Zmiany w przepisach dotyczących szkoleń bhp i służby bhp. Konsultacje publiczne.

01 października 2017 | Bez kategorii

Informujemy, iż Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  otrzymało od Pani Jadwigi Emilewicz,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (UD 278) –  do zaopiniowania  w ramach konsultacji publicznych.

 

W związku z tym, zwracamy się do P.T. Członków i Sympatyków  SIPRP z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii co do tego projektu na adres elektroniczny Zarządu Głównego SIPRP do dnia 15 października 2017r. 

 

Za proces legislacyjny tej ustawy odpowiedzialny jest Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju we współpracy ze Stanisławem Szwedem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Łukaszem Piebiakiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Leszkiem Skibą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów

 

Celem projektowanej regulacji jest usprawnienie procedur, zniesienie zbędnych obciążeń biurokratycznych oraz wprowadzenie rozwiązań, które w inny sposób przyczynią się do zauważalnej poprawy warunków prowadzenia biznesu w Polsce poprzez dokonanie zmian m.in w ustawach podatkowych, w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie handlowym i w ustawie o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą.

W obszarze nas interesującym tj. prawa pracy  przewiduje się zmiany  w zakresie szkoleń okresowych bhp oraz w organizacji służby BHP u pracodawców zatrudniających od 21 do 50 pracowników.

 

Tak uzasadnieniu projektu projektodawca wskazuje ratio legis proponowanych zmian: „Przepisy prawa pracy uniemożliwiają pracodawcy zatrudniającemu od 21 do 50 pracowników wykonywanie zadań służby BHP, nawet gdy pracodawca spełnia wymogi kwalifikacyjne dla pełnienia tej służby. Pracodawca zatrudniający do 50 pracowników (tj. co do zasady nie tworzący służby BHP), który ukończył szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy nie może pełnić zadań służby BHP. Taka konstrukcja regulacji stanowi obciążenie dla znacznej części przedsiębiorców z sektora małych przedsiębiorstw.

 

Kodeks Pracy nazbyt rygorystycznie wdraża regulacje prawne dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie szkoleń okresowych BHP, obejmując wszystkich pracowników obowiązkiem odbycia szkolenia okresowego BHP, a nie – jak to jest wskazane w dyrektywie – tylko wtedy, jeśli jest to konieczne i uzasadnione. Z zapisów dyrektywy wynika, że szkolenie powinno być powtarzane w przypadkach, gdy charakter występujących zagrożeń to uzasadnia. Kodeks Pracy nie uwzględnia przypadków, w których pracownicy mogą być zwolnieni ze szkolenia okresowego”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych i przesyłanie opinii/uwag na naszą stronę internetową.

 

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303406.

 

proponowane zmiany w KP (PDF)


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.