Projekt zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Konsultacje społeczne.

21 stycznia 2016 | Bez kategorii

konsultacje społeczneDo Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej trafił skierowany do konsultacji społecznych projekt autorstwa Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (z daty 15.01.2016 r.) ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Regulacją objęte zostałyby umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, zawarte z osobą fizyczną albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która przyjęte zlecenie lub usługi wykonuje osobiście, a przedsiębiorcą albo inną jednostką organizacyjną, przy czym przedmiotem umowy jest wykonywanie zlecenia lub świadczenie usług związanych z działalnością prowadzoną przez te podmioty.  ……..

 

Stawka minimalnego wynagrodzenia osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie tych umów wynosić będzie 12 zł brutto za godzinę faktycznie wykonanej pracy. Proponuje się, aby miała ona zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (wg stawki godzinowej, miesięcznej, tygodniowej itp.).

 

W celu umożliwienia kontroli zapewnienia stawki godzinowej proponuje się zobowiązanie podmiotu, na rzecz którego realizowane jest zlecenie lub świadczone są usługi, do prowadzenia ewidencji liczby godzin przepracowanych przy realizacji zlecenia lub świadczeniu usług, przy czym liczba zaewidencjonowanych godzin byłaby potwierdzana przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi (art. 1 pkt 3 projektu). Powiązanie wysokości wynagrodzenia z wymiarem czasu pracy stanowi cechę charakterystyczną umów o pracę, z zasady nie ma natomiast zastosowania w przypadku umów cywilnoprawnych czy umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym, dla ustalenia liczby godzin przepracowanych w związku z realizacją zlecenia lub świadczenia usług, konieczne jest ustawowe wprowadzenie ewidencji tych godzin.

 

Od powyższej zasady projektowana ustawa przewiduje wyjątek. Podmiot, na rzecz którego realizowane jest zlecenie lub świadczone są usługi nie będzie miał obowiązku prowadzenia ewidencji liczby przepracowanych godzin, jeżeli ze względu na miejsce wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi nie będzie to możliwe. W takim przypadku, w celu ustalenia liczby przepracowanych godzin stanowiących podstawę do wypłacenia wynagrodzenia, osoba fizyczna będzie przedkładać stosowną informację w tym zakresie. Taka informacja będzie przedstawiana w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, tak aby mogła stać się podstawą obliczenia tego wynagrodzenia.

 

Normie materialnej nakładającej obowiązek zapewnienia stawki godzinowej oraz prowadzenia ewidencji liczby godzin towarzyszyć powinna norma stanowiąca o wykroczeniu w przypadku naruszenia tych obowiązków. Proponuje się zatem wprowadzić art. 8b, zgodnie z którym przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, która nie wypłaca należnego wygrodzenia za każdą godzinę pracy w wysokości nie niższej niż 12 zł, oraz nie prowadzi ewidencji liczby godzin przepracowanych przy wykonaniu zlecenia lub świadczeniu usługi, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Tej samej karze podlegałaby osoba działająca w imieniu takiego przedsiębiorcy albo takiej jednostki organizacyjnej. Oskarżycielem publicznym w tych sprawach ma być inspektor pracy.

 

Projekt ustawy przewiduje uchylenie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Uchylenie tego przepisu zniesie zróżnicowanie wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy. Po wejściu w życie zmiany wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – będą mieli prawo do minimalnego wynagrodzenia w jednakowej wysokości (art. 1 pkt 2 projektu).

 

W projekcie przewiduje się także zmianę w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę polegającą na wprowadzeniu regulacji, która określi sposób zaokrąglania wielkości uzyskiwanych na poszczególnych etapach ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia w związku z występującymi wątpliwościami w tym zakresie. Zgodnie z projektem na każdym etapie dokonywania obliczeń, o których mowa w art. 5, otrzymany wynik podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym zaokrągla się go w ten sposób, że jeżeli trzecia cyfra jest większa lub równa 5 zaokrąglenie następuje w górę (art. 1 pkt 1 projektu).

 

uwaga ważneW art. 2 projektu wprowadza się przepisy dotyczące uprawnień PIP do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wypłacania wynagrodzenia dla osób fizycznych przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi albo dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które przyjęte zlecenia lub usługi wykonują osobiście, oraz prowadzenia ewidencji liczby godzin pracy przepracowanych przez takie osoby fizyczne, zgodnie z projektowanym art. 8a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Właściwe organy PIP zostaną uprawnione do nakazania stronie umowy wypłaty wynagrodzenia w wysokości ustalonej zgodnie z ww. przepisem. Projekt określa również zakres podmiotów podlegających kontroli (są to przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne, na rzecz których realizowane jest zlecenie lub świadczone są usługi, na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i 750 Kodeksu cywilnego związanych z działalnością prowadzoną przez te podmioty).

