Propozycje zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – konsultacje społeczne.

20 lutego 2019 | Bez kategorii

 

Informujemy, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  otrzymało z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt (z 6.02.2019 r.)  zmian w „tytułowym” rozporządzeniu  – w celu wyrażenia opinii.  ….

 

W związku z tym, zwracamy się do Członków i Sympatyków  SIPRP z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii, co do tego projektu na adres elektroniczny Zarządu Głównego SIPRP. …

 

Zachęcamy więc  do przesyłania na adres mailowy zarządu SIPRP opinii/uwag, w zakresie przedmiotowego projektu, do dnia 5 marca 2019 r. 

 

– – –

 

Projekt rozporządzenia zmieniającego przewiduje rezygnację z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, wymaganej dotychczas we wzorze karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz we wzorze zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do ww. rozporządzenia.  Dotychczasowe wzory karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być nadal stosowane bez obowiązku stawiania na nich pieczęci/pieczątek, nie dłużej jednak niż do końca dnia 31 grudnia 2019 r. Karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wydane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc.

 

Jednocześnie w projekcie rozporządzenia wprowadzono zmiany dostosowujące do aktualnego stanu prawnego, zmienionego głownie wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z poźn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).

 

W odniesieniu do zmiany dotyczącej przepisu § la pkt 2 lit. e rozporządzenia należy wskazać, że stanowi ona kontynuację koncepcji określonej przepisami uchylonej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jednakże należy podkreślić, że osoba fizyczna prowadząca działalność, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie może prowadzić działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jako jednostka organizacyjna, o której mowa w § la lit. e ww. rozporządzenia. Osoba fizyczna prowadząca działalność nieewidencjonowaną nie jest przedsiębiorcą i do czasu zarejestrowania działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie stanowi jednostki organizacyjnej w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadziła zmianę do art. 2373 Kodeksu pracy, polegającą na dodaniu § 22 – 24 określających możliwość zwolnienia niektórych pracowników administracyjno-biurowych z odbywania szkoleń okresowych w dziedzinie bhp. Zwolnienie dotyczy pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

W związku z tą nowelizacją zaproponowano zmianę w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia, obejmującym dwie grupy pracowników: pracowników administracyjno-biurowych oraz innych niewymienionych w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, polegającą na rozdzieleniu § 14 ust. 2 pkt 5 na dwa przepisy. W projekcie rozporządzenia pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie: „pracownicy administracyjnobiurowi, z zastrzeżeniem art. 2373 § 22 – 24 Kodeksu pracy;” oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „pracownicy inni niewymienieni w pkt 1-5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.”.

 

Projektowany przepis § 14 ust. 2 pkt 5 oznacza, że zwolnieni ze szkolenia okresowego w dziedzinie bhp są tylko pracownicy administracyjno-biurowi, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, natomiast pozostali pracownicy administracyjno-biurowi nadal podlegają szkoleniom okresowym. Powyższa zmiana, oprócz dostosowania do aktualnego stanu prawnego, może ułatwić pracodawcom określanie poszczególnych grup stanowisk dla potrzeb szkolenia w dziedzinie bhp. Obecny przepis § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia może bowiem prowadzić do kwalifikowania wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach określonych w tym punkcie (w tym np. nauczycieli, pracowników podmiotów leczniczych, instytutów badawczych) do jednej grupy pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

 

Natomiast zmiany projektowane w § 15 ust. 2 i ust. 4 są tylko koniecznym dostosowaniem do zmian wprowadzanych w § 14 ust. 2.

 

Przewiduje się wejście w życie projektowanego rozporządzenia po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a w zakresie zmienianego § la pkt 2 lit. a rozporządzenia, który wejdzie w życie 1 września 2019 r. Inny termin wejścia w życie zmiany tego przepisu spowodowany jest opublikowaniem ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z poźn. zm.). Zgodnie z art. 50 tej ustawy, z dniem 1 września 2019 r. tworzy się „centrum kształcenia zawodowego” oraz przekształca się w centrum kształcenia zawodowego dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, do których jest odniesienie w § la pkt 2 lit. a zmienianego rozporządzenia.

 

– – –

 

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12321164/12569970/12569971/dokument381375.pdf


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.