Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2015! Podsumowanie trzeciego roku działania Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

31 grudnia 2014 | Bez kategorii

syzyfowa pracaKończy się rok 2014 – trzeci rok działalności Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. Za nami kolejne, być może drobne sukcesy, ale też i pewne porażki. O najważniejszych działaniach podejmowanych w Waszym imieniu przez Zarząd Główny – informowaliśmy Was na bieżąco.

 

 

Z satysfakcją obserwujemy, że nasze stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa (NGO), reprezentująca środowisko inspektorów pracy, jest postrzegane jako poważny partner, nie tylko przez liczące się w Polsce organizacje pozarządowe, ale także przez parlamentarzystów, urzędy i różne gremia decyzyjne. Kolejny rok zdaje się potwierdzać, że paradoksalnie, najtrudniej jest być prorokiem we własnym kraju, czyli działać w najbliższym naszym otoczeniu i w kręgach zajmujących się zawodowo ochroną pracy w Polsce. ….

 

Rzetelnie informujemy o najważniejszych dla naszego środowiska sprawach, a także, nieraz z przymrużeniem oka je komentujemy. Nasza strona internetowa  jest nowoczesną formą przekazu informacji, a także wymiany myśli, zdań i poglądów. Codziennie odwiedza ją od kilkudziesięciu do kilkuset osób, również z tak zwanych kręgów opiniotwórczych i decyzyjnych. Fragmenty naszych publikacji odnajdujemy w artykułach prasowych, materiałach parlamentarnych, wystąpieniach posłów i senatorów wygłaszanych z trybuny sejmowej czy senackiej, nawet z w trakcie plenarnych posiedzeń.

 

Z ważniejszych akcji prowadzonych przez  Stowarzyszenie w 2014 r. wspomnieć należy „akcję wynagrodzenia” tj. m.in. kierowanie listu otwartego do Prezesa Rady Ministrów, Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o podjęcie działań w celu ratowania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy, którego zły stan wynika z błędnej decyzji byłego kierownictwa GIP oraz trwającego powszechnego zamrożenia funduszu wynagrodzeń. W 2014 r. doszła do tego akcja „(za)mejluj do swojego posła” – której efektem jest liczona w setkach liczba listów wysłanych z różnych stron kraju. Bardzo Wam za to zaangażowanie dziękujemy!

 

Niewątpliwie udało nam się osiągnąć stan, że problemy zamrożonego funduszu płac naszej instytucji i rozwarstwienia wynagrodzeń inspektorów pracy gościły w mediach tak często, jak nigdy dotąd, a Główny Inspektor Pracy miał ułatwioną drogę i nowe okazje do upominania się o jego odmrożenie. Skutkiem tego było jednogłośne praktycznie poparcie parlamentarzystów przeznaczenia dodatkowych 2,5 mln zł. na nowe etaty w PIP w 2015 r. Mamy świadomość, że problemu nadmiernie zróżnicowanych płac inspektorów pracy (m.in. inspektorów pracy z krótkim i ze średnim stażem pracy) te środki nie rozwiążą, ale dają one jakieś pole manewru w ramach posiadanych już środków i niewątpliwie zapobiegną zapaści jednej z jednostek organizacyjnych PIP – Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu.

 

Intensywnie pracujemy nad przyjęciem takiej jak we wszystkich pozostałych inspekcjach europejskich, zgodnej ze stanowiskiem MOP i SLIC wykładni Konwencji Nr 81 MOP i odejście od pozbawionych podstawy prawnej procedur ograniczających uprawnienia inspektorów pracy.  Ostatnio zdanie nasze podzielił m.in. Minister Gospodarki, Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny, o KPRM nie wspominając. Mamy wrażenie, że ogrom argumentów „za” naszym stanowiskiem ,zgromadzonych przez owe trzy lata brzmi już jak biblijna trąba jerychońska, i długo trzeba się zastanawiać dlaczego, (albo dla kogo) mury owego mentalnego Jerycha jeszcze nie runęły.

 

Otwartą pozostaje bardzo ważna kwestia reformy obecnego systemu wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy – na bardziej dostosowany do obecnych realiów i bardziej sprawiedliwy, co jest przedmiotem aktywności MKK NSZZ SOLIDARNOSC przy PIP.