 

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r., zastrzeżeniem, że do umów trwających w dniu wejścia w życie ustawy, przepisy projektowanych art. 8a–8c, będą miały zastosowanie po upływie 3 miesięcy od tej daty. Ponadto przyjmuje się, że przepisy dotyczące rezygnacji z możliwości różnicowania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę według stażu pracy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

To nieczęsto nadarzająca się okazja do zaproponowania pożądanych zmian w ww. ustawach – skorzystajmy więc z tej możliwości, gdyż Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  i tym razem zamierza aktywnie włączyć się w proces konsultacji społecznych. Prosimy więc o przekazywanie do 31.01.2016 r. swoich opinii i uwag odnoszących się do załączonego projektu, najlepiej drogą mailową na jeden z adresów: siprp@onet.pl lub zarzad@siprp.pl, albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Opinia naszego Stowarzyszenia w zakresie powyższego projektu zostanie przesłana odpowiednim gremiom decyzyjnym oraz opublikowana na www.siprp.pl

 

do pobrania:

 

projekt

 

uzasadnienie 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 9 do wpisu “Projekt zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Konsultacje społeczne.”

 • 1 myślący napisał(a):

  Bardzo dobry projekt. Niestety wyleciały ze sprawy umowy o dzieło. Już można zasadnie spodziewać się, że przepisy będą obchodzone. Dlatego dodatkiem powinna być jakoś ustalona kompetencja dla nas uznawania na potrzeby nakazu płacowego daną umowę za zlecenie / usługę. Np. przydałby się zestaw jasnych kryteriów, po spełnieniu których umowa z mocy prawa na potrzeby ustawy będzie uznawana za zlecenie / usługę, bez względu na jej nazwę i inne cechy, pod rygorem, że to podmiot powierzający pracę musiałby ewent. udowodnić, że jest inaczej.

 • 2 slan napisał(a):

  Ja się cieszę bo kilka piórek wyrwie się znanemu operatorowi prywatnemu w zakresie usług pocztowych! Na pewno popadają agencje ochrony mienia i osób zatrudniające za grosze. Agencje tymczasowe kierujące zleceniobiorców do ogólnopolskiej sieci handlowej będą mieć ból głowy!

 • 3 Uwaga napisał(a):

  Szkodliwy zapis w art. 8c, aby wykroczenia ścigać na podstawie wniosku do sądu.
  Stanowczo zaprotestować. Wykroczenia powinny być ścigane w normalnym, szybkim trybie, z mandatem włącznie.

 • 4 myślący napisał(a):

  @Uwaga. NIC tam nie ma o wniosku „do sądu”. Szkodliwe to są kolejne do zwalczenia głupoty GIPu, że jak w jakiejś ustawie pisze o orzekaniu na podstawie wniosku, to oznacza to zniesienie obowiązywania Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, mimo że dokładnie oznacza to po prostu odwołanie do tego kodeksu i nie ma nikt żadnego prawa domniemywać utraty mocy przepisów kodeksowych. A kodeks stanowi jasno i wyraźnie, że w każdej sprawie inspektor pracy może stosować postępowanie mandatowe „także po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, jeżeli uzna, że kara ta będzie wystarczająca”. Co więcej na każdym ewentualnym wniosku do sądu musi napisać dlaczego takiego postępowania nie zastosował.

 • 5 Achtung napisał(a):

  @Myślący
  „art. 8c Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 8b, następuje na podstawie wniosku pochodzącego od inspektora pracy, w trybie określonym przepisami
  Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”.

  To chyba jasne, że w takiej sytuacji nie stosujemy mandatu….

 • 6 Uwaga napisał(a):

  Do orzekania o karze jest uprawniony sąd, a nie ip.
  My nie orzekamy o winie.
  Poza tym, jeśliby ustawodawca chciał pozostawić postępowanie mandatowe, w ustawie pozostawiłby zapis o podleganiu karze od 1k do 30k, bez żadnych wniosków, tak jak jest to zrobione w kp.

  Tak czy inaczej, w razie jakiegoś sporu prawnego, z możliwością odwołania od mandatu włącznie, taki zapis „o orzekaniu na podstawie wniosku” rodzi niepotrzebne zamieszanie interpretacyjne i będzie pożywką dla różnych adwokatów.
  Znając z doświadczenia sprzeczne wyroki sądów należy od razu ten niepotrzebny zapis usunąć, bo jest szkodliwy.

 • 7 MJ napisał(a):

  W ustawie o zfss jest wykroczenie, w brzmieniu poniżej:

  Art. 12a. 1. Kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu
  pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy
  albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny.
  2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, orzeka się na podstawie wniosku
  pochodzącego od właściwego organu Państwowej Inspekcji Pracy w trybie
  określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

  Zapis na podstawie wniosku nie jest tożsamy z wnioskiem do sądu, i to IP musi wykazać winę a nie sąd, skąd te pomysły?

 • 8 myślący napisał(a):

  @MJ „skąd te pomysły?”
  Takich właśnie mamy „prawników” na etatach kontrolerskich. Mówi się im a oni swoje. Kontroli nie potrafią wszcząć bez zawiadomienia, bo ciągle im jakiś przepis przeszkadza. Orzekać o winie też uważają, że nie mogą. Do czego to doprowadzi….

 • 9 Uwaga napisał(a):

  Jasne już – orzekasz o winie na podstawie wniosku, który kierujesz do samego siebie, i następnie wystawiasz mandat 😉
  Już lepsza zachowawcza dokładność GIP, niż taka wolnoamerykanka…