Bardzo ważne! Konsultacje społeczne projektu ustawy „Prawo przedsiębiorców”.

23 lutego 2017 | Bez kategorii

konsultacje społeczne

Informujemy, iż stosownie do § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, w ramach konsultacji publicznych, Pan Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów przekazał do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej m.in. projekt ustawy – Prawo Przedsiębiorców (nr UD195 w wykazie prac RM) – w celu wyrażenia opinii.

 

Ustawa ta zastąpić ma budzącą wiele kontrowersji co do zakresu jej stosowania w działalności kontrolnej PIP ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nadmieniamy, że w ramach uzgodnień międzyresortowych projekt ten trafił także do Głównego Inspektora Pracy – celem wyrażenia opinii.

 

uwaga ważnePo wstępnej analizie projektu niepokoić może to, że brak w nim wyłączenia stosowania rozdziału V tej ustawy w odniesieniu do kontroli realizowanych przez inspektorów pracy, czy choćby wyłączeń wynikających z postanowień art. 12 i 16 ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Nr 81 MOP,  mającej na podstawie art. 91, w związku z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP – pierwszeństwo w stosowaniu przed przepisami ustaw krajowych. Przypomnijmy, że o stosowaniu postanowień tej Konwencji do wszystkich kontroli realizowanych przez PIP rozstrzygnął  NSA w wyroku z dnia 26.02.2015 r,  sygn. II GSK 10/14.

 

Nadmieniamy, że zwróciliśmy się do Głównego Inspektora Pracy z prośbą o przekazanie Stowarzyszeniu uwag GIP jakie  zostaną zaprezentowane w odniesieniu do tego projektu w ramach uzgodnień międzyresortowych. …..

 

Zapraszamy wszystkich zapoznania się z projektem z dnia 10.02.2017 r. wraz z uzasadnieniem – zamieszczonych na końcu niniejszego artykułu. Zachęcamy także do przekazywania do 3.03.2017 r. swoich opinii i uwag odnoszących się do załączonego projektu, najlepiej drogą mailową na adres zarzad@siprp.pl, albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

 

Opinia naszego Stowarzyszenia w zakresie ww. projektu zostanie przesłana do Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz opublikowana na www.siprp.pl

 

do pobrania:

 

projekt ustawy  – http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12295217/12416239/12416240/dokument274280.pdf

 

uzasadnienie –  http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12295217/12416239/12416240/dokument274282.pdf


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.