VII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Kalbornia 18-20 maja 2016 r.

17 maja 2016 | Bez kategorii

ludki

 

Miło nam poinformować, że w dniach 18-20 maja 2016 r. w Kalborni  (koło Ostródy) odbędzie się VII Krajowy  Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy – najliczniejszego związku zawodowego zrzeszającego pracowników PIP, w tym także członków SIPRP.

 

Obok interesującej i na pewno gorącej jak zwykle dyskusji zarówno na tematy wewnątrzorganizacyjne jak  i tematy ogólne, dotyczące  spraw wszystkich pracowników naszej instytucji, Zjazd udzielić ma  absolutorium ustępującej Komisji Krajowej, dokonać wyborów nowych władz Związku oraz przyjąć uchwały wskazujące kierunki działania  ZZP PIP na najbliższe lata.  W drugim dniu obrad gościem Delegatów będzie szef naszej instytucji Roman Giedrojć.

 

Przypomnieć wypada, iż w mijającej kadencji delegaci uchwalili ok. 20 uchwał,  dotyczących m.in. wynagrodzeń pracowników PIP, organizacji „dyżurów wypadkowych”, rozliczania delegacji, odbiurokratyzowania PIP, udziału w akcji protestacyjnej sfery budżetowej itp.  Uchwały najwyższej władzy statutowej ZZPPIP w wielu punktach zbieżne były z niektórymi akcjami społecznymi prowadzonymi przez Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP, i dotyczyły  m.in. wprowadzenia w PIP podmiotowego zakresu stosowania Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu zgodnej ze stanowiskiem Rządu RP, umożliwienia inspektorom pracy posługiwania się w  pismach urzędowych kierowanych do obywateli i innych podmiotów prawnych godłem Rzeczypospolitej Polskiej, dokonania oceny ergonomicznej oprogramowania „Navigator”, uchylenia zarządzenia GIP w sprawie tzw. „ocen bieżących” inspektorów pracy itp. ……

 

Z satysfakcją odnotować należy, iż część powyższych  postulatów, formułowanych zresztą  przez całe środowisko inspektorskie niezależnie od przynależności związkowej – viribus unitis  – udało się zrealizować. Odpowiedniej oceny, co do wykonania podjętych uchwał dokonają zapewne Delegaci.  Ale na pewno  pracy na najbliższe lata nie zabraknie, i to zarówno dla nowych władz ZZPPIP jak i władz NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność’80” – które to organizacje mają zaszczyt i obowiązek reprezentować ogół pracowników PIP.

 

Jak wynika z pisma Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia skierowanego do SIPRP,  w najbliższym czasie podejmie on działania  mające na celu m.in. analizę funkcjonowania  regulaminu wynagradzania  oraz dotychczasowych zasad oceny pracowników.  Jak deklaruje szef urzędu, analiza ta zostanie przeprowadzona w ścisłym kontakcie i współpracy z organizacjami związkowymi  funkcjonującymi w Państwowej Inspekcji Pracy, co pozwoli podjąć decyzję co do ewentualnego kierunku modyfikacji  zmiany dotychczasowego systemu ocen i wynagradzania. Jest to więc ogromna szansa i… ogromne zobowiązanie.

 

A więc Panie i Panowie: Noblesse oblige. Powodzenia w działaniu!

 

Przypominamy, iż w  kończącej się kadencji Przewodniczącymi Komisji Krajowej ZZP PIP byli kol. Tomasz Krzemieniowski (OIP Opole), a po jego rezygnacji pani Jolanta Zedlewska (OIP Gdańsk). W imieniu Zarządu Głównego SIPRP dziękujemy Państwu za współpracę z naszym stowarzyszeniem.

 

indeks

 

Mamy również nadzieję na dalsze wspólne działania, a nawet zacieśnienie współpracy  dla dobra wspólnego.

 

 

Zarząd Główny SIPRP


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.