Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Konsultacje społeczne.

23 maja 2021 | Bez kategorii

Pani Iwona Michałek – Skretarz Stanu w Ministrstwie Rozwoju, Pracy i Technologii skierowała do  Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej projekt (z daty 18  maja 2021 r.) ustawy  o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – celem zgłoszenia ewentualnych uwag  lub opinii.

 

W uzasadnieniu projektu wskazano m.in., że (…) obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie zawierają uregulowań prawnych dotyczących pracy zdalnej. Jednak na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. praca zdalna została wprowadzona do polskiego systemu prawa na czas epidemii COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. 

 

Obecnie praca zdalna jest zatem formą wykonywania pracy o charakterze nadzwyczajnym, wprowadzaną na czas oznaczony, aby realizować określony cel o charakterze publicznym, jakim jest przeciwdziałanie COVID-19, co ma odzwierciedlenie w regulujących ją przepisach ww. ustawy szczególnej. Praca zdalna jest obecnie świadczona wyłącznie na podstawie jednostronnego polecenia pracodawcy i tylko wtedy, gdy pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Praca w formie zdalnej może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w takim poleceniu. Zgodnie z tymi regulacjami pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

 

Obowiązujące przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość świadczenia pracy poza zakładem pracy w formie telepracy, jednak w sposób mniej elastyczny niż przywołana wyżej regulacja dotycząca pracy zdalnej. W konsekwencji w projekcie ustawy zaproponowano, aby nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej zastąpiły obowiązujące przepisy Kodeksu pracy dotyczące telepracy (art. 1 pkt 1 i 2 projektu). Niektóre rozwiązania prawne normujące telepracę zostały przejęte do nowych kodeksowych przepisów o pracy zdalnej. Projektodawca uznał bowiem za zasadne oparcie się na regulacjach, które mają już ugruntowaną praktykę w przypadku stosowania ich przy telepracy.  

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy  do lektury zamieszczonego na końcu niniejszego wpisu projektu oraz uzasadnienia. Zachęcamy też do przekazywania do 2 czerwca 2021 r. swoich opinii lub uwag odnoszących się do załączonego projektu, najlepiej drogą mailową na adres zarzad@siprp.pl, albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

 

Ewentualne uwagi lub opinia naszego Stowarzyszenia w zakresie powyższego projektu zostanie przesłana odpowiednim gremiom decyzyjnym.

 

do pobrania

  

PROJEKThttps://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346911/12789144/12789145/dokument503597.pdf

 

UZASADNIENIEhttps://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346911/12789144/12789145/dokument503599.pdf

 

PISMO O WYRAŻENIE OPINIIhttps://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346911/12789144/12789146/dokument503603.pdf


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.