 

W mijającym roku nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Społecznych Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, Polskim Towarzystwem Ergonomicznym i pogłębiliśmy współdziałanie  z reprezentującymi ogół pracowników PIP organizacjami związkowymi. Z dwu pierwszych kontaktów wyniknie zapewne nasza większa aktywność na forum Rady Ochrony Pracy, która w odnowionym składzie być może podejmie postulowane przez nas, a ważne dla systemu ochrony pracy w Polsce tematy.

 

Opiniowaliśmy w toku procedowania projekty ustaw dotyczących działalności inspektorów pracy,  w tym projekt zmiany Kodeksu pracy, projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne, a niedawno projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Jesteśmy jednym z głównych partnerów Fundacji Stefana Batorego w sprawie projektu ustawy o ochronie „whistleblowerów” i członkiem grupy roboczej zajmującej się ochroną prawną sygnalistów (efektem jest m.in. szeroko omawiane przez media stanowisko w związku z katastrofą w kopalni „Wesoła”).

 

Wzorem lat poprzednich także i w tym roku braliśmy udział w konferencjach oraz seminariach. Nasz przedstawiciel miał zaszczyt występować na jednej sesji z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

 

Pracujemy na niwie odbudowania pamięci historii i tradycji inspekcji pracy w Polsce.

 

Przedstawiciel SIPRP wraz z przedstawicielami Związków Zawodowych na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy uczestniczył w uroczystości 95-lecia PIP, która zorganizowana została w Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Nie mieliśmy natomiast w tym roku (z uwagi na brak zaproszenia) możliwości uczestnictwa w podsumowaniu roku na naradzie kierownictwa PIP we Wrocławiu.

 

Rozwija się systematyczna i bardzo obiecująca współpraca z Komitetem Ergonomii PAU i Polskim Towarzystwem Ergonomicznym w obszarze ergonomii oprogramowania. W ramach współpracy z Kancelarią Prawną Viggen Sp.j. oraz Stowarzyszeniem Najlepsza Droga – nasi członkowie, oraz inni czytelnicy naszej strony internetowej mieli możliwość otrzymania audiobooka z cyklem wykładów na temat dopuszczonych przez prawo odstępstw od powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków kierowców.

 

Wymiernym efektem naszych postulatów było wprowadzenie w 2014 r. odrębnego rozliczania tzw. czynności „quasikontrolnych”, które dotychczas nie były uwzględniane jako efekt pracy inspektorów. Wpłynęliśmy na upublicznienie przez Głównego Inspektora Pracy stanowisk Komisji Prawnej GIP (co prawda tylko w wewnętrznym systemie Navigator). Od 1 stycznia 2015r. zgodnie z naszym wnioskiem zmienią się zasady rozpatrywania skarg w Państwowej Inspekcji Pracy. To są kroki we właściwym kierunku. Zapewne w 2015 roku, jak wynika z korespondencji z Ministrem Administracji i Cyfryzacji – pomyślnie zakończy się podniesiona przez nas sprawa tzw. „metryk decyzji administracyjnych” – które są jednym z przejawów biurokracji.

 

Wciąż zabiegamy o zasadniczo inne niż dotychczas definiowanie zadań PIP w planie pracy na kolejne lata – poprzez odejście od oderwanego od rzeczywistości i archaicznego w swojej istocie pojęcia „ilości kontroli”.  Jak wiadomo  poza czynnościami służbowymi, które da się zdefiniować pojęciem „kontrola” inspektorzy pracy realizują wiele  innych czynności, które choć powinny, to jednak do tej pory nie były i wciąż nie są brane pod uwagę  przy „rozliczaniu” inspektorów pracy, a wciąż  liczy się przede wszystkim liczba przeprowadzonych kontroli.  

 

Nie zrezygnowaliśmy także i nie rezygnujemy z działań na rzecz przywrócenia inspektorom pracy prawa do posługiwania się godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Jak już informowaliśmy nasz pogląd „w sprawie orła” podziela także ogół pracowników PIP reprezentowanych przez największe organizacje związkowe. Nie przekonują nas przedstawiane przez Głównego Inspektora Pracy argumenty za utrzymaniem obecnego stanu rzeczy – w naszej opinii  inspektorzy pracy posiadając status organu PIP mają takie same prawo do posługiwania się godłem RP jak Główny Inspektor Pracy, czy okręgowi inspektorzy pracy.

