„Ustawa okołobudżetowa” na rok 2015 już w Senacie. Dyskusji o budżecie PIP ciąg dalszy?

01 grudnia 2014 | Bez kategorii

źródło - (https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSmBOro7x5oYBxkrIG5yGRU271O1eL74ZIhYqJQlTmhGmkBNt1)W dniu 28 listopada 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która trafiła już do Senatu, i w dniu 2.12.2014r. będzie przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (druk senacki 774http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/druki/750/774.pdf ).

 

Przypominamy, iż w przepisach ustawy okołobudżetowej wyłączających „mrożenie” wynagrodzeń uwzględniono Państwową Inspekcję Pracy. Posłowie  zadecydowali, że Fundusz Płac może wzrosnąć  o 2 mln zł, z przeznaczeniem na zaplanowane przez Głównego Inspektora Pracy na przyszły rok nowe etaty.

 

Jak można wywnioskować ze sprawozdania z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych z dnia 26.11.2014 r., podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk, uzasadniała negatywne stanowisko Rządu wobec alternatywnej propozycji zwiększenia funduszu wynagrodzeń PIP na 2015 r. o 5,7 mln zł. – tym, że kwota ta wynika jedynie z prognozowanych nowych zadań jakimi miała by być obciążona Państwowa Inspekcja Pracy w roku 2015 r.

Tak, jakby zadania te nie były faktyczne i jak najbardziej rzeczywiste…

 

Od kilku już lat kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy, a także środowisko inspektorów pracy i innych pracowników PIP – występują do różnych organów Sejmu i Senatu, a także Rządu RP – o częściowe chociażby finansowe zrekompensowanie dodatkowych obowiązków, systematycznie nakładanych na PIP przez ustawodawcę. W ostatnich latach były to na przykład: kontrola w zakresie przewozu drogowego, nakładanie na wykonującego przewozy drogowe lub inne czynności związane z tym przewozem kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej, kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej – od 1.07.2007 r., kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – od 1.01.2009 r., nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków określonych   w art. 35 oraz art. 37 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (…) – od 24.02.2009 r., kontrola prowadzenia działalności przez podmioty kierujące osoby w celu nabywania umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki (…) niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową – od 1.02.2011 r., ściganie wykroczeń wynikających z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP – od 21.07.2012 r.

 

Również w 2015 r. inspektorzy pracy obciążeni zostaną przynajmniej dwoma nowymi, pracochłonnymi zadaniami, na realizację których ustawodawca tradycyjnie już nie przewidział żadnych dodatkowych środków.

 

W 2015 r. na inspektorów pracy – oskarżycieli publicznych zostaną nałożone nowe zobowiązania, wynikające z nowelizacji prawa wykroczeń. Z zasady kontradykteryjności w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz postępowaniu karnym wynikać będzie obowiązek przeprowadzania w każdej sprawie pełnego postępowania wyjaśniającego, a oskarżyciel publiczny musiał będzie udowodnić przed sądem nie tylko naruszenie przepisów, ale dowieść zawinienie w zakresie popełnionego czynu i jego szkodliwość społeczną. Inspektorzy pracy w dużej części prowadzą sprawy o znacznym stopniu złożoności, gdzie występuje duża liczba osób mających status poszkodowanych i świadków, konieczne będzie ich przesłuchiwanie, ustalanie faktycznego statusu finansowego firmy i faktycznego wykonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy przez obwinionych. Sąd nie będzie mógł samodzielnie dochodzić do tzw. prawdy obiektywnej, oceni tylko dowody przedstawione przez strony. Jeżeli inspektor pracy nie przekona sądu o słuszności swojego wniosku – nie dojdzie do wymierzenia sprawcy czynu sprawiedliwości. Występowanie przed sądami we wszystkich takich sprawach, wymagać będzie dogłębnej wiedzy prawniczej, znajomości procedur Kpk, a przede wszystkim czasu, który „wyjęty” musi zostać z czasu dotychczas przeznaczanego na czynności kontrolne.

