Podsumowanie sondażu nr 19 „Czy stosowanie weksli „in blanco” dla zabezpieczenia roszczeń wynikających ze stosunku pracy jest w Polsce dopuszczalne ?”

17 lipca 2013 | Bez kategorii

sondażGłosowanie odbywało się na naszej  stronie internetowej  w okresie 15.06.2013 r. – 15.07.2013 r.  W tym okresie odnotowano ok. 3000 odwiedzin na stronie SIPRP. Spośród głosujących 89opowiedziało się za tym, że stosowanie weksli „in blanco” dla zabezpieczenia roszczeń wynikających ze stosunku pracy nie jest w Polsce dopuszczalne, a 9 % głosujących miało odmienne zadanie w tym zakresie.

 

Stosowanie weksli „in blanco” w stosunkach pracy nie jest problemem nowym. Zauważyć należy, że Kodeks pracy nie daje podstawy do stosowania w stosunkach pracy regulacji ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282, z późn. zm.). Wyraźnie bowiem określa zasady odpowiedzialności pracownika wobec pracodawcy, zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności materialnej, umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, zwrotu kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych  itp.  Nie ma zatem podstawy, żeby zatrudniając pracownika, stosować jako zabezpieczenie weksle „in blanco”. W praktyce weksle były i są nadal stosowane, a sprzyjała temu przez lata zarówno praktyka, jak i rozbieżne głosy w doktrynie i w orzecznictwie…..

 

Powyższy problem znalazł odzwierciedlenie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r. (sygnatura akt: II PK 159/10, M.P. Pr 2011/6/313 – 317, LEX  nr 786374). Sąd Najwyższy podkreślił przede wszystkim, że przepis art. 300 Kodeksu pracy nie przewiduje, a zatem również nie legitymuje możliwości stosowania w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy innych przepisów prawa cywilnego niż przepisy Kodeksu cywilnego, i to pod warunkiem ich niesprzeczności z zasadami prawa pracy. W powołanym wyroku Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, że także w sprawach nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy przez pracownika brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do stosowania szeroko rozumianych zabezpieczeń cywilnych w postaci weksli gwarancyjnych „in blanco”, gdyż o odszkodowaniu z art. 611 Kodeksu pracy orzeka zawsze sąd pracy pod warunkiem udowodnienia przez pracodawcę poniesionej szkody oraz jej wysokości, która w żadnym razie nie może przekroczyć wynikającego z art. 612 § 1 Kodeksu pracy górnego limitu obowiązku odszkodowawczego (wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni).

 

Jest to jeden z „dyżurnych” tematów porad prawnych,  i skarg wnoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy. Problem pojawia się wówczas, gdy w podstawie prawnej wniosku wystąpienia negującego stosowanie weksli w stosunkach pracy należy wskazać konkretny przepis prawa pracy,  który naruszony został przez pracodawcę. Takiego przepisu jak na razie po prostu nie ma. Stan taki będzie trwał dopóty, dopóki nie zostanie dokonana stosowna nowelizacja Kodeksu pracy, o którą chce wystąpić sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, gdyż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pomimo wniosków w tej materii kierowanych przez Głównego Inspektora Pracy problemu tego zdaje się nie dostrzegać.

 

Stosowanie weksli „in blanco” w stosunkach pracy niedawno było przedmiotem interpelacji poselskich (nr 8751 i nr 9851), a także zajmowała się nim również sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP) w dniu 20.06.2013r.  W sprawie tej zajął także stanowisko Główny Inspektor Pracy. Publikacje na ten temat były także zamieszczane w serwisie prawo-pracy.pl . Warto zapoznać się z tym materiałem klikając poniższe odnośniki:

 

(interpelacja 8751) – http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=847E2F7311253D14C1257AFA0040A17E&view=S

(interpelacja nr 9851) http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=014E28E8B28DB1A6C1257AFA004090A0&view=S

(biuletyn z posiedzenia KOP) http://orka.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/porzadek7?OpenAgent&35147&KOP

(stanowisko GIP) http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/weksle_stanowisko.pdf

publikacje na temat niedopuszczalności weksli w stosunku pracy z serwisu prawo-pracy.plhttp://www.prawo-pracy.pl/o_niedopuszczalnosci_weksla_w_stosunku_pracy-a-206.html

http://www.prawo-pracy.pl/o_niedopuszczalnosci_weksla_w_stosunku_pracy-a-168.html

http://www.prawo-pracy.pl/niedopuszczalnosc_stosowania_weksla_przez_pracodawce-a-105.html

 

 

W następnym sondażu zapytamy Was:

 

Czy inspektorzy pracy powinni korzystać podczas czynności służbowych z anonimowych ankiet dotyczących mobbingu w miejscu pracy?


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.