Dalej optymistycznie w sprawie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017. Stanowisko Komisji Finansów Publicznych.

20 listopada 2016 | Bez kategorii

budzet2017

Przypomnijmy w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. (druk sejmowy 881), w części 12, dział 751, rozdział 75101 (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez głównego inspektora pracy kwotę 332 790 tys. zł. W odniesieniu do poprzedniego roku budżetowego w którym było to 314 249 tys. zł. – jest to więc kwota o 18 541 tys. zł wyższa. Przy czym na wydatki bieżące jednostki budżetowej – a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe – przewidziano z tego kwotę 314 245 tys. zł. (w roku poprzednim łącznie z rozdziałem budżetu 75195 – 293 902 tys. zł). ……

 

Po tym jak pozytywną opinię o propozycji zwiększenia budżetu PIP wyraziła na posiedzeniu w dniu 18.10.2016 r. Rada Ochrony Pracy,  a w dniu 20.10.2016 r. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP – w dniu 16.11.2016 r. o budżecie PIP debatowała także Komisja Finansów Publicznych. Opinię przedstawili posłowie: Tadeusz Dziuba i Janusz Śniadek, koreferat wygłosił poseł Stefan Strzałkowski. ……

 

Po zaprezentowaniu ww. opinii głos zabrała tylko poseł Krystyna Skowrońska – wiceprzewodnicząca Komisji Finansów Publicznych. Pani poseł dopytywała się głównego inspektora pracy m.in. o 59 nowych etatów w PIP przewidzianych na 2017 r., nowe zadania oraz zmiany na stanowisku okręgowych inspektorów pracy.  Odpowiadając, Roman Giedrojć odniósł się do pytań p. poseł, wskazując szczególnie na nie mający analogii w innych inspekcjach europejskich ogrom zadań, jakimi obciążona została – oprócz działalności podstawowej – inspekcja pracy w Polsce. Zadań tych jest już kilkadziesiąt. Szczególnie uwagę zwrócił na  nowe zadania (realizowane od 1.01.2017 r.), związane z wejściem w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, w części dotyczącej minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorców.

 

Zgłoszona przez Głównego Inspektora Pracy propozycja zwiększenia budżetu PIP o 5,5% w stosunku do roku obecnego uwzględnia zarówno rzeczywiste potrzeby urzędu, jak i skutki znanej już chyba wszystkim bezprecedensowej decyzji byłego głównego inspektora pracy sprzed kilku lat, zrzeczenia się możliwych jeszcze podówczas podwyżek wynagrodzeń dla ogółu pracowników (ten kluczowy również dla obecnie procedowanego budżetu fakt – wprowadziło w obieg publiczny właśnie nasze Stowarzyszenie). Kolejny raz nasze sprawy wsparł aktywnie poseł Janusz Śniadek – Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, który to w swoim wystąpieniu m.in. po raz kolejny przypomniał zobowiązanie posłów do stopniowego wyrównywania powstałej dysproporcji. W podobnym tonie wypowiadała się, co jest warte podkreślenia chociażby na opozycyjność –  pani poseł Pani Krystyna Skowrońska – wiceprzewodnicząca Komisji Finansów Publicznych.

 

dziekujemyKomisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w części 12, dział 751, rozdział 75101 (plan wydatków PIP).  Zaznaczyć należy że w procedowanym na tym samym posiedzeniu projekcie ustawy budżetowej w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli, Komisja zarekomendowała zmniejszenie wydatków NIK na:  wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1500 tys. zł; działalność remontowo-inwestycyjną o kwotę 1020 tys. zł.

Nasze Stowarzyszenie, jak to czyniliśmy z różnym skutkiem przez ostatnie 4 lata, także i w tym roku podjęło aktywne działania w tej tak bardzo ważnej dla wszystkich pracowników PIP sprawie. Mając powyższe na uwadze i realizując jeden z celów statutowych SIPRP, Zarząd Główny SIPRP skierował do Komisji Finansów Publicznych apel mający na celu wsparcie starań głównego inspektora pracy o zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok przyszły.

 

Informujemy, że apel podobnej treści skierował do KKP Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność’80” Pan Marek Mnich (którego niniejszym serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy!)

 

do pobrania

 

–  apel-SIPRP-do-Komisji Finansów Publicznych

 

– apel KK NSZZ S’80 do Komisji Finansów Publicznych  dostępny na stronie internetowej  – http://www.solidarnosc80.org.pl/

 

– relacja z posiedzenia KFP – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=D2F6E281509FCECEC12580660041EEC7

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 2 do wpisu “Dalej optymistycznie w sprawie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017. Stanowisko Komisji Finansów Publicznych.”