu Mariusza Haładyja. ……

 

Interpelacja nr 12394 posła Tomasza Jaskóły z dnia 9 maja 2017 r. do ministra rozwoju  w sprawie relacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (projektu z dnia 18.11.2016 r. – Prawo przedsiębiorców) do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

 

 

Nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzoną ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zmieniono kilkadziesiąt innych ustaw i wprowadzono do tych aktów prawnych obowiązek stosowania w procedurach kontrolnych postanowień rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, lecz żadnej zmiany nie wprowadzono w odniesieniu do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadzi to do wniosku, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w aktualnym stanie prawnym nie znajduje zastosowania do kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Wskazuje na to także aktualne orzecznictwo np. treść uzasadnienia: prawomocnego wyroku WSA w Krakowie (sygn. III SA/Kr 1002/09), wyroku NSA z 21.10.2010 r. (sygn. I OSK 632/10) oraz postanowienia NSA z 18.02.2016 r. (sygn. I OSK 263/16) i funkcjonująca w porządku prawnym ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu przyjęta w Genewie 11 lipca 1947 r., Dz. U. 1997 r. Nr 72, poz. 450).

 

W związku z tym na podstawie Konstytucji RP z 1997 roku, art. 115 i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 1996 roku, art. 14 ust.1.pkt 7 i wprost wynikających z Regulaminu Sejmu RP art. 192, pozwolę sobie jako poseł na Sejm RP złożyć do Pana Ministra interpelację poselską.

 1. Czy w świetle ww. orzeczeń Sądów Administracyjnych w aktualnym stanie prawnym regulacje zawarte w rozdziale 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej znajdują zastosowanie do kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, a jeżeli tak, to które z nich, na jakiej podstawie i w jakim zakresie?
 2. Czy w świetle stanowisk Prezesa Rady Ministrów zawartego w pismach (znak DSPA-140-23(4)/10) z daty 29 kwietnia 2010 r. (do druku sejmowego nr 2739 VI kadencji Sejmu), (DKRM-140-253(3)/14) z daty 6 marca 2015 (do druku sejmowego nr 3002 – VII kadencji Sejmu), w aktualnym stanie prawnym, postanowienia ww. konwencji Nr 81 MOP, we wszystkich kontrolach podmiotów podległych systemowi polskiej inspekcji pracy wyłączają Państwową Inspekcję Pracy z ograniczeń w zakresie procedur kontrolnych określonych w rozdziale 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?
 3. Czy w opinii Pana Ministra wszystkie regulacje zawarte w rozdziale 5 „Ograniczenia kontroli wykonywania działalności gospodarczej” projektu z dnia 18. listopada 2016 r. ustawy Prawo przedsiębiorców – zamieszczonego na stronie Ministerstwa będą miały zastosowanie do kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy i jak wpłyną na to postanowienia ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu przyjętej w Genewie 11 lipca 1947 r., Dz. U. 1997 r. Nr 72, poz. 450) ?
 4. Czy Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów przewiduje wprowadzenie w treści postanowień ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub zamieszczonego na stronie Ministerstwa Rozwoju projektu „Prawo przedsiębiorców” – jednoznacznych uregulowań odnoszących się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

 

W odpowiedzi na tę interpelację, po raz kolejny możemy przeczytać iż:

Do organów kontroli PIP nie mają zastosowania przepisy USDG dotyczące:

 • zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli,
 • przeprowadzania kontroli w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej;
 • zakazu równoczesności podejmowania więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy
 • ograniczenia czasu trwania kontroli.

 

 

Na gruncie regulacji zawartych w projekcie – Prawo przedsiębiorców, organy PIP zachowają uprawnienia kontrolne wynikające z Konwencji MOP i odpowiadające im wyłączenia z ogólnych zasad kontroli, analogicznie, jak obowiązujące na gruncie USDG, tj. w zakresie:

 • zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli;
 • przeprowadzania kontroli w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej;
 • zakazu równoczesności podejmowania więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy;
 • ograniczenia czasu trwania kontroli.

 

do pobrania – tekst odpowiedzi na interpelację

 

 

I tutaj nasze Stowarzyszenie pochwalić się może małym(?) sukcesem. Ministerstwo przyjęło postulat zgłaszany w trakcie konsultacji społecznych, a podnoszony także  w trakcie konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Rozwoju w dniu 26 kwietnia 2017 r, z udziałem przedstawiciela SIPRP. Projektodawca „Prawa przedsiębiorców” zadeklarował gotowość doprecyzowania treści normy art. 44 ust. 1, analogicznie do obowiązującej normy art. 77 ust. 1 USDG – „Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszej ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa Unii Europejskiej albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych”. To tylko tyle (i aż tyle) ile udało się w obecnej sytuacji uzyskać. Techniczną realizację tej deklaracji pozostawić należy osobom, do których zakresów obowiązków taka aktywność należy. Życzymy powodzenia, a sprawą tą, jak przez ostatnie 6 lat – będziemy się dyskretnie interesować.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.