Relacja z Walnego Zebrania Członków SIPRP.

28 maja 2015 | Bez kategorii

SIPRP - logo

 

Informujemy czytelników naszej strony internetowej, iż na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej , które odbyło się w Krakowie w dniu 25.05.2015 r. rozpatrzono sprawozdanie Zarządu Głównego SIPRP oraz Komisji Rewizyjnej z działalności, udzielono absolutorium Zarządowi Głównemu pierwszej kadencji oraz wybrano nowe władze Stowarzyszenia.

 

W skład Zarządu Głównego na kadencję 2015-2018 wchodzą: Leszek Rymarowicz – z OIP Kraków, Łukasz Paroń – z OIP Wrocław, Zbigniew Sagański – z OIP Warszawa, Krzysztof Bączkowski – z OIP Łódź oraz Józef Żmij – z OIP Kraków.

 

Serdeczne podziękowania należą się Magdalenie Miska i Pawłowi Wieczorkowi, którzy w Zarządzie Głównym pierwszej kadencji pełnili funkcję wiceprezesów, a także Adamowi Gwóźdź i Robertowi Pasikowskiemu, pełniącym w nim funkcję sekretarzy.

 

Komisję Rewizyjną tworzą obecnie Marcin Śliwa, Stanisław Staszewski oraz Michał Jeleński (który jej przewodniczy). Podziękowania składamy więc także Sylwestrowi Gulińskiemu oraz Arturowi Samkowi, którzy byli członkami Komisji Rewizyjnej pierwszej kadencji. …..

 

Uchwalono zmiany w Statucie Stowarzyszenia umożliwiające przystąpienie w poczet członków SIPRP każdemu inspektorowi pracy niezależnie od stażu pracy, a ponadto wprowadzające możliwość odbywania zgromadzeń członków SIPRP oraz głosowań za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Ponadto podjęto uchwały i wnioski w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

Zobowiązano Zarząd Główny do skierowania następujących petycji i wystąpień:

  • Do Marszałka Sejmu, Rady Ochrony Pracy oraz Prezesa Rady Ministrów o zapewnienie środków na waloryzację wynagrodzeń pracowników PIP, w szczególności inspektorów pracy.
  • Do Przewodniczących Klubów Poselskich, o zainicjowanie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy PIP, tak aby odpowiadała ona rozwiązaniom ratyfikowanej Konwencji Nr 81, umożliwiała zmniejszenie biurokratycznego obciążenia kontrolowanych podmiotów oraz organów inspekcji, uwzględniała nowe wymogi postępowania w sprawach o wykroczenia oraz wprowadzała przyjęte powszechnie w administracji publicznej: zasadę przejrzystości obsadzania stanowisk (konkursy) oraz kadencyjność, a także prewencję antykorupcyjną (poprzez rozdzielnie funkcji kontrolnej i prewencyjnej organów PIP).
  • Do MOZ NSZZ „Solidarność-80” o podjęcie wspólnej inicjatywy w sprawie proponowanych zmian obowiązujących przepisów , w celu skierowania stosownych wniosków legislacyjnych za pośrednictwem ogólnokrajowej reprezentatywnej organizacji związkowej – Forum Związków Zawodowych.
  • Do Głównego Inspektora Pracy o uchylenie uregulowań dotyczących ocen bieżących inspektorów z uwagi na ich zbędność i nieracjonalność oraz podjęcie działań w celu odbiurokratyzowania pracy inspektorów i opracowanie innych, nie opartych wyłącznie na „statystyce” procedur ewaluacyjnych urzędu
  • Do Głównego Inspektora Pracy o wprowadzenie w Państwowej Inspekcji Pracy jednolitej polityki antymobbingowej oraz instytucji „rzecznika antymobbingowego”, podległego bezpośrednio głównemu inspektorowi pracy.
  • Do Rady Ochrony Pracy o spowodowanie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej znowelizowania art. 13 ustawy o drogach publicznych (zwolnienie z niektórych opłat), poprzez dodanie w tym przepisie Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Tą drogą składamy serdecznie podziękowania wszystkim tym, którzy przybyli na Walne Zebranie Członków SIPRP i przyczynili się do przyjęcia uchwał w ważnych dla nas wszystkich kwestiach. Nowemu Zarządowi Głównemu i Komisji Rewizyjnej życzymy zaś wielu sukcesów.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.