W Sejmie właśnie ważą się losy budżetu PIP na 2020 r.

26 stycznia 2020 | Bez kategorii

Informujemy, że w imieniu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy reprezentowanych przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Międzyzakładową Organizację Związkową Nr 15 NSZZ „Solidarność – 80” w Państwowej Inspekcji Pracy oraz Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej na ręce Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Henryka Kowalczyka został skierowany apel o skuteczne poparcie w toku prac Wysokiej Komisji rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk sejmowy nr 112) w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy. Projekt ten uprzednio pozytywnie zaopiniowany został przez Radę Ochrony Pracy oraz Komisję do Spraw Kontroli Państwowej.

 

W apelu tym podnieśliśmy m.in, że tylko w 2017 i 2018 i 2019 r. na inspektorów pracy nałożono pięć nowych zadań, i tak:

 

  1. kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – weszła w życie 1 stycznia 2017r.
  2. kontrola prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 19fa, art. 19ga, art. 85 ust. 2 i art. 85a tej ustawy – weszła w życie 1 czerwca 2017 r.
  3. kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – weszła w życie 1 marca 2018 r.
  4. kontrola spełniania przez wyroby wymagań bezpieczeństwa w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku – w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania u pracodawców – weszła w życie od 19 lipca 2018 r.
  5. kontrola spełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, dokonywania wpłat do PPK i ścigania wykroczeń, o których mowa w art. 106 i art. 107 tej ustawy – weszła w życie od 1 stycznia 2019 r. …..

– – –

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że skuteczna działalność PIP jest oczywiście możliwa wyłącznie dzięki zapewnieniu przez budżet państwa odpowiednich środków na jej funkcjonowanie, a rolą Kierownictwa  PIP jest podjęcie wszelkich możliwych starań w tym zakresie. Państwowa Inspekcja Pracy to wyspecjalizowany organ kontroli, którego działalność oparta jest na około 1600 działających „w terenie”  (najczęściej w pojedynkę) autonomicznych organach państwa – inspektorach pracy, w wypełnianiu ustawowych obowiązków wspieranych przez pracowników merytorycznych i pomocniczych.

 

Zadania szczególne organów PIP określone są w ponad czterdziestu ustawach kompetencyjnych, a inspektorzy pracy pełnią funkcję oskarżycieli publicznych w zakresie około 80 wykroczeń. Codziennie wizytowanych jest około tysiąca polskich pracodawców, a obywatelom jest bezpłatnie udzielanych kilkadziesiąt tysięcy porad prawnych, co rocznie daje to liczbę ponad 1 miliona porad. Inspektorzy pracy rozpatrują w skali roku także ponad 40 tysięcy skarg pracowniczych, egzekwując na rzecz pracowników wielomilionowe kwoty i zapobiegając w kilkudziesięciu tysiącach sytuacji bezpośrednim zagrożeniom dla zdrowia i życia obywateli. Inspektorzy pracy przyczyniają się także do likwidacji w zarodku wielu konfliktów społecznych, a działalność ta w znacznym stopniu odciąża organy porządku publicznego i wymiaru sprawiedliwości.

 

 

Wysokość zarobków inspektora pracy wykonującego czynności kontrolne w pojedynkę, w coraz bardziej złożonym otoczeniu zewnętrznym jest ciągle znacząco mniejsza od wysokości zarobków kontrolera Najwyższej Izby Kontroli, pomimo, że zarówno PIP, jak i NIK to organy kontroli państwowej podlegają Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, i podobnie pełnią służbę na rzecz Państwa Polskiego oraz jego obywateli.

 

Wspomnieć należy przy tym, iż wskazywana statystyczna średnia wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy nie odzwierciedla wysokości wynagrodzenia większości „terenowych” pracowników PIP, a możliwość podjęcia dodatkowego zatrudnienia przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy jest drastycznie ograniczona zarówno przez przepisy prawa stanowionego, jak i praktykę stosowaną wewnątrz Inspekcji.

 

Z ustawy o PIP wynika, że odpowiednie i godne wynagradzanie pracownika PIP jest zobowiązaniem Państwa. Z tym ustawowym zobowiązaniem Państwa związana jest profilaktyka antykorupcyjna, której wyrazem jest godziwe wynagrodzenie urzędnika podejmującego decyzje w ważnych dla obywateli sprawach.

 

– – –

 

W dniu 24.01.2020 r. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w ww. zakresie. Opinię przedstawił poseł Janusz Śniadek, a koreferat wygłosił poseł Wojciech Saługa. We czwartek 30.01.2020 będą głosowane poprawki zgłaszane do rządowego projektu ustawy budżetowej. Dodajmy, że wyznaczony termin na przedstawienie przez Komisję sprawozdania z prac nad ww. budżetem  to 31.01.2020 r.  Jak będzie – niebawem się przekonamy.

 

do pobrania – APEL_budżet_PIP_na_2020


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.