Interpelacja do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie satysfakcji z pracy.

16 sierpnia 2019 | Bez kategorii

 

Interpelacja nr 31263 do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie satysfakcji z pracy

 

Zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka

 

Data wpływu: 26-04-2019

 

 

Szanowna Pani Minister,

jak wynika z „Raportu z ogólnopolskiego badania doceniania 2018″, tylko połowa Polaków słyszy pochwały od swoich szefów. Tymczasem dla zdecydowanej większości pracowników pozytywna atmosfera jest jednym z ważniejszych czynników przy wyborze pracy. Blisko 95% Polaków twierdzi, że dzięki temu pracują efektywniej. Radość w pracy motywuje 82% do osiągania najlepszych wyników. W Polsce oficjalne systemy doceniania ma jednak tylko 39% firm, dla porównania w USA aż 80% organizacji. ….

 

Zdaniem ekspertów organizacje nie dostrzegają potencjału tego, że docenianie pracowników za codzienny wysiłek i trud, który wkładają, ma bardzo pozytywny wpływ m.in. na to, jak oni czują się w pracy, na ich morale i zaangażowanie. Co ważne, chodzi nie tylko o docenianie przez przełożonego, lecz także przez inne osoby, z którymi na co dzień pracujemy.

 

Wobec powyższego proszę o odpowiedź na pytanie:

 

Jakie działania podejmuje ministerstwo w celu wzmacniania wśród pracowników w Polsce poczucia zadowolenia w wykonywanej pracy?

 

 


 

Odpowiedź na interpelację  nr 31263 w sprawie satysfakcji z pracy

 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz

 

Warszawa, 30-05-2019

 

Odpowiadając na pytanie zawarte w interpelacji nr 31263 z dnia 8 maja 2019 roku, złożonej przez Panią Annę Sobecką, Poseł na Sejm RP, w sprawie poczucia wśród pracowników zadowolenia z wykonywanej pracy, uprzejmie informuję, co następuje.

 

Zgodnie z wynikami badania Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) opublikowanymi w opracowaniu „Wskaźniki jakości pracy 2017”[1], zadowolonych lub bardzo zadowolonych ze swojej obecnej sytuacji zawodowej jest 62,1% pracujących osób. Ponadto, 81,5% osób w wieku 16 lat i więcej deklaruje zadowolenie ze swojego życia.

 

Odnośnie do zadowolenia z obecnie wykonywanej pracy, wg danych GUS, opublikowanych w opracowaniu „Pracujący na własny rachunek w 2017 roku”[2]zdecydowana większość pracowników (14,6 mln, 88,6% ogółu pracujących w gospodarce) deklaruje, że jest zadowolona ze swej pracy w stopniu dużym lub średnim. Jedynie 2,7% pracujących jest ze swojej pracy niezadowolona.

 

Ad. 1. Jakie działania podejmuje Ministerstwo dla wzmacniania wśród pracowników w Polsce poczucia zadowolenia z wykonywanej pracy?

 

Decydujący wpływ na zadowolenie z pracy ma jakość miejsca pracy określona przede wszystkim przez warunki jej wykonywania (w tym wysokość płacy i ergonomia stanowiska pracy), ale także takie czynniki jak: pozytywna atmosfera pracy będąca pochodną przyjaznych relacji i jasnych zasad zarządzania kadrami, możliwość rozwoju kariery zawodowej (w tym podwyższania kwalifikacji), autonomia w pracy, poczucie sensu wykonywanych zadań, bezpieczeństwo zatrudnienia (praca na podstawie umowy o pracę), równowaga między aktywnością zawodową a życiem prywatnym, czy też wykonywanie pracy zgodnej z kompetencjami (kierunkiem kształcenia i jego poziomem) oraz zainteresowaniami.

 

W celu wzmacniania wśród pracowników zadowolenia z wykonywanej pracy Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

 

  1. tworzy i uaktualnia – do potrzeb nowoczesnego rynku pracy – przepisy prawa pracy, które wdrażają i promują bezpieczne warunki pracy, zarówno pod względem bezpieczeństwa fizycznego pracowników, jak również (a może przede wszystkim) bezpieczeństwa zatrudnienia opartego o umowę o pracę.