 

W 2015 r. na inspektorów pracy zostaną nałożone nowe obowiązki – przeprowadzenia obligatoryjnych kontroli Zakładów Inżynierii Genetycznej, wyłącznie w których odbywać się będzie mogło zamknięte użycie organizmów lub mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). W przyjętej przez Sejm w dniu 28.11.2014 r. ustawie o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych – ustawodawca nałożył obowiązek przeprowadzenia kontroli i wydania przez Okręgowego Inspektora Pracy opinii w ciągi 15 dni od wpłynięcia stosownego wniosku. Co istotne, opinię taką będą musiały uzyskać wszystkie podmioty, które dokonywać chcą zamkniętego użycia GMO, pod rygorem zaprzestania tego typu działalności.

 

Tak więc zachodzą przesłanki, aby niezależnie od środków przeznaczonych na nowe etaty wnioskować o przeznaczenie środków na realizację przez inspekcję pracy w 2015 r. nowych zadań ustawowych.

 

Mając powyższe na uwadze, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej skierowało do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej petycję, która jako jeden z dwu dokumentów (wraz z pismem Naczelnej Rady Lekarskiej) zamieszczona została wśród materiałów roboczych Komisji i jest do pobrania na końcu niniejszej publikacji. Treść naszej petycji odpowiada również wnioskowi skierowanemu (abstrakcyjnie) do Senatu RP przez Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy (zamieszczonemu na naszej stronie internetowej 21.11.2014r. – http://www.siprp.pl/informacje-z-mkk-nszz-solidarnosc-przy-panstwowej-inspekcji-pracy/ )

 

Należy mieć nadzieję, iż stosowna poprawka na posiedzeniu Komisji (lub później, na posiedzeniu plenarnym Senatu) zostanie zgłoszona.

W tym kierunku poczyniliśmy już zresztą pewne działania.

 

 

do pobrania

 

http://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,2067.html – link do strony Komisji

 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/komisje/2014/kbfp/materialy/191_siprp.pdf – link do petycji SIPRP

 

aktualizacja – 2.12.2014r.

 

http://www.senat.gov.pl/transmisje/retransmisje/  – transmisja z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (Nr191) – wystąpienie Głównego Inspektora Pracy ok. godz 18.59 w zakresie tematyki poruszonej w petycji SIPRP skierowanej do tej Komisji.

 

aktualizacja – 3.12.2014r.

 

W załączeniu – Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu z dnia 2 grudnia 2014 r. W dokumencie tym jako  wniosek mniejszości ujęto poprawkę nr 6 –  zwiększenie funduszu płac PIP z 2000 tys zł. do   5207 tys. zł. – druk senacki nr 774a
Głosowanie odbędzie się na zakończenie 66 Sesji Senatu zaplanowanej na 3 i 4 grudnia 2014 r.

 

aktualizacja – 4.12.2014r.

 

Senat RP w dniu 4 grudnia 2014 r  (ok. godz.  16.42)  przyjął poprawkę do „ustawy okołobudżetowej”, wyłączającą z zamrożenia funduszu płac PIP kwotę 2500 tys. zł.  – z przeznaczeniem na nowe etaty. Senatorowie, podobnie jak wcześniej posłowie, byli praktycznie jednomyślni. Na 86 głosujących – „za” było 73 osoby, „przeciw” nie głosował nikt. Trzynastu Senatorów wstrzymało się od głosu. Byli to jednak Senatorowie PIS – którzy wystąpili z poprawką mniejszości o zwiększenie funduszu płac PIP o 5207 tys. zł. Ich poprawka została przez Senat odrzucona, stąd też logiczne było w tej sytuacji ich wstrzymanie się od głosu.

 

http://senat.atmitv.pl/SenatConsole/TransmissionArchiveItem.go?code=8Sen665  – link do transmisji obrad Senatu w dniu 4.12.2014r.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 11 do wpisu “„Ustawa okołobudżetowa” na rok 2015 już w Senacie. Dyskusji o budżecie PIP ciąg dalszy?”

 • 1 Info napisał(a):

  Warto obejrzeć relację z posiedzenia Komisji w części dotyczącej wystąpienia Głównego Inspektora Pracy ok 19.00. To budujące jak GIP i SIPRP zabiegają o podwyżki w PIP.

 • 2 niezlosliwy napisał(a):

  O…..
  Po ostatnich transmisjach „spada” wam słupek negatywnych ocen w „Sondażu”. Czy to było obliczone na wzrost popularności SIPRP?