 

Niestety w dalszym ciągu nie uzyskaliśmy pełnego wdrożenia procedur przeprowadzania przez inspektorów pracy pomiarów m.in. temperatury, hałasu czy rozpoznania czynników szkodliwych zagrażających samemu kontrolującemu. W wielu miejscach w Polsce przeprowadzono jedynie teoretyczne szkolenia i problem znów wrzucono na dno szuflady. Ufamy, że to nie koniec działań (w tym zakresie) ze strony Głównego Inspektora Pracy oraz okręgowych inspektorów pracy.

 

Kierownictwo PIP zdaje się nie słyszeć także zgodnych postulatów reprezentujących pracowników PIP związków zawodowych (ale także i naszego Stowarzyszenia) o uchylenie Zarządzenia Nr 13/2013 w sprawie tzw. ocen bieżących, opartego na wątpliwej podstawie prawnej i odrywającego wbrew Konwencji Nr 81 MOP od kontroli około 10% najbardziej doświadczonych i najlepiej wynagradzanych inspektorów pracy, a generującego znaczne i niepotrzebne koszty. Będziemy popierać inicjatywy związkowe zmierzające do zniesienia tego aktu.

 

Wystąpiliśmy także w Waszym imieniu do Głównego Inspektora Pracy o jednoznaczną interpretację zakresu odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej) inspektorów zajmujących się egzekucją administracyjną – która wpisana została do nowego zarządzenia GIP w tej sprawie.

Mamy nadzieję na stałe powiększanie się grona członków i sympatyków SIPRP i aktywne wsparcie środowiska w podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach. Nieustająco zachęcajmy koleżanki i kolegów – inspektorów pracy do wstąpienia do SIPRP. Każdy z nas na pewno zna osoby nietuzinkowe, które chciałby widzieć w gronie członków Stowarzyszenia, a być może osoby te czekają na kontakt, propozycję lub zachętę.

 

Również my jako Zarząd Główny SIPRP – zachęcamy  i zapraszamy wszystkie osoby identyfikujące się ze statutowymi celami naszego Stowarzyszenia, a chcące służyć całej społeczności inspektorów pracy – do wstąpienia do naszej organizacji. Zachęcamy też  do aktywnego uczestnictwa w życiu naszej strony internetowej, zapoznawania się z informacjami, zamieszczania merytorycznych komentarzy, a także do udziału w forum dyskusyjnym.

 

Koleżanki i koledzy! Formalności związane z przystąpieniem do Stowarzyszenia są minimalne. Wystarczy przesłanie na adres mailowy SIPRP znajdujący się na naszej stronie głównej danych kontaktowych, wystarczy telefon na jeden z podanych tam numerów, a my pomożemy dopełnić pozostałych formalności.

 

Zachęcamy też czytelników do dalszego przesyłania do Redakcji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego napisanych przez Was tekstów, które waszym zdaniem winny zostać opublikowane. Zachęcamy także do zamieszczania swoich komentarzy.

Naszym mottem jest łacińska sentencja, iż zgoda obywateli to mur obronny miasta. Nasze działanie to nawoływanie do takiej zgody i przemawiania w naszych sprawach wspólnym głosem.

Informujemy, że niewielkie koszty funkcjonowania Stowarzyszenia pozwalają na pozostawienie obniżonej o 50% wysokości składki członkowskiej także na 2015 r., która tak, jak w roku 2014 wynosić będzie 5 zł miesięcznie, czyli 60 zł rocznie.

 

Prosimy o uiszczenie wymagalnych składek. Zgodnie ze Statutem, Zarząd Główny SIPRP zdecydował, że te osoby, które  w najbliższych dniach nie uregulują zaległej składki za rok 2013 r. na pierwszym posiedzeniu Zarządu w styczniu 2015 r. zostaną skreślone z listy członków Stowarzyszenia. Osoby te otrzymały już drogą mailową odpowiednie informacje.

 

 

Wszystkiego najlepszego w Nowym, 2015 Roku. Do siego roku!

 

życzy

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2015! Podsumowanie trzeciego roku działania Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej”

  • 1 beton PIP napisał(a):

    Kula pchana przez dwa trole na obrazku powyżej pokazuje jak wygląda praca inspektora pracy – sam może pchać sobie kulę, byle pod dyktando GIP-a i OIP-a.