Jeszcze nie czas na zmiany? Projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, po szerokiej dyskusji społecznej …trafi do kosza ?

29 grudnia 2013 | Bez kategorii

 

Informujemy, że Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 511) pod przewodnictwem poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej po rozpatrzeniu tego projektu na posiedzeniach w dniach 15.11.2012 r. oraz 11.12.2013 r. – wnosi o jego odrzucenie.  

 

Los ważnych i oczekiwanych przez opinię społeczną zmian wydaje się być już przesądzony. W dniu  08.01.2014 r. sprawozdaniem zajmą się połączone komisje sejmowe tj.  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, a następnie trafi ono pod obrady Sejmu.  …..

 

Omawiany projekt zawierał propozycję poszerzenia uprawnień inspektorów pracy w zakresie egzekwowania przepisów prawa pracy dotyczących zawierania umów o pracę.

 

 Zaproponowano w nim przyznanie inspektorom pracy prawa do wydawania nakazu zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Ponadto projektodawcy przedstawili propozycję wprowadzenia nakazu potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron, rodzaju oraz warunków umowy o pracę, w sytuacji gdy pracodawca nie zastosował się do normy zawartej w art. 29 § 2 K.p. W takim przypadku pracodawcy przysługiwałby środek odwoławczy na zasadach ogólnych. W opinii projektodawców zmiana ta powinna wpłynąć na  zmniejszenie skali nieprawidłowości polegających na nie potwierdzaniu na piśmie umowy o pracę pomimo faktycznego świadczenia przez pracownika pracy.  

 

W projekcie ustawy zaproponowano m.in. dodanie w art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589 z późn. zm.) punktów 6b i 6c w następującym brzmieniu:

 

„6b) nakazania zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w art. 22 § 1 k.p. ;

 

6c) nakazanie potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron, rodzaju oraz warunków umowy o pracę”.

 

Ponadto projekt zawiera propozycję nowelizacji art. 29 § 2 k.p., który miałby otrzymać następujące brzmienie:

 

„Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków”

 

Na naszej stronie internetowej, we wpisie z dnia 15.11.2012 r. informowaliśmy, iż po tym, jak w dniu 13 lipca 2012r. projekt zawarty w druku sejmowym nr 511, po pierwszym czytaniu został skierowany przez Sejm do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przewodniczącym obu komisji, posłom Sławomirowi Piechocie i Mariuszowi Błaszczakowi przekazaliśmy pisemną opinię SIPRP. Dla przypomnienia najistotniejsze fragmenty naszej opinii przedstawiamy poniżej.

 

[…] Jako Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wyraziliśmy swoje pozytywne stanowisko w kwestii:

 

1. Propozycji zmiany art. 29 §2 Kodeksu pracy, polegającej na wprowadzeniu obowiązku potwierdzania pracownikowi na piśmie warunków umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy,

2. Propozycji zmiany art. 11 ustawy o PIP, poprzez wyposażenie inspektorów pracy w uprawnienie nakazania potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron, rodzaju oraz warunków umowy o pracę.

 

Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji w środowisku inspektorów pracy oraz uwzględnieniu wyników sondażu przeprowadzonego na naszej stronie internetowej www.siprp.pl, wyraziliśmy natomiast negatywną opinię, co do propozycji wyposażenia inspektorów pracy w uprawnienie nakazania zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w art. 22 §1 Kodeksu pracy. Proponowana zmiana jest zbyt daleko idącą ingerencją w istniejący system prawny i łączyła by się z koniecznością zredefiniowania podstawowych relacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu pracy. Przy dalszym procedowaniu projektu ustawy, pod rozwagę Wysokich Komisji poddaliśmy zaproponowane przez SIPRP rozwiązanie, aby od nakazu dotyczącego potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń, co do stron, rodzaju oraz warunków umowy o pracę – przysługiwało odwołanie do sądu pracy. Proponowaliśmy także pozostawienie art. 631 Kodeksu postępowania cywilnego w dotychczasowym brzmieniu, z powodów wskazanych w opinii SIPRP. […] Przyznanie inspektorowi pracy uprawnienia nakazania zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę wprowadzałoby możliwość ingerencji administracyjnoprawnej w stosunki cywilnoprawne, a w konsekwencji dualizm w zakresie właściwości sądów.

 

Zmiana terminu obowiązku pracodawcy potwierdzania na piśmie warunków umowy o pracę pracownika wpłynęła by w pozytywny sposób na sytuację prawną pracowników poprzez ułatwienie im dokumentowania warunków zatrudnienia oraz przyczyniła by się do efektywniejszej kontroli legalności zatrudnienia.

 

Wypada wyrazić żal, że posłom Podkomisji Nadzwyczajnej nie udało się poprawić tego projektu i wypracować rozwiązań, które nie budziły by kontrowersji. Wygląda więc na to, że pomimo ostatnich deklaracji Premiera odnoszących się do umów cywilno-prawnych, większość sejmowa „na wszelki wypadek”  blokuje wszelkie zmiany, nie zważając na ich sensowność, celowość czy  doniosłość społeczną. My jednak nie ustajemy w działaniach podejmowanych na rzecz skuteczności systemu ochrony pracy w Polsce. Uważamy, że jeszcze nie wszystko zostało ostatecznie przesądzone, więc kierujemy w tej sprawie kolejny apel do obu Komisji Sejmowych, licząc na pozytywną reakcję Parlamentarzystów.

 

do pobrania:

 

sprawozdanie podkomisji

 

http://www.siprp.pl/nowelizacja-ustawy-o-pip-w-polaczonych-komisjach-sejmowych/

 

http://www.siprp.pl/nowelizacja-ustawy-o-pip-trafila-do-komisji-sejmowych/

 

http://www.siprp.pl/opinia-siprp-o-propozycji-zmian-w-ustawie-o-pip-oraz-w-ustawie-o-minimalnym-wynagrodzeniu-za-prace/

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=KOP

 

http://mrzyglocka.pl/category/blog/page/22/


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 2 do wpisu “Jeszcze nie czas na zmiany? Projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, po szerokiej dyskusji społecznej …trafi do kosza ?”