Szykują się zmiany w postępowaniu administracyjnym.

10 sierpnia 2016 | Bez kategorii

paragrafDo uzgodnień oraz konsultacji publicznych trafił projekt (z 4 lipca 2016 r.) ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministra Rozwoju.

Przedłożony projekt zawiera propozycje licznych zmian w prawie administracyjnym, dlatego też pozwalamy sobie zasygnalizować jedynie te być może najbardziej istotne. Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz uzasadnieniem, które zostały zamieszczone na końcu niniejszej publikacji.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy „w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach nieuregulowanych w ustawie bądź przepisach wydanych na jej podstawie albo w przepisach szczególnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego”, – tak więc zmiany w KPA dotyczą także Państwowej Inspekcji Pracy. …..

 

Z uzasadnienia projektu wynika, że mimo dotychczasowych zmian legislacyjnych, zmierzających m.in. do usprawnienia procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej, postępowania te nadal w wielu przypadkach trwają znacznie dłużej niż jest to konieczne do załatwienia sprawy, a duża część kończących je władczych rozstrzygnięć jest zaskarżana. Szczegółowa analiza tych problemów doprowadziła do wniosku, że możliwe i uzasadnione jest wprowadzenie dalszych zmian, które będą kompleksowo przeciwdziałały przewlekłości postępowań oraz zwiększą zaufanie obywateli – stron do organów administracji i wydawanych przez nie rozstrzygnięć. Celem niniejszego projektu jest zatem wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne oraz skrócić czas ich trwania, a z drugiej – przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów i koncyliacyjnego trybu załatwiania spraw (takich jak mediacja i umowa administracyjna). Ponadto, niniejszy projekt dąży do zapewnienia adekwatności kar administracyjnych do zaistniałych przypadków naruszenia prawa poprzez uregulowanie ogólnych dyrektyw wymiaru kar, przesłanek odstąpienia od nałożenia kary, terminów przedawnienia nałożenia i egzekucji kary oraz warunków udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych.

 

Obszary proponowanych zmian to:

 

 1. Zmiana zasad ogólnych postępowania administracyjnego (art. 7 § 2, art. 8 § 2, art. 8a-8b, art. 13, art. 14a, 15, 16 § 3).
 2. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania. Ponaglenie (art. 36 § 1 i 3, art. 37 i art. 38 k.p.a., art. 52 § 3 p.p.s.a.).
 3. Usprawnienie współdziałania organów. Posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 § 6-8 k.p.a.).
 4. Obowiązek poinformowania strony o niespełnieniu przesłanek do wydania decyzji (art. 104a k.p.a.).
 5. Mediacja w postępowaniu administracyjnym (rozdział 5a, art. 35 § 5, 83 § 4, 121a i 263 § 1 i 263a k.p.a.).
 6. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów (art. 49 k.p.a.).
 7. Milczące załatwienie sprawy (art. 1 pkt 1b, art. 103a-103d, art. 107 § 1a, art. 151 § 3, 155a, 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.).
 8. Umowa administracyjna (art. 1 pkt 1a, art. 113a-113f, 149a, 150a, 151a, 156 § 1 pkt 3, 159a, 162a k.p.a. oraz art. 3 §2 pkt 3a i pkt 4, 53 § 4, 54 § 1 i 145b p.p.s.a.).
 9. Ugoda administracyjna (art. 114, art.116 § 1, art. 117-118, k.p.a.).
 10. Skrócenie postępowań administracyjnych – usunięcie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz możliwość wprowadzenia w przepisach szczególnych innych postępowań jednoinstancyjnych (art. 127 k.p.a.). Zrzeczenie się prawa do odwołania (art. 107 § 1, art. 127a k.p.a.
 11. Modyfikacja przesłanek do zastosowania rozstrzygnięcia kasatoryjnego oraz wiążące wytyczne (art. 138 § 2 i 2a k.p.a.). Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej (art. 64a i n. p.p.s.a.).
 12. Administracyjne postępowanie uproszczone (art. 35 § 3a, art. 163a-163f k.p.a.).
 13. Kary administracyjne (art.1891- 18910 k.p.a.).
 14. Europejska Współpraca Administracyjna (art. 260a – 260f k.p.a.).
 15. Doprecyzowanie przepisów o zasadach liczenia terminów (art. 57 k.p.a.).
 16. Usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 p.p.s.a., zmiany w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i o samorządzie województwa).
 17. Rozszerzenie zakresu zastosowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym trybu uproszczonego (art. 119 pkt 5 i 6 p.p.s.a.).
 18. Modyfikacja w zakresie składu sądu w postępowaniu sądowoadministracyjnym (art. 16, art.120 p.p.s.a.).
 19. Postępowanie mediacyjne w toku postępowania przed sądami administracyjnymi (art. 116 oraz 116 a-e p.p.s.a.)

 

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

 

Czytelników naszej strony internetowej zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi uwagami i propozycjami. Wykorzystamy je w trwającym procesie konsultacji społecznych.

 

Załączniki:

 

Projekt

 

Uzasadnienie


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 2 do wpisu “Szykują się zmiany w postępowaniu administracyjnym.”

 • 1 bloczek napisał(a):

  Kogo obecnie w PIP interesują zmiany w prawie?! Kogo interesują kontrole?! Stawiam – NIKOGO!!! Ważny jest SEOD – słowa GIP_a program dobry dla poczty, ważne są karty drogowe z rozliczaniem do jednej setnej zużycia paliwa, ważne są imieniny obchodzone w biurach!!!! Ustawa o PIP określa zadania instytucji. Kto o tym teraz myśli?! Gdzie jest KK ZZPPIP, która szumnie zapowiadała na zjeździe podjęcie prób zmian w PIP? KK ŚPI SNEM MISIA KOALA – to jest smutne……

 • 2 edek napisał(a):

  Już całkowicie zeszliście na psy. Zajmujcie się ważnymi problemami a nie tym na czym nie macie zielonego pojęcia.