Inspektorzy pracy staną się ważnym elementem walki z tzw. „alimenciarzami” i wspomagającymi ich pracodawcami.

18 czerwca 2018 | Bez kategorii

Kolejnym dowodem znanego powszechnie doceniania przez władze państwowe szczególnej roli i kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy (inspektorów pracy)  oraz wielokrotnie, na przestrzeni ostatnich miesięcy, wyrażanego szczególnego zaufania i uznania dla  Kierownictwa PIP – jest planowane od lutego 2019 r. powierzenie organom Państwowej Inspekcji Pracy do realizacji kolejnego zadania – tym razem obowiązku przekazywania informacji komornikom o przypadkach zatrudniania dłużników alimentacyjnych „na czarno” lub wypłacania im wynagrodzenia „pod stołem”. Celem dokonywania przez organy PIP weryfikacji, czy ww. dłużnicy, którzy deklarują brak zatrudnienia nie wykonują pracy „na czarno” – Państwowa Inspekcja Pracy otrzyma dostęp do danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą ograniczenia wolności w postaci dozoru elektronicznego.

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowano właśnie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (nr w wykazie prac UD 390). …. Projekt ten stanowi realizację tzw. „pakietu alimentacyjnego” zawartego w przyjętym w dniu 4 kwietnia 2017 r. przez Radę Ministrów dokumencie o nazwie „Przegląd systemów wsparcia rodzin”. Projekt ten jest częścią działań zmierzających do poprawy skuteczności egzekucji alimentów wprowadzonych ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. poz. 952), które ustaliły bardziej klarowne i jednoznaczne zasady odpowiedzialności za określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny przestępstwo niealimentacji.

 

Projektodawca podkreśla, iż zobowiązanie rodziców wobec dziecka jest fundamentalne i nie ma możliwości zwolnienia ich z tego obowiązku, wskazuje przy tym na obecną dobrą sytuację na rynku pracy. Coraz łatwiej jest znaleźć pracę, która nie tylko odpowiada kwalifikacjom, ale przede wszystkim jest legalna. Odnotowywany jest stały wzrost wynagrodzeń. Dlatego – jak pisze projektodawca –  trudno jest znaleźć jakiekolwiek usprawiedliwienie dla rodziców, którzy twierdzą, że nie mogą znaleźć legalnego zatrudnienia, a tymczasem faktycznie pracują na czarno i uzyskują nielegalne dochody, aby przerzucić cały ciężar utrzymania dziecka na drugiego rodzica.

 

Projekt ustawy skupia się przede wszystkim na stworzeniu rozwiązań służących poprawie przepływu informacji pomiędzy odpowiednimi służbami i instytucjami a komornikami sądowymi dotyczących dłużników alimentacyjnych, w tym informacji o podjęciu przez nich zatrudnienia. Proponuje się przede wszystkim wprowadzenie przepisów, które pozwolą na elektroniczną wymianę informacji. Możliwe będzie dzięki temu sprawniejsze ustalenie podjęcia pracy przez dłużników alimentacyjnych.

 

Projekt ustawy przewiduje zmiany w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623) nakładające na Państwową Inspekcję Pracy obowiązek zawiadomienia właściwego komornika, prowadzącego postępowanie egzekucyjne wobec danego dłużnika alimentacyjnego, o stwierdzonym przez PIP przypadku zatrudnienia tegoż dłużnika „na czarno”, tj. z naruszeniem przepisów art. 22 § 1^1 i 1^2 oraz art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), a także wypłacania temu dłużnikowi wynagrodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę („pod stołem”), bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Państwowej Inspekcji Pracy zostanie też przyznany dostęp do danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą ograniczenia wolności w postaci dozoru elektronicznego (przez zmiany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. z 2018 r. poz. 652). Celem wprowadzenia tej regulacji jest zapewnienie PIP dodatkowego narzędzia, umożliwiającego weryfikację, czy ww. dłużnicy, którzy deklarują brak zatrudnienia, nie wykonują pracy „na czarno”.

 

Projektodawca podkreśla, iż  projektowana zmiana nie nakłada na inspektorów pracy obowiązku przeprowadzania dodatkowych kontroli, a jedynie zobowiązuje do przekazywania informacji komornikom o stwierdzonych w trakcie rutynowych kontroli przypadkach zatrudniania dłużników alimentacyjnych „na czarno” lub wypłacania im wynagrodzenia „pod stołem”.

 

Wprowadzenie ww. regulacji pozwolić ma  na skuteczną realizację nowej, dodanej projektowaną ustawą do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, sankcji wobec nieuczciwych pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych na czarno.  Otóż proponuje się rozszerzenie odpowiedzialności materialnej pracodawców poprzez wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku zatrudnienia przez pracodawcę osoby figurującej w Krajowym Rejestrze Zadłużonych z powodu uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego z naruszeniem przepisów art. 22 § 11 i 12 oraz art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy, a także w sytuacji, gdy pracodawca w sposób nieuczciwy będzie wypłacał ww. osobie figurującej w Krajowym Rejestrze Zadłużonych z powodu uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracodawca ten będzie ponosił solidarną odpowiedzialność za zobowiązania alimentacyjne do wysokości kwoty rocznych zobowiązań alimentacyjnych ww. osoby.

 

Projektowana ustawa wejść ma w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., przy czym zmiany w Kodeksie pracy oraz zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, mają wejść w życie z dniem 1 lutego 2019 r., tj. wraz z planowanym wejściem w życie projektowanej ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Nie sposób nie zauważyć oczywistego faktu, iż Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, po przejęciu przed 10 laty wszelkich obowiązków w zakresie kontroli legalności zatrudnienia oraz wielu innych zadań, w tym w ostatnim czasie nadzoru nad wypłacaniem wynagrodzenia minimalnego osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilno-prawnych oraz nadzoru nad przestrzeganiem porządku publicznego w zakresie zakazu handlu w niedziele, święta i niektóre inne dni  – konsekwentnie umocni się na pozycji absolutnego lidera Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o zakres powierzonych inspekcji pracy przez władze krajowe zadań.

 

Wielokrotnie już mogliśmy się przekonać, że na inspektorów pracy, co jakiś czas nakładane  są kolejne, nowe obowiązki – wymagające prowadzenia kontroli (w między czasie) na zasadzie „jakoś to będzie”. Prognozować przy tym można, iż po wprowadzeniu nowych regulacji nastąpi lawinowy wzrost liczby skarg (w tym skarg anonimowych) – kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy zarówno przez osoby pokrzywdzone jak i po prostu dobrze poinformowane. Jeżeli nie spowoduje to w skali organizacji konieczności zwiększenia liczby kontroli, to spowoduje zmianę struktury kontroli już realizowanych oraz dalsze zwiększenie obciążenia stałej wszak liczby inspektorów pracy poprzez konieczność prowadzenia kontroli według odpowiedniej metodyki, gwarantującej jej skuteczność. Tego wszak oczekuje od organów PIP ustawodawca, a także społeczeństwo.

 

do pobrania – projekt ustawy

 

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,10011,zmiany-w-egzekucji-alimentow.html

 

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/polityka-rodzinna/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-poprawy-skutecznosci-egzekucji-swiadczen-alimentacyjnych/


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.