Propozycje zmian w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym – konsultacje społeczne.

23 kwietnia 2019 | Bez kategorii

Informujemy, że Pan Marcin Ociepa – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, przesłał do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (projekt z dnia 6.04.2019 r.)  – w celu wyrażenia opinii. 

 

– – – – –

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja społeczna (NGO), wielokrotnie wyrażało opinię na temat różnych projektów aktów prawnych. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu konsultacjach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu inspektorów pracy zrzeszonych w SIPRP, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać głos środowiska, które wszak współtworzymy. …..

W związku z powyższym, zwracamy się do Członków i Sympatyków  SIPRP z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii, co do tego projektu na adres  zarzad@siprp.pl  – do dnia 6.05.2019 r. 

 

– – – – –

 

Zgodnie z treścią uzasadnienia podjęcie prac nad zmianą ww. rozporządzenia wiąże się z postulatami przedsiębiorców, którzy w kierowanej do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii licznej korespondencji, dotyczącej interpretacji przepisów ww. rozporządzenia, zwracali uwagę na następujące kwestie:

 

1)  nie jest jasne czy możliwe jest dopuszczenie do pracy w charakterze operatora/kierowcy wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia osób, które uzyskały uprawnienia do obsługi tego rodzaju wózka na podstawie odrębnych przepisów, tj. m.in. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, do obsługi wózków jezdniowych, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1, mógł być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, a więc ww. uprawnienia upoważniały do pracy w charakterze operatora wózka podnośnikowego. Z uwagi na to – w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych warunków dopuszczenia do obsługi wózków jezdniowych osób legitymujących się wpisem do książki operatora maszyn roboczych (podstawę do ich uzyskania określają przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, tj. ww. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych) lub posiadających uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych (podstawę do nich określają przepisy w sprawie szkolenia i kwalifikacji maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych, tj. zarządzenie nr 12 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 września 1983 r. w sprawie szkolenia i kwalifikacji maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych – przewiduje się odpowiednią zmianę przepisów aktualnego rozporządzenia z 2017 r. (vide brzmienie § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 nadawane niniejszym projektem). Należy przy tym zauważyć, że intencją prawodawcy jest uniknięcie generowania dodatkowych kosztów po stronie pracodawców i pracowników w sytuacji, kiedy osoba mająca wykonywać prace w charakterze operatora wózka podnośnikowego nabyła już wcześniej bezterminowe uprawnienia i posiada w związku z tym odpowiednie umiejętności w tym zakresie;

 

2) nie jest jasne czy do obsługi wózków jezdniowych, innych niż podnośnikowe można dopuścić osobę, która nie ukończyła 18 lat, ponieważ dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierującymi pojazdami, w przypadku prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 i T, może otrzymać osoba która nie ukończyła 18 lat. Intencją natomiast jest, aby osoby dopuszczone do obsługi wózków jezdniowych miały ukończone 18 lat, w związku z tym w § 4 ust. 2 zostało to jednoznacznie określone;

 

3) terminy na uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, uprawniającego do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, są za krótkie, aby możliwe było w tym terminie przystąpienie do egzaminu wszystkich chętnych, którzy będą zainteresowani ich uzyskaniem. Z uwagi na skalę tego typu uprawnień (do końca 2018 r. zarejestrowano w UDT ok. 194.000 takich wózków) oraz możliwości UDT w zakresie egzaminowania, mając na uwadze, że terminy określone w obecnym § 18 jeszcze nie minęły, w projektowanym rozporządzeniu przewiduje się wydłużenie okresu ważności imiennych zezwoleń (vide nowe brzmienie § 18 nadawane § 1 pkt 2 projektu), umożliwiając tym samym pracodawcom i pracownikom dogodniejsze zaplanowanie czasu przystąpienia do egzaminu.

 

Przepis § 2 dopuszcza do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz innych niż podnośnikowe osoby, które zostały dopuszczone do obsługi tych wózków na podstawie dotychczasowych przepisów tj. przepisów § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Link do projektu:

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//528/12321481/12582460/12582461/dokument389023.pdf

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.