Czyżby deregulacja? Ustawy związane z „Prawem przedsiębiorców”.

10 stycznia 2018 | Bez kategorii

W dniu 12 stycznia 2018 r. w Sejmie RP odbędzie się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Porządek dzienny obrad stanowi rozpatrzenie  rządowych projektów: ustawy Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051) – od godz. 9.00, a ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052),  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053),  o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054) – od godz. 12.00.

 

Nadmieniamy, że wypełniając cele statutowe, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, zaprezentowało stanowisko w sprawie projektu ustawy Prawo przedsiębiorców, a Przewodniczący Komisji, poseł Wojciech Murdzek, zaprosił przedstawiciela SIPRP na ww. posiedzenie Komisji . ….

 

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do bliższego zapoznania się z projektami procedowanych ustaw oraz zaprezentowanymi opiniami, w tym ze strony Głównego Inspektora Pracy.

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=9E761CF9B6B03CBCC12581E10059DD88

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=68548855360A598DC12581E10059DD97

 

 

 

Nasze Stowarzyszenie odegrało istotną rolę w „odkryciu” w naszym systemie prawnym istnienia Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz zabiega o pełną implementację jej postanowień do przepisów kompetencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy oraz procedur kontrolnych i administracyjnych Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Rozpoczęliśmy publiczną debatę o wzajemnych relacjach ustaw o swobodzie działalności gospodarczej, o Państwowej Inspekcji Pracy oraz Konwencji Nr 81 MOP.

 

Skutkiem naszych działań jest m.in. zmiana przez głównego inspektora pracy kuriozalnego stanowiska  wydanego w czasie słusznie minionym, które różnicowało status podmiotów kontrolowanych w zależności od tego czy zajmowały się handlem czy usługami. Doprowadziliśmy do wydania w ww. kwestiach wiążących stanowisk m.in. przez naczelne organy państwa, w tym ówczesnego ministra gospodarki, Mateusza Morawieckiego

 

Udało się także wyjaśnić (chyba) wszystkim , że dla sprawnego funkcjonowania inspekcji pracy w RP nie ma potrzeby wzdychania do nieratyfikowanego tzw. protokołu dodatkowego do ww. Konwencji. Potwierdzeniem naszych racji okazały się także stanowiska różnych środowisk naukowych  (za wyjątkiem jednego osamotnionego w swoich twierdzeniach pana Profesora).

 

Między innymi dzięki temu, inspektorzy pracy, powołując się bezpośrednio na postanowienia Konwencji Nr 81 MOP w kontrolowanych podmiotach gospodarczych (niezależnie od tego czy działają one w sferze przemysłu, handlu czy usług), czy też nie stosując kuriozalnego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli  – bardziej efektywnie i skutecznie wypełniają swoje zadania w sferze zapewnienia w RP praworządności w stosunkach pracy.  

 

 

A że Konwencja Nr 81 MOP jest w działalności PIP fundamentalna, świadczy  np. zaprezentowane przez nasze Stowarzyszenie stanowisko w kwestii czy Rzecznik Przedsiębiorców mógłby skutecznie wstrzymać kontrolę inspektora pracy PIP (co przewidywała jedna z poprzednich wersji procedowanej ustawy).

 

Link do publikacji o rzeczniku przedsiębiorców http://www.siprp.pl/trzymajmy-sie-konwencji-nr-81-mop-czy-rzecznik-praw-przedsiebiorcy-bedzie-mogl-wstrzymac-kontrole-inspektora-pracy-pip/  .


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.