Minister Gospodarki po raz kolejny potwierdził słuszność stanowiska SIPRP w sprawie zakresu stosowania Konwencji Nr 81 MOP.

24 września 2014 | Bez kategorii

ministerstwo_gospodarki1Na wniosek Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4.08.2014r., skierowany do Prezesa Rady Ministrów, SIPRP otrzymało odpowiedź Ministra Gospodarki z dnia 1.09.2014 r. znak DDR-II-0212-43/14.

W odpowiedzi tej wskazano m. in., że stanowisko Rządu RP z 29.04.2010r. (pismo znak: DSPA-140-23(4)/10) pozostaje aktualne, więc wyłączenia kontroli wykonywanej przez Państwową Inspekcję Pracy z ograniczeń w zakresie procedur kontrolnych określonych w rozdziale 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odnoszą się do wszystkich sektorów działalności gospodarczej, a w zakresie podmiotowym do wszystkich pracodawców oraz innych podmiotów, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne. ……

 

Minister nawiązał też do przekazanego SIPRP pisma znak DDR-II-0212-20/12 z dnia 6.04.2012r. wyczerpująco opisującego relację między ustawą z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a ustawą z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, z uwzględnieniem postanowień Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Z otrzymanego wówczas przez SIPRP pisma wynika wprost m.in., że do inspektorów pracy PIP nie mają zastosowania przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące: zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 79 ust. 2 pkt 1), przeprowadzania kontroli w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej (art. 80 ust. 2 pkt 1), zakazu równoczesności podejmowania więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy (art. 82 ust. 2 pkt 1) oraz ograniczenia czasu trwania kontroli (art. 83 ust. 2 pkt 1).

 

Minister Gospodarki potwierdził także aktualność stanowiska Rządu do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wyrażonego w ramach prac odnoszących się do druku sejmowego nr 2739 poprzedniej kadencji Sejmu. Zgodnie z tym stanowiskiem wyłączenia przysługujące PIP odnoszą się do wszystkich sektorów działalności gospodarczej ze względu na przyjęcie w Polsce powszechnego stosowania kontroli i nadzoru inspekcji pracy w stosunku do wszystkich pracodawców, a także w stosunku do innych podmiotów, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne. Minister stwierdził także, że zmiana ustawy SDG w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19.12.2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nie naruszyła obowiązującego od czasu uchwalenia ustawy SDG, zakresu stosowania ustawy SDG do kontroli przeprowadzanych przez organy PIP, a zakres wyłączeń stosowania ustawy SDG w stosunku do kontroli PIP uległ rozszerzeniu o ww. brak potrzeby zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

 

Przypomnijmy też iż stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie oceny funkcjonowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z dnia 23.02.2006r. stwierdza m.in., że do organów kontroli Państwowej Inspekcji Pracy zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 82 ust. 1 oraz art.83 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie mają zastosowania przepisy dotyczące: przeprowadzania kontroli w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, zakazu równoczesnego podejmowania więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy; ograniczania czasu trwania kontroli, ze względu na przepisy Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy.

 

Zarówno na stronie internetowej Rady Ochrony Pracy, jak i w odpowiedzi z 25.07.2014r. Pani Przewodniczącej ROP na nasze pisma z 12.05.2014r. i 12.07.2014r. brak jest informacji świadczących o tym iż powyższe stanowisko utraciło swoją aktualność. Podkreślić jednak należy, że iż w pełni koresponduje ono z wyrażonym 4 lata później ww. stanowiskiem Rządu, którego aktualność potwierdziła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,  a także Ministrowie Gospodarki oraz Pracy i Polityki Społecznej. Potwierdzają to także powtarzalne już rozstrzygnięcia judykatury.

 

Od czasów byłego Głównego Inspektora Pracy p. Tadeusza Jana Zająca zupełnie inne oficjalne stanowisko zajmuje Państwowa Inspekcja Pracy W opinii SIPRP najwyższa pora ujednolicić wzajemnie wykluczające się stanowiska różnych organów państwa – w kwestii podstawowych, gwarantowanych przez Konstytucję praw obywateli i zobowiązań Państwa.

 

To nie koniec podejmowanych przez nas działań w tym zakresie, a o dalszych działaniach będziemy na bieżąco informować na łamach naszej strony internetowej.

 

Wszystkie zaś osoby, którym leży na sercu dobro środowiska inspektorów pracy, zachęcamy do aktywnego włączenia się w działania statutowe podejmowane przez SIPRP.

 

do pobrania:

skan odpowiedzi Ministra Gospodarki z dnia 1.09.2014r. znak DDR-II-0212-43/14

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

skan odp. Ministra Gospodarki z dnia 6.04.2012r. znak DDR-II-0212-20/12

 

str. 1http://www.siprp.pl/wp-content/uploads/2012/05/MG_sdg_PIP_1.jpg.jpg

str. 2http://www.siprp.pl/wp-content/uploads/2012/05/MG_sdg_PIP_2.jpg.jpg

str. 3 – http://www.siprp.pl/wp-content/uploads/2012/05/MG_sdg_PIP_3.jpg.jpg

 

stanowisko Rady Ochrony Pracy zajęte w dniu 23.02.2006r.

 

http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/prace/stanow/stanow31.htm

szczegóły  dyskusji przeprowadzonej wówczas na forum ROP zawarto w  Biuletynie  Nr 344/V kad  (str 1-7)

 

stanowisko Rządu z 29.04.2010 r.

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 11 do wpisu “Minister Gospodarki po raz kolejny potwierdził słuszność stanowiska SIPRP w sprawie zakresu stosowania Konwencji Nr 81 MOP.”

