Projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Konsultacje społeczne.

03 lutego 2020 | Bez kategorii

Do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej przesłany został projekt autorstwa Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (z daty 28  stycznia 2020 r.) ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

 

Projekt ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 173 z 9.07.2018 r., str. 16), której termin transpozycji mija w dniu 30 lipca 2020 r. (zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. dyrektywy) ……

 

Projekt przewiduje regulacje prawne, polegające w szczególności na:

 • zmianie katalogu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi delegowanemu na terytorium RP,
 • zapewnieniu pracownikowi delegowanemu na terytorium RP szerszego zakresu gwarantowanych warunków zatrudnienia – po przekroczeniu 18 miesięcy delegowania (w przypadku złożenia umotywowanego powiadomienia do PIP) lub po przekroczeniu 12 miesięcy delegowania (w przypadku braku takiego powiadomienia),
 • uzupełnieniu katalogu zadań PIP,
 • wprowadzeniu zasady stosowania nie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z przepisów krajowych dotyczących delegowania pracowników – w przypadku ustalenia przez PIP pozornego delegowania,
 • rozszerzeniu zakresu uprawnień kontrolnych PIP,
 • ograniczeniu formy dokumentów składanych przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP wyłącznie do formy elektronicznej,
 • rozszerzeniu definicji pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP poprzez uwzględnienie jako pracodawcy agencji pracy tymczasowej lub agencji pośrednictwa pracy w przypadku, gdy zagraniczna agencja kieruje pracownika do pracodawcy użytkownika, który następnie kieruje tego pracownika tymczasowo do wykonywania pracy na terytorium RP,
 • rozszerzeniu definicji pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP poprzez uwzględnienie jako pracodawcy agencji pracy tymczasowej w przypadku, gdy agencja krajowa kieruje pracownika do krajowego lub zagranicznego pracodawcy użytkownika, który następnie kieruje tego pracownika tymczasowo do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego,
 • zobowiązaniu agencji pracy tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy do zapewnienia pracownikowi tymczasowemu delegowanemu na terytorium RP, warunków pracy i innych warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych niż stosowane do krajowych pracowników tymczasowych,
 • zobowiązaniu pracodawcy użytkownika do informowania agencji pracy tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy o warunkach zatrudnienia pracownika delegowanego, będącego pracownikiem tymczasowym, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz przepisów wewnętrznych tego pracodawcy,
 • zobowiązaniu pracodawcy użytkownika do informowania agencji pracy tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy o zamiarze skierowania pracownika tymczasowego przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego.

 

Ponadto przewiduje się zmianę ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, której celem jest dodanie Państwowej Inspekcji Pracy do katalogu podmiotów, którym udostępniane są informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, w celu realizacji jej zadań ustawowych.

 

Implementacja dyrektywy wymagać będzie również zmiany przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy  do lektury zamieszczonego na końcu niniejszego wpisu projektu oraz uzasadnienia. Zachęcamy do przekazywania do 20  lutego 2020 r. swoich opinii i uwag odnoszących się do załączonego projektu, najlepiej drogą mailową na adres zarzad@siprp.pl, albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

 

Opinia naszego Stowarzyszenia w zakresie powyższego projektu zostanie przesłana odpowiednim gremiom decyzyjnym oraz opublikowana na www.siprp.pl

 

do pobrania

 

 

LINK do RCL – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329604/katalog/12659466#12659466

 

PROJEKT – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12329604/12659466/12659467/dokument436633.pdf

 

UZASADNIENIE – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12329604/12659466/12659467/dokument436634.pdf

 

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.