Nowelizacja ustawy o PIP w połączonych Komisjach Sejmowych.

15 listopada 2012 | Bez kategorii

 

Przypominamy, iż zgodnie z par. 9 pkt 7 statutu Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczymy w procesie legislacyjnym projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy Kodeks pracy. W dniu 13 lipca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy 511), po pierwszym czytaniu został skierowany przez Sejm do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej celem dalszego procedowania. Stowarzyszenie nasze otrzymało zaproszenie Przewodniczących obu Komisji do udziału  w posiedzeniu w dniu 15 listopada br.  Przewodniczącym obu komisji, posłom Sławomirowi Piechocie i Mariuszowi Błaszczakowi przekazaliśmy pisemną opinię SIPRP.  Najistotniejsze fragmenty tego dokumentu przedstawiamy poniżej…

[…]„Jako Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej podtrzymujemy swoje pozytywne stanowisko w kwestii:

1. Propozycji zmiany art. 29 §2 Kodeksu pracy, polegającej na wprowadzeniu obowiązku potwierdzania pracownikowi na piśmie warunków umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy,

2. Propozycji zmiany art. 11 ustawy o PIP, poprzez wyposażenie inspektorów pracy w uprawnienie nakazania potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron, rodzaju oraz warunków umowy o pracę,

Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji w środowisku inspektorów pracy oraz uwzględnieniu wyników sondażu przeprowadzonego na naszej stronie internetowej www.siprp.pl (ok. 3000 wejść na stronę), wyrażamy natomiast negatywną opinię, co do propozycji wyposażenia inspektorów pracy w uprawnienie nakazania zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w art. 22 §1 Kodeksu pracy. Proponowana zmiana jest zbyt daleko idącą ingerencją w istniejący system prawny i łączyła by się z koniecznością zredefiniowania podstawowych relacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu pracy. Przy dalszym procedowaniu projektu ustawy, pod rozwagę Wysokich Komisji poddajemy zaproponowane przez SIPRP rozwiązanie, aby od nakazu dotyczącego potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń, co do stron, rodzaju oraz warunków umowy o pracę – przysługiwało odwołanie do sądu pracy. Proponujemy także pozostawienie art. 631 Kodeksu postępowania cywilnego w dotychczasowym brzmieniu, z powodów wskazanych w opinii SIPRP.” […]

 

Na posiedzeniu połączonych Komisji w dniu 15.11.2012 r, przedstawiciel wnioskodawców poseł Janusz Śniadek przypomniał istotę projektu, a następnie obecni na posiedzeniu Komisji: Główny Inspektor Pracy – Pani Iwona Hickiewicz, i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Pan Radosław Mleczko zadeklarowali udział w dalszych pracach legislacyjnych. Komisja przyjęła propozycję utworzenia Podkomisji Nadzwyczajnej, która będzie prowadziła dalsze prace  nad tym projektem.

 

Tym samym urzeczywistnia się możliwość poprawy i dopracowania zmienianych ustaw w toku dalszych prac sejmowych. W naszym przekonaniu przyjęcie popieranych przez SIPRP zmian, służyłoby  lepszej egzekucji  obowiązujących przepisów prawa pracy i poprawiłoby skuteczność kontroli w zakresie legalności zatrudnienia.

 

Z treścią opinii SIPRP z dnia 3.07.2012r zapoznać się można na stronie internetowej Sejmu RP przy druku sejmowym nr 511.

 

do obejrzenia transmisja iTV z ww. posiedzenia Komisji Sejmowych


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Nowelizacja ustawy o PIP w połączonych Komisjach Sejmowych.”

  • 1 brunon napisał(a):

    Wystarczy trochę dobrych chęci i można oddziaływać na ważne sprawy dotyczące PIP. Niestety dwie organizacje związkowe działające w PIP nie potrafią nic zrobić dobrego dla tej instytucji. Niech długoletni „ułożeni działacze” popatrzą i wyciągną wnioski na przyszłość. Stowarzyszenie nie mówi „nie da się”; „nie możemy”, ale podejmuje działania na wielu frontach. Brawo – tak dalej trzymać!!!