Czas pracy inspektora pracy – określony wymiarem jego zadań ? Ciąg dalszy petycji SIPRP.

05 czerwca 2022 | Bez kategorii

Niniejsza informacja nawiązuje do komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia w dniu 9 maja 2022 r. oraz relacji z posiedzenia Komisji do Spraw Petycji jakie miało miejsce w dniu następnym.

 

Uwzględniając tezy zawarte w opinii Biura Analiz Sejmowych (znak BAS-WAP-598/22) do petycji Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, w części dotyczącej wprowadzenia zadaniowego czasu pracy dla organów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy (Sygn. BKSP-144-IX-575/22) oraz uwzględniając korespondującą z przedmiotową opinią argumentację Małgorzaty Dziwińskiej – Zastępcy Głównego Inspektora Pracy zaprezentowaną w dniu 10 maja 2022 r. w trakcie posiedzenia Komisji do Spraw Petycji, jak również podzielając postulaty Sławomira Piechoty – Przewodniczącego Komisji oraz Izabelli Katarzyny Mrzygłockiej – Zastępcy Przewodniczącego Komisji – Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej dokonało autokorekty postulowanej zmiany tj. dodawanego do ustawy o PIP art. 58 a, któremu aktualnie proponuje nadać następujące brzmienie: Czas pracy inspektora pracy zatrudnionego na stanowisku o jakim mowa w art. 38 ust. 2 jest określony wymiarem jego zadań.”

 

W konsekwencji z treści uzasadnienia petycji SIPRP z dnia 3.02.2022 r. wykreślono też drugi od góry akapit z zapisem o odpowiednim stosowaniu przepisów Kodeksu pracy w odniesieniu do art. 58 a ustawy o PIP (4 wersy na stronie 2), pozostałą treść uzasadnienia petycji (jako w pełni aktualną) pozostawiając bez zmian. (…)

 

Uważamy, iż wprowadzenie takiego systemu czasu pracy dla inspektorów pracy jest racjonalne i coraz bardziej niezbędne, czego wyraz daliśmy w uzasadnieniu naszej petycji.

 

Po dokonanej autokorekcie mamy nadzieję na poparcie tej inicjatywy SIPRP przez Głównego Inspektora pracy oraz organizacje związkowe zrzeszające pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 

Dla uspokojenia nastrojów wspomnieć wypada, iż propozycje w zakresie zmian ustawowych formułowane przez SIPRP mają w wielu przypadkach na celu inicjowanie dyskusji nad istniejącymi realnie problemami, a skutki takiej dyskusji znajdować mogą odzwierciedlenie w przepisach i procedurach nieraz po wielu miesiącach, czy latach.

 

Jako przykład można podać inicjatywy: przyznania dodatkowego urlopu dla inspektorów pracy, zmiany stosowanej w PIP interpretacji zakresu stosowania Konwencji Nr 81 MOP (czego wyrazem jest odstąpienie w większości kontroli od wcześniejszego informowania o zamiarze wszczęcia kontroli), uznania za działania równoważne z kontrolą czynności rejestrowanych obecnie w karcie „ZN”, odejście od obowiązku „kodowania” przez inspektorów pracy wydawanych przez nich środków prawnych.

 

 

O przebiegu dalszych zdarzeń będziemy informować na stronie internetowej Stowarzyszenia

 

do pobrania

 

Petycja SIPRP_03.02.2022 r. 

 

Petycja SIPRP autokorekta – 30.05.2022 r.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.