Prace nad budżetem Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2020.

15 stycznia 2020 | Bez kategorii

 

Na 3 posiedzeniu Sejmu rozpoczęły się prace parlamentarne nad budżetem państwa na 2020 r., których elementem będzie również uchwalenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

Z uwagą śledzimy więc przebieg zdarzeń i chcieć będziemy pozytywnie wspierać starania czynione w tej materii  zarówno przez kierownictwo urzędu, jak i przez posłów i senatorów.

 

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. (druk sejmowy 112, autopoprawka – druk 112A), w części 12  (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez głównego inspektora pracy kwotę 374 946 tys. zł  (w poprzednim roku budżetowym było to 338 863 tys. zł). Na wydatki bieżące jednostki budżetowej,  a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe  przewidziano z tego kwotę 365 040 tys. zł. (w roku poprzednim było to 331 822 tys. zł) – planowany wzrost funduszu wynagrodzeń o 9,5% z czego 8,6 % z przeznaczeniem na dotychczasowe etaty, a reszta dodatkowych środków na 32 nowe etaty. Na wynagrodzenia i pochodne w roku obecnym zaplanowano  o 27 242 tys zł więcej niż na 2019 r.

 

Z uzasadnienia projektu ustawy budżetowej wynika iż w planowanym budżecie państwa na 2020 r. w państwowej sferze budżetowej przyjęto wzrost wynagrodzeń (co do zasady) na poziomie 6%.

 

W dniu 9 stycznia 2020 r. Sejm większością głosów skierował projekt ustawy budżetowej do Komisji Finansów Publicznych z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do 31 stycznia 2020 r. Zanim jednak Komisja ta przedstawia Sejmowi sprawozdanie, projekt ten w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy opiniuje Rada Ochrony Pracy oraz Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

 

Informujemy, że Rada Ochrony Pracy w dniu 19 listopada 2019 r., a Komisja do Spraw Kontroli Państwowej w dniu 15 stycznia 2020 r. wyraziły pozytywne opinie o projekcie budżetu PIP na 2020 r. – link do transmisji  ww. posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (od godz. 15.55 http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=E05BAFE384118FEAC12584EB00385258#

Ponieważ jak co roku miejscem gdzie zapadną (prawie ostateczne) decyzje co wysokości budżetu PIP będzie sejmowa  Komisja Finansów Publicznych, jak co roku apelujemy o zaangażowanie się w aktywny lobbing, by tym samym aktywnie wesprzeć głównego inspektora pracy w staraniach o zatwierdzenie zaproponowanego budżetu Państwowej Inspekcji Pracy. W perspektywie pozwoli to na stopniowe odwracanie skutków bezprecedensowego dobrowolnego zrzeczenia się podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PIP  w czasach słusznie minionych oraz  zapewnienie godnych wynagrodzeń dla realizujących z roku na rok szerszy zakres zadań pracowników PIP .  

 

 

W kolejną rocznicę solidarnych niegdyś działań podejmowanych przez kierownictwo PIP i organizacje społeczne działające w naszym Urzędzie – pozwalamy sobie – nie tylko ku pamięci, przytoczyć treść bardzo ważnego dla nas pisma z dnia 22 lutego 2016 r., skierowanego na ręce prezesa SIPRP przez śp. Romana Giedrojcia, szefa naszego Urzędu, który z najwyższą determinacją podjął starania o powstrzymanie pauperyzacji inspektorów pracy, a także innych pracowników PIP.

 

Takie słowa pozwalają ciągle wierzyć w dobro, celowość i słuszność naszej drogi i społecznego zaangażowania, a także pozwalają z dystansem odnieść  się do napotykanych trudności, ale także aktów niezrozumienia, niechęci czy wręcz wrogości niektórych osób wobec Zarządu SIPRP za działalność Stowarzyszenia realizowaną na rzecz inspektorów pracy. Solidarność – miejmy nadzieję – ciągle jest wspólną naszą wartością, do której wszyscy mamy prawo.

 

Czy coś się w sytuacji opisywanej przez śp. Romana Giedrojcia w 2016 r. zmieniło? Co podziało się w naszym środowisku tak niewiele później? Dlaczego doszło do tak ogromnych i pogłębiających się podziałów, alienacji, nieufności, braku wzajemnego szacunku, aktów wykluczenia? 

 

To oceni zapewne już wkrótce Historia, której – nie da się tego ukryć – wszyscy jesteśmy częścią. Jak się w niej zapisujemy?

Szanowny Panie Prezesie,

 

Serdecznie dziękuję za wystosowany przez Państwa  apel do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy budżetowej na 2016 r.

 

Dotychczasowe, ale także planowane w bieżącym roku zmiany w prawie pracy pociągają za sobą nowe i ważne obowiązki dla Państwowej Inspekcji Pracy, znacznie poszerzając obszar zadań  naszego Urzędu. […] Wszystko to wymaga jednak skutecznego oraz systematycznego  wsparcia i wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Kształt ustawy budżetowej na 2016 r. w części stanowiącej o wynagrodzeniach osobowych Państwowej Inspekcji Pracy  nie jest adekwatny do powierzonych zadań

 

Niezwykle ważne w realizacji planowanych działań naszego Urzędu jest wzmocnienie  przekazu poprzez głos organizacji społecznej jaką jest Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dlatego jeszcze raz dziękuję za słowa wsparcia dotyczące budżetu  naszej Instytucji, jakie w ostatnim czasie  zostały przez Państwa sformułowane i  przekazane  do Marszałka Izby Wyższej Parlamentu RP.

 

Łączę wyrazy szacunku,

 

 Roman Giedrojć

 

do pobrania:  Podziękowania z 22.02.2016

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.