Idzie nowe. Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – ogrom nowych obowiązków PIP i zadań dla inspektorów pracy.

01 kwietnia 2016 | Bez kategorii

idzie nowe

 

Kontynuując temat poruszony na naszej stronie internetowej w dniu 29.11.2015 r „Czy inspektorzy pracy PIP staną się „grabarzami polskich pracodawców”? : –  z niepokojem informujemy, że wszystko wskazuje na to, iż tak właśnie może być, i to już od 18 czerwca 2016 r.

 

W dniu 22.03.2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ten trafi niebawem do Sejmu i najprawdopodobniej już 18.06.2016 r. na Państwową Inspekcję Pracy (inspektorów pracy)  nałożone zostaną nowe obowiązki. Obowiązki  o dużej doniosłości i wymagające od urzędu permanentnego działania w trybie „pilnym”..

 

Aby zapoznać się z istotą problemu, szczególnie w odniesieniu do kar o niewspółmiernej wysokości w odniesieniu do kar wymierzanych w innych postępowań prowadzonych w RP – zachęcamy do ponownego zapoznania się z naszą publikacją z 29.11.2015 r., a także z ostatecznym projektem ww. ustawy, uzasadnieniem oraz  licznymi uwagami zgłoszonymi na etapie uzgodnień i konsultacji, wśród których znajdują się  także stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy (linki na końcu niniejszej publikacji). ……..

 

Ustawa wdraża Dyrektywę 2014/67/UE, której celem jest lepsza ochrona praw pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Ma ona zwiększyć efektywność egzekwowania minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym usługa ma być świadczona. W praktyce powinna wyeliminować obchodzenie obowiązujących przepisów dotyczących delegowania pracowników, z poszanowaniem zasady swobody świadczenia usług.

 

W projekcie ustawy określono zasady: ochrony pracowników delegowanych z Polski i do naszego kraju; kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników; współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników; transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych.

 

Nowa regulacja określa warunki zatrudniania pracowników delegowanych do pracy w Polsce. Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie musiał zapewnić mu warunki zatrudnienia w sposób wskazany w ustawie. Dotyczą one m.in. norm i wymiaru czasu pracy, wymiaru urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli pracownik delegowany z Polski lub do Polski skorzysta z prawa do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego przeciwko pracodawcy, to będzie chroniony przed niekorzystnym traktowaniem z jego strony.

 

Przedstawiono także obowiązki pracodawcy delegującego pracownika do Polski. Taki pracodawca będzie musiał wyznaczyć osobę upoważnioną do kontaktów z PIP oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów. Osoba taka w czasie delegowania ma przebywać w naszym kraju. Pracodawca delegujący pracownika będzie zobowiązany także (w okresie delegowania) do przechowywania w Polsce niektórych dokumentów (w postaci elektronicznej lub papierowej) związanych ze stosunkiem pracy. Będzie również zobowiązany do ich udostępniania na wniosek PIP.

 

Jednocześnie w ciągu 2 lat – po zakończeniu pracy w Polsce przez pracownika delegowanego – pracodawca ma dostarczyć PIP dokumenty związane z jego stosunkiem pracy, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania wniosku z Inspekcji.

 

Ponadto, pracodawca delegujący pracownika do Polski, będzie musiał złożyć PIP –  najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi – oświadczenie zawierające informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli w miejscu pracy pracownika.

 

8464355-the-donkey-carries-a-large-bagProjekt ustawy określa także zadania Państwowej Inspekcji Pracy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Państwowa Inspekcja Pracy będzie prowadzić i aktualizować – w języku polskim i co najmniej jednym innym języku oficjalnym UE – stronę internetową, na której będą opisane warunki zatrudnienia i przepisy prawne, które muszą być stosowane do pracowników delegowanych na terytorium Polski. Na stronie będzie opisana też procedura składania skarg i dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy.

 

PIP ma również współpracować z organami państw członkowskich, np. będzie informować o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski. Inspekcja ma też powiadamiać pracodawców delegujących pracowników z Polski o ewentualnych decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych, a także o wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien.

 

Państwową Inspekcję Pracy zobowiązano też do przeprowadzania kontroli prawidłowości delegowania pracowników do Polski. Chodzi np. o ustalenie czy pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju rzeczywiście prowadzi znaczną działalność w innym państwie członkowskim i czy delegowanie pracownika ma charakter tymczasowy.

 

Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała 25 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi na wnioski organów państw członkowskich, dotyczące delegowania pracowników, chyba że strony uzgodnią krótszy termin. W przypadkach szczególnie pilnych PIP ma udzielić odpowiedzi niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych (dotyczy to próśb o informacje zawarte w krajowych rejestrach).

 

Do projektu ustawy wprowadzono także przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej podmiotu powierzającego wykonanie prac w sektorze budowlanym, ustawa zawiera  katalog naruszeń przepisów, za które  przewidziano kary w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

 

Ustawa powinna wejść w życie 18 czerwca 2016 r, w związku z  tym, że państwa członkowskie Unii Europejskiej do tego dnia muszą przyjąć przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wdrożenia zapisów dyrektywy 2014/67/UE.

 

do pobrania:

 

projekt ustawy na RM 18.03-2

 

uzasadnieniehttp://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9524/5/1/uzasadnienie%20na%20RM.docx

 

uwagi/opinie do projektu http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/prawo-pracy/projekt-ustawy-o-delegowaniu-pracownikow-w-ramach-swiadczenia-uslug-/

 

źródło

 

https://www.premier.gov.pl

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.