Nowy Rok. Kolejne, nowe zadanie dla inspektorów pracy PIP.

01 stycznia 2018 | Bez kategorii

Jednym z symboli towarzyszących mijającym właśnie bożonarodzeniowym świętom jest choinka. Chyba każdy kiedyś zajmował się jej przyozdabianiem, wieszaniem na niej lampek, bombek czy innych ozdób.

 

W nowym roku nie sposób nie sięgnąć do tego symbolu, aby przedstawić P.T. Publiczności kolejne, nowe ustawowe zadanie, które powierzone ma być wkrótce inspektorom pracy PIP. ……

 

Dlaczego choinka? Otóż właśnie do choinki porównana jest coraz częściej właśnie…Państwowa Inspekcja Pracy, obciążona zakresem zadań nie mającym odpowiednika w żadnym kraju Unii Europejskiej. Ustawodawca, nie bacząc zresztą na Konwencję  Nr 81 MOP, systematycznie na choince tej wiesza coraz to nowe bombki w postaci kolejno dodawanych zadań, coraz zresztą mniej mających wspólnego z prawem pracy i bhp.

 

Od zwiększania się ilości ozdób choinka być może staje się coraz piękniejsza, ale instytucja kontrolna o ograniczonym przez tegoż samego ustawodawcę zasobie sił i środków  – chyba  piękniejsza (może: bardziej efektywna) nie będzie.

 

Otóż najprawdopodobniej w nowym roku inspektorzy pracy będą kontrolować czy… silniki spalinowe wewnętrznego spalania spełniają wymogi ustawy o  systemach homologacji typu i nadzoru rynku silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

 

 

Zadanie to będzie skutkiem uchwalenia przez Sejm ustawy o  systemach homologacji typu i nadzoru rynku silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, której projekt z dnia 19.09.2017 r. zawieszony jest jeszcze na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod poz. UC94.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298503/katalog/12433788#12433788

Ustawa (w przypadku  jej uchwalenia w proponowanym  kształcie) będzie mieć zastosowanie do wszystkich silników montowanych lub przeznaczonych do montażu w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2016/1628, oraz, w odniesieniu do wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z tych silników, do takich maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

 

W ramach systemu nadzoru rynku kontrolę spełniania wymogów przez silniki udostępniane na rynku lub kontrolę wykonywania przez podmioty gospodarcze i producentów oryginalnego sprzętu obowiązków określonych w rozporządzeniu 2016/1628 oraz w aktach delegowanych i aktach wykonawczych przyjętych na jego podstawie będą prowadzić prowadzą inspektorzy pracy – w zakresie silników zamontowanych w maszynach stosowanych w zakładach pracy, za wyjątkiem  silników zamontowanych w maszynach stosowanych w ruchu zakładów górniczych.

 

Postępowania w sprawie udostępnianych na rynku silników niezgodnych z wymogami lub w sprawie niezgodności polegających na naruszeniu obowiązków określonych w rozporządzeniu 2016/1628 oraz w aktach delegowanych i aktach wykonawczych przyjętych na jego podstawie prowadzić zaś będą  okręgowi inspektorzy pracy.

 

Oczywiście  dokonana zostanie także nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która w art. 10 powiększy się o kolejny pkt w brzmieniu „17. wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia …… o systemach homologacji typu i nadzoru rynku silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (Dz. U. poz. ….).”.

 

Wypada wspomnieć, że  na etapie konsultacji publicznych krytyczne uwagi do projektu tej ustawy (w wersji na 15.05.2017 r.) zgłosił z właściwą sobie szczerością  i determinacją główny inspektor pracy.  śp. Roman Giedrojć. Wskazał on przy tym, ni mniej ni więcej, że Państwowa Inspekcja Pracy nie ma ani zasobów organizacyjnych ani specjalistów w tej dziedzinie, umożliwiających wywiązanie się z nowych obowiązków. Wskazał  także na inne instytucje państwowe predystynowane do realizacji tego zadania ( uwagi GIP ).

