Ważą się losy petycji ZZ PPIP dotyczącej dodatkowego urlopu dla inspektorów pracy.

15 kwietnia 2018 | Bez kategorii

 

Nawiązując do informacji zamieszczonej na stronie internetowej SIPRP w dniu 11.03.2018 r. informujemy czytelników, że w dniu 12.04.2018 r. Komisja do Spraw Petycji omówiła petycję Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, której przedmiotem jest nadanie pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy wykonującym czynności kontrolne prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, na zasadach analogicznych, jak kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli.

 

 

Przypomnijmy, że ZZ PPIP proponuje dodanie do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy art. 52a w brzmieniu : „Pracownikowi Państwowej Inspekcji Pracy po 10 latach pracy w charakterze wykonującego czynności kontrolne przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy jako wykonujący czynności kontrolne – w wymiarze 12 dni roboczych.” …….

 

Nadmieniamy, że pismem z dnia 9.04.2018 r. przesłanym do Komisji, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wyraziło poparcie petycji kolegów z ZZ PPIP.  

 

Dzięki zaś poparciu jakie petycji tej udzielił obecny na posiedzeniu Komisji Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy, inicjatywa ta nie została przez Komisję na tym wstępnym etapie odrzucona – ze względu uwagi Biura Analiz Sejmowych wymienione w opinii z 12.03.2018 r. do przedmiotowej petycji. Szkoda tylko, że Robert Warwas – poseł sprawozdawca, referując petycję i opinię Biura Analiz Sejmowych  nie nawiązał do treści przesłanego Komisji pisma z 5.04.2018r., w którym Związek trafnie odniósł się do uwag przedmiotowej opinii BAS.

 

Komisja do Spraw Petycji przed ostatecznym rozstrzygnięciem o dalszych losach petycji ZZPPIP zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o przedstawienie szacunkowych kosztów i zdecydowała o skierowaniu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów. Tak więc sprawa przynajmniej jeszcze raz na Komisji tej zagości.

 

Dokumenty źródłowe dotyczące omawianej petycji dostępne są na stronie internetowej ZZ PPIP w zakładce „Pisma i Petycje” pod adresem http://www.zzpracownikowpip.pl/ .

 

W opinii SIPRP, szczególnie po bezprecedensowym ataku na inspektorów pracy zainicjowanym przez artykuł  Ł.Guzy w „DGP”  wydaje się zasadnym zmobilizowanie i podjęcie przez nasze środowisko skutecznych działań lobbingowych wobec posłów, w tym członków Komisji do Spraw Petycji (np. na wzór akcji społecznej SIPRP „zamejluj Posła”)  – na rzecz doprowadzenia do podjęcia uchwały w zakresie zbieżnym z postulatem petycji. O dalszych losach tej inicjatywy będziemy oczywiście informować.

 

link do pisma SIPRP z 9.04.2018 r. – pismo SIPRP z poparciem petycji ZZ PPIP

 

link do transmisji z posiedzenia Komisji – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=FCCD73746CD3E718C1258260003952B6


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.