 

Polskie prawo pracy, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jest nowoczesne, dostosowane do standardów międzynarodowych, osiągnięć nauki i techniki, ale również odpowiadające poziomowi rozwoju gospodarczego kraju oraz możliwościom ekonomicznym większości pracodawców. W pełni uwzględnia postanowienia ratyfikowanych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz dyrektyw Unii Europejskiej w tym zakresie, a w niektórych przypadkach określa ostrzejsze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników, niż wynikające z prawa UE.

 

Zapewnia dostęp do mechanizmów ułatwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego (rodzinnego) poprzez rozwiązania związane m.in. z organizacją czasu pracy (np. ruchomy czas pracy, zadaniowy czas pracy, praca w niepełnym wymiarze, indywidualny czas pracy, równoważny czas pracy), miejscem wykonywania pracy (np. telepraca), sposobem jej organizacji, a także mechanizmami ułatwiającymi pracownikom opiekę nad członkami ich rodzin.

 

Do wzrostu satysfakcji pracowników z pracy przyczynia się także uregulowanie zagadnień równego traktowania w zatrudnieniu, w tym w szczególności ochrony przed dyskryminacją;

 

  1. proponuje co roku partnerom społecznym, mając na względzie sytuację na rynku pracy i tempo rozwoju gospodarczego, wysokość wynagrodzenia minimalnego, które ma obowiązywać od stycznia następnego roku. MRPiPS ma na uwadze, by wynagrodzenie minimalne rosło w tempie nie niższym niż przeciętny wzrost wynagrodzeń w gospodarce. W efekcie, relacja pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym a przeciętnym w gospodarce wzrosła w ostatnich latach, z korzyścią dla dochodów rozporządzalnych osób najniżej zarabiających;\

 

  1. wspiera pracowników oraz pracodawców inwestujących w umiejętności i kwalifikacje swoich pracowników przeznaczając corocznie pulę środków Funduszu Pracy na Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Pracodawca może otrzymać środki z funduszu na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego, a w przypadku mikrofirm – aż 100% tych kosztów. Budżet KFS zaplanowany na 2019 r. pozwoli wesprzeć kilkanaście tysięcy pracodawców, co umożliwi ponad 100 tys. osobom aktualizację i rozwój własnych kompetencji zawodowych. Udział w uczeniu się przez całe życie pomaga spojrzeć na wykonywaną pracę w szerszym kontekście, zredukować poczucie nieadekwatności swoich umiejętności do wymagań danego stanowiska pracy, a w konsekwencji – zwiększyć satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

Ponadto, osoby odczuwające niższe zadowolenie w obszarze aktywności zawodowej mogą skorzystać ze wsparcia w tym zakresie w urzędzie pracy. Dzięki rozwiązaniom prawnym zawartym w ustawie o promocji zatrudnienia (…), każdy obywatel ma zapewniony dostęp do poradnictwa zawodowego świadczonego w urzędach pracy. W ramach tej usługi urzędy pracy oferują swoim klientom szereg form wsparcia, których celem jest m.in. rozwiązywanie problemów zawodowych związanych z utratą zatrudnienia, potrzebą zmiany środowiska pracy, zmianą zawodu czy radzeniem sobie ze stresem;

 

  1. podejmuje również działania upowszechniające wiedzę na temat mechanizmów ułatwiających godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Jednym z takich działań było uruchomienie platformy www.rodzinaipraca.gov.pl, w ramach projektu „Rodzina i Praca – to się opłaca!”, realizowanego od 1 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Platforma dostarcza informacji na temat konkretnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby różnych grup pracowników (np. młodych rodziców, osób niepełnosprawnych, pracowników w różnych wieku), przybliża zagadnienia związane z godzeniem życia zawodowego i prywatnego oraz prezentuje narzędzia oraz dobre praktyki możliwe do wdrożenia w firmach o różnej specyfice i możliwościach finansowych. Można też znaleźć tam porady prawne oraz praktyczny test, pozwalający sprawdzić swoje miejsce pracy pod względem „równowagi życiowej”. Prezentowane na platformie rozwiązania to te, które najczęściej i najlepiej sprawdzają się w Polskich zakładach pracy.

 

Choć MRPiPS ma ograniczony wpływ na sposób zarządzania kadrami w prywatnych przedsiębiorstwach, to w ramach dialogu społecznego, który obejmuje także zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate social responsibility), promuje godną pracę, w tym zdobywanie przez przedsiębiorców certyfikatów ISO dotyczących odpowiedzialnego społecznie zarządzania kadrami.

 

[1] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/wskazniki-jakosci-pracy-2017,10,2.html

[2] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-na-wlasny-rac


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.