 

Śp. Roman Giedrojć wskazał, że przybliżony roczny koszt związany tylko z zatrudnieniem po 1 osobie w każdej jednostce terenowej PIP (42 oddziały, 16 okręgów i GIP) dla realizacji tego zadania oszacowano na ponad 10 milionów zł. Nie licząc kosztów zorganizowania laboratorium pomiarowego/ych lub ewentualnego zlecania emisji spalin do podmiotów zewnętrznych.

 

Głosu tego, jak dotychczas, nie uwzględniono. Nie widać też na horyzoncie nowych środków, urządzeń pomiarowych, laboratoriów, a tym bardziej nowych specjalistów od homologacji i emisji silników spalinowych zasilających szeregi inspektorów pracy. Trudno założyć, że pośpieszny, tygodniowy, a nawet kilkutygodniowy kurs wewnętrzny w Ośrodku Szkolenia PIP  takich specjalistów wytworzy. Chyba że… jakoś to będzie.

 

Wyrażamy przekonanie że obecne Kierownictwo GIP na etapie prac legislacyjnych w Sejmie będzie równie stanowczo jak ś.p. Roman Giedrojć wskazywać na prawdy oczywiste i doprowadzi do wyłączenia inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy z obowiązków wynikających z tej ustawy, bądź ograniczenia jej obligu wobec tej instytucji kontrolnej. Liczymy także, iż gdyby to było niemożliwe, racjonalny ustawodawca wyposaży Państwowa Inspekcję Pracy w dodatkowe środki na zgodne ze standardami wykonanie tego zadania.

 

Tej bardzo poważnej sprawie  będziemy się oczywiście przyglądać na dalszych etapach prac legislacyjnych. Trudno sobie wyobrazić, aby ktokolwiek z inspektorów pracy potwierdził swoim nazwiskiem spełnianie wymogów przez maszynę, której np. z uwagi na brak środków na badania laboratoryjne lub opinię biegłego organ faktycznie nie zbadał.

Na koniec wspominamy jeszcze o obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej, a ciągle jakby nieprzeczytanej Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy – którą w Nowym Roku dedykujemy wszelkim decydentom:

 

Artykuł 3

  1. Inspektorom pracy mogą być powierzone jakiekolwiek inne obowiązki tylko pod warunkiem, że nie będą przeszkadzać w skutecznym wykonywaniu ich zadań głównych ani w jakikolwiek sposób naruszać autorytetu i bezstronności, potrzebnych inspektorom w stosunkach z pracodawcami i pracownikami.

Artykuł 7

  1. Z zastrzeżeniem jakichkolwiek warunków przewidzianych w ustawodawstwie krajowym w zakresie naboru do służby publicznej, inspektorzy pracy będą angażowani wyłącznie na podstawie kwalifikacji potrzebnych do wykonywania ich obowiązków.
    3. Inspektorzy pracy otrzymają odpowiednie wyszkolenie, potrzebne do wykonywania ich obowiązków.

Artykuł 9

Każdy Członek będzie podejmował niezbędne środki w celu zapewnienia, że należycie wykwalifikowani rzeczoznawcy i specjaliści, w tym również specjaliści z zakresu medycyny, mechaniki, elektryczności i chemii, będą włączani w działalność inspekcji pracy […]

Artykuł 10

Liczba inspektorów pracy będzie wystarczająca dla zapewnienia skutecznego wykonywania zadań służby inspektoratu i będzie ustalona z należytym uwzględnieniem:

 

Artykuł 12

  1. Inspektorzy pracy zaopatrzeni w odpowiednie pełnomocnictwa będą upoważnieni do:
    (c) prowadzenia wszelkich badań, kontroli lub dochodzeń, jakie mogą uznać za niezbędne dla upewnienia się, że przepisy prawne są ściśle przestrzegane […]

 

do pobrania – projekt ustawy o homologacji


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.