Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – (nie) zbędna inicjatywa ?

15 listopada 2014 | Bez kategorii

imagesW dniu 5.11.2014r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej zgodnie z którym poprzez dodanie pkt 8 do art. 84a przepisy art. 79, 79a, 80, 80a, art. 81 ust. 2, art. 81a, 82 i 83 tej ustawy nie miały by zastosowania wobec działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym kontrolą prowadzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404, z późn. zm.).

 

W ocenie wnioskodawców inspekcję pracy należy w całości wyłączyć spod działania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a zmiany zaproponowane w projektowanej regulacji nie pociągają za sobą pogorszenia standardów kontroli przeprowadzanych u przedsiębiorców, służą jedynie zwiększeniu ich skuteczności i efektywności na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

 

Realizując nasze zadania statutowe zamierzamy wypowiedzieć się w zakresie projektu tego aktu prawnego dotyczącego działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Opinie w tej kwestii można nadsyłać do 25.11.2014 r., na adresy mailowe Stowarzyszenia zarzad@siprp.pl lub siprp@onet.pl. Wasze uwagi, po ich przeanalizowaniu – przekażemy w formie opinii SIPRP do Sejmu RP. …….

 

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze publikowane na naszej stronie internetowej stanowisko Rady Ochrony Pracy z 23.02.2006 r., stanowisko Rządu RP z 29.04.2010 r., opinię Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20.04.2012r. oraz opinie Ministra Gospodarki z 6.04.2012 r. i 1.09.2014 r. – z uporem (może godnym lepszej sprawy?) twierdzi, że i bez takiego zabiegu legislacyjnego do kontroli realizowanych przez inspektorów pracy nie znajdują zastosowania ww. przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z uwagi na postanowienia ratyfikowanej przez Rzeczypospolitą Polską Konwencji Nr 81 MOP, które nota bene odnoszą się do kontroli wszystkich podmiotów podlegających polskiemu systemowi inspekcji pracy.

 

W dalszym ciągu będziemy zabiegać o zmianę odmiennej od ww. stanowisk ROP i Rządu wykładni podmiotowego zakresu stosowania ww. Konwencji, arbitralnie i bez żadnego merytorycznego uzasadnienia wprowadzonej do stosowania w PIP od 7 marca 2009 r. przez byłego-byłego Głównego Inspektora Pracy Tadeusza Jana Zająca. I trwającej do dnia dzisiejszego, pomimo jednoznacznego potwierdzenia, chociażby poprzez niesławną historię z rezygnacją z podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PIP – iż były-były Główny Inspektor Pracy papieskiego przymiotu nieomylności nie posiadał.

 

A skutki obu tych decyzji kumulują się w czasie. Bezrefleksyjne „samoograniczenie” środków budżetowych dławi aktualnie całą instytucję kontrolną. Kto nie wierzy, albo uważa że jest to np. wymysł siprp.pl – niech posłucha dowolnej dyskusji na forum sejmowym o budżecie PIP.

 

A podobne będą skutki kuriozalnych: „ostrożności” i „samoograniczenia uprawnień” – dokonanych równie bezrefleksyjnie przez byłego-byłego Głównego Inspektora Pracy w obszarze regulowanym przez Konwencję Nr 81 MOP. Od lipca 2015 r, we wszelkich postępowaniach sądowych zapanuje kontradyktoryjność. A jakie będą tego skutki – póki co nawet nie myślmy…

 

Konwencja Nr 81 MOP gwarantując inspektorom pracy niezależność od wszelkich zmian rządu i od jakichkolwiek niewłaściwych wpływów z zewnątrz dopuszcza powierzanie inspektorom pracy jakiekolwiek innych obowiązków tylko pod warunkiem, że nie będą przeszkadzać w skutecznym wykonywaniu ich zadań głównych ani w jakikolwiek sposób naruszać autorytetu i bezstronności, potrzebnych inspektorom w stosunkach z pracodawcami i pracownikami. Ponadto zawiera ona szereg istotnych postanowień, które muszą być i są stosowane w działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy, aby duża część kontroli nie była wyłącznie papierową fikcją – jak chociażby uprawnienie do wielokrotnego kontrolowania podmiotów łamiących prawa pracownicze, prawo do przesłuchiwania świadków na osobności z wyłączeniem odpowiednich przepisów Kpa, czy też prawo inspektora pracy do stosowania środków prawnych adekwatnych do sytuacji.

 

Uprawnień zawartych w Konwencji Nr 81 MOP inspekcja pracy powinna bronić jak niepodległości, oczywiście  w takim zakresie podmiotowym, o jakim mowa w stanowiskach zarówno Rady Ochrony Pracy, jak i Rządu RP. Z „samoograniczania się” – jak pokazuje życie – póki co nic dobrego nie wynikło.

 

do pobrania –  projekt ustawy

 

 

aktualizacja 15.11.2014r


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 2 do wpisu “Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – (nie) zbędna inicjatywa ?”

  • 1 Kasandra napisał(a):

    Zakładam się o każde pieniądze, że podwyżki dla budżetówki od jutra już przeliczają w PO. Brawo rodacy, nagle rząd po wyborach zauważy budżetówkę itp. Ale to już nic nie pomoże 🙂

  • 2 Leo napisał(a):

    Do kasandry. Przestrzegaj regulaminu zawieszonego na stronie SIPRP w zakresie zamieszczania komentarzy. Czy ktoś może wskazać sensowny związek pomiędzy zamieszczonym i zatwierdzonym komentarzem, a wpisem na temat nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej? Na temat starań o podwyżki był inny wpis, a na komentarze pod nim jest 60 dni.