Dezyderat Komisji do Spraw Petycji do Głównego Inspektora Pracy w sprawie zmian w zakresie systemu czasu pracy inspektorów pracy.

07 sierpnia 2022 | Bez kategorii

Nie tylko z kronikarskiego obowiązku informujemy, że w dniu 5 lipca 2022 r. sejmowa Komisja do Spraw Petycji uchwaliła dezyderat nr 267 do Głównego Inspektora Pracy w sprawie zmian w zakresie systemu czasu pracy inspektorów pracy. Na temat petycji SIPRP pisaliśmy w publikacjach z dnia 9 maja 2022 r. (http://www.siprp.pl/petycja-w-sprawie-zmiany-ustawy-o-panstwowej-inspekcji-pracy-w-zakresie-wprowadzenia-systemu-zadaniowego-czasu-pracy-inspektorow-pracy/) oraz z dnia 5 czerwca 2022 r. (http://www.siprp.pl/czas-pracy-inspektora-pracy-okreslony-wymiarem-jego-zadan-ciag-dalszy-petycji-siprp/)

 

Przypomnijmy, że Komisja do Spraw Petycji na posiedzeniu w dniu 10 maja 2022 r. rozpatrzyła skierowaną przez SIPRP petycję z 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wprowadzenia systemu zadaniowego czasu pracy inspektorów pracy (BKSP-144-IX-575/22).

 

Przedmiotem petycji był postulat podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy poprzez dodanie po artykule 58 ustawy artykułu 58a w brzmieniu: „Na pisemny wniosek inspektora pracy zatrudnionego na stanowisku określonym w art. 38 ust. 2 – wykonuje on pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. W takim przypadku art. 140 oraz art. 149 § 2 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio”.

 

Uwzględniając tezy zawarte w opinii Biura Analiz Sejmowych (znak BAS-WAP-598/22) do ww. petycji Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz uwzględniając korespondującą z przedmiotową opinią argumentację Małgorzaty Dziwińskiej – Zastępcy Głównego Inspektora Pracy zaprezentowaną w dniu 10 maja 2022 r. w trakcie posiedzenia Komisji do Spraw Petycji, jak również podzielając postulaty Sławomira Piechoty – Przewodniczącego Komisji oraz Izabelli Katarzyny Mrzygłockiej – Zastępcy Przewodniczącego Komisji – Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 30 maja 2022 r., dokonało autokorekty postulowanej zmiany tj. dodawanego do ustawy o PIP art. 58 a, któremu zaproponowało nadać następujące brzmienie: Czas pracy inspektora pracy zatrudnionego na stanowisku o jakim mowa w art. 38 ust. 2 jest określony wymiarem jego zadań.”

 

W konsekwencji z treści uzasadnienia petycji SIPRP wykreślono też drugi od góry akapit z zapisem o odpowiednim stosowaniu przepisów Kodeksu pracy w odniesieniu do art. 58 a ustawy o PIP (4 wersy na stronie 2), pozostałą treść uzasadnienia petycji (jako w pełni aktualną) pozostawiając bez zmian.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej konsekwentnie uważa, iż wprowadzenie takiego systemu czasu pracy dla inspektorów pracy jest racjonalne i coraz bardziej niezbędne, czego wyraz dało w uzasadnieniu petycji. Autokorektę SIPRP przekazał także do wiadomości Głównego Inspektora Pracy. (…)

 

W dezyderacie uchwalonym 5 lipca 2022 r. Komisja do Spraw Petycji zwróciła się o nawiązanie rozmów ze Stowarzyszeniem Inspektorów Pracy RP, dokonanie próby doprecyzowania oczekiwań i wypracowanie uzgodnień na poziomie Państwowej Inspekcji Pracy, a następnie o pisemne stanowisko. Zdaniem Komisji taka formuła i umożliwienie przedstawienia argumentów stron pozwoli na wypracowanie ewentualnego porozumienia czy doprecyzowanie kwestii będących przedmiotem rozbieżności.

 

Co jest bardzo istotne – Komisja do Spraw Petycji zwróciła się również do GIP o odniesienie się do idei poszukiwania elastycznego systemu, który umożliwiłby w bardzo szybko zmieniających się warunkach rynku pracy jak najefektywniejsze funkcjonowanie Inspekcji Pracy. Komisja zwróciła się do również do GIP o analizę propozycji z uwzględnieniem wszystkich wad i zalet, a także potencjalnych zagrożeń, po dokonaniu konsultacji ze Stowarzyszeniem Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Z kronikarskiego obowiązku informujemy, że póki co nie przeprowadzono żadnych konsultacji, a szkoda, bo jest to niepowtarzalna – być może – okazja dokonania istotnej reformy w funkcjonowaniu PIP,  na którą, jak wszyscy wiemy –  jest najwyższa pora.

 

Wspomnieć należy, iż według naszej wiedzy, środowisko inspektorów pracy w ogromnej większości popiera wyartykułowaną przez SIPRP ideę. Liczymy więc, co jest oczywiste, na wsparcie reprezentujących pracowników PIP organizacji związkowych.

 

O dalszym przebiegu zdarzeń będziemy oczywiście informować na bieżąco.

 

 

do pobrania:

 

dezyderat do Głównego Inspektora Pracy


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.