 • 1 zonk napisał(a):

  Wszystko fajnie tylko szkoda, że i tak nic z tego nie wyniknie. Niestety GIP ma swoje zdanie i widocznie ma w tym interes żeby utrzymywać takie stanowisko. Chore to wszystko. W jednym okręgu tak, w drugim inaczej. Ehh

 • 2 bloczek napisał(a):

  Prawo w PIP stanowi tylko i wyłącznie GIP. ZZ śpią snem zimowym i robią wszystko, aby przypodobać się GIP. Może zyskają szybkie awanse zawodowe?!

 • 3 Krytyk napisał(a):

  Jak uważacie czy jeden artykuł Pana Profesora Florka i jeden wyrok WSA w Gliwicach uprawniał do tego by wbrew ówczesnemu stanowisku Rady Ochrony Pracy z 23.02.2006r. tworzyć w GIP-ie inną (zawężoną) wykładnię Konwencji nr 81 dodatkowo odmienną niż Rząd, Ministrowie i trwać przy niej do dnia dzisiejszego, choć jak wynika z artykułu jest ona błędna?

 • 4 Ciekawy napisał(a):

  Ciekawe co by w tej sprawie powiedział Profesor Ludwik Florek na którego artykule GIP T. J. Zając w III 2009r. oparł swoją wykładnię co do tej Konwencji?

 • 5 Okił napisał(a):

  Gdyby to wszystko było oczywiste jak uważa SIPRP to na przestrzeni ostatnich 5 lat Sądy Administracyjne rozpatrując skargi do WSA wnoszone przez pracodawców podnosiły by, że przepis ten (ustawa o swobodzie działalności) nie ma zastosowania do kontroli realizowanej przez organy PIP, a z lektury wielu orzeczeń wynika, że jednak tak nie jest.

 • 6 bloczek napisał(a):

  Jestem ip-em z 20-letnim stażem pracy. Tak jak działa PIP to chyba nie działa żaden podobny urząd w UE. Wystarczy popatrzeć na inne programy np. ARD, ZDF – niemieccy inspektorzy kwestie legalności zatrudnienia załatwiają w przeciągu – góra, 30 min. W naszej PIP trzy dni. Przekładnie druków ZUS DRA z kupy na kupę mija się z celem. Jeszcze żaden wniosek koordynatorów „13” nie został wdrożony do praktyki ip-a. Skąd takie patologie – ano stąd, że kierownictwo PIP nie pamięta w jaki sposób prowadzić szybka i skuteczna kontrolę. Jeszcze jedna rzecz – nie ma to związku z tematem, rząd podjął decyzje o zamrożeniu płac w budżetówce. Niech cieszą się kierownicy OIP-ów z wysokimi gażami uzyskanymi za byłego GIP_a T. Z.

 • 7 IPEK napisał(a):

  Aż się prosi by NIK może nieco bardziej wnikliwie niż dotychczas przyjrzał się sprawie środków budżetowych wydatkowanych w PIP na zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wysyłane z polecenia GIP-a z (jak rozumiem z artykułu niepotrzebnie) do przedsiębiorców branży usługowej. Czy NIK dopatrzy się w tym naruszenia?

 • 8 Robin napisał(a):

  To chyba nie takie proste, jak się SIPRP wydaje, bo nawet jeżeli racja w tej kwestii leży po stronie ROP-u i Rządu i większości sądów, które sprawę badały, to jak tu po 5 latach upierania się przy swoim przyznać się, że T.J. Zając i w tym zakresie popełnił błąd zmieniając wykładnie Konwencji Nr 81 wbrew ówczesnemu stanowisku ROP-u i tego błędu choć mogli to jednak nie skorygowali jego następcy pomimo, że w sprawie wypowiedział się Rząd. Jest alternatywa upierać się przy swoim, bądź przyznać do błędu i dostosować wykładnię do stanowiska ROP-u i Rządu.

 • 9 zenka napisał(a):

  a kto zawiadamia? 😀

 • 10 Ciekawy napisał(a):

  Może trzeba by oficjalnie powiadomić o tym wszystkim Radę Ochrony Pracy, która nadzoruje działalność PIP i widocznie „nie zauważyła”, że od 5 lat kierownictwo PIP w tej materii zaczęło działać wbrew wykładni ROP-u i stan taki trwa do dziś. To karygodne, że Kierownictwo PIP ma własną wykładnię opartą zdaje się na jednej publikacji Profesora Florka z 2008r. i jednym (odosobnionym) wyroku WSA w Gliwicach, który z tego co wiadomo zapadł w XI 2009r. – czyli pół roku po zmianie wykładni przez GIP. Czy wobec ww. stanowiska Rady oraz Rady Ministrów, powtarzalnych wyroków Sądów Administracyjnych, w tym NSA Kierownictwo PIP może tak postępować nie uznając tego za wystarczający powód do skorygowania wprowadzonej w PIP w 2009r. przez T. J. Zająca innej wykładni podmiotowego zakresu stosowania Konwencji MOP 81.

 • 11 bloczek napisał(a):

  Jak tu dalej będzie można pracować efektywnie?! rząd postanowił zamrozić podwyżki wynagrodzeń na rok 2015! Każe liczyć związkowców1 Doradca premiera miał dostać bagatela ponad 2mln zł wynagrodzenia za prace w radzie Nadzorczej PKN ORLEN! Niech byłe GIP-y odpowiedzialni za odmawianie funduszu na podwyżki i „dziekani” OIP-ów wytłumaczą IP-om, że to w imię dobra ojczyzny?”!