 • 3 Ciekawy napisał(a):

  Zobaczymy niebawem co z tego będzie, a swoją drogą napiszcie, czy Stowarzyszenie usłyszy od kogoś choć skromne podziękowanie za starania na rzecz zwiększenia Funduszu Płac PIP?

 • 4 xenomorph napisał(a):

  Proszę nie zapominać, że ta kasa jest na nowe etaty…, a nie na wyrównanie płac… co będzie?, nic nie będzie. Stowarzyszenie wykonało wielką pracę, dzięki.

 • 5 niezlosliwy napisał(a):

  Myślę że kierownictwo instytucji zdaje sobie sprawę że to ostatni moment na reformy wewnętrzne. Nie można tylko narzekać, że nie dali nowych pieniędzy. Kominy płacowe winny byc zmniejszane ze środków które są do dyspozycji.
  Zabrakło w przemówieniu GIP jasnego sformułowania, że te pieniądze to nie jest odmrożenie, tylko załatanie groźnego pęknięcia, których jest wiele. No i że instytucja nie przestanie się upominać.

 • 6 Info napisał(a):

  Poprawka Senatora Augustyna poparta przez Senatora Rulewskiego może przynieść PIP 0,5 mln zł, bo Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje Senatorom zwiększenie funduszu wynagrodzeń PIP nie podlegającego zamrożeniu w 2015r. z 2 mln do 2,5 mln zł – materiał do obejrzenia http://www.senat.gov.pl/transmisje/retransmisje/

 • 7 Dociekliwy napisał(a):

  Czy Stowarzyszenie nie wyręcza zbyt często statutowych organów związków zawodowych zrzeszających pracowników PIP w zajmowaniu tego typu stanowisk w imieniu środowiska inspektorskiego?

 • 8 Lolek napisał(a):

  Wyluzujcie. Moim zdaniem kwota wyłączona z mrożenia nie pozwala na dokonywanie regulacji płac dotychczasowych pracowników, gdyż jest zarezerwowana wyłącznie na tworzenie nowych stanowisk pracy. Podzielcie sobie 2,5 mln zł przez 70 nowych etatów i przez 12 miesięcy to daje ok. 2976zł brutto miesięcznie – czy znajdą się chętni specjaliści?

 • 9 szeherezada napisał(a):

  Artykuł przypomina anegdotę o radiu Erewań rowerach i Placu Czerwonym. Euforia w jaką popadł autor nie koresponduje z rzeczywistością. Te pieniądze nie są przeznaczone na regulacje płacowe ani nie są do takich operacji odpowiednio wysokie. Fundusz wynagrodzeń o ile wiem to ponad 200mln rocznie. I na koniec inna anegdotka – może a propos?
  Zatroskany słuchacz pisze do Radia Erewań.
  – Czy to prawda, że wkrótce będzie u nas jeszcze gorzej?
  – To nieprawda, gdyby mogło być gorzej to by już było.

 • 10 Alfa napisał(a):

  Moim zdaniem dzięki Stowarzyszeniu Główny Inspektor Pracy miał okazje i możliwość zarówno w Sejmie, jak i w Senacie poruszać tematykę związaną z nierównymi wynagrodzeniami inspektorów pracy, tak, jak chyba nie miało to miejsca od czasów byłego GIP-a – Tadeusza Sułkowskiego. Niektórych ważnych stwierdzeń mimo wszystko w wypowiedziach szefowej PIP chyba jednak zabrakło. Nowe etaty i te 2,5 mln złotych więcej problemy nie rozwiążą, bo jak powszechnie wiadomo problem ten nie dotyczy jedynie osób przyjmowanych do pracy i inspektorów o najkrótszym stażu? Poza takimi osobami jest wielu inspektorów o stażu pracy w PIP 5, 10, czy 15 lat, którzy zarabiają niewiele więcej od tego co GIP oferuje na wstępie, a o nich się jakoś nie mówi – czy to znaczy że ten problem został rozwiązany?

 • 11 szeherezada napisał(a):

  Wszystkim którzy uważają, ze za tą samą pracę są znacząco gorzej wynagradzani polecam wyrok z dnia 22 lutego 2007 r. I PK 242/06. Lektura jest wielce pouczająca.